Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 155
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompetencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2011 nr 3 85-100
PL Przedsiębiorczość kobiet staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem i w coraz większym stopniu wpływa na efektywność globalnej gospodarki. Jest też coraz częściej przedmiotem badań, których wyniki potwierdzają pewną odmienność uprawiania przedsiębiorczości przez kobiety, ale wskazują też na istnien[...]
EN Women's Entrepreneurship is becoming a more and more popular phenomenon and continues to influence the effectiveness of the global economy to a still greater degree. More and more often it serves as a subject of research whose results confirm a certain difference between male and female entrepreneur[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 505--517
PL W artykule próbowano wykazać wagę poszczególnych determinant występowania kompetencji relacyjnej na tle rozważań prowadzonych nad transferowalnością wiedzy w sieci. Wyszczególniono te czynniki, które poddają się aktywnemu oddziaływaniu decydentów, a także te, które pozostają ulotne. Zarządzanie spec[...]
EN The paper aims to emphasize the importance of given determinants that are deciding factors for relational competence to emerge. Special attention is paid to problems concerned with transferability of knowledge in networks. There are indicated both determinants that can be shaped by decision makers a[...]
3
100%
Logistyka
PL Zarządzanie kompetencjami pracowników jest procesem o istotnym znaczeniu ekonomicznym dla przedsiębiorstwa. Doświadczony pracownik o wysokim poziomie wiedzy zawodowej i rozwiniętej świadomości organizacyjnej może aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań strategicznych i operacyjnych. Stworzenie efek[...]
EN Competency management of employees is the process of major economic importance for the company. An experienced worker with a high level of professional knowledge and a developed awareness of the organization can actively participate in the implementation of strategic and operational tasks. However c[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 54 79-98
PL Sprawne funkcjonowanie organizacji wymaga wykorzystania czynników wytwórczych, wśród których szczególnie ważna jest ludzka praca oraz jej wykonawcy - ludzie. Z punktu widzenia efektywności organizacji istotne jest nie samo posiadanie pracowników, ale ich sprawne, skuteczne i adekwatne do sytuacji dz[...]
EN In order for an organisation to work efficiently productive factors (among which the most significant are men's work and those who are its medium - people) are indispensable. From the point of view of productivity of an organisation, effective, efficient and adequate action of its employees in a giv[...]
5
88%
Problemy Jakości
PL Wiek XXI jest wiekiem gospodarki opartej na wiedzy (GOW), a więc zawiera takie priorytety, jak: wiedza i kompetencje, innowacyjność i przedsiębiorczość.
EN The article presents the principles of the National Development Plan (NDP) for 2007-2013 and the proposed methods of its implementation. It stresses the fact that the document covers all areas of the Polish version of Lisbon Strategy, categorised according to the canons of strategic management. The [...]
6
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 11 XXXIII--XXXIX
PL Celem artykułu jest analiza wybranego programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) oraz zadań i kompetencji wymaganych na stanowisku inżynier produkcji. Pierwsza część opisuje profil kompetencyjny przyszłego inżyniera produkcji, który został opracowany na podstawie zadań reali[...]
EN The purpose of this article is the analysis of the education program that is in line with the Polish Qualifications Framework against the requirements of production engineer workplace. The first part describes the competencies profile of future production engineer. In the empirical part of the artic[...]
7
88%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL W artykule przedstawiono odpowiedź na następujący problem: Jaka jest istota i znaczenie kompetencji zawodowych menedżerów sprzedaży oraz jaki mają związek z efektywnością ? Podjęto w nim rozważania dotyczące pojęcia, istoty i cech modelu kompetencji oraz próbę wyjaśnienia znaczenia procesu sprzedaż[...]
EN What should each worker be able to do? An employer, a manager and a worker himself know it intuitionally. But can one trust intuition? A lot of companies in Poland have dealt with the problem by formulating the intuitional knowledge on paper as a range of duties of each workplace. Only some enterpr[...]
8
88%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Przyszłość zarysuje niewątpliwie wyraźniejsze kontury nowego wizerunku menedżera. Globalna konkurencja spowoduje powstanie nowych problemów, a przede wszystkim zaostrzy wymagania wobec kompetencji menedżerów. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę syntezy kompetencji wymaganych od menedżera zarząd[...]
EN Recently, a lot has been said and written about competence management. The deliberations usually concern attributes of a person who is to occupy a particular position. The present study tries to synthesize the competence required from a manager administering an organization which is going to have a[...]
9
88%
Logistyka
PL O sukcesie organizacji decydują zatrudnieni w niej ludzie, a ich kompetencje oraz zaangażowanie stanowią unikatową jakość kapitału każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi skoncentrowane na rozwoju kompetencji każdego pracownika staje się w coraz większym stopniu kluczowym czynnikiem [...]
EN Managing human resources concentrated on development of each worker's competence has become a more and more crucial factor of the development of an organization. Form-ing managerial competence and labour competence is a part of a process of managing hu-man resources in each organization. Taking it[...]
10
75%
Management
PL W artykule autorzy zaproponowali sposób pomiaru użyteczności zasobów. Według nich pomiar użyteczności zasobów ma podstawowe znaczenie w formułowaniu strategii organizacji opisanej w konwencji szkoły zasobów. Skwantyfikowana użyteczność zasobów stanowi ponadto swoisty pomost pomiędzy ujęciami przewag[...]
EN In the article the authors proposed a way of resources usefulness measure. In their opinion a resources usefulness measure has fundamental importance in organization strategy formulating in a resource based view. Moreover, quantified resources usefulness constitutes a link between competitive advant[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 59 147-160
PL W artykule przedstawiono delegowanie uprawnień jako metodę rozwoju kompetencji pracowniczych. Omówiono pojęcie i proces delegowania uprawnień, w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano delegowanie uprawnień, jako szansę na rozwój kompetencji pracownika. Jako uzupełnienie rozważań zostały przedstawione war[...]
EN The article presents delegation of powers as a method of developing employee competency. It discusses the concept and the process of delegating powers in a company. Delegation of powers has been presented as a chance of employee competence development. The discussion is complemented by a presentatio[...]
12
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2011 nr 4 175-187
PL Artykuł poświęcony jest rozważaniom dotyczącym kompetencji menedżerów klastra. Jest to tematyka szczególnie ciekawa z uwagi na lukę wiedzy w tym obszarze oraz heterogeniczność samych kłastrów. Kompetencje podobnie jak przywództwo należy rozważać w określonym kontekście społecznym i w zależności od m[...]
EN Hereby article is devoted to reflections on the competence of cluster managers. This is a particularly interesting subject considering a knowledge gap in this area and the heterogeneity of the clusters themselves. Competence, like a leadership, should be considered in a specific social context, and [...]
13
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2011 nr 1 91-103
PL Problematyka artykułu dotyczy samooceny kompetencji studentów kierunków ekonomii i zarządzania rozpatrywanych w dwóch aspektach - znaczenia w przyszłej pracy zawodowej oraz poziomu osiągniętego na studiach. Badania przeprowadzono w latach 2009/2010, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Bada[...]
EN The issue of the paper is business students competences self evaluation seen in two aspects - their meaning in the future job and level gained during studies. The empirical material was gathered on the basis of research conducted in the years 2009-2010 by the method of diagnostic survey. The respond[...]
14
75%
Management and Production Engineering Review
EN As the amount of options regarding the possibility to start/continue higher education increases, due to such reasons as the development of European Higher Education Area, the decision about choosing one of them becomes even more diffcult. One of the most important factors that need to be taken into [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 42 93-100
EN In the present business environment condition sine qua non for competitive enterprises is a possession of crucial competences. Between all resources the most valuable are those, which create a higher level of competitiveness i.e. explorations and exploitations competences. Those competences have maj[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 9--28
PL W artykule zaprezentowano metodę najlepszej praktyki w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną ze szczególnym uwzględnieniem roli zasobów ludzkich w badanym procesie. Zaproponowano przykłady najlepszych praktyk w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację in[...]
EN The paper presents the best practice method in the process of transforming a business into an intelligent organization, with a particular emphasis on the role of human resources in this process. The examples of best practices in the process of transforming the business into the intelligent organizat[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 437--446
PL Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów i instrumentów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników wpływających na osiągnięcie i utrzymanie tej przewagi można wskazać m.in. potencjały strategiczne przedsiębiorstwa, obejmujące: zasoby, zdolności i kompetencje. W artykule przedstawiono najważ[...]
EN Firms are constantly looking for ways and tools enabling competitive advantage creation. Among the factors affecting such advantage achievement and maintenance one can specify – among others – business strategic potentials, which include: resources, capabilities and competences. The article presents[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 143--152
PL W artykule przedstawiono znaczenie inteligencji emocjonalnej liderów biznesu. Zaprezentowano kompetencje przywódcze niezbędne do sprawnego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Artykuł zawiera również przykładowe, współcześnie pożądane style zarządzania, które odpowiadają teraźniejszym i prz[...]
EN The following article proves the importance of emotional intelligence for business leaders. It presents leadership competences, necessary for successful management of contemporary companies. Furthermore, the paper contains examples of desired management styles to be implemented in new times, which s[...]
19
75%
LogForum
2013 Vol. 9, no. 4 265--275
PL Wstęp: Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników determinujących tworzenie tej przewagi można wy-mienić m.in. tzw. potencjały logistyki, stanowiące część składową potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Strukturę i - jedn[...]
EN Background: Companies constantly search for ways to achieve and sustain long-term competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation there are so called logistics potentials, which constitute a component part of a business strategic potentials. Logistics resource[...]
20
75%
Budownictwo i Prawo
2011 R. 14, nr 4 28--31
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last