Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyty aluminiowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Najczęściej pojawiającym się w trakcie realizacji procesu wytwarzania kompozytu problemem jest jego zagazowanie w stanie ciekłym, powstałe wskutek wprowadzania cząstek i prowadzonego w czasie wprowadzania mieszania. Skutkiem zagazowania zawiesiny kompozytowej jest porowatość gazowa obserwowana w str[...]
EN Casting methods for manufacturing composite mixtures with utilizing mechanical stirring are regarded to be the most economical in the application and industrial practice. The most frequent problem that is met during the composite suspension producing process is its gassing resulting from the introdu[...]
2
86%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 3 9-17
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań tribologicznych kompozytu o osnowie Al+4,5%Cu+0,7%Si+0,5%Mg umocnionego 23 um cząstkami Al2O3 w ilości 10% obj. Próby tarcia i zużycia przeprowadzono w układzie trzpień-tarcza przy naciskach 0,5 5Mpa i prędkości tarcia 1m/s. Stosowano stalowe przeciwpróbki o tward[...]
EN Selected results of tribological tests on composite consisting Al+4,5%Cu+0,7%Si+0,5%Mg matrix and 23um reinforcing Al2O3 particles with 10% volume fraction is presented in this paper. Wear tests were carried out on the pin-on-disk type machine at contact pressure of 0,5 5Mpa and sliding speed of 1m/[...]
3
86%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 399-403
PL W artykule przedstawiono zapisy graficzne procesów krystalizacji kompozytów aluminiowych na osnowie siluminów AK7 (AISi7Mg) i AK11 (AlSi11). Jako cząstkę zbrojącą użyto proszku SiC w ilościach 5 i 10% masy wsadu. Na otrzymanych zapisach graficznych metodą ATD-AED w postaci krzywych termicznych oraz [...]
EN Investigation have been centered around composites consisting of AK7 matrix alloyed with magnesium and reinforced with 5 or 10 mass % of silicon carbide particles. Composites of AK11 magnesium-free matrix reinforced with the same quantities of reinforcing particles have been prepared additionally, f[...]
4
86%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 4 185-190
PL Kompozyty na osnowie stopów aluminium, zdolnych do umocnienia wydzieleniowego, stanowią atrakcyjne izotropowe materiały konstrukcyjne, przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach; materiały charakteryzujące się korzystnym stosunkiem wytrzymałości do gęstości, jak również zadowalającą odporno[...]
EN Metal Matrix Composites (MMCs) based on precipitate strengthening aluminium alloys attract attention of industry because of advantageous strength to density ratio, stability of properties at elevated temperatures as well as appropriate wear resistance in exploitation conditions. Particulate reinforc[...]
5
86%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 228-232
PL Przeprowadzono badania mikrostruktury kompozytu Al-TiC otrzymanego metodą SHSB, a w szczególności struktury cząstek TiC oraz struktury granicy rozdziału faz i zmian stanu naprężeń poprzez pomiar zmian wielkości odkształceń sieciowych w funkcji odległości od granicy rozdziału. Metodą pomiaru mikrotwa[...]
EN The interface microstructure of Al-TiC composite was studied using the HREM, CBED and nanoindentation methods. The micrograph of the studied composite (Fig. 1) shows homogeneous arrangement of the TiC particles in aluminium matrix. The matrix as well as the TiC particles show the presence of relativ[...]
6
86%
Kompozyty
PL W pracy poruszono zagadnienie badania zjawisk na granicy faza wzmacniająca-osnowa w kompozytach otrzymanych z proszków stopów aluminium w procesach przeróbki plastycznej na gorąco. Zwrócono uwagę na rolę badań metalograficznych oraz możliwość wykorzystania metod symulacyjnych do analizy stanu odkszt[...]
EN The work covers research on phenomena of boundary reinforcing phase-matrix in the composites obtained from P/M aluminium alloys in the hot forming processes. The role of metallographic research and possibility of application of simulation method to the analysis of deformation state in the matrix wer[...]
7
86%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 333-337
PL W pracy opisano wyniki prób technologicznych otrzymywania kompozytów metalicznych o osnowie na bazie aluminium, zbrojonych ciągłym włóknem węglowym. Celem prowadzonych prób było otrzymanie drutu kompozytowego (w układzie zwilżającym), w efekcie przeciągania rowingu składającego się z kilku tysięcy e[...]
EN The results of technological attempts at obtaining of Al-based metal matrix composites reinforced with continuous carbon fibres are shown in this paper. The main purpose of this work was to obtain composite wire by pulling a carbon roving (covering about 6000 elemental filaments) through a liquid Al[...]
8
86%
Kompozyty
PL Celem prezentowanej pracy była ocena, metodą SEM, wpływu warunków tworzenia się in situ cząstek z układu Al-Ni na możliwość występowania efektu Kirkendalla-Frenkla w kompozytach z osnową aluminiową, wytworzonych za pomocą technologii metalurgii proszków oraz technologii odlewniczych. Zastosowana do [...]
EN The purpose of the paper presented was to evaluate, by means of SEM, the influence of in situ formation of AI-Ni part­cles on the possibility of occurring the Kirkendall-Frenkel effect aluminium matrix composites produced by powder metallurgy and casting technologies. The PM method used to produce t[...]
9
86%
Tribologia
2002 nr 4 1071-1079
PL Przedstawiono wyniki badań nad zmianami zachodzącymi w wyniku tarcia w warstwie wierzchniej materiałów kompozytowych zawierających osnowę Al + 4,5 Cu + 0,7 Si + 0,5 Mg i fazę umacniającą w postaci cząstek Al2O3 w ilości 10%. Kompozyty otrzymano w procesie metalurgii proszków. Ziarnistość fazy umacni[...]
EN The results of investigations on changes in surface layer caused by friction in composite materials containing the Al + 4,5 Cu + 0,7 Si + 0,5 Mg matrix and reinforcing phase - Al2O3 particle with 10% volume fraction. Composites were manufacturing in powder metallurgy route. Average size of reinforci[...]
10
86%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 211-214
PL Przedmiotem badań jest materiał kompozytowy zawierający aluminiową osnowę 6061 i fazę zbrojącą Al2O3 w ilości 20% obj. Kompozyt wytworzono metodami metalurgii proszków. Przedstawiono wyniki badań wstępnych obróbki elektroerozyjnej (EDM), w szczególności procesów przecinania i drążenia. Wykazano, że [...]
EN The preliminary research on electrodischarge machining (EOM) of the composite consisting of aluminum alloy matrix 6061 type and of 20 vol. % ceramic Al2O3 reinforcement is presented. The composite was manufactured by the powder metallurgy route using hot extrusion process. Test of EDM cutting with w[...]
11
86%
Inżynieria Maszyn
PL Kompozyt AlSi7Mg/20% Al2O3 jest trudno skrawalny metodami konwencjonalnymi z uwagi na dużą zawartość cząstek umacniających Al2O3. Podjęto próbę zbadania wpływu różnych parametrów drążenia (EDM) i przecinania (WEDM) elektroerozyjnego na jego charakterystyki technologiczne. Badano wpływ amplitudy napi[...]
EN Composite AlSi7Mg/20% Al2O3 manufactured by casting method was used. Because of high filling of reinforcing Al2O3 particles this composite is difficult the machine in the traditional way. In this paper, authors try to estimate how the parameters of electrodischarge sinking (EDM) and electrodicharge [...]
12
86%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 1 215--226
EN In situ fabrication of metal matrix composites has various advantages such as the formation of clean particle–metal interface with strong bonding. In this study, three types of metal oxides powders (commercial TiO2, commercial ZnO, and recycled Pyrex) were injected into a pure aluminium melt to fabr[...]
13
86%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 4 189--196
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów A339/SiC/10p. Testy metodą ball-on-disc przeprowadzono, stosując zmienne parametry, takie jak: różne przeciwpróbki (stalowa, Al2O3, SiC), obciążenie (5, 10 N) oraz prędkość ścierania (0,1 i 0,5 m/s). Badania wykazały, że zastosowanie [...]
EN The paper presents the results of tribological tests conducted on an A339/SiC/10p composite reinforced with SiC particles. The test method used in the research was the ball-on-disc method combined with variable abrasion test parameters. Different materials were used for the counter-specimen (steel, [...]
14
72%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Opracowanie dotyczy zdolności do tłumienia drgań kompozytów o osnowie stopu aluminium A359 zbrojonych 10%, 20% i 30% cząsteczek SiCp poddanych wielokrotnemu przetopowi. Celem badań było wykazanie, że recykling symulowany wielokrotnym przetopem nie zmienia istotnie charakterystyk tłumiącyc[...]
EN The study adresses the problem of the damping capacity of metal matrix composites based on A359 alloy reinforced with 10%, 20% and 30% SiCp, subjected to multiple remelting. The aim of the research was to prove that the recycling process simulated by multiple remelting does not significan[...]
15
72%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 2 143-148
PL Kompozyty wykonane z aluminium (Al) wzmocnionego włóknem węglowym (CF) wykazują ogromny potencjał w konstrukcjach lekkich elementów poddanych termomechanicznym obciążeniom. Stosunkowo duża sztywność i wytrzymałość osnowy metalowej umożliwia przeniesienie niezwykle dużych obciążeń, co pozwala na znac[...]
EN Carbon fibre (CF) reinforced aluminium (Al) composites show a high potential for lightweight design of structural components subjected to thermo-mechanical loadings. The relatively high stiffness and strength of the metal matrix allow the introduction of extremely high forces, thereby enabling a muc[...]
16
72%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 3 158-162
PL Zaprezentowano możliwość wytworzenia laminatu aluminium-(aluminidki żelaza w osnowie aluminium) z wykorzystaniem jako komponentów folii aluminiowej i proszku żelaza. Uzyskane wyniki porównano z wcześniejszymi badaniami oddziaływania pomiędzy proszkami Al i Fe w podwyższonej temperaturze, metodą DTA,[...]
EN The paper presents the possibility of obtaining the laminate of aluminium with iron aluminides particle, by diffusion bonding. The aluminium foil and iron powder with granulation 325 mesh were used to the preparation of Al/Fe/Al packs with constant Fe content and different aluminium foil layers amou[...]
17
72%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 355-361
PL Przedstawiono wyniki badań procesów krystalizacji metodą ATD-AED siluminów (osnowy) AK9, AK62 i AK11 oraz sporządzonych na ich bazie kompozytów z 5% i 10% dodatkiem cząstek zbrojących Al_2O_3 i SiC. Określono charakterystyczne punkty (piki) na krzywych krystalizacji dla podstawowych faz badanych ko[...]
EN The article describes using results of graphical recording of the ATD-AED method for analyzing the course of the process of crystallization of aluminum composites. The composites were made on the basis of aluminum alloys AK9 (AISiMg), AK62 (AISi6Cu2), AK11 (AISi11) after introducing reinforced parti[...]
18
72%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 4 199-203
PL Badano wpływ obecności nałożonej metodą bezprądową na cząstki Al2O3 powłoki niklu na właściwości kompozytu z osnową aluminiową, otrzymanego metodą jednoosiowego prasowania z udziałem fazy ciekłej. Wytworzono trzy rodzaje materiałów spiekanych: z mieszaniny proszku osnowy z cząstkami Al2O3 bez dodatk[...]
EN The influence of a nickel coating deposited on Al2C3 particles on aluminium matrix composite properties was examined. For the production of the coating, an electroless method was applied. The 1 jim thick coating was characterized by good adherence to the substrate and uniform coverage, which is part[...]
19
72%
Kompozyty
PL Przedstawiono syntezę borku tytanu TiB2 metodami: klasycznej syntezy SHS, syntezy SHSB oraz syntezy z soli. Umotywowano stosowanie cząstek borków tytanu jako fazy wzmacniającej w kompozytach. Przedstawiono struktury otrzymanych w ten sposób materiałów kompozytowych. Wykonano badania rentgenostruktur[...]
EN Mechanical properties of aluminium and its alloys can be improved by transformation of traditional material into a composite. This can be achieved by introducing to aluminium matrix the ceramic reinforcing particles, which gives material characterised by a high value of the strength/density ratio, s[...]
20
72%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 180-183
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie technologiczne umożliwiające wytworzenie kompozytów zbrojonych drobnodyspersyjnymi cząstkami ceramicznymi i międzymetalicznymi. Polega ono na wprowadzeniu do ciekłego metalu osnowy kompozytowych cząstek ceramicznych, otrzymanych w technologii mechanicznego stopowani[...]
EN The method of manufacturing of composites on the Al alloys matrix reinforced with fine ceramic particles about 1 um diameter has been shown. AISi, AlMg, and AICu aluminum alloys as a matrix have been used. The ceramic particles of SiC and Al2O3 diameter about 15 um (500 mesh) applied. There particle[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last