Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katoda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 131-134
EN The paper presents the use of current-voltage characteristic for determination of the state of magnetron cathode working with reactive gas mixture.
2
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper presents the results of investigations concerning thermally coated electrodes to be used in processes with the participation of hydrogen. Active coatings based on nickel and cobalt with an admixture of platinum and ruthenium, obtained by means of thermal decomposition of the respective sal[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 199-206
EN The electrochemical polishing is the finishing method based on the diminishing of the asperities height as consequenee of the process of electrochemical dissolution. Some initial experimental remarks led the authors of the present paper to the conclusion that the more intense dissolution of the aspe[...]
4
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper presents the results of investigations on silver cathodes with coatings obtained by means of thermal method to be used in the electrolysis of hydrochloric acid. Active coatings based on precious metals including platinum have good corrosion resistance and low overpotential of hydrogen owin[...]
5
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 5 215-217
PL Przedstawiono w skrócie metodę i wyniki intensyfikacji produkcji miedzi elektrolitycznej w HM LEGNICA polegającej na zwiększeniu powierzchni elektrod w wannach produkcyjnych poprzez poprawę stopnia wykorzystania objętości wanien na drodze zmniejszenia odległości jednoimiennych elektrod w wannie ze 1[...]
EN A method for intensification of electrolytic copper production at the Legnica Copper Smelter and the results obtained have been presented briefly. Area of the electrodes in production tanks was increased by the reduction of a distance between homopolar electrodes in a tank from 110 to 105 mm and fro[...]
6
63%
Mechanik
2015 R. 88 nr 4CD 129--133
PL W dwuwymiarowym polu modelowano matematycznie proces elektrochemicznej obróbki części maszyn uwzględniając wpływ profilowanej części roboczej katody na zjawisko kawitacji. Celem badań było określenie warunków obróbki zapewniających bezkawitacyjny przepływ elektrolitu w przestrzeni dużych gradientów [...]
EN Electrochemical machining of machine elements is modeling in two-dimensional formulation, Influence of shaped section of the cathode on cavitation phenomenon was taken into account. The aim of investigations was to determine machining conditions provided cavitation-free electrolyte flow in the space[...]
7
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zbadano wpływ zewnętrznej polaryzacji na elektrodę srebrną w kontakcie z elektrolitem tlenkowym Ce0:8Sm0:2O1:9. W czasie polaryzacji katodowej przy potencjale elektrody równym -0.5 V w temperaturze 600 C srebro migruje po powierzchni elektrolitu. Powoduje to zarówno wzrost powierzchni kontaktu elekt[...]
EN nfluence of the short time external polarization of silver electrode contacted Ce0.8Sm0.2O1.9 electrolyte was studied. Silver is moving along the Ce0.8Sm0.2O1.9 surface during the -0.5 V cathodic polarization at 600°C. It caused both the increase of the electrode - electrolyte contact area and the t[...]
8
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2011 R. 49, nr 7 105-111
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju materiału stykowego anody i katody na efekt przejścia stałoprądowego łuku elektrycznego małej mocy w wyładowanie jarzeniowe. Ponadto przedstawiono wyniki analizy spektralnej powierzchni stykowych materiałów użytych do badań.
EN The article features the test results of the impact of the anode and cathode contact material on the DC transition effect of low-power electric arc into glow discharge. Additionally, the results of the spectrum analysis of contact materials used for testing was carried out.
9
63%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 5 374--377
PL Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach medycyny m.in. w kardiochirurgii, stomatologii oraz jako implanty kostne m.in. stawu biodrowego czy kolanowego. Stosowanie tytanu jest związane z jego szczególnymi właściwościami m.in. z małą gęstością, dużą wytrzymałością wł[...]
EN Titanium and its alloys are widely used in various industries, including medical applications, e.g. cardiac surgery, dental and bone implants. The increasing use of titanium is due to the material low density, good mechanical properties and its high biocompatibility. However, due to possible metalos[...]
10
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2016 T. 68, nr 3 15--21
PL Przedstawiono przebieg i wyniki prób wytwarzania katod tytanowo miedziowych przeznaczonych na elektrody do rozpylania powłok bakteriobójczych na różnych powierzchniach (stal, szkło itp.) metodą rozpylania jonowego w magnetronie. Przyjęto skład chemiczny katod i opracowano wstępną technologię ich wyt[...]
EN The course and results of attempts to construct titanium-copper cathodes for bactericidal coating on various surfaces (steel, glass, etc.) by ion sputtering in magnetron are presented. Chemical compositions of cathodes were adopted and methods of their initial laboratory and semi-industrial technolo[...]
11
63%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 1 50--64
PL Jednym z podstawowych wymogów stawianych materiałom na elektrolity do średniotemperaturowych ogniw paliwowych IT-SOFC (ang. intermediate-temperature solid oxide fuel cells) jest ich kompatybilność chemiczna z elektrodami w temperaturach zarówno eksploatacji, jak i wytwarzania ogniw. W celu sprawdzen[...]
EN One of the main features required of materials to be applied as electrolytes in intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) is their chemical compatibility with electrodes at both operating temperatures and the temperatures at which the cells are manufactured. To verify whether the in[...]
12
63%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 3 212--217
PL Niniejsza praca dotyczy oceny stabilności chemicznej kompozytowego elektrolitu o osnowie z częściowo stabilizowanego dwutlenku cyrkonu i wtrąceniami tlenku glinu (3Y-TZP/Al2O3) w stosunku do elektrody La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 (LSCF48). Analiza fazowa mieszaniny 3Y-TZP/Al2O3-LSCF48 zestawionej w propor[...]
EN The paper presents the evaluation of chemical stability of composite electrolyte with the partially stabilized zirconia matrix and aluminium oxide inclusions (3Y-TZP/Al2O3) in relation to the La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF48) electrode. Phase analysis of the 3Y-TZP/Al2O3-LSCF48 mixture batched in a we[...]
13
63%
Przegląd Spawalnictwa
2014 R. 86, nr 7 40--45
PL Przedstawiono wyniki badań trwałości elektrod stosowanych do cięcia plazmowego blach stalowych w warunkach produkcyjnych. Omówiono realizację różnych programów cięcia na przecinarce plazmowej sterowanej numerycznie. Porównano wpływ na zużywanie się elektrod liczby zajarzeń i długości cięcia. Dokonan[...]
EN In the following paper researches’ results of a durability of electrodes used in plasma cutting of steel sheet plates in the production conditions were presented. An implementation of different cutting programmes made on plasma numerically controlled cutting-off machine was shown. An influence of we[...]
14
51%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 3 423-432
PL Opracowanie technologii wytwarzania metalicznych interkonektorów do protonowych stało-tlenkowych ogniw paliwowych SOFC-H+ na bazie stali ferrytycznych wymaga długoczasowych badań chemicznej kompatybilności układu interkonektor/katoda/elektrolit. W charakterze interkonektora zastosowano stal Crofer 2[...]
EN In order to develop fabrication technology of metallic interconnects based on stainless ferritic steels for protonic solid oxide fuel cells (SOFC-H+) the long-term compatibility of the interconnect/cathode/electrolyte system must be studied. Crofer 22 APU was used as the metallic interconnect, onto [...]
15
51%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 8 574-576
16
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu azotowania stali gatunku X40CrMoV5-1. Stal ta poddana została azotowaniu jonowemu zarówno na katodzie jak i na podłożu odizolowanym od katody i anody czyli w tzw. potencjale plazmy wyładowania jarzeniowego. Procesy azotowania przeprowadzono na urządzeniu do[...]
EN Results of research under nitriding process of X40CrMoV5-1 steel are presented in this work. This steel was subjected to nitriding both on the cathode and on the isolated from cathode and anode substrate, that is at so called potential of glow discharge plasma. Nitriding processes were performed on [...]
17
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem rozpylania katodowego na kinematykę azotowania gazowego. Badania przeprowadzono na próbkach żelaza Armco, które przed procesem azotowania gazowego były poddane rozpylaniu katodowemu w atmosferze azotu lub argonu przy następujących parametrach rozpylania[...]
EN The authors present results of investigation on the influence of surface pre-treatment by means of cathode sputtering on gas nitriding kinetics. The iron samples were used in the experiment. Before the nitriding the samples were bombarded by charged particles in high-voltage electric field in condit[...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 296-299
PL W referacie przedstawiono bilanse energetyczne pieców o podstawowych różnicach konstrukcyjnych. Wykonane obliczenia i badania eksperymentalne wskazują na szereg związków pomiędzy parametrami wpływającymi na stan powierzchni obrabianych detali a parametrami energetycznymi. Niektóre z nich podano w po[...]
EN In the paper the energy balances of furnaces with fundamental constructional differences are presented. The results of calculations and carried out experiments point out a number of relations between parameters influencing the state of surfaces of treated parts and energy factors. Some of them, afte[...]
19
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Katoda w cienkowarstwowych polimerowych ogniwach fotowoltaicznych powinna mieć zdolność zatrzymywania światła w obszarze ogniwa. W tym celu na jej powierzchni tworzy się nanostruktury, które pozwalają na generowanie przez światło zlokalizowanych plazmonów powierzchniowych. Wydajne sprzęganie fotonów[...]
EN Thin film polymer solar cells cathode should be capable of light trapping within the cell. Therefore nanostructures which allow coupling of incydent light to localized plasmons are fabricated on the surface of metal layer. Dense nanopatterning of the whole cathode area provides efficient generation [...]
20
51%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2017 R. 62, nr 8 11--14
PL Wraz ze wzrostem poziomu życia wzrasta zarówno zużycie energii, jak i ilość ścieków. Istnieje jednak możliwość produkcji energii z jednoczesnym oczyszczaniem ścieków. Urządzeniem, które może zrealizować to zadanie jest mikrobiologiczne ogniwo paliwowe. W ogniwach tego typu bakterie osadu czynnego wy[...]
EN With the increasing standard of living, the energy consumption increases as well. So, waste production, like wastewater, increases as well too. But, there is a possibility to combine energy production and wastewater treatment. Technical device that can accomplish this task is a microbial fuel cell. [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last