Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knee joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 455-479
PL Jednym z najważniejszych kierunków badań w dziedzinie biomechaniki inżynierskiej jest doświadczalna i numeryczna analiza stanu odkształceń i naprężeń w organach ludzkich poddanych znacznym obciążeniom, jak chociażby staw biodrowy i kolanowy. Badania kliniczne, doświadczalne i numeryczne poświęcone k[...]
EN One of the most important trends in engineering biomechanics is experimental and numerical analysis of the stress and strain state existing in organs subject to a heavy load; e.g., the knee and hip joints. Clinical tests experimental and numerical studies on design of implants replacing damaged orga[...]
2
100%
Inżynieria Biomateriałów
3
100%
Applied Computer Science
EN The paper presents results of the preliminary structural analysis of model of the endoprosthesis of the knee joint. Basics of anatomy and biomechanics of the knee joint were introduced. Based on data from computed tomography, the model of knee joint was constructed. The prototype of the endoprosthes[...]
4
88%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 2 115--132
EN The paper presents issues related to calculations of welded knee joints, in which the interconnected load-bearing elements, beams and columns, can be made from plate girders with slender webs. At the beginning, a typical knee joint of portal steel frame was characterized, along with presentation of [...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 6 342-345
PL W pracy przeprowadzono analizę strukturalną i geometryczno-ruchową płaskiego modelu stawu kolanowego. Wyznaczono ruchliwość i zidentyfikowano więzy bierne. Określono podstawowe wymiary, konieczne do opisania geometrii stawu. Do analizy ruchowej przyjęto uproszczony model płaski. Wykorzystując przeks[...]
EN The paper presents the structural, geometric and mobility analysis of flat mechanism of the knee joint model. The mobility was determined and passive bonds were identified. The basic dimensions, necessary for description of the joint geometry, were defined. The simplified flat model was assumed for [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 255-260
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki analizy numerycznej modelu stawu kolanowego z wprowadzoną endoprotezą bezcementową typu kłykciowego, prowadzonej przy użyciu metody elementów skończonych Wyniki analizy posłużyły do analizy wytrzymałościowej elementów protezy, jak również do określenia p[...]
EN Numerical analysis results of knee joint model with implanted policentric, non-cemented endoprosthesis using finite element method is presented in this paper Stress and strain distributions in bone tissue are base of calculation of probability of prosthesis survivorship.
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 37-42
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych stawu kolanowego przy różnej geometrii kończyny dolnej . W ramach tych prac przeprowadzono badania stanu przemieszczeń kości w płaszczyźnie strzałkowej , badania trójwymiarowego stanu naprężeń oraz analizę przemieszczeń w rejonie przyczepów więzadło[...]
EN In the paper the methods of investigations of geometry changes connected with overload of the knee joint are presented. In this investigations were made: identifications of mechanical parameters of geometry changes , application of the optical measurements techniques to investigations of the biomec[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 43-48
PL W artykule przedstawiono podstawowe aspekty modelowania ludzkiego stawu kolanowego. Pokazano przykłady istniejących modeli fizycznych i matematycznych tego stawu.
EN Basic problems of modelling of human knee joint are presented in the paper. The examples of existing physical and mathematical models are described.
9
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 137-144
PL Praca zawiera przegląd technik i rodzajów artroskopii oraz opis postępowania pooperacyjnego, dotyczącego zarówno artroskopii operacyjnej jak i diagnostycznej. Autorzy prezentują również opis podstawowego sprzętu artroskopowego.
EN The paper gives the review of possible techniąues and kinds of arthoscopy and post-operational treatment concerning both operational and diagnostic arthoscopy. The authors also describe the basie, commonly used arthoscopy equipment.
10
75%
Szkło i Ceramika
EN The elaborated in the Technical University of Wrocław biocompatibile porous corundum and porous - dense corundum layered composites, produced in the Institute of Glass and Ceramics in Warsaw, have been used in clinical practice in Poland for more than 20 years. These materials found its applications[...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przeprowadzono analizę strukturalną, geometryczną i statyczną mechanizmu wzorowanego na budowie stawu kolanowego człowieka. Wyznaczono ruchliwość, zidentyfikowano więzy bierne i sklasyfikowano mechanizm stawu. Określono podstawowe wymiary, konieczne do opisania geometrii stawu. Do analizy pr[...]
EN This article shows structural, geometrical and static analysis of the knee-joint. Mobility was determined and passive bonds were identified. The basic dimensions were defined, neces- sary for description of geometry of joint. Simplified flat model was accepted for mobility analysis. Using the tra[...]
12
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 15--20
13
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2011 z. 10 29--34
EN The study aims to identify the key points affecting the patello-femoral joint stability and stress pressure distribution. The finite element model of the knee joint with structures supplying patellar retinaculum is used. The femoral component is rotated along the mechanical axis for 5 degrees both m[...]
CS Cilem teto prace je urćeni klicovych faktom, ktere ovlivnuji stabilitu patelo-femoralniho kloubniho spojeni. Dalśim cilem je urćeni rozłożeni napeti v tomto spojeni. Pro uvedenou analyzu je poużit drive definovany konećneprvkovy model kolenniho kloubu doplnćny o patelarni retinaculum. Pfidany dalsi [...]
14
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2018 Vol. 23, no. 1 107--120
EN The article discusses motion of a healthy knee joint in the sagittal plane and motion of an injured knee joint supported by an active orthosis. A kinematic scheme of a mechanism for the simulation of a knee joint motion is developed and motion of healthy and injured knee joints are modelled in Matla[...]
15
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2018 Vol. 20, nr 1 153--158
EN An increase in the value of the hamstring-to-quadriceps (H/Q) ratio with an increase in angular velocity may effectively prevent injuries of the back of the thigh. Previous studies have found that the conventional H/Q ratio was unaltered along with an increasing angular velocity in females. Therefor[...]
16
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 179--184
PL W pracy poszukiwano związku między statycznym momentem siły prostowników i zginaczy stawu kolanowego (sumy prostowników i sumy zginaczy) a wysokością skoku CMJ. Rejestracji sił reakcji podłoża dokonano używając platformy dynamometrycznej firmy Kistler i oprogramowania BioWare. Badania przeprowadzono[...]
EN The purpose of the research was to determine the relationship between the static moment of force of knee joint flexors and extensors (sum of flexors and sum of extensors) and the height of CMJ jump. Dynamometric Kistler plate and BioWare software were applied to record the ground reaction force. 30 [...]
17
75%
Nukleonika
EN Radioisotope synovectomy is based upon an yttrium-90 colloid injected into the knee joint (the usual injected activity ranges from 111 MBq to 222 MBq per joint). Execution of the procedure needs participation of a nuclear medicine specialist as well as an orthopedist or a rheumatologist and a techno[...]
18
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę metrologiczną układów pomiarów wybranych funkcji biomechanicznych stawu kolanowego człowieka, z zastosowaniem redukcyjnej arytmetyki interwałowej. Określono i oszacowano błędy pomiarowe dwukanałowego toru pomiarowego momentu siły i kąta wychylenia, z uwzględnieniem błęd[...]
EN A metrological analysis is presented of measurement setups of selected biomechanical functions of a human knee joint with the use of reduction interval arithmetic. There were defined and evaluated the measurement errors of double-channel measurement track for momentum of force and declination angle [...]
19
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 3 200--203
PL Celem była identyfikacja kształtu i położenia struktur stawu kolanowego obrazowanego rezonansem magnetycznym (MR) w stabilizowanej pozycji, w aspekcie rozkładu grubości chrząstki stawowej. Badano prawidłowe stawy kolanowe. Obrazowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu aparatu MR typu otwartego ze st[...]
EN The aim of the study was to use the MRI to identify the shape and position of the structures of knee joints in a stabilized position, in terms of the analysis of joint cartilage thickness on femoral condyles, tibia condyles and the patella. There were studied normal knee joints. Imaging was performe[...]
20
63%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 156--160
PL W ramach pracy przeprowadzono pomiary momentów sił mięśniowych w stawie kolanowym w warunkach skurczu izokinetycznego. Przebadano 7 gimnastyczek sportowych, każda w wieku 9 lat. Badania przeprowadzono na stanowisku Biodex System 4 Pro. W ramach pracy przedstawiono maksymalne wartości momentów sił mi[...]
EN Measurements of muscle forces moments in knee joint in isokinetic conditions were conducted within the frame of this work. Seven 9 years old gymnasts took part in the project. The research was carried out by means of the Biodex System 4 Pro. Maximal moments, power and comparison between right and le[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last