Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katastrofa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 542-544
PL Rozważania dotyczą stalowej wieży wysokości 50 m. Oceniono jej rozwiązanie projektowe i wykonawstwo. Przeanalizowano różne możliwe przyczyny zawalenia się wieży.
EN Considerations are referred to a steel tower having hight of 50 m. Its design solutions and manufacture quality have been evaluated. Different possible causes tower collapsing have been analysed.
2
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 359-361
PL Opisano konstrukcję rusztowania stalowego zastosowanego w kolumnie destylacyjnej o średnicy 5,3 m i wysokości około 57 m. Podano przyczyny katastrofy tego rusztowania. Wskazano na potrzebę wykonywania obliczeń rusztowań nietypowych, do których używa się starych, wielokrotnie używanych elementów i po[...]
EN The construction of steel scaffold aplied for assembly of a destillation column dia. 5,3 m and hight of 57 m is described. The reasons of failure of this scaffold are formulated.
3
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano przyczyny katastrofy regałów wykorzystywanych do magazynowania palet z towarami chemicznymi. Regały wykonano z elementów stalowych o przekrojach poprzecznych cienkościennych otwartych oraz zamkniętych. Oceniono, że przyczyną katastrofy były błędy w wykonaniu spoin łączących belki z blaszanym[...]
EN Description and reasons of collapse of shelving inside high level storage room utilized for storage of chemical goods on pallets are discussed in the paper. Steel shelving structure has been made of thin-walled open cross-section columns and thin-walled beams of closed cross-section. The main recogn[...]
4
80%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 11 472-476
EN The paper presents analysis of reasons of catastrophes caused by errors in planning, realization and exploitation of dams based on the case of the catastrophe of the earth dam in Gorow Itawecki which happened in the year 2000. On the basis of information gained from the provincial building supervisi[...]
5
70%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 3 146-151
PL Zaproponowano sposób postępowania w analizowaniu mostów o modelu prętowym, na niektóre obciążenia awaryjne, występujące w przypadku zagrożenia powodzią czy parciem kry lodowej. Przedstawiono podstawy teoretyczne i zasady wykorzystywanego do eksperymentów numerycznych oprogramowania. W obliczeniach w[...]
EN An analysis of the rod models of bridge structures subjected to some extraordinary loads occuring in case of flood or ice float pressure is presented. The theoretical basis of this analysis is described and discussed briefly. A relevant original software is applied for analysis of the behaviour of t[...]
6
70%
Budownictwo i Prawo
2001 R. 5, nr 1 31--37
7
61%
Acta Energetica
2011 nr 1 5-10
PL W artykule podjęto próbę wstępnej oceny pracy elektrowni jądrowych w warunkach awarii katastrofalnej. Analizę tę przeprowadzono, wykorzystując doświadczenia z przebytych awarii katastrofalnych w krajach ze znaczącą generacją z elektrowni jądrowych. Na bazie tych doświadczeń podjęto próbę zdefiniowan[...]
8
61%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 3 157-163
PL Zastosowanie technik informatycznych otworzyło nowy etap w dziedzinie modelowania, symulacji i przewidywania skutków wydarzeń katastroficznych. Możliwość badania odpowiedzi układu na etapie prac projektowych stanowi cenne źródło informacji szczególnie wtedy, gdy ze względu na rachunek ekonomiczny lu[...]
EN The application of computer sciences opened a new stage in modeling, simulation and catastrophic events effects' predicting. The possibility of examining the response of a system at the designing stage gives a valuable information source, especially when the economics or the estimation of a scale of[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 46 [246] 125-135
PL Przedstawiono analizę awarii i katastrof zapór wodnych, które miały miejsce na świecie i w Polsce. Dokonano krótkiego przeglądu historii budowy zapór wodnych na tle rozwoju cywilizacyjnego. Wyróżniono trzy rodzaje katastrof, analizując główne przesłanki, które je spowodowały: naturalne powodzie (śro[...]
EN The paper presents analysis of disasters and damages of dams, which took place throughout the world and Poland. A short review of dam building history against civilization progress has been done. Three kinds of dam disasters were identified depending on the main theirs causes: natural floods (enviro[...]
10
61%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 8 303-305
PL W artykule przedstawiono prawdopodobny przebieg katastrofy zapory we Włocławku, wywołanej postępującą erozją dna poniżej stopnia. Opisano aktualny stan techniczny tymczasowego progu podpię-trzającego, ubezpieczającego dolne stanowisko jazu i elektrowni oraz narastające zagrożenie zniszczenia tej bud[...]
EN In the paper there is presented the probable course of catastrophe of the dam in Włocławek caused by growing erosion of the bottom below that stage of fall. There is described the present technical state of the provisional lock sill protecting the lower position of the weir and the power plant as we[...]
11
61%
Materiały Budowlane
2011 nr 2 23-23
12
61%
Materiały Budowlane
2005 nr 3 55-56
13
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono problematykę uszkodzeń konstrukcji betonowych, ich przyczyn, mechanizmów i objawów oraz sposoby napraw ujęte w formie całościowego algorytmu, z uwzględnieniem nowej normy europejskiej EN 1504 (1-10). Podano zasady doboru materiałów do napraw, ze szczególnym uwzględnieniem zasady kompat[...]
EN Repairing of concrete structures is a difficult and complex task. Some problems of concrete structures concerning damages including their reasons, mechanisms and symptoms as well as repairing methods in accordance with the new European Standard EN 1504 (1-10) have been presented in the paper. Princi[...]
14
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
PL W artykule podano przyczyny zawalenia się mostu w stanie Minneapolis 1 sierpnia 2007 r.
15
61%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 24-28
PL Zanalizowano prawdopodobne przyczyny katastrofy kanału Raduni w Gdańsku po nawalnych deszczach w dniu 9.07.2001 r. oraz przedstawiono ogólne propozycje zasad modernizacyjnych.
EN In the paper have been analysed the probable causes of the catastrophe of the Radunia channel in Gdansk after the driving rain on the 9 July 2001. There have been also presented general propositions for principles of modernization.
16
61%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 33 5--13
PL W pracy podano zarys modelu monitorowania ryzyka awarii (zdarzenia niepożądanego) w środkach transportu, wykorzystując pracę [2]. Czynnikami pogarszającymi stan techniczny środka transportu są procesy destrukcyjne w postaci zużycia, zmęczenia i starzenia, jakie powstają podczas jego eksploatacji. W [...]
17
61%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 2 13--15
18
61%
Świat Szkła
19
60%
Przegląd Budowlany
20
51%
Elektro Info
2012 nr 9 86-91
PL Katastrofa elektrowni nuklearnej Fukushima Dai-ichi, w marcu 2011 roku, wstrząsnęła światem. Była to największa z trzech katastrof, jakie wydarzyły się dotychczas w elektrowniach jądrowych. Katastrofę zapoczątkowało trzęsienie ziemi o skali 9,0. Znacznie groźniejsze okazało się jednak tsunami, które[...]
EN Catastrophe of nuclear power station Fukushima Dai-ichi, in March 2011 year, it has shaken up world. There was biggest from three catastrophes, that have happened in nuclear power stations so far. Earthquake has initiated catastrophe about scale 9,0. However, considerably impressive turn out Tsunami[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last