Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 153
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 6 218-224
PL Omówiono działanie podstawowych mechanizmów ustanowionych w Protokole z Kioto wspomagających wdrażanie celów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, ich wpływ na system prawny i administracyjny ochrony środowiska oraz rolę w tworzeniu polityki ekologicznej państwa. Ponadto w[...]
EN Operation of general mechanisms established in Kioto Protocol, which support the implemantation of the objectives of UN Climate Change Convention Framework have been discussed in the sense of their influence on legal and administration environmental protection system and their role in creating natio[...]
2
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 6 206-215
PL W artykule zostały przedstawione międzynarodowe porozumienia z udziałem Polski w zakresie ochrony powietrza i klimatu i związane z tym zobowiązania. Dotyczy to konwencji i protokołów z nimi związanych tj. Konwencji Genewskiej i Konwencji Wiedeńskiej oraz Ramowej KOnwencji Narodów Zjednoczonych w Spr[...]
EN The article presents international treaties on air and climate protection with Poland's participation and our obligations associated with it, especially the Geneva Convention, the Vienna Convention and United Nations Climate Change Convention Framework and protocols associated with them. With refere[...]
3
54%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 3 131-133
PL Od blisko trzydziestu lat Al Gore jest aktywnym działaczem ruchów społecznych na rzecz obrony środowiska naturalnego. Ostatnie jego wypowiedzi mają charakter katastroficzny, bowiem głosi, że jeśli nie powstrzymamy wzrostu emisji dwutlenku węgla już za 10 lat grozi nam być może zagłada całego ziemski[...]
EN From nearly thirty years Al Gore has been an aetivist of social movements for natural environment protection. His latest speeches has a catastrophic character because he claims that if people will not stop increasing of emission of carbon dioxide into the atmosphere, in ten years terrestrial ecologi[...]
4
51%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 30 97-118
PL Celem podjętych badań była ocena i charakterystyka warunków termicznych i opadowych zmian klimatycznych w Sandomierzu w okresie wielolecia 1971-2006. Analiza opierała się o wartości średnie miesięczne i roczne dotyczące temperatury oraz opadu. Szczególną uwagę zwrócono na ich wzajemne relacje w raz [...]
5
51%
Archiwum Spalania
PL W referacie przedstawiono argumenty kwestionujące sens "walki z globalnym ociepleniem", na które człowiek nie ma żadnego wpływu. Udział C02 w efekcie cieplarnianym jest pomijalnie mały, a ponadto inny jest związek przyczynowo-skutkowy: to nie zmiany zawartości C02 w atmosferze powodują zmiany średni[...]
EN Argument questioning the fight against global warming arc given in the paper. The influence of anthropogenic CO2 in greenhouse effect is negligible. The activity of the Sun is far more influential on global warming and cooling than any man - made or natural activity on Earth. Moreover, not changes o[...]
6
51%
Przegląd Geofizyczny
2010 Z. 3-4 209-218
PL Zawarte w tytule określenie "matematyczność klimatu" nawiązuje do idei matematyczności przyrody, będącej w centrum zainteresowania zarówno samej matematyki, jak i filozofii i metodologii nauki. Analiza semantyczna pytania, dlaczego przyroda, w tym klimat, jest matematyczny, musi prowadzić w efekcie [...]
EN The term "mathematicity of climate " refers to the idea of mathematical aspect of nature, being in the centre of the interest both mathematics itself, philosophy and the methodology of the science. Analysis of the semantic question why nature, in this climate, is a mathematical must lead to the conc[...]
7
51%
Przegląd Komunalny
2001 nr 12 40-40
PL Wszystko zaczęło się 9 lipca br. w północnej części kraju, gdzie wystąpiły obfite opady deszczu. Miejscami spadły tam nawet 123 mm wody na m² w ciągu doby (dla porównania średni opad w lipcu wynosi tam 61 mm). W wyniku ulewy najbardziej ucierpiały wówczas Słupsk i Gdańsk. Ale była to tylko zapowiedź[...]
8
51%
Przegląd Komunalny
2001 nr 12 37-39
PL Zjawiska naturalne zagrażające zdrowiu i życiu człowieka oraz jego mieniu, takie jak między innymi powodzie, bardzo silne wiatry, gwałtowne zmiany temperatury czy silne burze, zawsze występowały i występować będą nadal. Można jedynie, poprzez wcześniejsze ostrzeganie i informowanie, ograniczyć negat[...]
9
51%
Przegląd Komunalny
2001 nr 12 36-37
PL W obiegowej definicji klimat jest tym czego oczekujemy, podczas gdy pogoda jest to nasze doświadczenie codzienne, jest tym co jest nam dane. Ze słowem "oczekiwanie" wiążemy zwykle termin statystyki matematycznej określający wartość średnią. Dla scharakteryzowania zmienności elementów klimatu, np. te[...]
10
51%
Przegląd Komunalny
2001 nr 12 41-44
PL W związku z katastrofalną powodzią, która objęła znaczną część naszego kraju, w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej opracowano tymczasowe zalecenia dotyczące problemów sanitacji i przywracania zagród do funkcjonowania po ustąpieniu powodzi. [...]
11
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 76-79
PL Zmiany klimatyczne, także wywołane przez emisję CO2 z transportu miejskiego, są obecnie jednym z najważniejszych problemów w dziedzinie ochrony środowiska, podejmowanym w Unii Europejskiej. Zarówno w dokumencie Parlamentu Europejskiego z 11 marca 2008 r. "Rezolucja w sprawie zrównoważonej europejski[...]
12
51%
Przegląd Komunalny
2009 nr 1 14-15
PL Mimo udziału przedstawicieli wielu krajów podczas grudniowego Szczytu Klimatycznego nie osiągnięto przełomu. Zresztą w samych założeniach organizacyjnych przyjmowano, że Poznań ma zasadniczo zbliżyć stanowiska i przygotować grunt pod uzgodnienia dotyczące działań chroniących klimat, które podjęte zo[...]
13
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 20-22
PL Specjaliści od ochrony środowiska przez kolejne lata zdążyli się przyzwyczaić do tego, że listopad, wbrew jesiennej aurze, jest dla nich gorącym miesiącem. Wszystko to za sprawą odbywających się w Poznaniu Targów POLEKO. Tym razem proekologiczna wystawa i towarzyszące jej wydarzenia odbędą się w paź[...]
14
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 107-111
PL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" od 1994 r. aktywnie działa na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej i ochrony klimatu, promując poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Stowarzyszenie, należące do europejskiej sieci miast Energi[...]
15
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 99-103
PL Ogłoszony w 2007 r. Czwarty Raport Międzyrządowej Komisji ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie pozostawia wątpliwości. W świetle narastającego świadectwa globalne ocieplenie klimatu jest już nie tylko hipotezą, ale coraz lepiej udokumentowanym faktem, a większa część wzrostu globalnej temperatury, zaobserwo[...]
16
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 103-106
PL Zaobserwowane zmiany klimatu, a zwłaszcza wzrost temperatury na Ziemi, wywołane są przede wszystkim zwiększeniem stężenia tzw. gazów cieplarnianych w atmosferze, które prowadzi do intensyfikacji efektu cieplarnianego. Wyniki wielu studiów zgodne są co do tego, że przy obecnie prowadzonej polityce i [...]
17
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 111-116
PL Klęski żywiołowe budzą zainteresowanie zwłaszcza wtedy, gdy mają spektakularną postać. Przykładem z ostatnich lat może być katastrofalna powódź na Odrze w lipcu 1997 r. O wiele częściej mamy jednak do czynienia z niedużymi (i zwykle mającymi mniejszy rozgłos medialny) zdarzeniami, takimi jak lokalne[...]
18
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 1-2 35-40
19
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN Intensive increase of computational power available to process data, being collected and produced, caused that a large numberr of inwestigation method was constructed, and a large amount of different cycle of the climatic system variations was found. Some of them have strong physical support or natu[...]
20
51%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last