Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knowledge base
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
EN The importance of the problem of power generating facility identification is justified against the background of interconnection of the European and Russian power grids. Intelligent control techniques for power generation facilities are presented. A methodology for estimating the dynamics of partici[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN The article presents problems of the transformation of knowledge codified in the COLREGs into a form which permits its use in navigational information systems. The need to develop a knowledge base in this field and implement it in an expert system supporting navigational decisions onboard ships is r[...]
3
100%
Studia Informatica
PL Artykuł ten przedstawia koncepcję widoków na bazę wiedzy, jak może ona zostać wykorzystana w celu zbierania informacji z różnych źródeł, wnios­kowania nad tymi informacjami i udostępnienia ich w postaci wymaganej przez aplikację. Korzystając z widoków na bazę wiedzy, aplikacja może „widzieć" Interne[...]
EN his paper presents how the Knowledge Views concept can be applied to gather information from various sources, reason over such information and present the knowledge to the user application in a form required by that application. Using Knowledge Views an application can "see" the Internet as a single[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 36 49-56
PL W artykule przedstawiona została charakterystyka organizacji uczącej się. Zaprezentowano pojedynczą oraz podwójną pętlę uczenia się oraz szczegółowo przeanalizowano funkcje bazy wiedzy w tych procesach.
EN This article present specification of the learning organisations. The author presents generally Single Loop Learning, Double Loop Learning and analyses the role of knowledge base in this process.
5
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper discusses some methods of commonsense reasoning applicable to analysis of truss structures. The proposed method, based on qualitative representation of trusses, allows to reach conclusions in the case of highly incomplete knowledge about the system. Two cases are considered. First, when on[...]
6
100%
Applied Computer Science
EN The process of automated development of base ontology is considered. It has been offered to consider the concepts and elements of ontologies for increasing the effectiveness of knowledge bases, the core of which is the ontology. Methods of specifying the weights of the relevant elements and optimiza[...]
7
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN Automatic knowledge base generation using techniques such as genetic algorithms tend to be highly dependent on the quality and size of the learning data. First of all, large data sets can lead to unnecessary time loss, when smaller data sets could describe the problem as well. Second of all, the pre[...]
8
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN This article describes approach to the decision support intelligent systems development based on ontologies as part of such systems knowledge bases. Such systems are classified in terms of their functioning based on ontologies. Mathematical functioning of decision support intelligent systems is deve[...]
9
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The paper proposes an approach to construction of semantic metrics based on thesaurus of the domain of linguistics. The process of constructing a thesaurus is described. A way is proposed to use the built knowledge base to find potential partners who are engaged in similar research issues in the sub[...]
10
88%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 2 320--325
PL Artykuł ma na celu przedstawienie studium przypadku tworzenia regułowej bazy wiedzy w zakresie relaksacji naprężeń powstających w elementach spawanych. Opisana jest procedura powstawania uproszczonego modelu wspomagającego podejmowanie decyzji – obejmująca eksternalizację wiedzy ekspertów, formaliza[...]
EN A case study of rule knowledge base on developing stress relaxation in welded components is presented in the paper. The procedure of simplified decision support model formulation – including expert knowledge externalization, formalization of knowledge, the selection of variables and identifying doma[...]
11
88%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 3 359--364
EN The article presents the problem of transforming knowledge contained in the provisions of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, and the so called good seamanship in computer applications. Some methods of knowledge representation in decision support in avoidance of collision[...]
12
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The study presented here is related with one of the components of a hybrid decision support system called CAPCAST (Computer Aided Process - CAST), developed under a research project at the Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, AGH University of Science and Technology. This i[...]
13
75%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 2 304--312
PL Artykuł prezentuje koncepcję platformy udostępniania wiedzy wykorzystującą w celach integracji model ontologiczny. Platforma ma służyć celom przemysłu przetwórstwa metali: budować zintegrowaną bazę wiedzy, w której możliwe będzie wyszukiwanie semantyczne wspierane przez ontologię dziedzinową. Wyszuk[...]
EN This paper presents the concept of knowledge sharing platform, which uses an ontological model for integration purposes. The platform is expected to serve the needs of the metals processing industry, and its immediate purpose is to build an integrated knowledge base, which will allow the semantic se[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono zagadnienie reprezentacji wiedzy zawartej w MPDM dla potrzeb jej wykorzystania w nawigacyjnych systemach informacyjnych. Omówiono pojęcie wiedzy oraz sposoby jej reprezentowania. Dokonano porównania wybranych metod reprezentacji wiedzy. Rozpatrzono możliwość ich zastosowani[...]
EN The article presents the problem of knowledge representation contained in COLREGS for its use in navigation information systems. The idea of knowledge and representation of knowledge was discussed. A comparison of selected methods of knowledge representation was made and possibility of their use to [...]
15
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Although the first rule-based systems were created as early as thirty years ago, this methodology of expert systems designing still proves to be useful. It becomes especially important in medical applications, while treating evidence given in an electronic format. Constructing the knowledge base of [...]
16
75%
Studia Informatica
PL Biblioteka FUZZLIB to zbiór narzędzi pozwalających tworzyć i zarządzać rożnymi systemami rozmytymi za pomocą prostego w użyciu interfejsu. Szczególnie ułatwiono konfigurację i zarządzanie regułowej bazy wiedzy opartej na strukturach dynamicznych. Niniejszy artykuł opisuje zastosowane rozwiązania ora[...]
EN FUZZLIB library provide a set of tools that let to create and manage diverse fuzzy systems with an easy to use interface. Configuration and management of a rule base, based on dynamic structures, is especially simplified. Article describes developed solutions and program interface.
17
75%
Studia Informatica
PL W niniejszym artykule zaprezentowano nowe narzędzie przetwarzania modularnych baz wiedzy - algebrę konglomeratów. Przedstawioną propozycję wyróżnia fakt, że traktujemy moduły bazy wiedzy semantycznie. W artykule zaprezentowano doświadczenia związane z wykorzystaniem algebry (m.in. do dekompozycji ba[...]
EN In the paper we present a novel conglomeration algebra which is a basic tool in our approach to knowledge base modularization. In the algebra modules are treated semantically. The paper presents our experiences with using conglomeration algebra and sketch the directions of its further development.
18
75%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono pewną koncepcję systemu ekspertowego o nazwie SPEDSYS wspomagającego organizację pracy firmy spedycyjnej. Podano podstawowe założenia budowy oraz opis funkcjonowania tego systemu. Wiedza zgromadzona w bazie wiedzy systemu reprezentowana jest przez reguły i fakty, a pozyskiwa[...]
EN This article presents certain concept of expert system, called SPEDSYS, which supports work organization in logistic company. Fundamental establishments of system’s construction and functional description of that system is presented. Knowledge gathered in system’s knowledge base is formed as rules a[...]
19
75%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono miejsce baz danych i baz wiedzy w systemie wspomagania decyzji. Zaprezentowano algorytm działania systemu DSS. System DSS korzystając z baz danych, metod, modeli i wiedzy wspomaga podejmowanie decyzji. Praktycznie został przedstawiony system wspomagania doboru narzędzi do op[...]
EN The position of databases and knowledge bases in decision support system was presented in article. The working algorithm of DSS system was submitted too. The DSS system using database, the methods base, the models base and knowledge base supports decision making process. The system aided selection t[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 40 137-145
PL Niniejszy artykuł prezentuje problem dostępu do danych biznesowych rezydujących w heterogenicznym środowisku informatycznym przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostały model oraz koncepcja integracji heterogenicznych źródeł danych w systemie wspomagania decyzji z bazą wiedzy za pomocą integracji materi[...]
EN This article presents problem of access to business data in heterogenic information technology environment. There has been presented a model and a conception of project as a process of integration of data sources in decision making aided system in order to knowledge base.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last