Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kombajn chodnikowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 451-460
PL Stosowane w polskim przemyśle węglowym kombajny chodnikowe owykonują blisko 80% wyrobisk korytarzowych. Są to kombajny produkcji polskiej oraz importowane klasy lekkiej, średniej oraz ciężkiej. Ze względu na stale rosnącą koncentrację produkcji węgla przewiduje się konieczność stałego zwiększania pr[...]
EN About 80% of underground roads are being driven by roadheaders, which are polish made and also imported. According lo permanent growth of production concentration it is indispensable to increase the cross-section of roads and also the daily advance of them, The experience obtained in operation of th[...]
2
63%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 7-8 36-40
3
51%
Napędy i Sterowanie
PL Opisano koncepcję budowy kombajnów chodnikowych spełniających wymogi najnowszych przepisów. Przedstawiono system sterowania, budowę oryginalnie zaprojektowanych podzespołów układów przeniesienia mocy, zasygnalizowano spostrzeżenia wynikające z eksploatacji zaprojektowanych kombajnów typu KTW.
EN New conception of road header designed in accordance with new European Standards is presented. Authors show function of control system, original designed systems for power transmission and results of using road headers named KTW.
4
51%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono na przykładzie kombajnu chodnikowego MR 340Ex stosowane rozwiązania i technologie gwarantujące wysokie parametry ruchowe i niezawodność kombajnu, ale również stałe zwiększanie bezpieczeństwa pracy obsługi.
5
51%
Napędy i Sterowanie
PL Autor w artykule omawia rozwój konstrukcji kombajnów chodnikowych oraz zarówno związany z tym postęp technologiczny w budowie samych maszyn urabiających, jak i ich wpływ na procesy technologiczne drążenia wyrobiska.
6
51%
Maszyny Górnicze
PL W artykule zwrócono uwagę na złożoność problemu drążenia wyrobisk. Zaprezentowano koncepcję układu sterowania kombajnem chodnikowym, a w szczególności automatyzacji ruchu wysięgnika. Przedstawiono również możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji w celu optymalizacji (pod względem energo[...]
EN Attention for complicity of roadways drivage was paid in the paper. A concept of roadheader control system and especially automation of cutter jib movement was presented. Also a possibility of use of artificial intelligence to optimize movement trajectory of roadheader cutter jib (as regards energy [...]
7
51%
Maszyny Górnicze
PL W artykule opisano sposób wyznaczania trajektorii obrysu przekroju poprzecznego chodnika pod kątem możliwości jego wykorzystania do sterowania ruchem głowicy kombajnu chodnikowego.
EN A method for determination of outline of roadway cross-section trajectory with regard to the possibilities of its use for the control of roadheader's head movement.
8
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 157-163
PL W pracy przedstawiono kryterium celowości stosowania danego środka technicznego w określonych warunkach eksploatacyjnych w odniesieniu do kombajnów chodnikowych. Przeprowadzono analizę kosztów drążenia chodnika za pomocą kombajnów: AM-50. AM-65, AM-75. Paurat. Dosco.
EN The paper presents the criterion of usefulness of given technical means under existing operational conditions concerning roadheaders. The cost analysis of the drivage of a roadway by means of AM-50, AM-65. AM-75. Paurat and Dosco roadheaders has been carried out.
9
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 411-423
PL W referacie przedstawiono postęp w drążeniu wyrobisk chodnikowych ostatnich latach. Podano cechy nowoczesnego kompleksu chodnikowego. Omówiono opracowane w CMG KOMAG nowe maszyny do efektywnego drążenia wyrobisk chodnikowych oraz podano efekty ich stosowania. Przedstawiono kierunki prowadzonych pra[...]
EN The advance in roadway driving in recent years bas been presented in the paper. The features of the state-of-the-art of the roadway system have been given. New machines, for the effective roadways driving, developed by the KOMAG Center as well as results of their operation have been discussed. The d[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 73-85
PL W referacie przedstawiono algorytm prognozowania energochłonności procesu urabiania głowicą urabiającą kombajnu chodnikowego. Opracowany na jego podstawie program komputerowy posłużył do wyznaczania charakterystyk energetycznych głowic urabiających stosowanych w polskich kombajnach chodnikowych.
EN An algorithm for forecasting of the specific energy consumption of mining effected with a cutting head of a roadheader has been presented in the paper. The computer program developed on the basis of this algorithm allowed characteristics of the energy consumption of cutting heads applied in Polish r[...]
11
51%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w układach sterowania maszyn górniczych na przykładzie kombajnów chodnikowych. Przedstawiono wyniki badań modelowych, w których wykorzystano dane zarejestrowane w trakcie procesu drążenia wyrobiska kombajnem chod[...]
12
51%
Maszyny Górnicze
PL Wdrożenie inteligentnego układu sterowania kombajnu chodnikowego wiąże się z koniecznością prowadzenia długotrwałych i kosztownych badań. Aby maksymalnie ograniczyć koszty i czas wdrażania systemu zastosowane zostanie nowatorskie podejście, polegające na zastosowaniu metod wirtualnego prototypowania[...]
EN Implementation of intelligent roadheader control system is associated with a necessity of long and expensive tests. New approach consisting in use of virtual prototyping, which will be then coupled with a real PLC controller, will be applied to limit maximally cost and time of system implementation.[...]
13
44%
Maszyny Górnicze
PL W artykule podano wzory matematyczne umożliwiające wyznaczenie położenia środka ciężkości kombajnu chodnikowego, przedstawiono wyniki przeprowadzonych komputerowych badań wpływu ruchów manewrowych wysięgnika w płaszczyźnie równoległej i prostopadłej do spągu na położenie środka ciężkości kombajnu ch[...]
EN The paper presents mathematical formulae which allow the position of a centre of gravity of a roadheader to be determined. Results of computer-aided tests on the effect of movement of a jig in the plane parellel and perpendicular to the floor on the position of a centre of gravity of a roadheader ha[...]
14
44%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne węzła uszczelniającego wysokociśnieniowej instalacji zraszania sektorowego kombajnu chodnikowego AM-50. Opisano przebieg opracowywania projektu, sposób obliczania podstawowych parametrów rozrządu, stanowisko do badań rozrządu wody w kombajnie oraz sposób przep[...]
EN A design solution of a sealing unit of a high-pressure sector spraying system of the AM-50 roadheader has been presented. The paper describes the development process, the method for calculating basic parameters of the water distribution, a stand for testing the water distribution in the roadheader a[...]
15
38%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł jest kontynuacją publikacji z nr 4 „NiS” z bieżącego roku. Autor przedstawia kombajn klasy 600 w wersji dedykowanej dla kopalni miedzi KGHM SA. W artykule dokonano również porównania z maszyną już pracującą w jednej z kopalń Kombinatu.
16
38%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 2 112-116
PL Inteligentne, rozumiane jako zdolne do adaptacji i uczenia się, systemy sterowania i automatyzacji zdobywają coraz szersze grono odbiorców. Wzrasta także obszar implementacji systemów inteligentnych w polskim górnictwie węgla kamiennego, szczególnie ze względu na konieczność ciągłego podnoszenia bez[...]
EN Intelligent control and automation systems, i.e. the systems capable for adaptation and learning, gain wider group of users. The area of implementation of intelligent systems in the Polish hard coal mining industry also extends, especially due to the necessity of continuous increase of work safety a[...]
17
38%
Napędy i Sterowanie
PL Drążenie wyrobisk korytarzowych w polskim górnictwie węglowym obecnie realizowane jest w zdecydowanej większości z wykorzystaniem metod mechanicznych i użyciem ramionowych kombajnów chodnikowych. Posiadają one szereg zalet, takich jak np. możliwość wykonywania wyrobisk o dowolnym przekroju, możliwoś[...]
18
38%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 260 477-483
PL W opracowaniu przedstawiono algorytm wyznaczania współczynnika obciążenia ekwiwalentnego zębów przekładni. Współczynnik ten umożliwia uwzględnienie synergiczności oddziaływania obciążeń zewnętrznego i wewnętrznego na zazębienie przekładni, w kryterium zmniejszania zasobu wytrzymałości zmęczeniowej z[...]
EN There is presented in the paper an algorithm for determination of a new equivalent load coefficient of gear teeth. The coefficient enables to take into account a synergy of acting on a gear outer and inner load in criteria of deterioration of fatigue strength capacity of gear teeth.
19
38%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 3 131--142
PL Kombajny chodnikowe stosowane w polskim górnictwie węgla kamiennego do drążenia wyrobisk korytarzowych wyposażone są w poprzeczne głowice urabiające różnych typów. Wielkość głowic, kształt pobocznicy, liczba i sposób rozmieszczenia noży na pobocznicy głowicy zależą przy tym od wielkości kombajnu cho[...]
EN The roadheaders used in the Polish hard coal industry for drilling dog headings are equipped with transverse cutting heads of various types. The size of heads, the shape of the side surface, the number and method of picks positioning on the side surface of the head depend on the roadheader size, ins[...]
20
38%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 3 143--153
PL Stosowane do drążenia wyrobisk korytarzowych w polskim górnictwie węgla kamiennego kombajny chodnikowe wyposażone są w głowice urabiające, których wielkość, liczba noży i sposób ich rozmieszczenia zależne są od wielkości kombajnu. Obciążenie układu urabiania kombajnu chodnikowego zależne jest od rod[...]
EN The roadheaders used in the Polish hard coal industry for drilling dog headings are equipped with cutting heads whose size, number of picks and arrangement depend on the roadheader size. The load of the roadheader cutting system is dependent on the type of the heads used, their operating parameters [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last