Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komin żelbetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zasady ustalania wartości obciążenia wiatrem kominów żelbetowych według wymagań norm EN 13084-2 Kominy wolnostojące - Część 2: Kominy betonowe oraz PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. Szczegółowo omówiono[...]
EN This paper presents rules and specifications for determination of wind load acting on reinforced concrete chimneys according to PN-EN 1991-1-4 and in accordance with PN-EN 13084. The essential part of the paper was devoted to along-wind action on the chimney structure and its response. Based on the [...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W wielu elektrowniach oraz kotłowniach miejskich i dużych zakładów przemysłowych wzniesiono przed ponad 20 laty żelbetowe kominy. Kominy te muszą być co kilka lat remontowane z uwagi na intensywne zużywanie się wewnętrznej wykładziny termicznej i destrukcję ocieplania. W wielu kominach przy szczegól[...]
EN There are lot of reinforced concrete chimneys constructed in many electric power station, city boiler houses and industrial plants, more than 20 years ago. Every few years those chimneys have to be repaired due to intensive consumption of the internal thermal lining and external thermal insulation. [...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy podano zasady sprawdzania stanu granicznego nośności przekrojów poprzecznych trzonów kominów żelbetowych według wymagań normy prEN 13084:2005 Free-standing chimneys. Podjęcie tego tematu jest związane z wprowadzaniem do praktyki projektowania ustaleń normy EN13084 według ujęcia metody stanów[...]
EN This paper presents analytical formulae and the dimensioning diagrams for determining the resistance of ring cross section of existing reinforced concrete (RC) chimneys according to prEN 13084:2005. The results of calculations indicate that the load-carrying capacity of the RC chimney cross-sections[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca dotyczy wymaganych przez Ustawę "Prawo budowlane" okresowych, rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego kominów żelbetowych w elektrowniach. Na podstawie wieloletnich doświadczeń określono zakres i sposób przeprowadzania kontroli stanu technicznego zarówno jednoprzewodowych kominó[...]
EN The paper presents the problem of periodical (annual and five-year) inspections of reinforced concrete industrial chimneys. This inspections are required by Polish act "Building Law". Range and methods of monitoring of technical condition of traditional (one-duct) and multi-ducts chimneys are design[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono problem uszkodzeń i nieprawidłowości żelbetowych kominów przemysłowych w elektrowniach. Inwentaryzacja uszkodzeń wraz z wyjaśnieniem mechanizmów ich powstawania jest pierwszym etapem oceny stanu technicznego kominów. Na ich podstawie można dokładnie określić zakres remontu gwar[...]
EN Paper presents the problem of damages and abnormalities of reinforced concrete chimneys in power plants. Inventory of damages and explanation of their causes is necessary to evaluation of technical condition of chimneys. It is particularly important in case of adaptation old chimneys to new operatin[...]
6
70%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 279-282
PL Przedstawiono teoretyczną analizę odpowiedzi wysokiego komina przemysłowego na działanie wiatru, z uwzględnieniem podatności podłoża gruntowego pod fundament komina i przy założeniu pełnego utwierdzenia trzonu w fundamencie. Analizę numeryczną wykonano na podstawie ujęcia obliczeniowego obciążenia w[...]
EN The dynamic response of the tall industrial chimney (located in the power station of Opole) interacting with soil caused by the gustiness of the along wind is considered. Three procedures for the evaluation of the response is taken into account: 1) the procedure based on a stochastic processes theor[...]
7
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono analizę numeryczną odpowiedzi wysokiego komina przemysłowego na wzbudzenie wirowe na podstawie modelu Vickery'ego-Basu i na działanie składnika bocznej turbulencji wiatru. Uwzględniono podatność podłoża gruntowego pod fundamentem komina. Analizę wykonano na podstawie ujęcia obliczeniow[...]
EN In this paper, the dynamic response of the tall industrial chimney (located in the power station of Opole) interacting with soil caused by the vortex-shedding and lateral turbulence components is considered. The procedure based on a stochastic processes theory and random vibrations approach for the [...]
8
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/1 42-45
PL W referacie przedstawiono metodę zwiększania dokładności powalania kominów. Podstawowym celem opracowanej metody jest prognoza ewentualnego odchylenia komina od planowanego kierunku upadku, mogącego nastąpić w wyniku nierównomiernej wytrzymałości płaszcza nośnego, skrzywienia komina lub działania wi[...]
EN The paper shows the method of directional knocking down reinforced concrete factory chimneys with usage of blasting technique. The method permits to establish, if the planned technology and the direction of the chimney overthrowing are safe for surroundings. There were also presented additional solu[...]
9
61%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 619-622
PL Kominy żelbetowe należą do wysokich konstrukcji przemysłowych narażonych m.in. na działanie korozji, zmniejszającej ich trwałość i poziom bezpieczeństwa. Trzony kominów wykazują wiele wad i uszkodzeń. Przedstawiono niektóre problemy diagnostyki, zagrożeń awaryjnych i remontów kominów żelbetowych o r[...]
EN Reinforced concrete chimneys belong to high industry constructions exposed to corrosion, which in course of time decreases their durability and level of safety. Chimney's shafts reveal a lot of defects and damages. Some problems of diagnostics hazard of failure and repair of RC chimneys built mostly[...]
10
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono teoretyczną analizę odpowiedzi komina przemysłowego wysokości 250 m na działanie wiatru w kierunku poprzecznym do kierunku średniej prędkości wiatru. Analizę wykonano na podstawie modeli: Vickery'ego-Basu, A. Flagi, H. Ruscheweyha, który jest podstawą Eurokodu 1, oraz ujęcia obliczenio[...]
EN Numerical calculation of cross-wind response to the tall industrial chimney (located in the power station of Opole) based on different models for vortex shedding response prediction are presented and compared together. To calculate the cross-wind response the following models and Standards were appl[...]
11
61%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zapewnienie bezawaryjnej pracy i trwałości komina przemysłowego jest związane m.in. z przeprowadzaniem jego okresowych przeglądów i badań. W szczególności dotyczy to obiektów, które wymagały interwencji w postaci przeprowadzenia prac remontowych. W referacie przedstawiono metodykę badań przemysłowyc[...]
EN Regular inspection of the industrial chimneys is required to ensure their reliability and durability. This applies especially to those chimneys which have been repaired, strengthened or modernized. It the paper a range, requirements and principles of assessment of industrial re chimneys after repair[...]
12
61%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł dotyczy problemów, które pojawiać się będą coraz częściej w naszej praktyce, gdyż w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zrealizowano wyjątkowo dużo różnego rodzaju kominów przemysłowych. Dzisiaj są one często w złym stanie technicznym i zachodzi potrzeba ich modern[...]
EN This paper concerns issues which will arise more and more often in practice, because in the 1960s and 1970s an exceptionally large number of industrial chimneys of various types were built. Today these are often in poor technical condition and require modernization or, quite frequently, demolition.
13
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule wyprowadzono równania opisujęce stan odkształcenia i naprężenia w mimiśrodowo ściskanym pierścieniowym przekroju komina żelbetowego, osłabionym jednym otworem. W równaniach równowagi pominięto wpływ naprężeń rozciągających w betonie oraz założono ciągłość i warstwowość stali w przekroju k[...]
EN In the paper the equilibrium equations are derived describing the strains and the normal stresses in the annular cross-section of a reinforced concrete chimney weakened by one opening. The normal tensile stresses in concrete are neglected, and the reinforcing steel is continuously spaced at one laye[...]
14
51%
Przegląd Budowlany
PL Przedstawiono budowę i zasady działania trzech rodzajów platform, które są zaprojektowane do rozbiórki wysokich kominów żelbetowych istniejących w elektrowniach, elektrociepłowniach i hutach. Wykonawcą rozbiórek jest Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane "SAVEX" Sp. z o. o. w Zgorzelcu. Za pomo[...]
EN The paper describes the construction and principles of operation of three types of platforms designed for the demolition of tall reinforced-concrete chimneys existing at power plants, power and heat plants and metallurgy works. The contractor for the demolitions is the Specialist Building Company SA[...]
15
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki pomiarów w kominie przemysłowym wysokości 250 m. Wyznaczono empiryczne związki pomiędzy temperaturą powietrza w przestrzeni wentylowanej badanego obiektu a stopniem obciążenia eksploatacyjnego (liczba czynnych przewodów spalinowych), temperaturą powietrza atmosferycznego i prędk[...]
EN Results of temperature measurements at the ventilated space of the multi-flue reinforced concrete 250 m high industrial chimney are presented. Empirical correlation between the temperature at the ventilated space and the intensity of the operational load (number of hot flues), ambient air temperatur[...]
16
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/1 32-35
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wyburzenia komina żelbetowego metodą strzałową, przez złożenie, z zastosowaniem dwóch włomów na różnych wysokościach. Budowę modeli i obliczenia numeryczne zrealizowano przy pomocy Metody Elementów Odrębnych i systemu 3DEC. Przeprowadzono symulację numeryczn[...]
EN Numerical simulation of 94 m ferroconcrete chimney felled by explosives is presented. Applied two opposite breaches make chimney folding in two within limited area. Models have been build and computed with the use of Distinct Element Method and 3DEC system by Itasca. 10 simulation scenarios have bee[...]
17
51%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 1 7-12
PL Przedstawiono zarys historii kominów żelbetowych w Polsce, trwałość i okresy ich sprawności użytkowej, przyczyny degradacji i uszkodzeń oraz metody diagnostyki. Podano prognozę trwałości kominów przemysłowych w oparciu o kompleksową konstrukcyjno-materiałową ocenę ich stanu technicznego.
EN In this paper it has been outlined the history of reinforced concrete chimneys in Poland, theirs durability and functional efficiency, causes of degradation and damage and diagnostic methods. It has been presented the durability forecasting for industrial chimneys based on complex evaluation of mate[...]
18
51%
Przegląd Budowlany
PL W referacie przedstawiono rodzaje zarysowania żelbetowych ścian kominów obciążonych wpływami temperatury i wiatru oraz uwypuklono udział naprężeń termicznych i skurczowych w powstawaniu rys na linii przerw technologicznych. Omówiono również czynniki wpływające na pogłębianie się rys i spękań w miejs[...]
EN There are presented some aspects connected with chimney cracked wall loading by wind, temperature of smoke, displacement, shrinkage and problems with construction joints in chimney. Specially the influence of kind technology of constructing chimney wall on horizontal cracks in area of joined concret[...]
19
51%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 4 108-111
PL Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa konstrukcji istniejących kominów żelbetowych według ustaleń norm PN-EN. Przedmiotem analizy jest wytężenie i nośność przekrojów wybranych obiektów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-88/B-03004.
EN The purpose ot this article is to evaluate the structural safety of existing reinforced concrete chimneys according to the relevant PN-EN standards. The subject of the analysis is the stress and load capacity of cross-sections of selected structures designed in accordance with the PN-88/B-03004 stan[...]
20
51%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 4 125-129
PL W referacie opisano podstawowe zasady kształtowania przerw roboczych w ścianach konstrukcji żelbetowych zbiorników, kominów, ze szczególnym uwzględnieniem technologii przygotowania warstwy stykowej. W analizie zastosowano analogię do zespolonych konstrukcji żelbetowych. Na jakość pracy złącza mają w[...]
EN There is presented basic principles of forming construction joints in tanks, chimney walls in the paper. The preparation technology of joint is taking into account. The rheology of concrete joint, concrete age, the technology of performance of concrete mixture have influence on construction joint ca[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last