Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolizja drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 575--589, CD
PL W artykule przeprowadzono analizę niektórych aspektów modelowania zderzenia samochodów z uwzględnieniem wybranych czynników wpływających na jego przebieg. Klasyczne podejście do zderzenia ciał zaadaptowano do problemu kolizji samochodów, prowadząc ogólną analizę złożoności tego zagadnienia. Prócz uw[...]
EN In the paper analysis of certain aspects of collision between motor vehicles modelling is presented including selected factors influencing its course. The classic approach towards the crash of mechanical bodies was adapted to the problem of the collision between vehicles, as the general analysis of [...]
2
88%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule przedstawiono wyniki prób zastosowania perceptronu wielowarstwowego określającego stan deformacji nadwozia pojazdu samochodowego będącej skutkiem kolizji drogowej. Jako parametr badawczy przyjęto rozmiar szkody określony pracą deformacji nadwozia pojazdu poszkodowanego Wdef. Natomiast[...]
EN In the article the result of the attempt to use the multilayer perceptron to define the state of the motor-car body deformation as a result of road collision is presented. As the research parameter the size of damage of the car of the aggrieved party was assumed, defined by the work of the motor[...]
3
75%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki badań statycznej próby rozciągania pasków zębatych napędu rozrządu o różnym przebiegu, na maszynie wytrzymałościowej. Zauważono dosyć wyraźną zależność pomiędzy przebiegiem samochodu od chwili zamontowania paska a spadkiem jego wytrzymałości. Stwierdzono wyraźnie niż[...]
EN In the paper, the results of investigation of static tensile strength of toothed belts with various mileages are presented. The fair distinct dependence of belt tensile strength on car mileage was found. Oiled belts revealed significantly lower tensile strength. The feasibility of absorbing the part[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 2903--2911
PL W artykule przedstawiono wyniki prób zastosowania sieci neuronowej typu RBF do określenia rozmiaru szkody komunikacyjnej będącej skutkiem kolizji drogowej. Jako parametr badawczy przyjęto rozmiar szkody określony współczynnikiem zależnym od kosztu naprawy uszkodzonego pojazdu oraz jego wartości rynk[...]
EN In the article the results of the attempts of RBF neural network application to define the size of a communication damage being the result of a road collision were presented. The size of the damage was used as a research parameter defined by the coefficient dependent on the cost of repair of the dam[...]
5
75%
Transport Problems
2009 T. 4, z. 1 111-117
PL W artykule przedstawiono wyniki prób zastosowania sieci neuronowej typu MLP do określenia stanu deformacji nadwozia pojazdu samochodowego będącej skutkiem kolizji drogowej. Jako parametr badawczy przyjęto rozmiar szkody określony pracą deformacji nadwozia pojazdu poszkodowanego Wdef. Elementy mechan[...]
EN In the article the result of the attempt to use the MLP neural network to define the state of the motor-car body deformation as a result of road collision is presented. As the research parameter the size of damage of the car of the aggrieved party was assumed, defined by the work of the motor-car bo[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 6 5395-5404
PL W artykule przedstawiono ideę stosowania miar pośrednich w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem techniki konfliktów ruchowych oraz opisano metody rejestrowania danych za pomocą wideo detekcji. Wskazano podstawowe miary pośrednie związane z konfliktami w ruchu pojazd[...]
EN The paper presents the concept of using surrogate measures used in analysis of road safety with particular emphasis on of Traffic Conflict Technique (TCT). Also the methods of data collection, using video detection, are described. Basic surrogate measures related to traffic conflicts are indicated w[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 69--77
PL W artykule przedstawiono analizę incydentów drogowych w powiecie limanowskim, występujących w latach 2010 – 2012. Dokonano ich zestawienia, dzieląc na wypadki, kolizje, na liczbę zabitych i rannych biorących w nich udział. Przeanalizowano również liczbę incydentów drogowych występujących w poszczegó[...]
EN The article is an analysis of road incidents in Limanowa Poviat in the years 2010-2012 and includes their list broken down into accidents, collisions, and the number of deaths and injuries caused by such accidents. A number of road incidents in each month has been also analysed. Some examples of roa[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 82 125--134
PL Wypadki i kolizje w ruchu drogowym zdarzają się niestety bardzo często. Zależnie od pory roku, pory dnia czy pogody ich częstotliwość się zmienia. Autorzy podjęli temat analizy przyczyn i skutków wypadków oraz kolizji drogowych, jakie wydarzyły się w ostatnich miesiącach - to jest od 1 stycznia do 3[...]
EN Unfortunately road accidents and collisions occur very frequently. Depending on the season, time of a day or weather conditions their frequency varies. The authors of this paper analysed root causes and impact of the road accidents and collisions that occurred in recent months i.e. in the period fro[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 467--473
PL Celem pracy była analiza zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i ich skutków z uwzględnieniem liczby osób zabitych i rannych na Polskich drogach w latach 2006-2015. Dane analizowano w układzie poszczególnych województw. Do analizy wykorzystano raporty pozyskane z zasobów Komendy Głównej Policji w Wa[...]
EN The aim of the study was the analysis of road accidents animals involving and their consequences with regard to the number of people killed and injured on the Polish roads in the years 2006-2015. Data were analyzed in the system of individual provinces. For analysis, the reports obtained from the re[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 3 899--906
PL Kolizje z udziałem zwierząt są problemem, z którym zmagają się wszystkie kraje Europy i świata. W Polsce brakuje wypracowanych metod zbierania i analizowania danych oraz przeciwdziałania tego typu kolizjom. Powoduje to, podmioty odpowiedzialne za ewidencje zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w kra[...]
EN Collisions involving wild animals are a problem that is addressed in all the countries of in the world. In Poland there is no proven methods of collecting, analyzing data, and prevention of this type of collision, causing that individual regions of the country are not able to determine the exact sca[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia prawa drogowego w krajach: Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry. Przedstawiono obowiązujące w każdym w tych państw definicje wypadku drogowego, a w Polsce również kolizji drogowej. Dokonano porównań: dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi kierowcy, dopuszcz[...]
EN The article discusses selected issues of traffic law in the following countries: Poland, United Kingdom, Germany and Hungary. It was presented the definition of a traffic accident in force in each of these countries, and also collision in Poland. Comparisons were made: the permissible level of alcoh[...]
12
63%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 26--28, 68--70
PL W artykule przedstawione zostały efekty zderzenia obiektów o różnej masie z drogową barierą ochronną. Wykorzystując odpowiednie programy komputerowe, przeprowadzono symulację na uproszczonym modelu pojazd – bariera energochłonna. Pozwoliło to ocenić wpływ elementu pochłaniającego energię na poprawę [...]
EN The article presents the effects of collisions of objects of different weights with a traffic barrier. Using appropriate computer software, a simulation has been carried out based on a simplified vehicle – traffic barrier model. It has allowed to assess the impact of the energy-absorbing element on [...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 679--696
PL W artykule przedstawiono analizę zdarzeń drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócono uwagę na stan techniczny pojazdu, gdyż często bywa on przyczyną wielu wypadków i kolizji drogowych. Ponadto oszacowano koszt występujących zdarzeń drogowych, aby zwrócić uwagę na ważność omawianej [...]
EN This paper presents an analysis of road accidents in aspect of road safety. Particular attention was paid to the technical condition of the vehicle which is often the cause of many road accidents and collisions. In addition, it was estimated the cost of road accidents in order to draw attention to t[...]
14
51%
Logistyka
2014 nr 3 6644--6651
PL W pracy poddano analizie zagrożenia jakie wynikają z działalności komunikacji miejskiej. W pracy wykorzystano metodę analizy rodzajów i skutków niezdatności (FMEA), polegającą na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia oraz jego skutków w odniesieniu do badanego obiektu technicznego lu[...]
EN The analyses of the threats in the activity of the municipal transport was contained in the paper. The methods of the sorts analysis and the methods of the unfitness result analysis was used. The FMEA depends on qualification of pronouncement probability in reference damage. This analysis are useful[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 462--466
PL W artykule podjęto próbę zastosowania metod analizy ryzyka w celu określenia stopnia zagrożenia związanego ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt na terenie woj. podkarpackiego. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane uzyskane z firm ubezpieczeniowych, obejmujące zgłoszone przez kiero[...]
EN Authors of this article attempts to use risk analysis methods in order to determine the level of risk associated with road events involving animals in the Podkarpackie province. In order to perform analyzes data obtained from the Insurance Companies, including drivers reports of road accidents invol[...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 497--499
PL Treść artykułu dotyczy wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wymieniono i opisano najważniejsze zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego oraz scharakteryzowano czynniki mające wpływ na powstawanie wypadków i kolizji. W artykule przedstawiono dane dotyczące przyczyn[...]
EN The content of the article are issues of road safety in Poland. Lists and describes the main risks to the road and characterized factors affecting the formation of an accident and collisions. The article presents data on causes of road accidents in Poland as compared to the season, day of week, weat[...]
17
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Kolizje pojazdów ze zwierzyną dziką na drogach województwa śląskiego nie należą do rzadkości. Czy problem występowania coraz większej ilości wypadków z udziałem zwierzyny łownej jest możliwy do rozwiązania? Czy umieszczenie odpowiednich znaków ostrzegawczych przyczynia się do zmniejszenia ilości szk[...]
EN The paper concerns on the issue of accidents where the wild animals are involved. According to the authors this problem is increasing. The main questions are described on the example of Silesian road administration.
18
51%
Archiwum Motoryzacji
2017 Vol. 77, nr 3 149--162
PL Celem przeprowadzonej w niniejszym artykule analizy jest wstępne rozpoznanie czy sami kierowcy są świadomi tego, że reklamowe tablice świetlne usytuowane w pobliżu dróg i ulic wpływają na ich koncentrację i czy ma to związek z liczbą wypadków i kolizji drogowych w jakich uczestniczą. Aby stwierdzić [...]
EN The aim of this study was the preliminary investigation into whether drivers are aware that roadside luminous advertisements affect their attention and whether this fact is related with the number of accidents and collisions in which they are involved. To this end, a survey was conducted among drive[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last