Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kiszonki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 3 138-142
PL Badanie polegało na określeniu wpływu preparatu biologicznego (B) na liczebność bakterii fermentacji mlekowej, Enterobacteriaceae, pleśni i drożdży w kiszonce z sorgo (Sorghum saccharaturri) Sucrosorgo 506 (Syngenta-Sedds). Analiza chemiczna obejmowała określenie zawartości suchej masy, cukrów rozpu[...]
EN The aim of these studies was to ascertain the influence of biological additive (B) of the celi counts of lactic acld bacteria, Enterobacteriaceae, mould fungi and yeasts in sorghum silage. The silage was pre-pared from sweet sorghum (Sorghum saccharaturri) Sucrosorgo 506 (Syngenta-Sedds). The effect[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedstawiono ocenę składu chemicznego i wartości paszowej kiszonek z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zawartość składników organicznych wykazywała dużą zmienność, co może wynikać ze zróżnicowanego udziału traw i roślin dwuliściennych w bada[...]
EN This paper shows an estimation of the chemieal composition and nutritional value of silages derived from farms specialized in milk production from the region of Krakow-Czestochowa Jura was presented. The organic component content was very variable, which tan be the result of diversified allotments o[...]
3
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 8 1001-1006
PL Celem podjętych badań było określenie jakości i wartości pokarmowej kiszonek pochodzących z runi łąkowej w zależności od zastosowanego nawożenia. W doświadczeniu przyjęto następujące warianty: obiekt kontrolny bez nawożenia, nawożenie mineralne NPK, nawożenie obornikiem i gnojowica. W wyniku zastoso[...]
EN The aim of the conducted srudies was an estimation of the quality and nutritive value of silages derived from the meadow sward as affected by the kind of tertilization used. The following variants were taken into account: the control object without tertilization. NPK mineral fertilization, fertiliza[...]
4
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 10 1303-1307
PL Praca prezentuje ocenę składu mineralnego kiszonek z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przed skarmianiem z kiszonek pobrano próbki (po 4 z każdego gospodarstwa) do analizy chemicznej. Zawartość fosforu i magnezu oznaczono kolorymetrycznie met[...]
EN This paper presents an estimation of the mineral composition of silages derived from farms specialized in milk production from the region of Krakow-Czestochowa Jura. The samples of silages, four from each farm, were collected for the chemical analysis before grazing. The phosphorus and magnesium con[...]
5
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy przedstawiono ocenę składu chemicznego i wartości paszowej kiszonek z wybranych mieszanek trawiasto-motylkowych, które zalecane są do obsiewu łąk w rolnictwie ekologicznym. W przygotowanym materiale roślinnym oznaczono podstawowy skład chemiczny metodą standardową, analizy na zawartość NDF, [...]
EN This work presents the evaluation of the chemical composition and nutritive value of silages prepared from the selected grass-legume mixtures, which are recommended for the meadow sowing in ecological farms. Prepared plant material was subjected to the analysis of the basic chemical composition by t[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 249-254
PL Fermentacja metanowa to jeden z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania energii z biomasy. Do tego celu wykorzystywane są różne substraty, głównie w postaci odpadów z przemysłu rolnego, ale także rośliny energetyczne. W pracy dokonano analizy zasadności używania kiszonek z roślin celowych, jako [...]
EN Methane fermentation is one of most effective ways of energy acquiring from biomass. Various substartes, mainly wastes from agricultural industry but also energy plants are used for this purpose. In the paper validity of using silages from energy plants as valuable substrate for biogas production wa[...]
7
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Wskazano na właściwości folii stosowanej do osłaniania bel zielonki przed dostępem powietrza. Przytoczono istotne parametry folii, metody ich badania oraz wyniki badań. Dokonano przeglądu i analizy wyników badań nad wpływem rodzaju i liczby warstw folii na jakość kiszonki.
EN Some properties of the stretch film used to cover bales with green fodder and protect against air access were discussed. The most important parameters of the film were considered as well as methods and results of investigation ofthe film. The review and analysis of some experimental data were presen[...]
8
67%
Logistyka
EN Analysis of logistics costs in the production of silage for biogas
9
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2017 T. 17, z. 3 123--144
PL Badania, których celem była ocena wpływu renowacji runi łąkowej na jakość pasz objętościowych w aspekcie ich przydatności do opasania bydła mięsnego, przeprowadzono w latach 2012– 2015. Badaniami objęto trwałe użytki zielone w trzech gospodarstwach zlokalizowanych w północno-wschodnim i wschodnim re[...]
EN During the years 2012–2015 a study, aiming at the assessment the quality of forages from renovated grasslands in terms of their suitability for fattening of cattle, was conducted. The experiments were established on permanent grasslands in three farms, located in the northeastern and east region of [...]
10
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Gwarancją dobrych wyników produkcji mleka są cechy genetyczne krów mlecznych, czynniki hodowlane, odpowiednie warunki sanitarne i sposób produkcji oraz jakość pasz objętościowych. Kiszonki złej jakości, często skażone bakteriami patogennymi i pleśniami toksynotwórczymi mogą w sposób bezpośredni wpły[...]
EN Good production results are guaranteed by an appropriate genetically determined features of cows, breeding factors, good sanitary conditions and production methods as well as the quality of roughages. Silages of poor quality, often contaminated with pathogenic bacteria and toxinogenic moulds may dir[...]
11
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badano wpływ mikrobiologicznych dodatków kiszonkarskich na jakość kiszonek i produkcję biogazu z traw wieloletnich - prosa rózgowatego i palczatki Gerarda. Biomasa zebrana została pod koniec czerwca 2013 r. i zakiszona bez oraz z dodatkiem dwóch preparatów zawierających różne szczepy bakterii fermen[...]
EN The effect of two different microbial additives on perennial energy grasses - switchgrass and big bluestem - was tested regarding the general silage quality and the biogas production from ensiled biomass. Biomass was harvested at the end of June 2013 and ensilaged with or without silage additives co[...]
12
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Ruń łąkowa i wyprodukowane z niej kiszonki są wartościowymi paszami objętościowym do stosowania w całorocznym żywieniu bydła mięsnego i mlecznego. W gospodarstwach ekologicznych, w których do nawożenia łąk i odrastającej runi stosowane są często nieprzefermentowane płynne nawozy naturalne, istnieje [...]
EN Meadow sward and silages made from it can be valuable roughages for whole-year feeding of beef cattle and dairy cattle. In organic farming, in which meadow and grown back sward are fertilized with often not totally fermented liquid manure, there is a real risk of forage and silage contamination with[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last