Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komin przemysłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszym referacie przedstawiono oszacowanie wpływu podatności podłoża gruntowego na własności dynamiczne komina Elektrowni "Opole". Analizę numeryczną przeprowadzono dla różnej wartości parametru dynamicznego gruntu (tj. prędkości propagacji fal typu "S" w gruncie) w celu określenia jego wpływu[...]
EN In this paper the natural frequencies and mode shapes of the high multi-flue industrial chimney (which is located in the power station of Opole) interacting with soil have been evaluated through the application of the finite element method. The proffesional computer program SAP90+ was applied for nu[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono analizę stanu technicznego trzonu komina murowanego o wysokości 70 m odprowadzającego spaliny z kotłowni zakładu przemysłowego. Rozważono dwa warianty renowacji trzonu komina, w tym zmniejszenie jego wysokości. Obliczenia sprawdzające wykonano za pomocą własnych programów komputerowych[...]
EN The analysis of technical condition of 70 m high masonry chimney stack connected to steam boiler of industrial plant is presented. Two variants of renovation of the stack of chimney are proposed, including demolition of the upper segment of the structure. The calculations were performed using indivi[...]
3
80%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 282-284
PL W referacie przedstawiono badania związane z trwałością cegły ceramicznej w kominach energetycznych. Zamieszczono wyniki badań dotyczące określenia mechanizmów i procesów prowadzących do zniszczenia cegły ceramicznej, narażonej na ciągłe działanie agresywnych składników odprowadzanych gazów spalinow[...]
EN The paper deals withtest results of mechanism of corrosion ceramic bricks in industrial chimneys. The corrosion of brick is caused by sulfate, chloride, nitrate ions as well as carbon dioxide, which they are present in exhaust.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN Large industrial facilities are a serious challenge when verifying their technical condition. For this assessment, unmanned aerial vehicles equipped with necessary equipment was used. This paper describes the approach to condition verification and detection of damag-es of the top layer of industrial[...]
5
70%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 528-530
PL Przedstawiono rezultaty obliczeń wykonanych za pomocą metody elementów skończonych, korzystając z programu komputerowego SAP90+. Otrzymano wartości okresu i postacie drgań własnych w zależności od przyjętej do analizy prędkości propagacji drgań w gruncie.
EN In this paper the natural frequencies and mode shapes of the high multi-flue industrial chimney (Opole Power Station) interacting with soil have been evaluated through application of finite element method and computer program SAP90+. It was found that the flexibility of soil under foundation of the [...]
6
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono badania i analizę wybranych cech fizyczno-chemicznych elementów ceglanych i zaprawy, będących wewnętrzną wymurówką komina przemysłowego.
EN The research and the analysis of chosen characteristics of physicochemical brick elements and mortar, which are internal chimney lining of the industrial chimney have been presented in this article.
7
61%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 9 510-512
PL Przedstawiono doświadczalną analizę drgań swobodnych komina przemysłowego Elektrowni Opole, otrzymaną na podstawie badań dynamicznych przeprowadzonych na rzeczywistym obiekcie. Wyniki porównano z obliczonymi teoretycznie.
EN The paper contains experimental analysis of free vibrations subjected to the high industral chimney in power station "Opole", obtained by dynamical testing in full scale to confirm mathematical model for theoretical analysis and to obtain important information on the effect of soil interacting with [...]
8
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 335--344
PL Wskazane jest, aby opracowanie termograficzne przedstawiało rozkład temperatury na obserwowanej powierzchni bez widocznych zniekształceń zarówno wartości temperatury, jak też geometrii je j rozkładu. Obraz powierzchni walcowej lub stożkowej można przedstawić bez zniekształceń geometrycznych, jedynie[...]
9
61%
Budownictwo i Architektura
2017 Vol. 16, nr 2 119--129
PL W pracy zestawiono procedury obliczeniowe dotyczące projektowania żelbetowych kominów przemysłowych według normy polskiej PN-88/B-03004 i normy europejskiej PN-EN 13084. Skoncentrowano się na omówieniu tych procedur, które różnią się w obu normach. Przedstawiono rezultaty obliczeń uzyskanych po prze[...]
EN In the paper, the rules of dimensioning reinforced concrete chimneys according to the Polish code PN-88/B-03004 and the European code PN-EN 13084 were presented. In particular, the rules which are different were described. The example of the reinforced concrete chimney was designed on the basis of t[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie, w jakim stopniu warunki termiczne w istniejących przemysłowych kominach wieloprzewodowych są zgodne z nowymi wymagamaml normowymi dotyczącymi przebywania ludzi w strefie przestrzeni wentylowanej. W tym celu przeprowadzono pomiary rozkładu temperatury w przestrze[...]
EN The aim of this paper is to investigate how the thermal conditions in the ventilated space of existing chimneys comply with new building code regulations. Full-scale investigation has been performed on three chimneys, one 250 m high six-flue and two 300 m high six-flue. The measurements of the air t[...]
11
51%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 3 378-386
PL W typowych przemysłowych kominach żelbetowych między trzonem, a wymurówką ceramiczną znajduje się przestrzeń przeznaczona na izolację termiczną. W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia tego typu kominów w wyniku oddziaływania gromadzących się tam produktów korozji. Przeprowadzone przez autorów bad[...]
EN In typical industrial ferroconcrete chimneys, there is the space between a shank and a lining assigned for the thermal insulation. In the paper, the assessment of menaces coming from corrosion products accumulated within that space to the ferroconcrete chimneys is shown. The studies of materials tak[...]
12
51%
Przegląd Budowlany
PL Przedstawiono budowę i zasady działania trzech rodzajów platform, które są zaprojektowane do rozbiórki wysokich kominów żelbetowych istniejących w elektrowniach, elektrociepłowniach i hutach. Wykonawcą rozbiórek jest Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane "SAVEX" Sp. z o. o. w Zgorzelcu. Za pomo[...]
EN The paper describes the construction and principles of operation of three types of platforms designed for the demolition of tall reinforced-concrete chimneys existing at power plants, power and heat plants and metallurgy works. The contractor for the demolitions is the Specialist Building Company SA[...]
13
51%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przemieszczeń komina przemysłowego nr 1 znajdującego się na terenie Elektrowni Bełchatów pod wpływem wiatru i dobowej zmiany temperatury w czasie sesji pomiarowej trwającej dwie doby z zastosowaniem czterech anten GPS.
EN This article presents the results of a study of the displacements of industrial chimney no. 1 at Bełchatów power plant under the action of the wind and daily temperature changes, over a measuring session lasting for two days using four GPS antennas.
14
51%
Przegląd Budowlany
PL W konstrukcjach żelbetowych występuje silny związek pomiędzy korozją betonu a korozją stali zbrojeniowej. Jak wiadomo, współpraca betonu i stali zbrojeniowej opiera się w głównej mierze na wzajemnej przyczepności mechanicznej obu materiałów opartej na siłach spójności i tarcia. W diagnostyce korozji[...]
EN In reinforced concrete, there is a strong relationship between corrosion concrete and reinforcing steel corrosion. As you know, the cooperation of concrete and reinforcing steel is based primarily on the mutual adhesion of both materials, the mechanical strength of cohesion based on and friction. Th[...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Na etapie remontu, modernizacji czy też rozbiórki obiektu budowlanego wiele materiałów, z których są wykonane, staje się odpadami niosącymi realne zagrożenia dla środowiska. Jest to związane z procesem akumulacji w drugiej fazie LCA substancji zagrażających środowisku. W artykule wykazano, że w osta[...]
EN The properties of ceramic construction materials used in industrial facilities are constantly changing during the second Life Cycle Assessment (LCA) phase which relates to the accumulation of harmful substances. These materials are scrapped during subsequent maintenance, upgrade or demolition of the[...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzi dynamicznej komina przemysłowego o konstrukcji murowej obciążonego odziaływaniem sejsmicznym (trzęsieniem ziemi). W pracy zaprezentowano wyniki uzyskane drogą numeryczną. Analizę przeprowadzono w pakiecie ABAQUS (Simulia, 2013). Dla potrzeb analizy zostały[...]
EN The aim of this paper was to investigate the dynamic responses of the industrial masonry chimney under seismic activity. In this study peak ground accelerations equal 0.4 g were assumed for the shock. In the paper there are the results from numerical simulation. The analyses were prepared for two ma[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 40--41
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania procesu kondensacji gazu w przewodzie kominowym. Analiza dotyczyła dwóch modeli geometrycznych połączenia czopucha z przewodem kominowym. Omówiono wyniki analizy charakteru przepływu oraz porównano intensywność wydzielania się kondensatu.
EN The paper contains numerical analysis of the condensation process in industrial stack. The analysis was carried out for two models which differ by flue inlet geometry. The results show the character of flow and condensate quantity comparison.
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 3 126--127
PL Omówiono zabezpieczenie elektrofiltra elektrowni w Kolonii zagrożonego zawaleniem. W celu zapobieżenia katastrofie wykorzystano pobliski komin przemysłowy, do którego uszkodzona konstrukcja została podwieszona. Dzięki temu umożliwiono bezpieczną naprawę elektrofiltra. Omówiono konstrukcję podwieszen[...]
EN The unique method of saving of a large, collapse endangered electric filter in a Cologne power plant is presented in this paper. To prevent catastrophe a nearby industrial chimney was used to which the collapsing structure had been hooked up. This state of affairs enabled a safe repair of the filter[...]
19
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 74--75
PL W artykule opisano oddziaływania termiczne w eksploatowanym kominie Elektrociepłowni Białystok, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i parametrów technicznych związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów energetycznych. Rozpatrzono przypadki obciążenia temperaturą, jakie mogą wystąpić w okresie zi[...]
EN In the article there were determined the impact of the thermal in the operated chimney Combined Heat and Power Plant Bialystok, taking into account the climatic conditions and technical specifications related to the evacuation of flue gas from boilers. Temperature load cases that may occur in the wi[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 69--70
PL Odsiarczanie spalin w elektrowniach metodą mokrą powoduje znaczne obniżenie temperatury spalin i zwiększenie ich wilgotności. Występuje wówczas intensywne wykraplanie się kondensatu spalin w przewodach kominowych. Z tego powodu kominy do odprowadzania spalin z mokrego odsiarczania nazywa się kominam[...]
EN Wet flue gas desulphurization (WFGD) in power plants causes significant decrease of flue gas temperature and increase of their humidity. It results in intensive condensation of flue gas in chimneys’ ducts. For this reason chimneys that carry out the flue gases from WFGD are called wet chimneys. The [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last