Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyt cementowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The article is devoted to the usage of concretes and soils cements on the base of composite cements modified with compound sodium sulphate and plasticizer for the building of pavements. Such cements containing substantial quantity of aluminium-silicate component in the form of the natural pozzolana[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Research results of the activity of composite cements modified with the alkalis containing substantial quantity of aluminium-silicate component in the form of the natural pozzolana and production side effects are presented. Composite modified cements are obtained as a result of compatible grinding o[...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2320-2326
4
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 35-36
EN The research have been conducted to evaluation the influence of carbonation process on immobilization zinc (Zn(NO3)2 ź 6H2O) in cement matrix. The mortars samples were exposed for CO2 content in natural air for two years.
5
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 2 57-59
6
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 49-51
7
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 10 544-550
PL Przedstawiono najnowsze osiągnięcia w zakresie kompozytowych materiałów budowlanych. Omówiono założenia leżące u podstaw otrzymywania kompozytów cementowych betonopodobnych oraz kompozytów polimerowych. Omówiono właściwości, zalety oraz możliwości stosowania tych kompozytów w budownictwie. Podano pr[...]
EN The latest achievements in production of building composite materials are presented. Practical assumptions in production of cement, concrete and polimere composits are given.
8
75%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono złożony charakter reologiczny zaczynu cementowego oraz wpływ domieszek uplastyczniających na wielkości występujące w modelu reologicznym zaczynu. Przedstawiono przeprowadzone badania reologii kompozytów z wypełniaczem o zróżnicowanych wymiarach ziarn i model reologiczny betonu drobnoziarnis[...]
EN The complicated rheological character of cement paste and the effect of plasticizing admixtures on the quantities occuring in a rheological model of the paste are discussed. Carried out investigations on the rheology of composites with a filler of diversified size and a rheological model of fine-gra[...]
9
75%
Cement Wapno Beton
PL Dokonano przeglądu referatów z X Międzynarodowego Kongresu Chemii Cementu, który odbył się w Göteborgu w czerwcu 1997 roku, dotyczących zastosowania techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań kompozytów cementowych. Omówiono referat plenarny oraz osiem referatów z prac własnych. Z przeglą[...]
EN A survey is made of the papers presented on the 10th Intemational Conference on Cement Chemistry held in Göteborg in 1997 dealing with Nuculear Magnetic Resonance techniques used in investigations of cement matrix composites. Both the plenary Iecture and eight papers are thoroughly described. It ha[...]
10
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 2 50--53
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In the article we can find research results of cement solids and sand concrete based on composite modified cements (CMC) and also their analog based on traditional Portland cement. CMC has been received in the result of compatible grind of Portland cement (20-65% from mass) and of active mineral sup[...]
12
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł przedstawia dane dotyczące skali produkcji cementu i wpływu tego procesu na emisję dwutlenku węgla na świecie i w Polsce. W dobie polityki zrównoważonego rozwoju oraz dyrektyw unijnych, słusznie narzucających redukcję emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2), zaproponowano rozwiąza[...]
EN The article shows of the scale of present cement production and its influence on carbon dioxide emission in the world and in Poland. In the era of sustainable development policy and EU directives, rightly reducing greenhouse gas emissions (including CO2), a solution has been proposed that[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 87-88
EN The complete designing process of High Performance Concrete was conducted. Complete set of test was carried out including testing of rheological properties of cement pastes, mortars compressive strength, aggregate properties, concrete mixture properties and concrete specimens compressive strength. T[...]
14
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 25 110-123
PL W pracy dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych prób zagospodarowania popiołów pochodzących ze spalania osadu ściekowego w różnych dziedzinach budownictwa. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu popiołu z osadu na właściwości świeżych zaczynów i zapraw. Stwierdzono, że dodatek powoduje[...]
EN The short review of previous attempts of sewage sludge ash utilization in different branch of civil engineering was made in the paper. The experimental test results concerning the influence of the sewage sludge ash on the property of fresh pastes and mortars are presented. It was found that the addi[...]
15
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu laboratoryjnego wpływu ilości popiołu lotnego i domieszki napowietrzającej, współczynnika wodno-cementowego oraz czasu dojrzewania na wytrzymałość na ściskanie (odpowiedź Y) próbek zaprawy cementowej. W eksperymencie rozpatrywano następujący zakres zmiennośc[...]
EN The results of laboratory investigation concerning the influence of: the amount of fly ash and air-entraining admixture, the W/C ratio, and the time of curing is presented in the paper. The range of changeability factors was determined: X1 factor (the amount of fly ash) – from 0 to 33%; X2 factor (t[...]
16
63%
Cement Wapno Beton
PL Opisano badania właściwości zaczynów i zapraw cementowych przy dodatku grafitu ekspandowanego. Stwierdzono, że dodatek ten zmniejsza wytrzymałość na ściskanie, natomiast materiały te uzyskują interesujące właściwości elektryczne. Oporność próbek spada aż o 7 wielkości. Uzyskane wyniki doświadczeń po[...]
EN The properties of cement pastes and mortars with the addition of expanded graphite were investigated. It was found that this addition caused the decrease of compressive strength, but the composites reach very interesting electric properties. The resistivity of the samples is decreasing as much as of[...]
17
63%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 2 166-170
PL Ze względu na coraz szersze stosowanie jednoczesnego spalania paliw kopalnych i biomasy, wzrasta zainteresowanie popiołami lotnymi powstającymi w tym procesie. Przedmiotem badań były popioły powstające w wyniku spalania, w kotle konwencjonalnym elektrociepłowni przemysłowej, mieszaniny zrębków drzew[...]
EN The increasing application of the fossil fuels-biomass co-combustion causes the increased interest in fly ashes produced in this process. The tests were carried out for ashes originated from combustion of the mixtures of wood chips and coal in a conventional boiler of the industrial plant. When comb[...]
18
63%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 2 164-169
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości mikrosfer glinokrzemianowych pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennego, które pokrywano warstwą miedzi metodą bezprądową. Przewodzący lekki wypełniacz jest atrakcyjnym składnikiem kompozytów, pozwalającym rozszerzyć zakres ich stosowania. W s[...]
EN The result of investigation the physical properties of Cu coated cenospheres from coal fly-ash by electroless method were presented. Such lightweight filler with conductive metal layer is an interesting material which may improve the range of potentially application of composites with different matr[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 2 2-4
20
63%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last