Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 239
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyty polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Poprzeczne obciążenia udarowe stanowią czynnik ograniczający efektywność stosowania kompozytów polimerowych w technice. Obniżają one wartości wskaźników wytrzymałości materiału oraz jego sztywność. Omówiono metodykę badania odporności kompozytów na poprzeczne obciążenia udarowe. W przypadku kompozyt[...]
EN Poor response of composite materials to transverse impact loads is one of chief factors limiting their wider use in many areas of technology. Both strength and stiffness indexes of materials can be heavily affected by such loads. Methods of evaluating the resistance of general-application composites[...]
3
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 155-160
PL Przedstawiono koncepcję metody oceny stopnia zużycia i aktualnego zapasu nośności elementów kompozytowych, opartą o zależności wywodzące się z teorii niezawodności. Metoda oparta jest o znajomość wartości średniej wytrzymałości resztkowej materiału uszkodzonego i jej odchylenia standardowego. Opisan[...]
4
51%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2011 nr 3-4 37--45
PL W artykule przedstawiono metodykę otrzymywania preparatów bioaktywnych pochodnych poliheksametylenoguanidyny (PHMG) oraz sposób ich aplikacji do osnowy polimerowej.
EN The article presents the methodology of obtaining preparations of bioactive polyhexamethyleneguanidine (PHMG) derivatives and thei application method to the polymer matrix.
5
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono metodę bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych nazywaną UV-Linear. Przedstawiono zarówno ogólnotechniczne jak i materiałoznawcze aspekty wytwarzania i stosowania rękawów prepregowych z kompozytów polimerowych służących do wykonywania samonośnych powłok wzmacniających i uszczel[...]
EN This paper describes one of the state-of-the-art methods of the non-excavation rehabilitation of sewers - the UV-Linear. Polymer composites in the form of glass fabric saturated with resin hardened by UV radiation are used in this method. To check the condition of the hardened sleeve's structure, wh[...]
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Stosowanie kompozytów polimerowych w budowie rurociągów wiąże się z koniecznością oceny ich właściwości w całym okresie planowanej eksploatacji. Omówiono różne stosowane obecnie sposoby określania wytrzymałości długotrwałej elementów rurociągów ciśnieniowych wykonanych z kompozytów. Dla potrzeb proj[...]
EN Properties of polymer composites used in piping systems must be evaluated with the long service time in mind. Currently available methods of predicting how the composite strength will vary with time are discussed. The time factor is taken into account by procedures based on ASTM D 2992 and BS 4994 c[...]
7
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 219 123--147
PL W rozdziałach wprowadzających omówiono wybrane właściwości kompozytów z osnową epoksydową wzmocnioną włóknami szklanymi typu E, włóknami węglowymi T 300 lub włóknami aramidowymi typu Twaron. Kompozyty z włóknami węglowymi bez preparacji (C) wykazały większe wartości wytrzymałości na ścinanie i małe [...]
EN In the introductory chapters, a selected properties of thick selection composite plates made of epoxy resin reinforced by E glass fibers, T 300 carbon fibers or Twaron aramide fibers are presented. Composites reinforced by standard untreated carbon fibers (C) have high ILSS and low compressive and l[...]
8
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 6 17--20
9
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badano wpływ krotności przetwórstwa trójskładnikowych kompozytów (HDPETP/CaCO3) na zjawisko rozszerzenia strugi (metodą wizualizacyjną w warunkach rzeczywistych pomiaru) oraz lepkość. Odnotowano obniżenie wartości efektu Barusa oraz wzrost lepkości kompozytów w funkcji krotności przetwórstwa, co spo[...]
EN The study examined the influence of multiplicity of the processing of ternary composites (HDPE/PP/ CaCO3) on the effect of stream extension and flow resistance. A decrease in the value of Barus' effect was noted as well as a growth of flow resistance composites in multiplicity of the processing. pro[...]
10
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Unikalne właściwości poliacetali powodują, że stosowane są jako materiał antykorozyjny, antyadhezyjny. antyfrykcyjny i jako dielektryk w najtrudniejszych warunkach. Celem pracy będzie ocena wpływu krotności przetwórstwa na przykładzie często stosowanych w przemyśle samochodowym i AGD kompozytów acet[...]
EN Because of their unique proprieties poliacetales are used as anticorrosive, antiadhesive, and antifrictional material as well as dielectric in the most difficult conditions. The purpose of the work will be to evaluate the influence of the multiplicity of processing on the example of acetal composite[...]
11
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 10 40-41
EN The article presents the study of electrical conductivity of composites made electroconductive. Prepared systems for polymer composites made of nonwoven polypropylene based on a weight of 35 glm2 - PP containing: as a conductive polymer: Polyaniline in the form of composite with carbon black - PANIC[...]
12
51%
Kompozyty
PL Materiały kompozytowe należą do grupy materiałów, których technologia rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko. Materiały te swój sukces zawdzięczają możliwości uzyskania korzystnych właściwości przez umiejętne dobranie wzmocnienia i osnowy stanowiące komponenty nowego, innego materiału. Ważne j[...]
EN Composites belong those materials that are systematically developed due to the rapid technological advancements observed in recent years. These materials are successfully used in various fields just because it is possible to obtain the desired properties through adequate selection of the reinforceme[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 277-282
PL W pracy zaprezentowano zalety i ograniczenia stosowania kompozytów polimerowych z włóknami roślinnymi jak również współczesne zastosowania tych materiałów. W części doświadczalnej przedstawiono wpływ promotora adhezji oraz modyfikacji włókien konopnych metodą alkalizacji na podstawowe właściwości me[...]
EN Advantages of polymer composites with natural fibres are presented in this paper. Pres. there are found the numerous applications of composites strengthened with natural fibres, influence of compatilbilizator content and modification of hemp fibres on mechanical prop are analyzed in experimental par[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 71-76
PL Zakres badań niniejszej pracy obejmuje wpływ różnych parametrów technologicznych i środowiskowych na własności wytrzymałościowe kompozytu polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym. Omówiono wpływ czynników środowiskowych w polu obciążeń na fizyko-mechaniczne własności kompozytu polimerowego.
EN The paper focuses on the influence of technology and atmosphere on the strength of fiber glass-reinforced polymer-matrix composite materials. Two technologies were analyzed: RIM (Resin Infusion Molding) and RTM (Resin Transfer Molding). The incidental effect of water and the corrosion environment in[...]
15
51%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Zaprezentowano założenia do konstytuowania ablacyjnych właściwości termoochronnych kompozytowych osłon autonomicznych o osnowie fenolowo-formaldehydowej (F-F), modyfikowanych wysokotopliwymi napełniaczami proszkowymi (węglikiem krzemu SiC, tlenkiem aluminium Al2O3, roztworem stałym WCTiC, proszkiem [...]
EN The ways of modification ablation thermal properties of autonomic composite shields to uses under construction of fire-fighting passive systems in communication tunnels were presented. The methodology of ablation research, selection of components and tape-matter of composites with phenol formaldehyd[...]
16
51%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 2 187-199
17
51%
Drogi i Mosty
2006 nr 1 35-52
PL .Jedną z podstawowych tendencji we współczesnym mostownictwie jest wprowadzanie nowych niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych. Celem, który przyświeca naukowcom i inżynierom jest zwiększenie trwałości konstrukcji z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów związanych z ich budową i utrzymaniem. Prę[...]
EN One of the main trends in modern bridge engineering is an introduction of new and unconventional construction materials. Engineers and scientists aim at enhancing durability of structures and at the same time they are trying to reduce the cost of the construction process and its maintenance. Reinfor[...]
18
51%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 192-197
PL Zbadano zachowanie dwóch laminatów o osnowie winyloestrowej, wzmocnionych włóknami aramidowymi i szklanymi w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie. Materiały poddawane są badaniom ze względu na potencjalne zastosowanie w okrętownictwie i brak podobnych danych w literaturze. Wzmocnienie laminatów mi[...]
EN Two vinyl ester laminates reinforced with aramid and glass fibres have been tested in dry condition and after immersion in water. Materials were tested for their potential use in marine applications. The reinforcement was in the form of woven hybrid aramid-glass fabric (1) or woven aramid fibre laye[...]
19
51%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
PL Podjęto badania nad otrzymywaniem strącanego węglanu wapnia o strukturze krystalicznej kalcytu oraz określonym stopniu dyspersji i właściwościach fizykochemicznych. Węglany wapnia otrzymywano metodą saturacyjną, poddając karbonizacji roztwór Ca(OH)2 pochodzący z kalcynacji wapienia. Dodatkowo podcza[...]
20
51%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 109-114
PL Kompozyty trójskładnikowe posiadają interesujące właściwości mechaniczne, tribologiczne i elektryczne, które nie są wypadkową sumy własności poszczególnych składników. Charakteryzują się one stabilnością tych własności w funkcji składu wagowego w przeciwieństwie do układów dwuskładnikowych. Niektóre[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last