Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kiszonka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Przeprowadzono analizę metod i technik dodawania różnych dodatków sterujących procesem fermentacji w czasie zakiszania zielonek. W oparciu o wieloletnie wyniki badań nad jakością procesu mieszania preparatów z zielonką opracowano i przedstawiono metodę aplikacji ciekłych preparatów do zielonek w cza[...]
EN Analyses of the methods and the techniques of adding different additives (chemical, enzymatic, microbiotic) controlling the process of fermentation in the period of green fodders have been condusted. On the basis of many years results of researches concerning the quality of the process of mixing pr[...]
2
86%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyróżnia się następujące rodzaje silosów poziomych: z bocznymi ścianami oporowymi, dołowe oraz pryzmowe. Silos poziomy może być otwarty z obydwóch jego końców albo jednostronnie zamknięty. Kiszonki można również magazynować w rękawach foliowych napełnianych luzem, belami lub w pojedynczych belach ow[...]
EN Following types of horizontal silos were considered: silos with the resistant side walls, trench silos and the pile silos. The horizontal silo may be openended (unclosed drive-over silage pile), or with one end closed. Silage may be stored also in plastic foil sleeves and bags filled with loose fora[...]
3
86%
Inżynieria Rolnicza
PL Analizowano wpływ wybranych warunków początkowych na zmiany stężenia tlenu i koncentracji drożdży w odkrytej warstwie kiszonki bezpośrednio po otwarciu silosu. W tym celu wykorzystano prosty model matematyczny tlenowego rozkładu kiszonek, który uwzględnia zmiany przestrzenno-czasowe tlenu i temperat[...]
EN The impact of selected initial conditions on changes in oxygen concentration and yeast concentration in open silage layer immediately after opening the silo was analyzed. A simple mathematical model of oxygen decomposition of silage was used for this purpose, taking into account spatial and temporal[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Przy aplikacji preparatów konserwujących (chemicznych, enzymatycznych i mikrobiologicznych) do zielonek w czasie ich zbioru sieczkarniami zbierającymi pewna ich ilość uchodzi do atmosfery, powodując jej zanieczyszczenie. Z obserwacji wynika, że straty mogą być znaczne, co prowadzi do uzyskania kiszo[...]
EN When applying additives (chemical, enzymatic, microbiological) to green forage during harvesting with a forage harvester, some part of them escapes into the environment. From the observation, it is evident that the loss can be considerable, which leads to a worse quality of silage, and then, to an u[...]
5
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę przyczep objętościowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich budowę i możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych.
EN The article presents the general characteristics of volume trailers. Special attention has been paid to possibility of using these trailers and the construction of the fundamental working units of the trailer volume.
6
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań była ocena wpływu nawożenia naturalnego na plonowanie oraz wartość pokarmową mieszanek roślin strączkowych ze zbożami wykorzystywanych jako surowiec do produkcji kiszonki przy zróżnicowanym udziale komponentów. Średnio za trzy lata plony suchej masy mieszanek nienawożonych z udziałem ows[...]
EN The aim of the study was to evaluate they yielding and nutritive value of legume-cereal mixtures used as raw material for silage production depending on the organic fertilization and share of components. The study shows that the dry matteryields of legume-oat and legume-barley mixtures without ferti[...]
7
72%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 2 51--58
PL Celem badania było uzyskanie informacji o wielkości powierzchni upraw kukurydzy przeznaczonej na cele produkcji biogazu rolniczego. Uzyskana wielkość pozwoliła obliczyć udział powierzchni zasiewów pod kukurydzę w stosunku do całkowitej powierzchni pod uprawy kukurydzy celem pozyskania zielonki. Uzys[...]
EN An attempt of estimation of acreage required for acquiring sweet corn that in turn is turned into maize silage for agricultural biogas production, was made. Data published by Agricultural Market Agency at the website. Data was compiled basing on reports that enterprises producing agricultural biogas[...]
8
72%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 3 101-110
PL W celu uzyskania wysokiej jakości kiszonek z runi łąkowej należy zapewnić warunki optymalne do dynamicznego rozwoju bakterii fermentacji mlekowej, dodanych do zielonki w postaci preparatu bakteryjno-minralno-witaminowego. Oprócz organicznych związków węgla i azotu (węglowodany i białka) konieczna je[...]
EN In order to obtain high quality silages of the meadow grasses, optimum conditions for dynamic development of lactic acid bacteria (LAB), as added to green forage in form of bacterial-mineral-vitamin preparation, should be ensured. Apart from organic carbon and nitrogen compounds such as carbohydrate[...]
9
72%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 169-174
PL W pracy dokonano analizy zasadności używania kiszonki z kukurydzy jako substratu do produkcji biogazu na tle innych, dostępnych substratów pochodzenia rolniczego. Zawarto także symulację produkcji biogazu w oparciu o kiszonkę z kukurydzy.
EN The work presents analysis of reasons for using corn ensilage as a substrate for biogas production compared to other available substrates of agricultural origin. Moreover, it contains biogas production simulation based on corn ensilage.
10
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę czterech technologii konserwacji pasz z użytków zielonych. Porównano produkcję siana na powierzchni łąki i na ostwiach oraz kiszonki sporządzone w silosie przejazdowym i w dużych cylindrycznych belach owijanych folią. Badania przeprowadzono w rejonie Beskidu Niskiego w dwóch g[...]
EN The study includes an analysis of four preservation technologies of grassland fodder. Hay production on meadow surface and on hay poles, and silages made in a bunker silo and in large cylindrical packs wrapped in plastic film were compared. The research was made in Beskid Niski region in two farms. [...]
11
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę trzech technologii zbioru zielonek niskołodygowych pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki. W doświadczeniu wykorzystano trzy prasy zwijające różniące się między sobą rodzajem komory zwijania (komora zwijania łańcuchowa, walcowo-łańcuchowa oraz walcowo-łańcuchowa z zespołem [...]
EN The work includes analysis of three technologies of the crop of low-stalk green fodders in terms of the quality. Three rolling presses that differ in the kind of rolling chamber were used in this experience (rolling chamber, cylindrical-chain and cylindrical-chain with the cutting Power Cut set). On[...]
12
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono koncepcję systemu wspomagania decyzji w produkcji kiszonki z kukurydzy. W założeniu system generuje warianty technologii produkcji wraz z ich oceną w warunkach gospodarstwa rolnego. W ocenie porównywanych wariantów wykorzystane są kryteria technologiczne i ekonomiczne, ze zwróceniem uw[...]
EN A concept of a decision support system for maize silage production is presented. The system generates variants of production technologies along with their assessment under the conditions of the farm. In the assessment technological and economic criteria are used and special attention is paid to oper[...]
13
72%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono sposób formowania minisilosów z rozdrobnionej kukurydzy w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem prasy o napędzie ręcznym. Kiszonkę z trzech odmian kukurydzy w tak przygotowanych silosach poddano ocenie jakościowej. Wykonano analizę podstawową składu chemicznego, oznaczono frakcje [...]
EN Paper described the method of preparing mini-silos from maize plants chopped under laboratory conditions with the use of a hand driven press. Silages from three maize cultivars were evaluated in aspect of their quality. Basic chemical composition was analysed. The fibre fractions, contents of lactic[...]
14
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono model służący do wyboru korzystnej technologii produkcji kiszonki z rozdrobnionych kolb kukurydzy (CCM). Pozwala on na tworzenie wariantów technologii przez zmianę zabiegów agrotechnicznych. Zmiany zużycia środków obrotowych dają dodatkową możliwość zwiększenia liczby wariantów[...]
EN A model for selecting a profitable production technology of CCM is presented. The model makes it possible to create technology variants through the change of field operations. The change of working assets gives an additional possibility to multiply the number of variants. The selection of technology[...]
15
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 41-42
PL Omówiono metody i techniki zakiszania młota browarnianego. Wskazano na brak technologii zakiszania młota browarnianego dla małych i średnich gospodarstw rolniczych gwarantujących uzyskanie pasz dobrej jakości, zbliżonej do uzyskiwanej w długich rękawach foliowych. Przedstawiono ogólną koncepcję zaki[...]
EN The paper presents techniques and methods of brewer's spent grain ensilage. It was pointed out that there is a lack of technology ensuring high quality of fodder, close to a quality achieved in long foil reactors for brewer's spent grain ensilage in a case of small and medium size agriculture farms.[...]
16
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania prowadzono w latach 2011-2013 w gospodarstwie produkującym kiszonkę z runi łąkowej w postaci bel cylindrycznych. Celem badań było określenie jakości i wartości pokarmowej kiszonek w zależności od podsuszenia zakiszanej runi łąkowej pod wpływem zastosowania spulchniacza palcowego i zgniatacza[...]
EN The research was carried out in 2011-2013 in a farm producing meadow grass silage in the form of cylindrical bales. The objective of the research was to determine the quality and value of the nutrititional values of silage depending on drying ensiled meadow grass influenced by the use of a tine-type[...]
17
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę dwóch technologii konserwacji pasz z użytków zielonych. Porównano tradycyjną produkcję siana na ostwiach z szybko rozpowszechniającym się sporządzaniem kiszonek w belach owijanych folią. Badania przeprowadzono w rejonie górskim w dwóch gospodarstwach. Przedmiotem badań były te[...]
EN The study contains analysis of two technologies for preservation of feed from grassland. Conventional hay production on haystacks was compared to rapidly spreading making of ensilages in bales wrapped in foil. Studies were carried out in mountain area in two farms. The research was carried out on [...]
18
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 2 41--42
PL Celem pracy było określenie wpływu preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z zakiszonego miskanta olbrzymiego. Kiszonki sporządzone z udziałem ksylanazy charakteryzowały się większą zawartością kwasu octowego niż kiszonki kontrolne. Nie zaobserwowano istotnie większej produkcji biogaz[...]
EN The aim of this study was to determine the influence of enzyme preparation on the kinetics of biogas production from miscanthus giganteus. Silages prepared with xylanase were characterized by the higher acetic acid content than control silages. There was no significant increase in the biogas product[...]
19
72%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2016 R. 24, nr 1 53--61
PL Celem artykułu jest przegląd najnowszej literatury dotyczącej problemu fermentacji wtórnej zachodzącej w materiale kiszonkarskim, będącym substratem do produkcji biogazu. Zakres pracy obejmuje podstawy konserwacji przez zakiszanie, charakterystykę procesu fermentacji wtórnej i niestabilności tlenowe[...]
EN The aim of article is review of the newest literature considered problems with secondary fermentation occurring in silages, which are substrates for biogas production. The scope of work includes the basics of conservation by ensiling, characterization of secondary fermentation and lack of aerobic st[...]
20
72%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy była ocena przydatności wieloletnich traw o typie fotosyntezy C3 - kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb., odmiana Rahela) i C4 - spartiny preriowej (Spartina pectinata L.) do produkcji biogazu. Biomasa traw zebrana została 30 czerwca 2014 roku z pola doświadczalnego w Skierni[...]
EN The aim of the study was to evaluate of Festuca arundinacea Schreb. spec. Rahela (Tall fescue) and Spartina pectinata L. suitability for biogas production. Biomass of investigated C3 and C4 grasses was grown in Experimental Station of Warsaw University of Life Sciences in Skierniewice, harvested on [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last