Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolorymetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Szacowanie niepewności standardowej zgodnie z zaleceniami Przewodnika ISO w przypadku parametrów kolorymetrycznych wyliczanych ze zmierzonych danych spektralnych może nastręczać spore trudności i jest upraszczane przy założeniu wartości współczynników korelacji 0 lub 1. Zaproponowana alternatywna me[...]
EN Estimation of standard uncertainty in case of colorimetric parameters calculated from measured spectral data can be tricky when applying ISO GUM recommendations and is simplified by assuming correlation coefficients to be equal either 0 or 1. Proposed alternative method which is based on computer-ai[...]
2
100%
Chemia Analityczna
PL Opisano szybką kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu askorbinowego. Metoda polega na redukcji jonów żelaza (III) do żelaza (II) kwasem askorbinowym, a następnie utworzeniu związku kompleksowego o barwie różowej w reakcji jonów żelaza (II) z kwasem pikolinowym. Ekstrakcję barwnego związku komplekso[...]
EN A rapid photometric procedure for the determination of ascorbic acid is described. It involves the reduction of iron(III) to iron(II) with ascorbic acid and the formation of a pink colored complex by the reaction of reduced iron(II) with picolinic acid, followed by the extraction of the complex into[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 221-230
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 234 39-49
PL W artykule przedstawiono prostą i tanią metodę detekcji oraz kontroli stopnia oczyszczenia powierzchni kamiennych obiektów zabytkowych. Pomiar amplitudy fali akustycznej generowanej w trakcie procesu usuwania nawarstwień (sadzy, smoły, tlenków metali, itp. zanieczyszczeń) z zabytkowych powierzchni k[...]
EN Paper presents simple and cheap method of detection and control of clearance level of stone historic objects surface. Measurement of amplitude of acoustic wave, generated during encrustation removal process (soot, pitch, metal oxides and other contaminations) from stone historic surfaces with differ[...]
5
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Referat przedstawia rozważania poświęcone zastosowaniu scalonych przetworników obrazu w fotometrii i kolorymetrii. Przedstawiono zarówno metrologiczne jak i oświetleniowe spojrzenie na to zagadnienie. Punktem ciężkości rozważań jest kwestia możliwości metrologicznych w zakresie pomiaru luminancji i [...]
EN In this paper considerations dedicated to the use of integrated image transducers in photometry and colorimetry are presented. Both metrology and lighting perspectives are introduced. The central point of considerations are metrological opportunities of luminance and colour measurements as well as [...]
6
88%
Chemia Analityczna
PL Opisano prostą i bardzo czułą kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu askorbinowego. Kwas askorbinowy reaguje w środowisku kwaśnym z mieszaniną jodku i jodanu potasu. Wydzielony jod reaguje z leuco-związkiem fioletu krystalicznego. Utworzony fiolet krystaliczny wykazuje maksimum absorpcji przy 590 n[...]
EN A simple and highly sensitive colorimetric method is described for the detrmination of ascorbic acid. Ascorbic acid is treated with potassium iodide-iodate solution under acidic conditions and the liberated iodide is then reacted with leuco crystal violet. The crystal violet dye formed shows maximum[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 211-220
PL Przedstawiono zależności pomiędzy chemicznymi i geometrycznymi charakterystykami jarznika lampy wyładowczej a własnościami promienistymi lampy.
EN The relationships of chemical and geometrical parameters of discharge lamp arc and spectral characteristics of the lamp are shown. The influence of the halogen impurities selection as well as geometry of arc in high-pressure discharge lamps on its spectral characteristics and operational quality are[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 201-209
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 218--223
PL W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w [...]
EN The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the c[...]
10
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 115-124
PL Zmiana składu spektralnego powoduje zmianę barwy przetworzonego promieniowania, a w następstwie zmianę jego temperatury barwowej. W wielu zastosowaniach parametr ten nie jest istotny, ale są dziedziny, gdzie właściwa temperatura barwowa przetworzonego interferencyjnie promieniowania jest celem podst[...]
EN Change in spectral composition causes the colour of the converted radiation to change and in turn it changes the temperature of its colour. In many applications this parameter is not important but there are domains where the proper colour temperature of the radiation converted interferentionaly is t[...]
11
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 125-136
PL Przedstawiono geometrie pomiaru stosowane w kolorymetrii i spektrofotometrii promieniowania odbitego oraz podano zasady notacji funkcjonalnej geometrii pomiaru ilustrując je odpowiednimi przykładami.
EN Measuring geometries used in colorimetry and spectrophotometry of reflected optical radiation are presented and principles of functional notation of measuring geometry with the examples are given.
12
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 177-187
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych próbek lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej. Pomiary kolorymetryczne zrealizowano za pomocą spektrofotometru UV-Vis wyposażonego w sferę integrującą do rejestracji promieniowania rozproszonego. [...]
EN The article presents the results of colorimetric measurements of samples of fly ash, originating during coal combustion in professional power boilers. Colorimetric measurements were realised using a UV-Vis spectrophotometer, equipped with an integrating sphere for the scattered radiation registratio[...]
13
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 93--98
PL Praca ta pokazuje możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w celu identyfikacji kombinacji barwników stosowanych w druku tekstylnym - do opracowania pasty. W celu przetestowania sieci neuronowej wykorzystano zbiór 1430 zadrukowanych próbek uzyskanych przy użyciu 10 barwników. Jako dane we[...]
EN This paper demonstrates the possibility of using counter-propagation neural networks to identify the combinations of dyes in textile printing paste formulations. An existing collection of 1430 printed samples produced with 10 dyes was used for neural network training. The reflectance values served a[...]
14
63%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 12 735-742
PL W niniejszym artykule opisano wyniki badania wpływu struktur rastrowych na podstawowe cechy wielobarwnej odbitki wielotonalnej mogące zmieniać wrażenia barwne wywoływane przez światło od niej odbite, przy ustalonych pozostałych parametrach procesu wykonania odbitki. W pierwszej kolejności przeanaliz[...]
EN The article describes results of the research work on the influence of screening structures on basic properties of halftone color prints which may change colour impressions evoked by light reflected from the prints with other fixed parameters of print preparation process. In the first place, the aut[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2013 z. 33 [289] 299--309
PL Pewne cechy fotometryczne monitorów, w tym zdolność odwzorowania barw są istotną przesłanką, kwalifikującą dany monitor komputerowy do określonych zadań. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych monitorów, stosowanych jako wyświetlacze w zestawach komputerowych. Badaniami objęto st[...]
EN Some features of photometric monitors, including the ability to color reproduction, are an important consideration qualifying the display for specific tasks. The paper contains the results of the survey colorimetric measurements of several monitors, used today as displays on computers. Domain of stu[...]
16
63%
Wiadomości Chemiczne
2016 [Z] 70, 1-2 81--94
EN Clinical chemistry is the science on the border of the two disciplines: medicine and chemistry. It is defined as the application of the chemistry in the study of biological samples in order to diagnose, treat, cure diseases as well as in monitoring and prognosis [1]. Development of clinical chemistr[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 2 146--151
PL Światło barwy białej powstaje w oparciu o luminescencję wzbudzoną promieniowaniem niebieskich emiterów półprzewodnikowych. W celu uzyskania wysokiej sprawności konwersji długość fali promieniowania pierwotnego dobiera się do maksimum absorpcji materiału luminescencyjnego. Nieznaczna zmiana charakter[...]
EN The white color light is created utilizing luminescence excited by blue semiconductor emitters radiation. To achieve high conversion efficiency, length of the primary radiation wave is matching up with the maximal absorption of luminescent material. Slight change of forcing radiation spectrum nature[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 187--194
PL W artykule zaprezentowano dwie metody prognozowania przesunięcia punktu chromatyczności Δu’v' zachodzącego w trakcie eksploatacji źródeł LED. Zmierzone w trakcie eksploatacji LEDa rozkłady widmowe mocy promienistej, zostały użyte w metodzie prognozowania bazującej na modelowaniu rozkładu mocy promie[...]
EN The chromaticity shift Δu'v in white LEDs are occurring during the exploitation of this type of light sources. The spectral power distributions measured during LED exploitation can be used for calculation of chromaticity shift. Due to long LED lifetime is important to have mathematical methods which[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 139-146
EN In this work the inference performed on DNA molecules is considered. The process known as self-assembling of DNA strands is fundamental to achieve longer chains of molecules encoding knowledge base. By proper organization of this process any logic operations can be accomplished. In particular, syste[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 167--170
PL Urządzenia z wyświetlaczami LCD lub OLED są coraz bardziej powszechne. Smartfony, tablety, notebooki, telewizory, infokioski wykorzystują dynamiczną prezentację treści poprzez ekrany wykorzystujące technologię diod organicznych lub ciekłokrystaliczną. Niezależnie od technologii istotne jest, aby urz[...]
EN Nowadays devices with LCD or OLED displays are becoming more common. Smartphones, tablets, notebooks, TVs, kiosks utilize a dynamic presentation of content through the screens using the technology of organic diodes or liquid crystal. Regardless of the technology, it is important that the device corr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last