Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 257
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kogeneracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2000 nr 4 31-35
PL Omówiono światowe tendencje związane z rozwojem nowoczesnych układów skojarzonych w kontekście zarysowujących się potrzeb energetycznych i możliwości ich zaspokajania. Przedyskutowano najważniejsze aspekty ekonomiczne wdrażania kogeneracji w Polsce. Do aspektów tych zaliczono przede wszystkim relacj[...]
2
100%
Rynek Energii
2000 nr 6 17-28
PL Przedstawiono stan gospodarki skojarzonej na tle polskiego systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem struktury rynku paliw pierwotnych. Przedyskutowano wpływ mechanizmów rynkowych i liberalizacji rynku energii na perspektywy rozwoju gospodarki skojarzonej w Polsce; omówiono aktualną infrastrukt[...]
EN The current state of combined heat and power in Poland i.e. simultaneous generation of electric power and heat, also known as cogeneration, has been presented in the paper. The status of cogeneration has been projected on the general view of the Polish electric power sector taking into consideration[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 9 59--63
PL W Europie i na świecie dominują centralne systemy wytwarzania energii elektrycznej, w mniejszym stopniu scentralizowane jest wytwarzanie energii na cele grzewcze. Elektrownie i ciepłownie wymagają rozbudowanych systemów przesyłu, które pochłaniają duże nakłady na budowę oraz eksploatację i obarczone[...]
4
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 16-16
PL Prezydent RP 20 stycznia br. podpisał Ustawę z 8 stycznia 2010 r., nowelizującą Prawo energetyczne, która m.in. wprowadza znaczące zmiany w zakresie systemu wsparcia energii wytwarzanej w OZE oraz w wysoko sprawnej kogeneracji.
5
100%
Rynek Energii
2001 nr 3 29-33
PL Zamieszczono aktualne adresy stron internetowych zawierających informacje o polskich elektrociepłowniach i niektórych ich partnerach.
6
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 234-245
PL Jednym ze sposobów racjonalnego, oszczędnego stosowania gazu ziemnego jest skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja). Nowoczesna skojarzona gospodarka energetyczna polega na wykorzystaniu gazowych silników spalinowych lub turbin gazowych do napędu generatorów prądu elektryczne[...]
EN Combined heat and power generation system (CHP) is one way of rational and efficient use of natural gas. Modern combined heat and power systems are using gas engines or gas turbines to power electricity generators with recovery and productive use waste heat from exhaust gases, and cooling water and [...]
7
80%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 12 29-32
PL Maszyny Stirlinga zostały pierwotnie zbudowane jako silniki, a wraz z rozwojem tej technologii stosowane są również jako chłodziarki i pompy ciepła. Liczne zalety tego rozwiązania sprawiają, że staje się ono realną alternatywą dla stosowanych obecnie klasycznych technologii. Artykuł przedstawia hist[...]
8
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 10 396-400
PL W niniejszym artykule przedstawiono uproszczoną analizę techniczno - ekonomiczną przykładowej inwestycji polegającej na modernizacji ciepłowni węglowej na elektrociepłownię, w której podstawowe obciążenie cieplne pokrywane jest ciepłem odpadowym z wysokosprawnej kogeneracji opartej na paliwie gazowy[...]
EN The paper presents a simplified technical/economic analysis of an exemplary investment relied on the modernisation of a coal heating plant, in which the basic heat load is covered by waste heat from a high-efficiency cogeneration based on a gaseous fuel, and the peak load by existing carbon boilers.
9
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 10 383-386
PL Przedstawiono dotychczasowy rozwój kogeneracji w Polsce oraz omówiono projekt programu jej rozwoju, w którym proponuje się wprowadzenie wielu działań, zarówno o charakterze prawno - administracyjnym jak i finansowym.
EN The current development of cogeneration in Poland is presented, and the program draft of its development discussed. The program proposes to introduce a number of activities of legal, administrative and financial nature.
10
80%
Czysta Energia
2010 Nr 1 12-14
PL Niniejszy artykuł stanowi próbę jedynie skatalogowania podstawowych zmian ustawy Prawo energetyczne1 (uPe) w zakresie funkcjonujących systemów wsparcia zarówno źródeł odnawialnych, jak i kogeneracyjnych. Przyjmowane w ramach obecnej nowelizacji uPe zmiany mają na celu dalsze zwiększanie ilości inwes[...]
11
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 6 794-798
12
80%
Czysta Energia
2007 nr 5 9-9
13
80%
Czysta Energia
2008 Nr 7-8 40-42
14
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 3 89-92
PL Ciepłownictwo niektórym z nas kojarzy się z widokiem żeliwnego żeberkowego grzejnika, czarnym pokrętłem od wiecznie cieknącego zaworu i ceną ogrzewania liczoną na metr kwadratowy. Kojarzy się również z dymiącymi w bliższej lub dalszej odległości kominami przeróżnych kotłowni, bardziej lub mniej "pla[...]
15
80%
Czysta Energia
2008 Nr 5 18-19
16
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 179-192
PL Wybór najbardziej odpowiedniej technologii dla utylizacji biomasy zależy głównie od rodzaju i zasobów biomasy, która ma być wykorzystana w danym procesie, dostępności technologii oraz względów ekonomicznych. W niniejszej pracy omówiono technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy w [...]
EN Selection of the best available technology for biomass utilizations depends mainly on type and availability of biomass which is to be used in the process, availability of technology and economy. Biomass CHP technologies including direct combustion, co-combustion, gasification and distributed CHP ar[...]
17
80%
Karbo
2002 Nr 1 17-20
PL Podano informacje o zestawie rekuperatorów oraz małych turbin gazowych stanowiących bazę technologii kogeneracji. Turbiny te nadają się idealnie do systemów równoczesnej wytwórczości energii elektrycznej, ciepła lub zimna.
EN Information ahs bee presented on the set of recuperators and small gas turbines constituting a base of co-generation technology. The turbines ideally suit the systems of simultaneous generation of electric energy, heat or cold.
18
80%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 349--356
PL W pracy przedstawiono etap projektowania i budowy stanowiska do badania ekspanderów spiralnych, które mogą być wykorzystane jako alternatywne urządzenia ekspansyjne w układach kogeneracyjnych małych mocy. Zamieszczono przykładowe wyniki badań rozruchowych ekspanderów spiralnych zasilanych sprężonym [...]
EN The paper covers the design and build phases of the test bench which is intended for testing scroll expanders that can be used as an alternative solution for expansion devices in low-power cogeneration systems. Example results of start-up tests were included during which scroll expanders were powere[...]
19
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania technologii wysokosprawnej kogeneracji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby dużych obiektów. Przedstawiony układ jest jednym z el[...]
EN The article presents the results of the technical and economic use of cogeneration technologies designed to increase the efficiency of use of natural gas to produce electricity and heat for the needs of large objects. The arrangement shown is part of the distributed generation of electricity and hea[...]
20
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 11 57--59
PL Wykorzystanie biopaliw w produkcji energii ogranicza bilans emisji CO2 do atmosfery. W ostatnim czasie powstaje wiele inwestycji mających na celu nie tylko zminimalizowanie zanieczyszczeń, ale także ograniczenie kosztów ogrzewania. Przykładem jest zakład BRW w Biłgoraju wykorzystujący biopaliwo stał[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last