Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kościół
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Contemporary formation of shape sacrum is based on simple setting-up geometric solids. Growing urbanization and inflow of population to cities, churches create of a considerable new quantity. In the structure of cities and new housing estates, sacred functions play an essential part.
2
80%
Architectus
2010 Nr 2(28) 95--100
PL Architektura sakralna minionych stuleci ściśle nawiązywała do stylu obowiązującego ówcześnie w danym obszarze kulturowym i była wyznacznikiem typologicznym danego regionu, a jednocześnie świadczyła o poziomie "kultury w architekturze". Przemiany społeczno-gospodarcze, postęp cywilizacji, który nastą[...]
EN Sacral architecture of the previous centuries strictly referred to the contemporary style existing in a given cultural area and constituted a typological determinant of a given region and at the same time, it represented the level of 'culture in architecture'. Social and economic changes and civilis[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Questions of creation of optimum microclimatic conditions in religious buildings - historical and cultural monuments are considered. Necessity of an individual approach to system engineering maintenance of a microclimate in religious buildings and applications of the zone circuit of the organization[...]
4
80%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Tematyka poruszona w opracowaniu obejmuje analizę form, układów przestrzennych, wnętrz dawnych, drewnianych świątyń obrządku wschodniego na Zamojszczyźnie, czyli obszarze będącego pod wpływem oddziaływania kulturowego i gospodarczego miasta Zamościa. Zachowało się tutaj 28 obiektów, ponadto spośród [...]
EN The scope of the study is the analysis of the forms, spatial layouts and interiors of old timber-structured Eastern-Rite churches (Greek Catholic or Russian Orthodox) located in Zamość region, an area subjected to strong cultural and economic impacts of the city of Zamość. There are only twenty eigh[...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 259-262
PL Przedstawiono rys historyczny kościoła oraz nowej wieży o wysokości 51,27 m, wzniesionej w latach 1859-1861 z cegły ceramicznej. Opisano stan techniczny i sposób zabezpieczenia iglicy wieży, znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym.
EN The history of the late gothic church with neogothic masonry tower erected in 1860 is presented. Still safe aisel of the church are threaten with seriously injured construction of bricked part of the spire. During last year author's team prepared the project of structural reinforcement of the tower [...]
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 9 503-506
PL Opisano różne przekrycia zrealizowane w ostatnich dziesięciu latach w czterech obiektach sakralnych w Polsce: w Tarnowie-Rzęzinie, Bierutowicach, Pliszczynie i Tylmanowej.
EN Very special coverings with surfaces shaped similar to cristall glas cuttings realized in the last ten years on four sacral buildings in Tarnów, Bierutowice, Pliszczyn and Tylmanowa have been presented.
7
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 7 57--59
PL Na wstępie, należy zastanowić się, czy budynki sakralne (w tym kościoły) należy ogrzewać? Każdy człowiek wytwarza i oddaje do otoczenia około 100 W/h ciepła. Człowiek czuje się najlepiej, gdy jego bilans energetyczny jest zrównoważony. Czyli dokładnie tyle oddaje ciepła do pomieszczenia, ile wytwarz[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 72-72
PL Do charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego należą obiekty sakralne, takie jak: kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne. Z niepokojem należy stwierdzić, iż właśnie kapliczki i krzyże, od wieków trwale wpisane w polski pejzaż, teraz giną w wyniku zapomnienia bądź bezmyślnej dewastacji.
9
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2005 R. 15, nr 4 35--39
10
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 37-38
11
70%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 49-49
12
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 18-30
PL W pracy przedstawiono zastosowane techniki naprawy i wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu, sklepień oraz ścian murowanych na przykładzie remontowanego prezbiterium kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich z przełomu XIV i XV wieku. Jako nad- rzędną wartość w remoncie kościoła przyjęto jego z[...]
EN The work presents the techniques applied for repairing and reinforcement of the wooden roof construction, masonry vaults and walls on the example of the renovated presbytery of the church of St. Anna in Ząbkowice Śląskie from the turn of the 14th and 15th century. The significant historical value of[...]
13
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 61-69
PL Artykuł omawia historię budowy, ustrój architektoniczny oraz prace konserwatorskie i modernizacyjne kościoła wybudowanego na początku XX wieku w dzielnicy Błonie w Przemyślu. Wyszczególniono i scharakteryzowano uwarunkowania, w jakich przyszło budować nowy obiekt kościelny na peryferiach historyczne[...]
EN This article presents building history and architectural system as well as scope of conservation and modernisation of a church located in Przemyśl and built at the beginning of the 20th century in the Błonie quarter. It reveals circumstances and determinants prevailing at the time when a new church [...]
14
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 7-A 369--378
PL Materiał dotyczący reliktów architektury przedstawiony przez W. Chudziaka w monografii stanowiska w Kałdusie budzi wiele wątpliwości. Ich powodem jest przede wszystkim sposób prezentacji, cechujący się dość chaotyczną relacją, wynikającą przede wszystkim z przemieszania fragmentów opisowych z interp[...]
EN The materials concerning architectural relics presented by Chudziak in his monograph on the site in Kałdus raises many doubts. The reason behind them is mainly the way they were presented – in a chaotic fashion stemming mainly from mixing the descriptive elements with their interpretation or even ov[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2010 Z. 16 (166) 157-168
PL Przedstawiono syntetycznie historię budownictwa sakralnego Częstochowy, prezentując 52 kościoły istniejące na terenie miasta. Zamieszczono podstawowe informacje o każdym z obiektów oraz zdjęcia wybranych kościołów.
EN A short history of sacral architecture in Częstochowa is presented in the paper. There are essential information about 52 churches situated in the city. The history is illustrated by photos of the most representatives objects.
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 135-150
PL Katowice, to dziewiętnastowieczne miasto, które powstało w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu górniczo-hutniczego. Pierwszą budowlą sakralną Katowic był ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego, którego budowa rozpoczęła się w 1856 roku. Obecnie, zdecydowana większość katowickich świątyń to[...]
EN Katowice was established in the era of rapid development of mining and metallurgic industry. The first sacral building of Katowice was an evangelic church under the invocation of Lord's Resurrection. Nowadays, the vast majority of churches in Katowice are catholic. There are about 36 catholic church[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2001 z. 39 27-47
PL Świątynia chrześcijańska jest fenomenem kulturowym - opartym na uniwersalnych elementach wielowiekowej tradycji i jednocześnie otwartym na przekształcenia, którym ulega świadomość historycznego człowieka. Znajomość tych współzależnych dziedzin decyduje o jakości współczesnej architektury sakralnej.
EN A Christian temple is a phenomenon of culture - based on universal elements of long traditions, yet, at the same time, open to the transformations of the consciousness of man in the course of the history of civilisation. The knowledge of these intertwining elements of our culture determines the qual[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2001 z. 39 49-63
PL Wskazanie w niniejszym artykule na podobieństwa i różnice konstrukcji przestrzennych domu, miasta i kościoła ma na celu dokonanie próby potwierdzenia tezy, iż: nie istnieje dwoistość naszej rzeczywistości, a jedynie jej poczucie związane z zerwaniem więzi przez człowieka z Bogiem. Wynikiem pracy jes[...]
EN The aim of this article is making the trial of confirming the thesis: there is no duality of our reality, but only the feeling of it, caused by braking the links between human being and God. The final result of the analyses it is forming the statement that proper shaping of human environment could b[...]
19
61%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 7 352-356
PL W analizie uwzględniono charakterystykę geometryczną kopuły uzyskaną na podstawie pomiarów geodezyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na modelowanie elementów kopuły murowanej, wykazujących rysy i pęknięcia. Przeprowadzona analiza umożliwiła jakościową ocenę zachowania się konstrukcji.
EN The geometric characteristic of the cupola after geodetic measurement was settled and used in the analysis. In modelling the cupola special attention was paid to existing cracks and fractures of construction. The analysis done gave chance to elaborate qualitative estimation of safety for the constru[...]
20
61%
Architectus
2014 Nr 1(37) 9--12
PL Kościół wzmiankowany w 1223 r. był trójnawową budowlą, do której w 3. ćw. XIII w. zostały dobudowane dwie zachodnie wieże. Kolejny etap stanowiła przebudowa korpusu nawowego. Jej rozpoczęcie można wiązać ze wzmianką z 1295 r. o ufundowaniu kościoła przez ks. Bolka I. Kościół pełnił funkcję kolegiaty[...]
EN The church first mentioned in 1223 was a three-nave building to which two western towers were added in the third quarter of the 13th century. The next stage constituted the reconstruction of the nave body. It is connected with a mention from 1295 about the act of founding the church by Prince Bolko [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last