Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolumna iniekcyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wyników analiz numerycznych, wykonanych dla kolumn iniekcyjnych obciążonych osiowo. Wyniki analiz numerycznych przedstawiono w połączeniu z wynikami próbnych obciążeń kolumn, w celu zdefiniowania teoretycznej metodologii dla projektowania zbrojonych fundament[...]
EN The objective of the present paper is to analyse, by means of combined experimental investigations and numerical simulations the load settlement response of axially loaded jet grouting columns with the aim of defining a theoretical methodology for the design of jet grouting reinforced foundations. T[...]
2
88%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2017 nr 4 30--35
PL Na poletku doświadczalnym w Bojszowach Nowych przeprowadzono badania terenowe kolumn iniekcyjnych. Badania obejmowały wykonanie 16 kolumn iniekcyjnych (ośmiu wykonanych systemem pojedynczym oraz ośmiu wykonanych systemem podwójnym) o zmiennych parametrach technologicznych. Następnie kolumny zostały [...]
EN In the paper the studies of jet-grouting works performed in the trial field in Bojszowy Nowe are presented. The research included performance of 16 jet-grouting columns (8 performed with a single fluid system and 8 performed with a double fluid system) with variable technological parameters. Then, t[...]
3
88%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 3 126-128
PL Scharakteryzowano metodę wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej (jet-grouting). Zwrócono uwagę na urządzenia umożliwiające formowanie kolumn iniekcyjnych średnicy przekraczającej 2 m.
EN The method of high-pressure jet injection (jet-grouting) is characterized. Attention is made on equipment which enables forming injection columns of diameter exceeding 2 meters.
4
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 4 221-222
PL Przedstawiono wyniki badań kolumn iniekcyjnych wykonanych systemem pojedynczym i podwójnym, z zastosowaniem zmiennych wartości prędkości obrotowej żerdzi. Podano wnioski i spostrzeżenia z tych badań i analizy ich wyników.
EN Some observations and conclusions after creation in the subsoil jet grouting columns carried out with mono and double system with various rotation rod speed during injection process are presented.
5
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 38-39
6
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 4 50-51
PL Firma PPI Chrobok S.A. przeprowadziła badania, mające na celu określenie zależności zachodzących pomiędzy siłą obciążającą a osiadaniem kolumn. Projekt, którego celem było porównanie wyników próbnych obciążeń pojedynczej kolumny i grupy kolumn iniekcyjnych został zrealizowany we współpracy z Politec[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono wpływ rodzaju i stanu gruntu, systemu iniekcji oraz parametrów technologicznych iniekcji strumieniowej na geometrię i kształt kolumn iniekcyjnych.
EN The presented examples show that type and state of the soil, jet grouting system and technological parameters of jet grouting technique influence the shape and geometry of jet grouting columns. The authors hope to create a data base with the information of subsoil conditions in which jet grouting co[...]
8
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Metody wzmacniania podłoża gruntowego znane są od ponad 3000 lat. Początkowo stosowane je dla zabezpieczenia ważnych obiektów strategicznych lub religijnych w celu zapewnienia ich świetności na wieki. Obecnie powody te nieco się zmieniły. Ze względu na coraz większy rozwój gospodarczy i brak dogodne[...]
EN It is said that the structure is as strong as its foundations are. Even 3000 years ago people knew that it is necessary to improve the ground when they build the temples or other important structures. Nowadays ground improvement methods gain in popularity. Very often the localization which is used f[...]
9
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 10 535-537
PL Przedstawiono analizę porównawczą wyników obliczeń osiadań kolumn formowanych za pomocą wgłębnego mieszania gruntu (kolumny DSM), według technologii iniekcji strumieniowej (kolumny iniekcyjne) oraz według technologii wibrowymiany (kolumny żwirowe). Podano wnioski praktyczne.
EN In the paper the comparison analysis of the results of settlements of foundation columns created with the use of Deep Soil Mixing method, Jet Grouting technology and Vibro-Stone technique are presented. Practical conclusions are also included in this paper.
10
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Polem dociekań i badań przedstawianych w artykule jest problematyka wzajemnego mechanicznego oddziaływania kolumn wykonywanych techniką iniekcji strumieniowej i podłoża gruntowego ([2], [3], [11], [12]). Istotą tej współpracy jest wpływ właściwości gruntu na nośność i osiadanie kolumn ([3], [6]÷[8])[...]
EN In the paper interaction of jet grouting columns with the subsoil is presented ([2], [3], [11], [12]). The essence of interaction considered is the influence of soil properties on column's load bearing capacity and settlement ([3], [6]÷[8]). Bearing capacity and settlement tests for jet grouting col[...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki próbnych obciążeń kolumn iniekcyjnych, wykonanych na poligonie doświadczalnym w Bojszowach Nowych (woj. śląskie), jak również wyniki badań tworzywa gruntowo-cementowego, poddanego jedno i trójosiowemu ściskaniu.
EN The results of loads and uplifts of such columns performed at the test site in Bojszowy Nowe (the Silesian voivodship) and the results of uniaxial and triaxial tests of their material are presented.
12
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 233-242
PL W referacie omawia się zagadnienie wyznaczania osiadań fundamentu, jakie wystąpią przy wzmacnianiu podłoża metodą iniekcji strumieniowej. Analizując różne schematy obliczeniowe, zwraca się uwagę na pewne metodyczne błędy przy ich stosowaniu. Modyfikując schemat fundamentu zastępczego, przedstawia si[...]
EN Determination of the foundation settlement caused by Jet Grouting process of subsoil reinforcing is discussed in the paper. Various computation models are analyzed and some methodical errors in the application are pointed out. The computation algorithm is presented with a modification of a substitut[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule, na przykładzie odcinka autostrady A1 od Węzła Sośnica do Węzła Bełk przedstawiono zastosowanie kolumn fundamentowych, jako wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi. Scharakteryzowano kolumny kamienne wbijane, kolumny DSM oraz iniekcyjne. Potwierdzono konieczność stosowania k[...]
EN Applications of foundations columns in road engineering are presented. The columns application for subsoil improvement for embankment foundations is shown using the example of a new part of A1 motorway from Sośnica to Bełk junction. The driven stone columns, DSM and jet grouting columns are describe[...]
14
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 637-639
PL Przedstawiono wybrane sposoby rozwiązania problemu posadowienia nasypu autostradowego na słabym podłożu gruntowym. Propozycje obejmują dwuetapową budowę nasypu, wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypem kolumnami iniekcyjnymi lub kolumnami kamiennymi oraz geomateracem.
EN Some propositions for foundation of highway embankment on weak subsoil are presented. The propositions are following: two-stage building of highway embankment, improving weak subsoil with jet grouting columns or stone columns with geomattress.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last