Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koalescencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 59-60
PL W pracy przedstawiono charakterystykę najważniejszych parametrów emulsji i wypełnień włóknistych stosowanych do rozdzielania układów dwufazowych ciecz — ciecz w aparatach koalescencyjnych. Omówiono sposoby podejścia do opisu matematycznego parametrów pracy złoża, wskazano parametry istotne z punktu [...]
EN In this work properties of emulsion and parameters of fibrous beds applied for liquid - liquid coalescence separation are reviewed and considered in details. A mathematical approach to process efficiency modelling is presen- ' ted, pointing out parameters which are critical for high efficiency separ[...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Rozważono proces koalescencji kropel oleju w układzie zawierającym alkohol poliwinylowy działający jako koloid ochronny. Analiza wyników doświadczalnych pozwala przypuszczać, że w układzie zawierającym 0,001% PVA powierzchnie kropel pozostają częściowo ruchome, natomiast w układzie zawierającym 0,01[...]
EN Coalescence of oil droplets in the system containing polyvinyl alcohol as a protective colloid was considered. Analysis of experimental results enables us to suppose that in the system containing 0.001% PVA drop interfaces remain partially mobile, while in the system containing 0.01% PVA droplets ar[...]
3
100%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono modyfikacje wprowadzone do kodu aplikacji GENOME: A rapid coalescent-based whole genome simulator. Wprowadzone zmiany mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na wyniki dzięki wykorzystaniu wielowątkowości.
EN In this article improvements introduced into GENOME: A rapid coalescent-based whole genome simulator were presented. Implemented modifications allowed for obtainment of significant speed up of the process of results obtainmenvol.
4
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 103-104
PL Najwcześniejsze zastosowanie koalescencji w złożu podczas oczyszczania ścieków odnosi się do wód kopalnianych z wydobycia ropy naftowej na początku XX wieku. Od dawna również odolejano w filtrach wgłębnych kondensat z maszyn parowych, szczególnie na statkach. Kolejnym miejscem instalowania filtrów k[...]
5
88%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W przypadku emulgowania następuje rozdrobnienie kropel fazy dyspergowanej w wyniku znacznych wartości dyssypowanej energii. Jej miarą jest tzw. gęstość mocy, zdefiniowana jako dyssypowana energia mechaniczna odniesiona do objętości w której następuje proces rozdrobnienia kropel. W pracy przedstawion[...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono mechanizmy agregacji w układach zdyspergowanych zachodzące pod wpływem konwekcji, sedymentacji i dyfuzji. Przedstawiono wykresy umożliwiające wyznaczenie czasu agregacji (koalescencji), w zależności od rozmiarów cząstek oraz wysokości bariery energetycznej. Wykazano, że dla cząstek [...]
EN Aggregation mechanism of disperse systems has been discussed in particular shearing flow, differential sedimentation and diffusion. Some graphs have been presented enabling one to determine the characteristic time of aggregation as a function of particle size and the energy barrier appearing due to [...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 24-25
PL Rozważono proces wypływu filmu spomiędzy kropel pokrytych zaadsorbo-wanym surfaktantem jonowym. W oparciu o teorię smarowania przewidziano zmiany grubości filmu i nadmiaru powierzchniowego. Zbadano wpływ efektu odpychania w wyniku nagromadzenia na powierzchni kropel ładunku pochodzącego od zaadsorbo[...]
EN Film thinning during collision of droplets covered with adsorbed ionic surfactant was analyzed. Changes of film thickness and surface excess in time were predicted using the lubrication theory. An effect of repulsion due to the charge present on a drop surface was studied. The repulsion strongly aff[...]
8
75%
Nowoczesne Gazownictwo
2005 nr 2 23-27
PL W niniejszej pracy omówione zostaną pokrótce różne rodzaje separatorów, ze szczególnym uwzględnieniem separatorów koalescencyjnych, podstawy teoretyczne procesu koalescencji i uwarunkowania technologiczne właściwego projektowania tych separatorów, jak również aparatura umożliwiająca pomiary zawartoś[...]
9
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Many phenomena observed in chemical engineering and chemical technology processes and operations depend on the fine-scale properties of turbulence. Traditional theories are based on local average values of the rate of kinetic energy dissipation, the rates of strain, turbulent stresses, r.m.s. veloci[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 293-296
PL Zbadano wpływ środków powierzchniowo-czynnych na rozpad i koale-scencję kropel. Dla badanych surfaktantów niejonowych, Tweenu 20 i 80, zaobserwowano pojawienie się dodatkowej siły rozrywającej związanej z różnicą napięć międzyfazowych. Mniejsze krople uzyskuje się dla Tweenu 20, który dodatkowo bard[...]
EN The influence of surface active agents on drop breakage and coalescence was investigated. For nonionic surfactants, Tween 20 and 80, the appearance of additional disruptive force connected with the interfacial tensions difference was observed. Smaller drops are obtained for Tween 20, for which drop [...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 23-24
PL Rozważono proces koalescencji kropel toluenu w układzie z surfaktan-tem niejonowym Tween 20 i z surfaktantem polimerowym PVA. Z analizy wyników można przypuszczać, że mimo obecności środka po-I wierzchniowo czynnego powierzchnie dużych kropel pozostajączęścio-wo ruchliwe w przeciwieństwie do nieruch[...]
EN Coalescence of toluene droplets in the system containing non-ionic surfactant Tween 20 and polymeric surfactant PVA was considered. According to the received results it is supposed that, in spite of the presence of surface active agents, larger droplets have partially mobile interfaces while the sma[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 72-73
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 67-68
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 1 41-42
PL Badano numerycznie proces koalescencji i śmietankowania w emulsjach. Stworzono modele numeryczne układów dwufazowych zawierających regularnie rozmieszczone krople fazy rozproszonej. Przeprowadzono symulacje zachowania się takich rojów w warunkach różnych wartości sił masowych i przy różnej średnicy [...]
EN Coalescence and creaming of emulsions were investigated numerically. Numerical models of two-phase systems containing regularly distributed droplets of dispersed phase were created. Numerical simulation of flow and behavior of those systems of droplets were performed for different values of body for[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 22-23
PL Rozważono proces rozpadu i koalescencji kropel toluenu w układzie z rozpuszczonym surfaktantem polimerowym PVA 98%. Szybkość koalescencji jest silnie ograniczona dla układu zawierającego 0,005% wag. PVA, co znacząco wydłuża czas potrzebny do osiągnięcia równowagi dynamicznej między rozpadem i koales[...]
EN Breakage and coalescence of toluene droplets in system with dissolved polymeric surfactant PVA 98% were considered. The rate of drop coalescence is strongly limited in the system containing 0.005% PVA, what significantly increases time necessary to achieve the dynamic equilibrium between breakage an[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 17-18
PL Rozważono proces rozpadu i koalescencji kropel toluenu w układzie z rozpuszczonym surfaktantem niejonowym Tween 20. Obecność Tweenu 20 znacząco zmniejsza szybkość koalescencji kropel oraz zwiększa częstość ich rozpadu. Zwiększa też czasy osiągnięcia równowagi dynamicznej między rozpadem i koalesccnc[...]
EN Breakage and coalescence of toluene droplets in the system with dissolved nonionic surfactant Tween 20 were considered. Tween 20 significantly decreases the rate of drop coalescence and increases breakage frequency. It also increases time necessary to achieve the dynamic equilibrium between breakage[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 45-46
PL W pracy zbadano wpływ surfaktantów na wypływ filmu spomiędzy kropel, stanowiący zwykle najwolniejszy etap koalescencji. Rozpatrywany model matematyczny rozwiązano metodą linii. Rozwiązanie modelu dla różnych parametrów pokazało wpływ stosunku lepkości faz i powierzchniowej liczby Pedela na przebieg [...]
EN The work investigated influence of surfactants on film drainage, usually the slowest stage of coalescence. The considered mathematical model was solved using the method of lines. Solution of the model with various parameters showed influence of phase viscosity ratio and the surface Peclet number on [...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 69-73
PL Przeanalizowano wstępne wyniki badań nad zjawiskiem kolizji pęcherzy w cieczach newtonowskich i nienewtonowskich. Zaadoptowano prosty model koalescencji w płynach newtonowskich de Neuersa i Wu do przypadku kolizji pęcherzy w płynach nienewtonowskich. Zdefiniowano i wyznaczono współczynnik poprawkowy[...]
EN Preliminary data on the collision of bubbles in Newtonian and non-Newtonian liquids were examined. The simple de Neuers and Wu's model of bubbles coalescence in Newtonian liquids was adapted for collision phenomena in non-Newtonian liquids. The correction factor k in de Neuers and Wu's model for a w[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszej pracy przestawiono wyniki badań wytwarzania emulsji dla układu woda-mieszanina alkoholi za pomocą energii ultradźwięków. Wielkość kropel fazy rozproszonej mierzono fotograficznie oraz za pomocą kamery video. Badano wpływ stopnia zatrzymania fazy rozproszonej, fal ultradźwiękowych, czasu[...]
EN The article presents basic research results for production of water/alcohol mixture system emulsions under ultrasonic irradiation. The examined issues were the influence of disperse phase hold-up, ultrasonic waves on alcohol systems. The diversity of breakage and coalescence frequencies of disperse [...]
20
63%
Studia Informatica
PL Symulacje komputerowe uważane są za jeden z filarów współczesnej nauki. W artykule opisano kolejny rodzaj optymalizacji programu GENOME: A rapid coalescent-based whole genome simulator, mającej na celu skrócenie czasu oczekiwania na wyniki. Modyfikacje bazują na zrównoleglaniu wykonywania procesów z[...]
EN Computer simulations are one of the pillars of contemporary science. In the current paper we present next type of improvements introduced into GENOME: A rapid coalescent-based whole genome simulator. The modifications are based on parallelization of processes with the use of MPI technology. The infl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last