Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 684
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Charakterystyka i podział nowoczesnych materiałów kompozytowych. Opisano podstawowe zalety zastosowania kompozytów inżynierskich i ich kombinacje. Metody spajania kompozytów na osnowie metalowej, ceramicznej oraz polimerowej.
EN Characteristic and division of modern composite materials. Description of the main merits of using composites in engineer's practice and their combinations. Methods of bonding composites with metal-, ceramic- and polymer groundmass.
2
80%
Control and Cybernetics
EN A Hellinger-Reissner variational principle is introduced to derive the weak form equation of thin generally orthotropic laminates. It leads naturally to a mixed finite-element approximation that has the out-of-plane deflection and the bending and twisting moments as independent unknowns. A triangula[...]
3
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 2 47-50
PL Na podstawie wykonanych badań wykazano możliwość diagnozowania stanu węzła naprawczego z wykorzystaniem czujników odkształceń. Stwierdzono także, że: - Całkowite odklejenie wkładki metalowej (wykorzystywanej jako element składowy węzła naprawczego) powoduje istotne zmiany odkształceń czujników monto[...]
EN The results of experimental investigations in which attempts to diagnostic testing of repair point using strain gauges stick on the composite patch. In the investigations used a specimen in the form of sheets made of aluminum alloy 2024 T3, which were repaired after damage by a metal insert and comp[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2003 Vol. 83, nr 40 7176-7176
PL Przedstawiono najczęściej występujące trudności w technologii wytwarzania materiałów kompozytowych przy pomocy infiltracji ciśnieniowej. Zastosowanie typowych parametrów procesu prasowania w stanie ciekłym stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia formy, znacznego pogorszenia warunków pracy oraz otrzyma[...]
EN The paper presents the most frequently occurring problems in the process of composite materials manufacture by pressure filtration. The application of typical parameters of the liquid-state pressing process involves the risk of mould failure, significant deterioration of working conditions and obtai[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy poddano ocenie najczęściej stosowane metody wytwarzania metalowych materiałów kompozytowych umacnianych cząstkami ceramicznymi. Przedstawiono skład i własności najczęściej stosowanych materiałów stanowiących osnowę materiałów kompozytowych oraz cząstek umacniających. Ponadto omówiono zastoso[...]
EN In the paper, the most frequently used manufacturing methods of metallic composite materials reinforced with ceramic particles are evaluated. The composition and properties of reinforcing particles and of the materials most frequently used as composite matrix are presented. Application of these mate[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono technologię wytwarzania kompozytów poliuretanowych z zastosowaniem zmielonych odpadów. Oceniono właściwości i mikrostrukturę dwóch grup materiałów: kompozytów o osnowie z poliuretanomocznika o twardości ok. 75°ShA (elastomer) wypełnianego materiałem pochodzącym z odpadów o twardości ok[...]
EN Technology of polyurethane composites filled with grinded waste has been presented. Properties and microstructure of two groups of materials have been evaluated: composites based on polyurethane-carbamide of 75°ShA hardness (elastomer) filled with waste material of 50°ShD hardness (plastomer) and co[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Porównano właściwości wytrzymałościowe kompozytu złożonego ze skrobi ziemniaczanej i polietylenu, otrzymanego metodą wytłaczania z właściwościami tworzywa wytworzonego przez wytłaczanie, a następnie prasowanego w różnych temperaturach. Stwierdzono wpływ technologii i parametrów przetwórstwa na właśc[...]
8
80%
Materiały Elektroniczne
PL Przedmiotem pracy były dwa zestawy kompozytów Al2O3-ZrO2 w zakresie zawartości objętościowej od 10-86% Al2O3 : jeden z ZrO2 stabilizowanym 3mol% Y2O3, a drugi z ZrO2 stabilizowanym 2mol%Y2O3. Badano odkształcenie nadplastyczne kompozytów zakresie naprężeń temperatur 1451-1623 K w układzie ściskania[...]
EN Superplastic derfomation of to alumina-zirconia composites batches: the first tetragonal ZrO2 stabilised with 3 mol% Y2O3 and the second with ZrO2 stabilised with 2 mol%Y2)3 (containing alumina volume fraction 10-86%) was studied. The composites were studied as a function of stress (20-130Mpa) and t[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 195-203
PL W kompozytach warstwowych składających się z różnych materiałów własności mechaniczne poszczególnych warstw zmieniają się w zależności od stosowanej technologii wykonania materiału. W kompozytach tego typu ocena wytrzymałości jest utrudniona ze względu na technologicznie narzuconą niejednorodność st[...]
EN Advanced mechanical and structural applications require accurate assessment of the damage state of materials during the fabrications as well as during the service. Due to the complex nature of the internal structure of the material, composites including the layered composite often fail in a variety [...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 600-602
PL Przeanalizowano wyniki badań laboratoryjnych wykorzystując sztuczne sieci neuronowe. Wyrażono pogląd o możliwości projektowania kompozytów fibropiaskobetonowych o ściśle określonych wybranych parametrach.
EN Results of laboratory testing of fibroconcrete using artificial neural networks are analysed. Possibility of obtain fibroconcrete mix composition of assumed parameters is suggested.
11
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 349-353
PL W pracy omówiono problemy związane z zastosowaniem kompozytu węgiel-węgiel w hamulcach. Przedstawiono sposób doświadczalnego badania nieliniowej zależności współczynnika tarcia względem temperatury i prędkości obrotowej oraz analizę drgań samowzbudnych.
EN It's presented application problems of carbon-carbon composite in brakes. It's presented the method of experimental testing nonlinear dependence of friction coefficient with regard temperature and rotational speed and analysis of self-excited vibration.
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 3 36-40
13
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy zaprezentowano rozwiązanie problemu formowania się pola przed frontem krystalizacji eutektyk płytkowych. Zaproponowano stosowne rozwiązanie równania dyfuzji dla nowych warunków brzegowych związanych ze sprzężonym wzrostem eutektyk płykkowych uwzględniającym fazę wiodącą. Warunki brzegowe od[...]
EN An improved theory for the formation of concentration field ahead the solid/liquid interface of the growing lamellar eutectics is presented. The solution of diffusion equation is given for new formulation of the boundary conditions governing the coupled lamellar growth with a leading phase. The boun[...]
14
80%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 3 18-23
15
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Metodą SHSB wytworzono kompozyty in situ na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al wzmacniane cząstkami węglików i borków tytanu. Fazę wzmacniającą wygenerowano w trakcie samorzutnej reakcji egzotermicznej w brykiecie proszkowym metal-niemetal w kąpieli metalowej. Wytworzone kompozyty pozbawione porow[...]
EN Using SHSB technique, composites in situ based on intermetallic phase Ni3AI reinforced with particles of titanium carbides or borides were fabricated. The reinforcing phase was generated by spontaneous exothermic reaction proceeding in metal bath in a metal/non-metal powdered briquette. Thus fabrica[...]
16
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 5 810-815
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy charakterystyk mechanicznych wysokotemperaturowego odkształcania {sigma-eepsilon) kompozytów in situ na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al wzmacnianej cząsteczkami TiC oraz TiB2, których udział objętościowy wynosił 5 i 10%. Ustalono zakresy temperatury i prędko[...]
EN The study gives the results of mechanical tests carried out to determine the characteristics of high-temperature deformation (sigma-epsilon) of composites in situ based on intermetallic phase Ni3Al reinforced with particles of TiC and TiB2, the volume content of which is 5 and 10 %. Basing on these [...]
17
80%
Archives of Metallurgy
PL Metodą SHSB wytworzono kompozyty "in situ" na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al wzmacnianej cząstkami węglików lub borków tytanu, przy czym fazę wzmacniającą wygenerowano w trakcie samorzutnej reakcji egzotermicznej w brykiecie proszkowym metal-niemetal w kąpieli metalowej. Wytworzone kompozyty c[...]
EN Using SHSB technique, composites "in situ" based on intermetallic phase ni3Al reinforced withparticles of titanium carbides or borides were fabricated. The reinforcing phase was generated by spontaneous exothermic reaction proceeding in metal bath in a metal/non-metal powdered briquette. Thus fabric[...]
18
70%
Civil and Environmental Engineering Reports
2007 No. 2 19-26
PL Zaproponowano metodę wyznaczania zawartości ceramiki BaTiO3 i ciepła topnienia fazy polimerowej w kompozycie typu: PA-6/BaTiO3. Próbki kompozytowe otrzymywano na drodze polimeryzacji kaprolaktamu w obecności sproszkowanego tytanianu baru. Uzyskane próbki charakteryzowano wykorzystując pomiary objęto[...]
EN The method of determination of ceramics contents and melting heat of polymer phase in composite PA-6/BaTiO3 has been suggested. Samples of composite have been obtained by polymerization of caprolactam in which the fine particles of barium titanate were dispersed. The obtained samples have been chara[...]
19
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 52-54
20
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykonano badania mikroskopowe oraz badania twardości HB materiałów kompozytowych umacnianych włóknami Saffil (A12O3) na osnowie stopu AlSi9Mg. Badania mikroskopowe wykazały uzyskanie jednorodnej struktury kompozytu, dobrego połączenia włókien z osnową oraz występowanie mikroporowatos'ci i pęknięć wł[...]
EN Microscopic examination and HB hardness measurements of composite materials based on AlSi9 Mg alloy reinforced with Saffil (A12O3) fibres were carried out. Microscopic examination revealed homogenous composite structure, a good bond between fibres and matrix as well as presence of microporosity and [...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last