Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kawitacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono mechanizm zjawiska kawitacji oraz zasady obliczeń kawitacyjnych układów pompowych. Zwrócono uwagę na potrzebę zabezpieczenia przed kawitacją pompy pracującej przy zmiennych prędkościach obrotowych, wydajnościach itp.
EN The mechanism of a cavitation phenomenon and the calculation mathods for cavitation pump systems are presented. The importance of preventing cavitation in pumps working at variable rotational velocity, efficiency, etc. Is pointed out.
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono charakterystykę procesu zużycia kawitacyjnego elementów układu przepływowego pomp. Analizę przeprowadzono opierając się na danych eksploatacyjnych pomp wirowych pracujących na stacjach wodociągowych. Artykuł zawiera wyniki badań wstępnych zużycia kawitacyjnego materiałów konstr[...]
EN The paper presents the analysis of wear cavitation process units of a pump flow system. The analysis was based on the service data of centrifugal pumps working in the water-supply stations. The article also contains results of preliminary investigations wear cavitation process of construction materi[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 10 5-11
PL Artykul zawiera opis technologii wykonania stanowiska do badania kawitacji w przepływie wokól NACA 16-018; stosunkowo duże rozmiary płata pozwalaly obserwować kawitację w skali zbliżonej do rzeczywistej skali przebiegu zjawiska w maszynach przepływowych.
EN This article describes the process of building a station for examining the cavitation in the flow around the panel NACA-16-018. The relativery large size of the panel permitted to observe the cavitation in a scale approximating to the real scale of the phenomenon in fluid-flow machines. Considerable[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2003 z. 45 89-100
PL Warunki pracy sieci wodociągowej zależą od ilości wolnego gazu (powietrza) w strumieniu wody. Powietrze to, między innymi, wydziela się w czasie procesu desorpcji. W artykule omówiona została metoda pomiaru dynamiki wydzielania się powietrza. Podano wyniki badań przy zastosowaniu tej metody. Potwier[...]
EN The conditions of a water-pipe network depend on the air volume in the liquid stream. The air may escape due to the desorption process. A measuring method of air evolution dynamics is described in the paper. The results of experiments using the method are presented. The results confirmed the usefuln[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2002 z. 42 5-17
PL Omówione zostały analityczne równania opisujące zjawisko implozji pęcherzyka parowo--gazowego w strumieniu cieczy. Zwrócono uwagę na możliwe, istotne różnice obliczanych przyrostów ciśnienia. Rozbieżności te mogą wynikać przede wszystkim z trudności określenia początkowych wymiarów kawerny. Podane z[...]
EN Equations of vapor-gas bubble implosion in a water stream is described in the paper. Attention is paid to possible essential differences in the calculated values of pressure increase. The differences may result from difficulties in the determination of the initial dimensions of the cavern. The exper[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2002 z. 42 31-42
PL Omówione zostało zjawisko kawitacji zaczątkowej - proces tworzenia się pęcherzyków kawitacyjnych w cieczy. Wyznaczone zostały równania pozwalające określić krytyczne parametry pęcherzyka: ciśnienie i promień pęcherzyka. Uzasadniono możliwość przyjęcia przemiany adiabatycznej do opisu wzrostu pęcherz[...]
EN The phenomenon of incipient cavitation - the process of the creation of cavitation bubbles in a liquid is described in the paper. Equations of the critical parameters of the cavitation bubble: pressure and radius are described. The possibility of describing the cavitation bubble increase by adiabati[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 55-59
EN A method of Si quasi-membrane formation for MBE growth of dislocation-free relaxed Si(0.85)Ge(0.15) alloy layers on Si substrate is presented. The Si quasi-membrane is formed by hydrogen im-plantation followed by thermal treatment which result in the formation of void-containing buffer layer that ma[...]
8
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 2 18-20
PL Wskazano na możliwość skonstruowania urządzenia przemysłowego, w którym efekty kawitacji będą wykorzystywane celowo. Opisano taką konstrukcję. Doświadczenia z urządzeniami do kawitacyjnego emulgowania dowodzą ich dużej sprawności i dobrych wyników w pracy.
EN Utilization of Cavitation Phenomenon in Industrial Processes of Diphase Mixture Treatment. The possibility to design an industrial device with purposeley usage of cavitation effects is emphasized. This type of device is discussed. Experiences in the running of cavitation emulsifying devices have co[...]
9
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Porównano intensywności kawitacji roztworów stosowanych w praktyce oczyszczania przemysłowego mieszanek metakrzemianu sodu z innymi solami Badania prowadzono dla częstotliwości ultradźwięków 40, 38, 36 i 34 kHz, przy stężeniach środka oczyszczającego 1-7% i porównawczo dla wody. Dla wszystkich badan[...]
EN Cavitation intensities were compared in solutions of sodium metasilicate mixtures with other salts used in industrial ultrasonic cleaning. The tests were carried out at ultrasound frequencies of 40, 38, 36 and 34 kHz and at concentrations of 1-7% of the cleaning medium and in water as the reference.[...]
10
80%
Napędy i Sterowanie
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia wartości ciśnienia wydzielania się powietrza z oleju w zależności od temperatury. W tym celu przeprowadzono pomiary na dwóch urządzeniach. Pierwszym było specjalnie wykonane ze szkła naczynie próżniowe. Sposób pomiaru był [...]
11
80%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 2 (29) 25-26
PL W eksploatacji pomp wirowych stosunkowo często występują problemy ze ssaniem, które w krańcowym stadium prowadzą do pojawienia się kawitacji. Kawitacja jest zjawiskiem związanym z wrzeniem cieczy, które może wystąpić również w zimnej wodzie, jeśli ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia wrzenia odpowiad[...]
12
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Fosforan trójsodowy jest jednym z trzech (fosforan, krzemian, węglan) związków chemicznych najczęściej stosowanych do sporządzania mieszanek oczyszczających do oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych. W pracy zmierzono intensywność kawitacji jego roztworów w zależności od stę[...]
EN Tri-sodium phosphate is one of three chemical compounds (phosphate, silicate, carbonate) most freguently used to prepare cleaning mixtures for ultrasonic cleaning in aqueous alkaline solutions. Cavitation intensities of its solutions have been measured versus their concentrations and power of ultras[...]
13
80%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 37-42
PL W artykule przedstawiony jest schemat budowy stanowiska do badania zjawiska kawitacji w oparciu o metodę wibroakustyczną. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod wykrywania kawitacji oraz oceny jej intensywności w różnego typu układach przepływowych. Metoda ta stosowana jest również w diagnost[...]
EN The paper presents a design of a stand for testing cavitation by the vibroacoustic method, which is one of the most commonly applied methods for detecting cavitation and estimating its intensity in various types of fluid-flow systems. It is also employed in the diagnostics of fluid-flow machines, an[...]
14
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedmiotem pracy jest numeryczna analiza trójwymiarowego przepływu cieczy rzeczywistej przez jednostopniową pompę odśrodkową z kierownicą spiralną w warunkach kawitacji. Obliczenia dla dwóch wirników były wykonywane programem FLUENT 6.3. Odtworzono i porównano z danymi doświadczalnymi charakterysty[...]
EN This article concerns the numerical analysis of 3-D cavitating flow of real fluid in the single-stage centrifugal pump with volute. Computations for two different impellers were carried out using the Ansys Fluent 6.3 software. Pump curve was reproduced and compared to empirical data. Head-drop curve[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 219-222
EN The article represents the analysis of technical information and autors practice experience about use of cavitation effects for utilization of some waste.
16
80%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 6 29-31
PL Na temat kawitacji w pompach ukazało się już wiele publikacji, także w języku polskim. Istnieją jednak zagadnienia, które wciąż budzą wątpliwości użytkowników pomp, m.in. definicje poszczególnych nadwyżek antykawitacyjnych i relacji między nimi oraz kawitacyjnego wyróżnika szybkobieżności. Normy i i[...]
17
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Powłoki TiN są obecnie najszerzej stosowanymi powłokami w przemyśle. Znajdują one zastosowanie jako powłoki ochronne z powodu bardzo dobrej wytrzymałości oraz wysokiej twardości. Własności te są szczególnie ważne przy dynamicznych i udarowych obciążeniach, które często występują w maszynach przemysł[...]
EN TiN coatings are today the most common coatings used in industry. They are employed as protective coatings due to their high endurance and hardness. These properties are especially important in dynamic and impact loading, that occurs very often in industrial machinery. Their cavitation and slurry re[...]
18
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule omówiono powstawanie kawitacji w typowych elementach hydraulicznych, w które wyposażone są powszechnie maszyny górnictwa podziemnego oraz skalnego. Podano jej przyczyny i skutki. Na podstawie badań własnych autorów oraz studiów literaturowych przedstawiono wizualizację zjawiska kawitacji.[...]
EN Problems of cavitation in typical hydraulic components commonly used in mining machines of the rock and mining industry were discussed in the paper. Cavitation reasons and its effects were given. On the basis of own investigation and literature studies a visualization of cavitation phenomenon was pr[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2000 z. 54 [179] 95-102
20
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Podstawowym czynnikiem sprawczym oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach wodnych jest kawitacja. W artykule omówiono wyniki badań nad wpływem temperatury i stopnia zagazowania wody wodociągowej na intensywność kawitacji. Zmierzono intensywność kawitacji 3-procentowych roztworów sześciu najczęście[...]
EN The primary cansative factor of ultrasonic cleaning is cavitation. In paper are presented results of investigations into the influence of temperature and gas content in the tap water on cavitation intensity. The cavitation intensity of 3% water solutions of six chemical substances most frequently us[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last