Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinezyterapia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, a tym samym do powstania przykurczów mięśniowo-torebkowych oraz osłabienia rozciągniętych mięśni i więzadeł. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wyk[...]
EN Juvenile thoracic kyphosis leads to the static and dynamic changes within the spine and the pelvic girdle, musculo-capsu-lar spasms and adynamia in overextended muscles, as well as ligaments. This paper presents the potential applications of PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) method and[...]
2
86%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Ostatnio obserwuje się wzrost liczby chorych z zespołem bólowym kręgosłupa. Do schorzeń tych zaliczamy także rwę kulszową. Współczesna medycyna, oprócz leczenia farmakologicznego, dysponuje szerokim wachlarzem metod fizykalnych i kinezyterapeutycznych. W pracy oceniano zastosowanie przezskórnej elek[...]
EN Recently, there are growing number of patients with low back pain syndrom, observed, among them many sciatica. Various therapeutic methods can be used including pharmacological ones, as well as physio- and kinesitherapy. In this work the application of transcutaneous nerves stimulation and kinesithe[...]
3
86%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przebadano 53 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, u których jako wspomaganie rehabilitacji ruchowej zastosowano Terapeutyczny System Magnetostymulujący MRS 2000. Stwierdzono, iż system ten stanowi cenne uzupełnienie rehabilitacji ruchowej w chorobie zwyrodnieniowej stawów - jest bezpieczny w [...]
EN 53 patients with degenerative osteoarthrosis were treated by combined kinetotherapy and magnetostimulation by means of Therapeutic Magnetostimulative System MRS 2000. It was stated that this system is a beneficial complement to kinetotherapy - it is safe and no side effects were observed. However, t[...]
4
86%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa są częstymi dolegliwościami narządu ruchu. Główną ich przyczyną są zmiany przeciążeniowe struktur kręgosłupa, które prowadzą do nadmiernego obciążenia i niewydolności jego elementów. U pacjentów z chorobą przeciążeniową kręgosłupa obserwujemy ból, zwięks[...]
EN Low back pain syndrome is a common complaint concerning locomotary system. The main reason are overload-induced changes in spine structures that lead to the excessive load and insufficiency of spine elements. For patients with overload disease of spine following symptoms are observed: pain, increase[...]
5
72%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The article discusses the assumptions and a concept of a system aiding progress in rehabilitation by stimulating a child’s senses through image and sound. A special rehabilitation device comprised of a training bike with a chair and a synoptic screen enables the patient to perform prophylac[...]
6
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 95--100
PL W artykule przedstawiono badanie rynku polskich dostawców sprzętu rehabilitacyjnego. Jako metodę zastosowano badania marketingowe bezpośrednie, ilościowe w formie ankiety pocztowej. Praca stanowi źródło informacji o pozycji firm na badanym rynku sprzętu rehabilitacyjnego. Zweryfikowano wyposażenie b[...]
EN This article presents market analysis of polish deliverers of rehabilitation equipment. The method used was direct, quantitative marketing researches in a form of postal questionnaire. The work presents source of information about the position of companies on a rehabilitation equipment market. Rehab[...]
7
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper is to presents a method of interactive rehabilitation based on a mechatronic system supporting psychomotor rehabilitation of children with lower limbs dysfunction. Design/methodology/approach: The method is grounded on stimulation of senses through image and sound. To achieve [...]
8
72%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2015 Vol. 20, no. 1 147--158
EN This paper presents the process of development, as well as examples of devices and systems supporting rehabilitation of the human lower extremities, developed independently over the years in many parts of the world. Particular emphasis was placed on indicating, which major groups of devices supporti[...]
9
72%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2015 Vol. 17, nr 1 117--127
EN Purpose: Based on the analysis of existing solutions, biomechanics of human lower limbs and anticipated applications, results of considerations concerning the necessary number of degrees of freedom for the designed device supporting rehabilitation of lower extremities are presented. An analysis was [...]
10
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 27--30
PL W artykule opisano urządzenie oraz sposób jego wykorzystania w kinezyterapii osób z problemami kręgosłupa. Dystraktor mobilny jest propozycją innowacyjnego urządzenia poprawiającego mobilność kręgosłupa oraz wzmacniającego fizyczną kondycję mięśni odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa w odcink[...]
EN The topic of this project is mobile spine distractor, a device used to support rehabilitation of patients willing to strengthen abdominal and paraspinal muscles. This device should by cheap, with simple construction and easy in assembling and disassembling. Distractor was designed by a student of Si[...]
11
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 105--108
PL W artykule przedstawiono specjalistyczne urządzenie wykorzystujące system do interaktywnej rehabilitacji wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży. Nowoczesne rozwiązania pozwalają łączyć „przyjemne z pożytecznym”- przywrócenie sprawności grup mięśniowych w obszarze stawu kolanowego i biodrowego w tr[...]
EN Interactive device based on latest informatics technologies destined for children rehabilitation are presented in this paper. Dysfunctions of lower limbs motion system could be treated with use of the device. The rehabilitation will be carried out as unaware fun using specialized equipment during th[...]
12
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 211--214
PL W pracy przedstawiono nowatorską metodę interaktywnej rehabilitacji dzieci z wadami narządu ruchu. Może ona być zastosowana do ćwiczeń profilaktyczno-korekcyjnych szczególnie dzieci z płaskostopiem. Rehabilitacja przy pomocy tego typu kinezyterapii odbywa się na zasadzie nieświadomej zabawy podczas [...]
EN The innovative method of interactive kinesiotherapy for children with fiat foot is presented in this paper. The rehabilitation will be carry out with use of special device as an unaware fun during a game on the computer.
13
72%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem podjętej pracy była ocena wybranych parametrów czynnościowych osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W wyniku bólów dolnej części kręgosłupa dochodzi do osłabienia mięśni kończyn dolnych oraz do ograniczenia długości mięśni biodrowo-lędźwiowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań[...]
EN The aim of this work was the evaluation of chosen functional parameters in patients with discopathy of the lumbar part of the spine. Pain in the lower part of the spine causes the weakness of the muscles of lower limbs and decreases the length of the iliolumbar muscles. In this study, the improvemen[...]
14
72%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią co do częstości, po zawałach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Celem podjętych badań byta ocena wpływu zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mó[...]
EN Ischemic cerebral stroke is the third most frequent, after myocardial infarctions and tumors, cause of death and the most frequent cause of disabilities in people after 40 years of age. The aim of the study was the assessment of effectiveness of applied physiotherapeutic treatment of patients after [...]
15
58%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 35--38
PL W pracy przedstawiono koncepcję stacjonarnego, interaktywnego rowerka rehabilitacyjnego dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Rehabilitacja małych dzieci musi być dostosowana do ich potrzeb oraz możliwości, a także powinna w sposób wszechstronny uwzględniać ich odrębność strukturalną i czynnościo[...]
EN This paper presents the concept of a stationary, interactive rehabilitation bicycle for children below the age of three. The rehabilitation of small children has to be adjusted to their needs and possibilities and it should comprehensively take into account children’s structural and functional diver[...]
16
58%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Choroby naczyń mózgu, których najbardziej dramatycznym powikłaniem jest udar, od wielu lat są w centrum zainteresowania wielu badaczy. Celem pracy było określenie wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na kształtowanie się ruchomości i obwodów w obrębie kończyn górnych i dolnych u osób po ud[...]
EN Diseases of cerebral vessels, where ischemia is the most dramatic complication, have been studied for many years. The goal of this examination was to determine the influence of selected physiotherapeutic procedures on the changes of mobility and dimensions within the upper and lower limbs in patient[...]
17
58%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych. Opracowano strukturę modułową urządzenia umożliwiającego niezależne wykorzystanie poszczególnych modułów. W niniejszej pracy opisane zostały funkcje poszczególnych modułów wraz z odniesieniem do realizacj[...]
EN In this paper the laboratory stand for simulation of physical rehabilitation, is presented. The modular structure of device enabling the independent operation of the individual elements, was elaborated. The functions of these modules, with reference to selected physical exercises, were described in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last