Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimat akustyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 507-516
PL W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu hałasu pochodzącego z arterii komunikacyjnej na klimat akustyczny terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie analizowanego odcinka trasy komunikacyjnej. Wyniki pomiaru rozkładu poziomu hałasu porównane zostały z wartościami teoretycznymi uzyskanymi na podstawie sta[...]
EN The paper deals whit an attempt to assess of noise originating from the communication artery on climate of the acoustic housing - grounds along the analyzed road section. The obtained results of measurements concerned the distribution of the level of noise and compared with the theoretical values ob[...]
2
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Na podstawie definicji hałasu podanej w pracy [1]: 'Hałasem są wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka' - w artykule omówiono subiektywn[...]
EN Noise, according to the definition given in [1] is: 'any undesirable, unpleasant, nagging or harmful mechanical vibrations of resilient center, affecting of hearing and other senses or elements of human body'. In paper, the noise subjective assessment and its influence on the environment and people [...]
3
80%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 2 44-48
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów niestacjonarnych zdarzeń akustycznych wynikających z faz ruchu tramwaju. Analizie poddano zdarzenia akustyczne związane z przyjazdem tramwaju na przystanek, otwarciem i zamknięciem drzwi, sygnałem dźwiękowym oraz odjazdem tramwaju z przystanku. Głównym celem [...]
EN The results of measurements of the nonstationary acoustic events resulting from the phases of motion of the tram are presented in this article. The acoustic events connected with the arrival of the train at the stop, opening and closing the door, the sound signal and with the departure of train from[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 49-50
PL Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa się za pomocą zespołu wskaźników tzw. klimatu akustycznego, rozumianego jako wynik różnych grup hałasów i wibracji: komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych, wodnych), przemysłowych i innych.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 349-359
PL Pomiary hałasu środowiskowego w dzielnicy akademickiej przeprowadzono w celu uzyskania obiektywnych danych o kształtowaniu się parametrów hałasu o ogólnej informacji o warunkach akustycznych. Na podstawie pomiarów przedstawiono ocenę klimatu akustycznego w obszarze badań oraz zaproponowano realizacj[...]
EN The aim of measurements carried out in the campus of Gliwice objective data, representing the noise parameters, and the general information about acoustic conditions. On the grounds of the performed measurements, an evaluation of the acoustic climate existing in the area covered by the research has [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 111-130
PL Zastosowanie symulacji komputerowej umożliwia kształtowanie optymalnych warunków wibroakustycznych środowiska przez odpowiednie planowanie budowy nowych lub przebudowy istniejących miast, układów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych. Daje również możliwość oceny działania biernych środków reduk[...]
EN Use of computer simulation enables creation of optimal vibroacoustic conditions of environment by right planning builds of new towns, communication systems, plants and pre-build existing ones. This usage also gives possibility of estimation of activity of passive noise control media (for example ac[...]
7
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Transport publiczny nabiera obecnie coraz większego znaczenia w funkcjonowaniu dużych i małych aglomeracji miejskich. Szacuje się, że w miastach zwiększenie ruchu samochodowego o około 10% powoduje dwukrotne zwiększenie czasu przejazdu, zużycia paliwa, emisji środków toksycznych spalin o około 25% i[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 41-43
PL Hałas, w odróżnieniu od wszystkich innych doznań słuchowych, które wzbogacają sferę odczuć estetycznych, zapewniając utrzymywanie kontaktu z otoczeniem, stanowi negatywne zjawisko towarzyszące człowiekowi. Często określa się go jako jakikolwiek dźwięk niepożądany w danym miejscu i czasie. Hałas poza[...]
9
70%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Oceniając klimat akustyczny budynku w fazie jego projektowania należy uwzględnić potencjalną możliwość występowania hałasu sąsiedzkiego (powietrznego i uderzeniowego), hałasu instalacyjnego związanego z technicznym wyposażeniem budynku oraz zewnętrznego hałasu komunikacyjnego. Parametrami oceny hała[...]
EN The assessment of acoustic climate of building in phase of its design includes potential possibility of neighbours' noise (airborne and impact), noise from technical equipment and installation and traffic noise occurrence. The indices R'w and L'n,w were taken as standard parameters of the neighbours[...]
10
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 139-146
EN Nowadays, urban acoustic climate is defined mainly by road and motor transport. Due to the absence of ring roads in major city agglomerations in Poland, through traffic is directed chiefly through housing and administrative estates. Consequently, permissible equivalent noise levels are significantly[...]
11
70%
Maszyny Górnicze
PL Rozwój gospodarczy i ciągły wzrost tempa produkcji w wielu krajach szybko rozwijających się, w tym również w Polsce jest powodem coraz większego narażenia mieszkańców na ponadnormatywną emisję hałasu. Związane z tym skutki zdrowotne i funkcjonalne dotyczą znacznej części populacji, co gorsza coraz c[...]
EN Economical development and constant increase of production rate in many developing countries, including Poland is a reason of noise hazard to inhabitants. Health injuries and functional effects cause by over-standard noise emission concern a great part of population and what is worse they are expose[...]
12
61%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 105-108
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz modelowania hałasu środowiska autostrady obwodnicy miasta Poznania, Komorniki - Krzesiny. Zaprezentowane rezultaty badań związane były z monitoringiem (diagnozowaniem) poziomu hałasu wokół autostrady, w miarę włączania do eksploatacji kolejnych odcinków [...]
EN The article presents the results of noise measurement investigated at the motorway ring road of Poznań at the distance from Komorniki to Krzesiny. The presented results of research dealt with monitoring (diagnosis) of the level of noise surrounding the motorway, as the following parts of payable A2 [...]
13
61%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zamieszczono wyniki prac zrealizowanych w ramach rozprawy doktorskiej autora. Przedstawiono opracowaną metodę pomiarowo-obliczeniową, na podstawie której można określić przyrost poziomu ciśnienia akustycznego w zamkniętym pomieszczeniu, spowodowanym występowaniem drgań na przegrodach budowlanych ogr[...]
EN The paper presents the results of work conducted in the framework of the author's doctor's thesis. The paper presents the developed measurement-calculation method, on the basis of which it is possible to determine the increase in the level of acoustic presssure in closed premises caused by vibration[...]
14
61%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 22-25
15
61%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 5 42-42
PL Na klimat akustyczny w obrębie linii kolejowych można wpływać na różne sposoby i zastosowanie ekranów akustycznych jest tylko jednym z wielu. To, kiedy i w jakich przypadkach rozwiązanie takie się sprawdza i stanowi najlepszą opcję ochrony akustycznej, zależy od wielu czynników.
EN We can affect the acoustic climate within the rail lines in many different ways. The use of noise barriers is just one of many. The decision when and in what cases such a solution works and is the best option to protect against noise depends on many factors.
16
61%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 6 319-323
PL W artykule określono klimat akustyczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, którego prezentacją jest mapa z izoliniami hałasu dla badanego terenu. Następnie opracowano kartodiagram natężenia ruchu na terenie parku w chwili pomiaru hałasu w wydzielonych podobszarach. Wynik badań posłużył [...]
EN The article referred to the acoustic climate of Forest Park of Culture and Leisure "Myślęcinek" in Bydgoszcz. Presentation is acoustic map for research area and cartodiagram that shows traffic in the park at the time of measurement noise in separate subdivisions. Studies have been compared and answe[...]
17
61%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2002 T. 21, z. 3 207-220
PL Jednym z czynników fizycznych występujących we wnętrzu hali przemysłowej jest hałas/ a minimalizowanie narażenia na hałas jest istotnym elementem kształtowania właściwego klimatu akustycznego w środowisku pracy. Problem oceny i kształtowania właściwych warunków akustycznych w halach przemysłowych ma[...]
EN Noise is one of the physical factors occuning inside an industrial room and therefore minimising of the noise-exposure level is essential for the creation of the proper acoustic climate for work environment. The problem of the assessment of the acoustic condition in industrial rooms has significant [...]
18
61%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
PL Klimat akustyczny jest jednym z parametrów oceny jakości wnętrza przemysłowego. Wskaźnikowa metoda oceny jakości klimatu akustycznego pozwala na syntezę procesów wibroakustycznych zachodzących w halach przemysłowych do jednoliczbowego wskaźnika oceny. Charakterystyka wpływu poszczególnych czynników [...]
EN An acoustical climate is an essential parameter of the quality of an industrial room interior. The index method of assessing the acoustical climate in industrial rooms is our suggestion to synthesize all of the acoustical phenomena occuring inside the room into a single-number index. Analysis of an [...]
19
61%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
1998 T. 17, z. 4 609-613
PL W artykule omówiono zagadnienie wpływu jakości okien na klimat akustyczny w budownictwie. Dźwiękoizolacja okien zależy od szeregu czynników takich jak konstrukcja ram, ilość szyb, jakość szkła itp. Przedstawiono wyniki badań transmisji dźwięków przez różne struktury szklane, transmisji przez ramy i [...]
EN From the viewpoint of acoustic, window is a rather complicated structure and its sound insulation depends upon numerous modifications, some of which arę of decisive importance. They include glazing, infiltration, window frame with fixed glass and window structure itself.
20
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zagrożenie hałasem jest coraz większym problemem środowiska miejskiego. Głównym jego źródłem są sieci transportowe. Podstawę prawną narzucającą obowiązek zapewniania właściwego klimatu akustycznego stanowi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się d[...]
EN Noise hazard is increasingly becoming a major problem in the city environment. Transport networks form its main source. The legal basis which imposes the obligation of ensuring the proper acoustic climate comes in the form of the Directive of the European Parliament and Council 2002/49/EC of 25 June[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last