Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompensacja mocy biernej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 11 564-566
PL Przedstawiono wyniki analizy opłacalności kompensacji mocy biernej realizowaanej przez odbiorców przemysłowych. W rozważaniach uwzględniono dopłaty do energii czynnej w przypadku przekroczenia tzw. optymalnego współczynnika tg i koszt zainstalowania baterii kondensatorów.
EN Results of analysis of profitability of the reactive power neutralization made by industrial consumers. In the analysis account was taken of an extra charge for active power when the optimum coefficient tg is exceeded and cost of installing a bank of capacitors.
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono teoretyczne podstawy kompensacji mocy biernej według teorii mocy chwilowej p-q. Na bazie tej teorii zbudowano modele symulacyjne i przeprowadzono modelowanie (przy użyciu MATLAB'a) procesu kompensacji mocy dla różnych odbiorników liniowych i nieliniowych, przy obciążeniu symetryc[...]
EN The article describes theoretical foundations of reactive power compensation according to the momentary power theory p-q. On the basis of this theory simulation models were built and the modelling (with MATLAB) of the reactive power compensation process was carried out for different linear and non-l[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Silnik synchroniczny, dwubiegowy w zastosowaniu do napędu wentylatora głównego przewietrzania kopalni jest rozwiązaniem pozwalającym na znaczne oszczędności energii elektrycznej przy relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych. Przełączanie uzwojeń stojana i wirnika w celu uzyskania większej liczby b[...]
EN Application of the two-speed synchronous motor to drive the main mine fans allows for considerable electric energy savings at comparatively low capital costs. The two-speed pole-changing windings deform the motor flux, especialy at lower speed and this reduces either an overload capacity and a range[...]
4
80%
Elektro Info
2006 nr 1-2 80-82
PL Większość odbiorników prądu przemiennego pobiera z sieci elektroenergetycznej lub innych źródeł zasilających energię czynną i bierną. Energia czynna jest przetwarzana na pracę użyteczną i ciepło strat. Natomiast energia bierna nie wykonuje żadnej pracy, choć warunkuje działanie wielu odbiorników ene[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Uogólniona moc bierna jest określona przez powierzchnie pętli utworzonych przez charakterystyki prądowo napięciowe obiektów. Jest wielkością addytywną, zależy tylko od parametrów reaktancyjnych i jest zawsze równa zeru, jeśli energia elektryczna jest całkowicie rozpraszana w obiekcie. Uogólniona moc[...]
EN Generalized reactive power is determined by the surface of the loop formed by the current-voltage characteristics of object. It is an additive quantity and depends only on the reactance parameters and is always equal to zero if the electricity is completely dissipated in the object. Its value is the[...]
6
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Scharakteryzowano odbiorniki mocy biernej w instalacjach odbiorczych oraz ich wpływ na warunki pracy sieci zasilającej.
EN Reactive power loads are characterized and their influence on service conditions of power network.
7
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zależności matematyczne i wyniki badań zakłócenia powstającego podczas procesu łączeniowego baterii kondensatorów.
EN The paper presents mathematical relationships and results of investigation of disturbance that occur during switching process of capacitor battery.
8
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono opis zjawiska zmiany wartości wyższych harmonicznych napięcia po przyłączeniu do sieci zasilającej baterii kondensatorów. Podano zależności analityczne określające stopień tych zmian. Wyznaczono zależność określającą częstotliwość neutralną impedancji sieci.
EN The article describes a phenomenon of variations in higher harmonic values of voltage after connecting the battery of capacitors to the supply network. There are given the analytical relations which determine a degree of these variations. The relation determining neutral frequency of the network imp[...]
9
80%
Energetyka
1998 nr 1 41-43
10
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 82 77--84
PL W pracy przedstawiono obwód prądu przemiennego z obciążeniem nieliniowym i układem kompensacji mocy biernej. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie jest proporcjonalne do funkcji signum prądu elektrycznego. Sformułowano równania obwodu w postaci bezwymiarowej i opracowano model w Simulinku[...]
EN The paper deals with AC circuit with non-linear load and the system of the passive power compensation. There was assumed that the non-linear load voltage is proportional to the function signum of the electric current. The equations of the circuit in the dimensionless form and the model in the Simuli[...]
11
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 44--47
PL W artykule przedstawiono problem kompensacji mocy biernej w dużych farmach wiatrowych, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej za pomocą linii kablowych 110 kV o długości kilkudziesięciu kilometrów. Uwzględniając wymagania operatora sieci w tym zakresie, przedstawiono wyniki obliczeń dla przykła[...]
EN The article presents the problem of reactive power compensation for large wind farms, connected to the grid via a 110 kV cable lines with a length of several kilometers. Taking into account the requirements of the network operator, results of calculations for sample wind power plant are presented. T[...]
12
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 4 178--180
PL Przedmiotem audytu efektywności energetycznej była ocena efektywności energetycznej przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu systemu kompensacji mocy biernej w układzie napędowym pompowni wody, pompującej wodę z ujęcia powierzchniowego do procesu technologicznego. Obliczenia obejmowały aspekty e[...]
EN The subject of energy efficiency audit was to assess the energy efficiency project involving the use of reactive power compensation system in a water pumping station drive which pumps water from surface intake into a technological process. Calculations included energy, economical and environmental a[...]
13
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 74 33--41
PL W pracy analizowana jest możliwość realizacji kompensacji mocy biernej, bez stosowania dodatkowych przetworników energoelektronicznych ani stałych elementów biernych, przez wewnętrzne bloki wejściowe systemu zasilania gwarantowanego (na przykładzie UPS EVER POWERLINE GREEN 33). Przedstawiono również[...]
EN The paper presents analysis of possible compensation of reactive power by internal input blocks of Uninterruptible Power Systems, without the use of additional power electronic converters or stationary passive elements (on the example of UPS EVER POWERLINE GREEN 33). Additional UPS functionality is [...]
14
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 94 123--134
PL W referacie dokonano analizy wpływu estymacji obciążeń sieci średniego napięcia na rozmieszczenie źródeł mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych. W celu estymacji obciążeń sieci SN wykorzystywana jest informacja o całkowitym obciążeniu linii SN zarejestrowanym w stacji zasilającej. Pierwsza metoda z[...]
EN The paper concerns the effect of load estimation of location reactive power sources in MV distribution networks. In order to estimate the MV network load, information about the total load of the MV line registered in the power station is used. The first method assumes the distribution of the load, r[...]
15
80%
Elektroinstalator
2017 nr 3 30--32
PL Właściwa gospodarka mocą bierną w systemach elektroenergetycznych to dziś bardzo popularne zagadnienie. Dzięki odpowiedniej kompensacji mocy biernej uzyskuje się bowiem poprawę współczynnika mocy a także pozytywnie wpływa się na jakość energii elektrycznej. Poprawa współczynnika mocy oraz jakości en[...]
16
80%
Elektroinstalator
2016 nr 3 23--29
PL Dzięki zamontowaniu odpowiedniego kondensatora, poprzez kompensacje mocy biernej, można znacząco obniżyć, lub przy sprzyjających warunkach nawet całkowicie zredukować opłaty za energię bierną indukcyjną lub pojemnościową.
17
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 67 75-80
EN A new concept of starting high power induction motors is presented. This method is based on using separated stator windings and an effect of reactive power compensation. During the starting up one of the windings is directly supplied from a power network whereas the second winding is connected to th[...]
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 1 (121) 49--54
PL W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cen[...]
EN In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of th[...]
19
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano metodę kompensacji mocy biernej dla elektrowni z generatorem indukcyjnym. Kompensację mocy biernej zrealizowano z wykorzystaniem przekształtnika trójpoziomowego. Sterowanie kompensatorem bazuje na metodzie zorientowanej napięciowo. W artykule przedstawiono i omówiono strukturę ste[...]
EN The paper presents a method of reactive power compensation for power plants with an induction generator. The reactive power compensation has been done using three-level power converter. A control of the power converter bases on voltage oriented method. In the paper, the control structure has been sh[...]
20
70%
Acta Energetica
2010 nr 2 17-25
PL W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny wykorzystania stacji przekształtnikowych łącza HVDC do kompensacji mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Poprzez odpowiednie sterowanie kątem zapłonu w przekształtnikach można wpłynąć na wartość mocy biernej pobieranej prze[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last