Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 391
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompatybilność elektromagnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 1-3
EN The measurement of radio disturbance power in the frequency range between 30 MHz and 1 GHz is usually conducted using an absorbing clamp. The absorbing clamp assembly that incorporates also a current transformer is moved along the track of the power supply cable and is used to measure electromagneti[...]
2
100%
Energetyka
2003 nr 4 259-262
3
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 4(7) 34-37
PL Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej otworzyło nowe rynki zbytu także na polskie produkty. Tania siła robocza w nowych państwach unijnych daje atrakcyjne możliwości inwestowania w istniejące już firmy i sprzyja powstawaniu nowych. Nowe rynki zbytu stawiają określone wymagania towa[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 29-34
PL Artykuł poświęcony jest napędom falownikowym z modulacją szerokości impulsu (PWM Puls Width Modulation) oraz pojemnościowym zasobnikiem energii (tzw falownik typu U).
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
6
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2004 Nr 1 (42) 20-23
PL W artykule sprzed 4 lat pt.: Kompatybilność elektromagnetyczna wyzwaniem w stosunku do urządzeń i obiektów elektroenergetycznych oraz elektronicznych autorstwa M. Rzaniaka (AEE 3/00) pisaliśmy o istocie kompatybilności elektromagnetycznej i skutkach jej oddziaływania na urządzenia elektryczne. Po la[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Kompatybilność elektromagnetyczna jest to zdolność urządzeń, instalacji lub systemów do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania dodatkowych zaburzeń elektromagnetycznych do tego środowiska lub do innych urządzeń, których poprawna praca mogłaby być z tego powodu z[...]
8
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 239 189-203
PL W artykule przedstawione zostały główne źródła pól elektromagnetycznych oraz skala zagrożeń i ochrona przed tymi polami. W drugiej części artykułu przedstawiono natomiast metody pozwalające na graficzną interpretację pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu linii napowietrznych. Naturalne [...]
EN Paper presents examples of sources of electromagnetic fields and possible dangers involved. Last chapters of paper presents methods leading to graphical interpretation of fields around high-voltage lines. Natural intension of electric field over Earth assumes value of 100-150 [V/m] but by thundersto[...]
9
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Omówiono zagadnienia związane z badaniem kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń w pasmach częstotliwości powyżej 1 GHz. Specyfika badań i zróżnicowanie wymagań stawianych stanowiskom pomiarowym wynika ze skomplikowanej charakterystyki przestrzennej promieniowania i wrażliwości urządzeń na pola[...]
EN In the paper some problems connected with electromagnetic compatibility testing of electronic devices above 1 GHz have been discussed. Testing methods peculiarity and varieties of requirements defined for test set-ups result from very complicated and multi-directional radiation and susceptibility ch[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 121--128
PL W artykule przedstawiono komputerowy program doradczy „Analiza EMC systemu" analizujący działanie systemu pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Program został napisany z przeznaczeniem do laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej jako ćwiczenie laboratoryjne i będzie wykorzystany [...]
EN In the paper, computer software "EMC ANALYSIS OF SYSTEM", which analyses working of system at electromagnetic compatibility, has been presented. The software has been written as laboratory exercise to the students' ; EMC laboratory, but it can be used also in industrial practice to identify sources [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono skrótowo zagadnienia wymuszające konieczność prowadzenia badań związanych z jakością energii elektrycznej, wpływu zakłóceń na poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej oraz oddziaływań odbiorników na sieć energoelektryczną. Podano zakres badań utworzonego w tym celu La[...]
EN The article presents in shortcut problems that forced necessity of making investigation connected with power quality, the influence of disturbances on correct operation mains receiver, and the influence receiver on power network. The tool range of investigations was shown in created Laboratory of El[...]
12
80%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2007 nr 1-2 85-95
PL Opisano metodę pomiaru zaburzeń promieniowanych EMI wykonywanych w komorze GTEM. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych. Omówiono źródła promieniowania elektromagnetycznego.
EN Measurement method of radiated disturbance EMI in GTEM chamber is described in this paper. Measurement results examples of levels of radiated electromagnetic disturbances generated by equipment are presented herewith. Sources of radiated disturbance are described too.
13
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 9 666-669
PL W pracy przedstawiono procedury badań odporności niskonapięciowych zasilaczy napięcia stałego na zaburzenia typu BURST i SURGE. Analizie pomiarowej poddano trzy przykładowe, komercyjne zasilacze: impulsowy w wersji przemysłowej, zasilacz komputerowy oraz liniowy bez stabilizacji. Badania wykonano zg[...]
EN The paper deals with the immunity research of low power supply units and the tests of some surge limiters. The problems of immunity of low DC power supply units on disturbances BURST and SURGE are presented in the chapters of paper. Three exemplary AC/DC power supply adaptors (industry unit, compute[...]
14
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 11 1359--1361
PL Przedstawiono wyniki badania i analizy czynników wpływających na mierzone poziomy zaburzeń przewodzonych dla dużych urządzeń AGD z zastosowaniem technik Six Sigma oraz metod projektowania eksperymentu (DOE) Przeanalizowano wpływ różnych konfiguracji stanowiska pomiarowego na uzyskiwane wyniki, w tym[...]
EN This paper presents the results of research and analysis of the factors affecting the measured levels of conducted disturbances for household appliances using a Six Sigma techniques and design of experiment (DOE) methods. The impact of different configurations of measuring setup on obtained results [...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 69-74
EN By the computer simulation on the concrete examples of electric drives with pulsating character of load on the feeding grid the problems of their electromagnetic compatibility and power efficiency are analyzed. There are considered two systems with different correlations of electric drives and feedi[...]
16
80%
Logistyka
PL Artykuł jest poświęcony metodyce projektowania kompatybilności elektromagnetycznej na podstacjach 110-500 kV, która była opracowana dla zarządu "Energosetprojekt" "Inżynierny centrum energetyki Uralu" SA. W artykule są opisane główne wyniki 4 lat projektowania kompatybilności elektromagnetycznej włą[...]
EN Article is devoted to method of electromagnetic compatibility (EMC) projecting at 110-500 kV substations, that was developed at directorate "Energosetproject" of Urals Power Engineering Company. Article depicts main results of 4 years EMC projecting experience including pioneering works and special [...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zasygnalizowano problemy w ocenie jakości napięć zasilających wynikające z niejednoznaczności kryteriów, metod i specyfikacji parametrów. Stwarza to, przy opracowywaniu ekspertyz jakościowych konieczność odnoszenia się do różnych przepisów normalizacyjnych i prawnych. Dodatkową, jednoznac[...]
EN The paper shows problems in power quality assessment arisen from ambiguous standards criteria and measuring methods. That problems cause difficulties in assessment of voltage quality relative to different standards and regulation. Additionally unique assessment of power quality is made difficult by [...]
18
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule, we wprowadzeniu w tematykę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), omówiono zaburzenia występujące w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. Podano genezę normalizacji w dziedzinie EMC z uwzględnieniem pojazdów samochodowych produkowanych w różnych okresach. Przedstawiono i omó[...]
EN In the paper introducing the electromagnetic compatibility (EMC) subject, disturbances occurring in vehicle electrical installation are discussed. The genesis of the standardization in EMC area is presented, including automotive vehicles produced in different periods. The most important standards do[...]
19
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 165-167
PL Referat dotyczy problemów EMC urządzeń cywilnych. Przedstawiono w nim metodologię pomiarów oraz opis stanowiska do pomiaru odporności tych urządzeń na oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości radiowej zgodnie z normami [1], [2]. Celem badań jest uzyskanie danych pomiarowych niezbędnych do o[...]
EN This paper concerns the problems of electromagnetic compatibility of telecommunications equipment. There was presented the measurement methodology and the description of the laboratory stand for performing the RF immunity test of commercial equipment in accordance with the PN EN 61000-4-3:2006 and P[...]
20
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wpływ oddziaływania zakłóceń na eksploatację transportowego systemu nadzoru. Transportowy system nadzoru powinien działać prawidłowo w obecności zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych.
EN The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring themeans of transport. To ensure transportsecurity, such systems should provide reliable opeation in the presence of disturbances, both internal and external.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last