Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinetyka krystalizacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2006 Z. 30 63-70
PL Artykuł zawiera streszczenie pracy pracy doktorskiej obronionej 21.05.2004 r. w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Katedrze Termodynamiki Procesowej W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych oraz optycznych kompozytów izotaktycznego polipropylen[...]
EN Study of calorimetric and optical studies of isostatic polypropylene (iPP) composites are presented in the paper. The effect of 12 selected organic (chitosan, chitosan fibres, wood flour, flax fibres), inorganic (talc, nanoclay, chalk, carbon black) and synthetic fillers (ethylene glycol, ethylene-p[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2006 Z. 30 71-78
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych oraz optycznych kompozytów izotaktycznego polipropylenu (iPP). Określono wpływ 12 wybranych napełniaczy organicznych (chitozan, włókna chitozanowe, mączka drzewna, włókna lnu), nieorganicznych (talk, nanoglinka, kreda, sadza) i syntetycznych (glik[...]
EN Study of calorimetric and optical studies of isostatic polypropylene (iPP) composites are presented in the paper. The effect of 12 selected organic (chitosan, chitosan fibres, wood flour, flax fibres), inorganic (talc, nanoclay, chalk, carbon black) and synthetic fillers (ethylene glycol, ethylene-p[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wprowadzenie nawet niewielkiej ilości merów jonowych do łańcucha głównego poli(tereftalanu etylenu), PET wywiera znaczny wpływ na właściwości fizykochemiczne tego polimeru, a w konsekwencji na zdolność do krystalizacji uzyskanego w wyniku chemicznej modyfikacji jonomeru poliestrowego. W pracy zbadan[...]
EN Overall rates of isothermal crystallisation from the melt of commercial ionic copolyester based on poly(ethylene terephthalate) (PET) were analysed in details over a composition range from pure PET to a copolymer containing 10.1 mol% of potassium-neutralised sulfonated PET. Increasing the content of[...]
4
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 19--26
PL Żeliwo sferoidalne jest jedynym. technicznie ważnym stopem w którym krystalizuje eutektyka globularna. Ze względu na atrakcyjne właściwości tego żeliwa jego produkcja systematycznie wzrasta i jest ono przedmiotem wielu badań. Niektóre z nich dotyczą zagadnienia kinetyki krystalizacji, która obejmuje[...]
5
63%
Polimery
PL Przedstawiono charakterystykę krystalizacji w warunkach procesu wtryskiwania częściowo krystalicznych polimerów termoplastycznych. Omówiono kształtowanie się struktury krystalicznej podczas kolejnych faz trwania tego procesu. Opisano zaczerpnięte z literatury modele matematyczne ujmujące kinetykę kr[...]
EN The characteristics of crystallization of partially crystalline thermoplastic polymers during the injection molding was presented. The formation of crystalline structure during the subsequent stages of this process was discussed. On the basis of literature data the mathematical models describing the[...]
6
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki krystalizacji siarczanu baru. Proces krystalizacji strąceniowej przeprowadzono w krystalizatorze ciągłego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Do krystalizatora podawano roztwór uzyskany po rozpuszczeniu w wodzie soli odpadowej po hartowaniu metali i kryst[...]
EN The measurement results of barium sulphate reaction crystallization kinetics are presented. The experiments were carried out in the crystallizer with internat circulation of suspension. The crystallizer was continuously fed with solution obtained after used quenching salts solubilization in water an[...]
7
63%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 79--87
PL W artykule przedstawiono zapisy graficzne procesów krystalizacji kompozytów aluminiowych AlSi6Cu4 (AK64), AlSi9Mg (AK9) i siluminu okołoeutektycznego AlSi11 (AK11). Jako cząstkę zbrojącą użyto proszek Al2O3 w ilości 5% do masy wsadu. Na otrzymanych zapisach graficznych w postac[...]
EN In the paper graphic recordings of processes of crystallization aluminium composites AlSi6Cu4 (AK64), AlSi9Mg (AK9) and AlSi11 (AK11) have been presented. Powder Al2O3 inquantities 5% added to masses of batch was used as reinforced small parts. On the received graphic recordin[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 1 149--154
PL Wyznaczono kinetykę ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu z wodnych roztworów jonów fosforanowych(V), zawierających dodatkowo charakterystyczne dla gnojowicy zanieczyszczenia, takie jak związki boru, kobaltu, manganu i molibdenu. Do obliczeń parametrów szybkości zarodkowania i wzrostu kryształ[...]
EN Struvite was pptd. from NH₄H₂PO₄, MgCl₂∙6H₂O, and B³⁺, Mn²⁺, Co²⁺ and Mo⁶⁺-ions-contg. aq. solns. to det. kinetic parameters of the continuous struvite reaction crystn. calcd. by using Rojkowski exponential size-dependent growth rate model. With the increase of B, Co and Mo ions concns., the d. of n[...]
9
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1445-1448
10
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN One of the main toxic components of post quenching salts formed in large quantities during steel hardening processes is BaCl2. This dangerous ingredient can be chemically neutralized after dissolution in water by means of reaction crystallization with solid ammonium sulphate (NH4)2SO4. The resulting[...]
11
45%
Polimery
2000 T. 45, nr 10 693-700
PL Zbadano wpływ kompatybilizacji na adhezję, morfologię, kinetykę krystalizacji i właściwości mechaniczne heterogenicznych mieszanin poliamidu 6 z izotaktycznym polipropylenem. W charakterze modyfikującego kompatybilizatora zastosowano triblokowe kopolimery poli[styren-b-(etylen-co-butylen)-b-styren] [...]
EN Adhesion, morphology, crystallization kinetics and mechanical properties of polyamide 6 (PA)-PP-i blends were studied in relation to the degree of compatibilization. Maleic anhydride (MAH)-functionalized poly(styrene-b(ethylene-co-butylene)-bstyrene) (SEES) triblock copolymers were used as compatibi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last