Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 224
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koła zębate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 6 6-9
PL Artykuł prezentuje urządzenia klimatyzacyjne firmy DENCO Air Conditioning.
2
72%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 4 29-30
3
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 38 133-141
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania cisnienia wcisku w połączeniach skurczowych wieńców zębatych. Wykorzystano elementy kontaktowe typu węzeł-linia systemu COSMOS/M.
EN The method calculation the interference pressure in thermo-compression bonding of the toothed rim with wheel was presented. The gap node-to-line contact elements of system COSMOS/M was used.
4
72%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kół zębatych o uzębieniu niestandardowym w porównaniu z kołami o zarysie odniesienia zgodnym z powszechnie stosowaną normą PN-92/M-88503. Na podstawie pomiarów na stanowisku mocy zamkniętej stwierdzono zmniejszenie współczynników dynamicznych KV, bę[...]
EN The results of experimental tests of dynamical forces in non-standard gear teeth wheels in comparison to the basic rack tooth profile wheels according to the generally accepted standard PN-92/M-88503 have been presented in the paper. On the basis of measurements carried out at the closed power measu[...]
5
58%
Inżynieria Materiałowa
PL Obecnie powszechnie stosowaną metoda ochrony powierzchni kół zębatych przed niekorzystnym wpływem atmosfery obróbczej (odwęglenie, nawęglenie, utlenienie) w procesach ich obróbki cieplnej jest metoda pokrywania powierzchni warstwą elektrolitycznej miedzi. Ze względów ekonomicznych, ekologicznych i j[...]
EN Used in automotive and aviation industries gear wheels in bevel and hypoid gear gearboxes are usually manufactured from low carbon alloy steels for gas carburizing [1,2]. For the sake of their mass production the rational, ecological and economical substantiation exists of detailed tooling of heat t[...]
6
58%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The design procedure of gear wheel - shaft direct frictional joints is presented in the paper. Small difference between the operating pitch diameter of the gear wheel and the mounting diameter of the frictional joints is the key feature of the connection. Such a situation may occur in the case, when[...]
7
58%
Inżynieria Materiałowa
PL W niniejszej pracy na przykładzie koła zębatego przedstawiono dobór TWW w wyniku superponowania naprężeń własnych i naprężeń pochodzących od obciążeń zewnętrznych. Symulację naprężeń od obciążeń zewnętrznych przeprowadzono Metodą Elementów Skończonych (MES) przy wykorzystaniu pakietu ANSYSŽ. Pomiaru[...]
EN Selection of proper technological surface layer well resistant to cyclic external loads superposed into residual stresses is presented in this paper, with a gear wheel taken as an example. The computer simulations of external loads were carried out by means of the FEM method with the use of the ANSY[...]
8
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2001 z. 57 [188] 215-220
PL Przedstawiono kulowanie kół zębatych w zakresie niskich intensywności 0,005A-0,007A ciśnieniową kulownicą typ R771 i podciśnieniową kulownicą typ VB3576.
EN It is described gears shot peening in the range of low intensity 0,005A-0,007A by pressure shot peening machine R771 type and injector shot peening machne VB3576 type.
9
58%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 3 367-374
PL W opracowaniu przedstawiono analizę wpływu przyjmowanego rozkładu losowego na wartość zastępczego obciążenia dynamicznego. W rezultacie badań symulacyjnych można stwierdzić, że rodzaj rozkładu nie zawsze ma wpływ na wartość obciążenia zastępczego. Spośród analizowanych rozkładów wskazano na przydatn[...]
EN The magnitude of equivalent dynamic load was determined as a result of linear accumulation of fatigue failures and the influence of various load distribution was established. The results of performed computer simulations indicate that in some cases the choice of assumed load distribution is not very[...]
10
58%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 257-264
PL W referacie przedstawia się dwa stanowiska do badania wytrzymałości na zacieranie zębów kół zębatych oraz metodyki badań. Pierwszym stanowiskiem jest stanowisko mocy zamkniętej a drugim przyrząd Amslera. Badania na stanowisku mocy zamkniętej są bardzo czasochłonne i kosztowne, natomiast na przyrządz[...]
EN In this paper two stands to testing scuffing of gears are presented. The first stand is power circulating testing machine and the second Amsler machine. Experiment carried on power circulating testing machine are very time-consuming and expensive, but testing on Amsler machine is inexpensive.
11
58%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In gear pairs, non-uniform facewidth load distribution decreases load capacity of gears by increasing calculated contact stress sigma[H] and tooth-root stress sigma[F]. It is possible to achieve the more uniform load distribution applying technological operation called tooth crowning [4, 5] or in ca[...]
12
58%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 207-214
PL W pracy wykorzystano MES do analizy stanu naprężenia na powierzchni połączenia skurczowego wieńca zębatego i koła. Przygotowano przestrzenny parametryczny model koła zębatego o konstrukcji spawanej. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych wykonanych w systemie COSMOS/M.W
EN The paper presents the application of FEM in stresses state analysis on the interference surface of thermocompression bonding the toothed rim and wheel. Three-dimensional , parametric model of toothed wheel with welded construction was prepared. The results of numerical solution in system COSMOS/M w[...]
13
58%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 38 143-149
PL W pracy przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe zębów kół zewnętrznie uzebionych za pomocą metody elementów brzegowych (MEB). Przeanalizowano wpływ parametrów protuberancji na wartości naprężeń w stopie zęba. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z rezultatami uzyskanymi dla zębów naciętych zarysem[...]
EN Application of the Boundary Elements Method in the numerical analysis of the strength of the wheels' gears has been presented in the paper. The influence of the construction features of protuberation on the values of stresses in the base of an external gear tooth has also been presented. Results of [...]
14
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 68, t. 1 45--51
PL W pracy przedstawiono przebieg pękania zmęczeniowego kół zębatych utwardzonych laserowo. Określono mikrostrukturę utwardzonego materiału i stan naprężeń własnych po laserowej obróbce. Wykazano złożony przebieg pękania badanych elementów uzależniony od mikrostruktury i twardości warstwy wierzchniej.
15
58%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 5 201--204
PL Kucie półswobodne − polega na częściowym ograniczaniu swobodnego płynięcia metalu podczas wywierania nacisku narzędziem na część powierzchni. Kucie półswobodne cechuje się tym, że umożliwia wykonywanie złożonych odkuwek na uniwersalnych przyrządach, w których wymianie ulegają tylko części robocze. P[...]
EN Semi-free forging depends in partial limiting the free flow of metal while applying pressure to a part of the surface. Semi-free forging marks with this, that executing makes possible folded forging on universal instruments, in which exchange undergo only working parts. Moreover the size the forging[...]
16
58%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2018 R. 63, nr 3 20--23
PL W artykule przedstawiono propozycje sposobu kucia koła zębatego stożkowego o zębach prostych, skośnych i łukowych z zastosowaniem obrotowej matrycy. Ruchome narzędzie (obrotowe) ma na celu obniżenie siły kucia, szybsze i dokładniejsze wypełnienie wykroju przy jak najniższej temperaturze procesu. Dod[...]
EN The paper presents the proposed method of forging a conical gear using a rotary die. The rotary tool is aimed as to reduce the forging force, faster and more accurately filling the impression at the lowest process temperature. In addition, the process was compared with known toothed wheel patterns s[...]
17
58%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 583-585
PL W artykule przedstawiono wpływ nawęglania próżniowego i konwencjonalnego oraz szlifowania ściernicami elektrokorundowymi i z CBN na stan warstwy wierzchniej obrabianych kół zębatych w zakresie naprężeń własnych poprzez połączenie (synergizm) tych obróbek. Wykazano, że obróbka kół zębatych polegająca[...]
EN It was specified that combined optimizing of both surface hardening processes by means of vacuum carburizing and final grinding with the use of superabrasive CBN grinding wheels leads to synergetic generation of favourable compressive residual stresses in surface layer. This is the advantageous dist[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 75 [259] 177-187
PL Praca dotyczy określenia typowymiarów przekładni planetarnych z zazębieniem zewnętrznym o satelitach stanowiącym jedno koło, które współpracuje z kołem centralnym i słonecznym. Dodatkowo wymaga się jednego odlewu jarzma będącego głównym elementem konstrukcji typowymiarów przekładni. Obliczenia preze[...]
EN The solution of planetary gear with simplifying technology using the same geometry of sun gear and central gear is already known. New conception i.e. design a planetary gear with the same geometry of satellite wheels, which cooperate with sun gear and central gear with different number of teeth look[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Badania laboratoryjne par kół i przekładni zębatych wymagają skonstruowania specjalnych stanowisk. Ogólny układ stanowisk badawczych w większości przypadków jest podobny. Różnice występują. najczęściej w parametrach badanych kół zębatych, sposobie ich obciążania, mocowania itd. Najczęściej na podsta[...]
EN Laboratory tests of a wheel pair and transmission gear require making special stands. General lay-out of test stand is similar in most cases. Differences most often occur in the parameters of the examined gears, in the way of loading and fixing them etc. In most cases these tests allow to determine [...]
20
51%
Maszyny Górnicze
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki poobróbczych pomiarów identyfikacyjnych i doświadczalnych badań zużycia próbek walcowych wykonanych z wybranych stali stopowych stosowanych na koła zębate przekładni maszyn górniczych. W zakresie identyfikacji materiałów wykonano badania metalograficzne, pomiary tw[...]
EN The results of after machining identification measurements and tests of wear of cylindrical samples made of chosen alloy steels used for gear wheels were presented. As to material identification metallografic tests, hardness measurements and chemical analysis were made. The results of wearing tests [...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last