Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klatka piersiowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 19-24
EN The experimental rig was developed in order to perform more detailed investigation of the human rib cage responses and injuries subjected to impact loads and to validate numerical result published recently by the authors. Thorax model was established with impact velocities ranging between 2-4 m/s an[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 123-128
PL W pracy podjęto próbę sformułowania modelu szkieletu klatki piersiowej człowieka po stabilizacji płytką wykorzystywaną do korekcji lejkowatości. Opracowany w programie ANSYS 5.7 model posłużył do analizy wpływu płytki na rozkład naprężeń i sztywność klatki po stabilizacji. Model uwzględnia 12 kręgów[...]
EN This article presents modelling investigations concerning the human thorax after stabilization with a plate used for funnel chest correction. ANSYS 5.7 used for creation of model of ribcage after stabilization and numerical analysis of its strain and stress. The model consists of twelve thoracic ver[...]
4
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy podjęto próbę wyznaczenia stanu obciążenia lejkowatej klatki piersiowej po korekcji deformacji płytką stabilizacyjną. Z biomechanicznego punktu widzenia znajomość wartości obciążenia działającego na stabilizator jest konieczna do doboru optymalnych parametrów płytki. Na podstawie sformułowan[...]
EN In this work the funnel chest stress after stabilizing plate correction was determined. The knowledge of stress values affecting stabilizator is a mandatory condition during optimal plate parameter selection from biomechanical point of view. On the basis on formulated in ANSYS model of funnel chest [...]
5
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2015 Vol. 17, nr 2 143--148
EN Purpose. The head represents 6% of total body weight, therefore it can significantly affect the biomechanics of human posture control, movements and activities. When set out of vertical body axis, head position interferes with the work of the other links in the kinematic chain. The aim of our study [...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 100 173--179
PL W trakcie zderzenia czołowego pojazdów, klatka piersiowa człowieka jest jedną z najbardziej narażonych na obrażenia części ciała. W pracy przedstawiono obecnie stosowane metody badania podatności klatki piersiowej na obrażenia. Opisane sposoby są wykorzystywane przez najbardziej zaawansowane ośrodki[...]
EN Human thorax trauma is one of the main types of injuries during the frontal car crash. This study presents methods and the best practice of human thorax vulnerability testing. Described approaches are used by the most advanced biomechanics facilities around the world and were proven to give reliable[...]
7
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 157--162
PL Celem pracy było przeprowadzenie badań numerycznych stanu naprężeń i odkształceń prawidłowej klatki piersiowej podczas zabiegu resuscytacji w programie ANSYS Workbench. W ramach pracy, sformułowano model 3D klatki piersiowej w programie Mimics a następnie w programie ANSYS dokonano symulacji i anali[...]
8
75%
Engineering of Biomaterials
9
75%
Engineering of Biomaterials
10
63%
Journal of KONES
PL Stanowisko badawcze dotyczące dynamiki klatki piersiowej zostało zaprojektowane i zbudowane w celu analizy odpowiedzi oryginalnej konstrukcji modułu klatki piersiowej na uderzenie oraz w celu weryfikacji wyników numerycznych otrzymanych przez autorów. Projekt stanowiska został oparty na konstrukcji [...]
EN The experimental rig has been developed in order to perform more detailed investigation of the human rib cage responses and injuries subject to impact loads and to validate numerical results published recently by the authors. The construction of experimental rig has been based on Hybrid III thorax c[...]
11
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 63--68
PL W ramach pracy opracowano model klatki piersiowej ze skoliozą oraz przeprowadzono obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu oprogramowania Ansys. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły ocenę wpływu skoliozy na sztywność klatki piersiowej.
EN In the work, the model of the chest with scoliosis was developed and numerical calculations were performed using ANSYS software. The calculations enabled to assess the impact of scoliosis on the stiffness of the chest.
12
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The main purpose of this study to analyze the coordination, propulsion and non-propulsion phases in the 100 meters breaststroke race. Methods: Twenty-seven male swimmers (15.7±1.98 years old) with the total body length (TBL) of 247.0±10.60 [cm] performed an all-out 100m breaststroke bout. T[...]
13
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this quantitative study is to investigate the differences of the injury mechanism caused by two different types of seatbelts loads on the occupant chest. Methods: The finite element analysis is employed to compare the different responses of the human body model, including the comparis[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 43-46
EN In this work the human thorax model taking into consideration 12 thoracic vertebrae, intervertebral discs, ribs, sternum and cartilage connections between ribs, sternum and spine was created. The model was used to analysis of stress and strain, which can appear in chest under the influence of extern[...]
15
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 55--58
PL W artykule przedstawiono badania, których celem był dobór optymalnych cech geometrycznych płytki stabilizującej wykorzystywanej w leczeniu lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa. W pracy sformułowano model parametryczny płytki, w którym grubość, długość, szerokość oraz wielkość wygięcia płyty są [...]
EN This article presents research, which aim was to select optimal geometrical characteristic of stabilizing plate used for funnel chest correction by Nuss method. In this work parametrical model of the plate was created, where thickness, length, width and curve size were model’s parameter. The calcula[...]
16
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 143--148
PL W artykule opisano model numeryczny kręgosłupa człowieka wraz z wprowadzonym implantem CD Horizon Antares, stosowanym podczas leczenia operacyjnego bocznego skrzywienia kręgosłupa z dostępu przedniego. Dodatkowo przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w programie ANSYS. Wyniki te[...]
EN In this article described numerical model of human spine with CD Horizon Antares implant, which is used during surgery treatment of scoliosis. Additionally this article presents results of numerical analysis obtained from ANSYS program. This results are stress distribution, displacement and stiffnes[...]
17
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 37--40
PL W artykule przedstawiono metodę oceny sztywności klatki piersiowej u dzieci w wieku szkolnym. Wykonane pomiary pozwoliły określić siłę nacisku przy ustalonym ugięciu klatki piersiowej oraz wyznaczyć na tej podstawie jej elastyczność. Badania sztywności klatki piersiowej przeprowadzono w poszczególny[...]
EN The method of measurement of school-age children chest stiffness was presented in the article. The measurements are shown in this work were conducted for children 9-13 years old. From biomechanical point of view, the knowledge of chest stiffness value affecting the stabilizer is necessary to select [...]
18
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 53--58
PL Resuscytacja jest zbiorem metod mających na celu zahamowanie i odwrócenie procesu umierania. Przywrócenie krążenia krwi odbywa się poprzez zewnętrzny masaż serca. Polega on na rytmicznym uciskaniu ściany klatki piersiowej. Źle zlokalizowana, lub zbyt duża siła nacisku może spowodować złamanie żeber,[...]
EN Resuscitation is a set of methods to curb and reverse the dying process. Restoration of blood circulation is done by external cardiac massage. It consists of applying rhythmic pressure to the chest wall. However, if poorly located, or used with too much force, it can cause the fracture of ribs, whic[...]
19
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Skolioza jest rozwojowym i postępującym zniekształcenie kręgosłupa o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii. Celem badań jest ocena oddziaływania pięciomiesięcznych ćwiczeń pływackich na zmianę kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej u dzieci[...]
EN The scoliosis is a developmental and progressive deformation of spine of unknown and multifactorial etiology. The aim of the examination was to evaluate the influence of the swimming exercises in water performed for five months, on the change of the body position and the increase of the mobility of [...]
20
51%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 221--226
PL W niniejszej pracy została zaprezentowana metoda adaptacji do programu ANSYS 10.0 istniejącej geometrii 3D klatki piersiowej człowieka przeznaczonej pierwotnie do celów dydaktycznych oraz wizualizacji. Przedstawiono typowe problemy jakie można spotkać podczas naprawy modelu, sposób realizacji zadani[...]
EN In this paper the method of adaptation the existing 3D geometry of human's rib cage to FEM system ANSYS 10.0 was presented. It was created for visualization objectives. There was shown the way of model’s transformation into computational 3D geometry. Finally strength calculations were perform for ve[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last