Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyt betonowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 2 108-110
PL Podano propozycję dotyczącą analitycznej metody oceny wytrzymałości kompozytów rozciąganych oraz wyznaczania ilości ich zbrojenia.
EN The proposal relative to the analythic method of tensional strength appreciation and fiber reinforcement of concretes is presented.
2
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 39-42
3
88%
Materiały Budowlane
2007 nr 12 14-16
4
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2009 nr 2 50-55
5
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2009 nr 3 64-67
6
75%
Przegląd Budowlany
7
75%
Archives of Civil Engineering
PL Technikę automatycznej analizy obrazu przedstawiono jako narzędzie umożliwiające równoczesne badanie kilku różnych charakterystyk kompozytu betonowego, na przykładzie próbek pochodzących z konstrukcji betonowej naprawianej za pomocą warstwy fibrobetonu z włóknem stalowym (SFRC). Opisano stosowany sy[...]
EN Automatic image is presented as a tool investigate simultaneously several different characteristics of a concrete composite. The origin of most of the samples was a zone of concrete construction repaired with SFRC. Described are automatic measuring system used, the software and some algorithms. Unde[...]
8
75%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 72--73
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu rozdrobnionej ceramiki białej i czerwonej oraz szkła na wybrane właściwości kompozytów betonowych. Dodatki te dozowano w ilości 5 i 10% w stosunku do masy cementu. Wyniki badań wykazały, że rozdrobniona ceramika biała oraz szkło mogą być cennymi dodatkami do p[...]
EN The article presents an analysis of the impact of shredded white and red ceramics and shredded glass on selected properties of concrete composites. These additives were dosed in amounts of 5 and 10% in relation to the weight of cement. The obtained test results showed that the shredded white ceramic[...]
9
63%
Budownictwo i Architektura
PL Analizowanie zachowania się betonu z uwzględnieniem metod mechaniki pękania umożliwia opis powstawania i rozwoju występujących w nim uszkodzeń, co niemożliwe jest w przypadku posługiwania się globalnymi charakterystykami wytrzymałościowymi kompozytu. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń dotycząc[...]
EN The analysis of concrete behaviour taking into account fracture mechanics method makes it possible to describe the origin and development of the damages occurring in it, which is impossible in case of using global strength characteristics of composite. In the work the experiment results were present[...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 6 307-311
PL Badania dotyczyły podstawowych parametrów cieplnych czternastu kompozytów betonowych. Przeprowadzono również obliczenia dynamicznych charakterystyk cieplnych przegród o wariantowych rozwiązaniach. Badania i analizy umożliwiły ocenę, które warstwy nośne w ścianie zapewniają odpowiednią wewnętrzną poj[...]
EN Within the scope of this work, broad research concerning thermal parameters of fourteen concrete composites has been performed. For these composites the authors have made calculations of dynamic thermal characteristics at different variants of walls. The research and analysis were aimed at finding t[...]
11
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 3 42-45
12
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2009 nr 1 40-43
13
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 12 5-8
14
63%
Kompozyty
PL Betony konstrukcyjne z dodatkiem popiołów lotnych są materiałami stosowanymi obecnie dość powszechnie w budownictwie. Wpływają na to głównie względy ekonomiczne związane z możliwością wykorzystania tego odpadu przemysłowego jako efektywnego substytutu cementu. W mechanice betonu istotną rolę odgrywa[...]
EN Nowadays, structural concretes containing additives of fly-ash are quite commonly used in the construction industry. This is mainly due to economic reasons connected with the possibility of utilizing this industrial waste (fly-ash) as an effective substitute for cement. The analysis of the defects o[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 88--90
PL W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych na świecie badań nad nanorurkami węglowymi, a ściślej nad ich potencjalnym zastosowaniem jako nanododatku do zapraw naprawczych w konstrukcjach żelbetowych. W badaniach wstępnych określono najlepszy stosunek masowy włókien do cementu pod względem wytrzyma[...]
EN In the article the results of conducting researches from the world about carbon nanotubes, precisely their applicability as nanosuplement for the concrete repair material for the reinforced concrete structures, were described. In the introducing researches the best (in terms of compressive and flexu[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 27--30
PL Program badawczy omówiony w artykule był skupiony na zastosowaniu odpadowego miału ceramicznego jako zamiennika naturalnego piasku. Ze względu na coraz większe trudności w pozyskiwaniu kruszyw naturalnych do produkcji betonu konieczne jest stosowanie materiałów zastępczych, takich jak gruz ceramiczn[...]
EN The research programme presented in the paper focuses on harnessing waste ceramic fume as a replacement of natural sand. Due to growing lack of available natural aggregates for concrete production there is an urgent need for using substitute materials such as aggregate based on ceramic or concrete d[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 10 16--18
PL W artykule opisano wpływ wstępnego zawilgocenia kruszywa lekkiego na wybrane parametry 28-dniowego betonu. Przebadano osiem receptur kompozytów na bazie keramzytu i Pollytagu oraz dwie receptury porównawcze wykonane na kruszywie kamiennym. W połowie receptur zastosowano dodatkowo domieszkę napowietr[...]
EN The paper presents the influence of initial moistening of artificial light weight aggregates on chosen parameters of concrete after 28 days of curing. The papers analyses eight mixtures based on the LECA and Pollytag and comparable mixtures made with natural coarse aggregate. Aeration admixture was [...]
18
51%
Kompozyty
PL Scharakteryzowano budowę kompozytów betonowych z osnowami cementowymi w kontekście ich podatności na kruche uszkodzenia. Opisano budowę warstwy stykowej pomiędzy osnową a inkluzjami, która, będąc najsłabszym miejscem w betonie, inicjuje uszkodzenia w jego strukturze. Przedstawiono podstawowe przyczy[...]
EN The structure of the concrete composites with cement matrixes has been characterized in the article in the context of their susceptibility to brittle damages. The structure of the interfacial transition zone between the matrix and inclusions has been described. As the weakest place in the concrete, [...]
19
51%
Przegląd Budowlany
PL Omowiono charakter powstawania i propagacji uszkodzeń w obszarze warstwy stykowej kruszywo-zaczyn. Scharakteryzowano strukturę modelu sferycznego w obszarze styku kruszywa z matrycą. Przedstawiono główne czynniki decydujące o budowie warstwy stykowej i omówiono sposoby pomiaru jej parametrów.
EN The paper describes the manner in which damage arises and propagates within the paste-aggregate contact layer. It presents the structure of the spherical model in the area where the aggregate is in contact with the matrix. The main factors affecting the structure of the contact layer are presented,[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 210--212
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych (pl), określane wg pierwszego modelu pękania. Analizie poddano kompozyty betonowe z dodatkiem: 0,20 i 30% pl. Badania odporności na pękanie przeprowadzono na prasie MTS 810. Oceniano wpływ[...]
EN This paper presents the results of fracture toughness tests of concrete with siliceous fly ash (FA), specified at the Mode I fracture. Concrete composites with the additives of 0%, 20% and 30% siliceous FA were analysed. Fracture toughness tests were performed on MTS 810 testing machine. The studies[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last