Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 227
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katalizator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 3 533-541
PL Opierając się na badaniach eksperymentalnych i statystycznej metodzie analizy wyników, określono wpływ struktury porowatej katalizatora reformingowego na jego aktywność w reakcji dehydrocyklizacji n-heptanu. Ustalono graniczny (najmniejszy) promień porów "pracujących" w dwóch różnych temperaturach. [...]
EN The influence o porous structure of reforming catalyst on his activity in the reaction of n-heptane dehydrocyclization on the basis of experimental data and statistic analysis of the results has been investigated. The minimal value of pores radii 'open to reagents' for two different temperatures has[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
PL Badania dotyczyły estryfikacji metanu w oleum. Proces był prowadzony w autoklawie, pod ciśnieniem 2-7 MPa, w temperaturze 90 - 180°C, w obecności katalizatora palladowego i platynowego. Stwierdzono, że w takich warunkach produktami procesu katalitycznego były wodorosiarczan metylu i formaldehyd. For[...]
EN The research related to methane esterification in oleum. The process was run in an autoclave under 2-7 MPa pressure, at 90 - 180°C temperature, with palladium and platinum catalyst. It was found out that in such conditions, methyl bisulphate and formaldehyde were the products of catalytic process. T[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
PL Gaz syntezowy jest powszechnie stosowanym surowcem w przemyśle chemicznym; w zależności od użytych katalizatorów uzyskuje się bardzo szeroką gamę produktów: metanol, etanol, wyższe alkohole alifatyczne, węglowodory alifatyczne nasycone (zwłaszcza metan), substytut gazu ziemnego (SNG), węglowodory al[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 11 517-520
5
80%
Przemysł Chemiczny
6
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/4 1925-1935
PL Przedstawiono główne elementy charakterystyki hydrodynamicznej reaktorów typu airlift. Omówiono przykłady odmian konstrukcyjnych reaktorów z punktu widzenia ich zastosowania do procesów katalitycznych z katalizatorem stałym w zawiesinie, otrzymywania drobnoziarnistych ciał stałych oraz oczyszczania [...]
EN Main hydrodynamic functions of the airlift reactor are presented. Several versions of the reactor construction i. E. Taking into account catalytic processes with the suspending catalyst, the precipitation of fine-grained solid particles as well as the waste water treatment in the presence of bacteri[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
8
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1037-1038
9
80%
Przemysł Chemiczny
10
80%
Przemysł Chemiczny
11
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 3 134-137
12
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 3 156-160
13
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 4 282-285
14
80%
Przemysł Chemiczny
15
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono model matematyczny reakcji egzotermicznej zachodzącej na cząstce katalizatora w warunkach niestacjonarnych w układzie gaz-ciało stałe. Przeprowadzono analizę modelu celem określenia zachowania cząstki w procesach z wymuszonym stanem niestacjonarnym oraz w warunkach zmienności parametró[...]
EN The mathematical model of exothermic reaction over a catalyst particle in non-stationary state in gas - solid system is presented. The model is analysed in order to describe its behaviour in forced non-stationary conditions and in variable feed parameters. The observed particle parameters suggest a [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono badania teoretyczne okresu opóźnienia samozapłonu w silnikach z zapłonem samoczynnym, zwrócono uwagę na powiązanie tego okresu z energią aktywacji, obniżenie której związane jest z zastosowaniem katalizatorów, co warunkuje umiejscowienie materiałów katalitycznych we wtryskiw[...]
17
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 2 281-287
PL Przedstawiono wyniki badań szybkości reakcji hydroformylowania propylenu w obecności katalizatora rodowego modyfikowanego ligandami fosfinowymi. Określono zależność szybkości reakcji od składu reagujących substratów i temperatury.
EN The results of examination of the reaction rate of propylene hydroformylation at the presence of rhodium catalyst modified by phosphine ligands are presented. The relationship between the composition of substrates and temperatureon the reaction rate was determined.
18
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 231-233
EN For many years, CeO2 -based materials have been used as three-ways catalysts (TWC). They are also of great interest as solid electrolytes. It was already shown that nano-structured powders of cerium dioxide are more sensitive than micronic powders, for the detection of carbon monoxide CO or metha[...]
19
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono podstawowe sposoby monitorowania reaktora katalitycznego w silnikach o zapłonie samoczynnym. Ponadto przedstawiono sposoby doboru reaktora katalitycznego wraz z obliczeniami oraz wyniki badań badawczego reaktora katalitycznego na hamowni silnikowej zamontowanego w zmodyfikow[...]
20
70%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 10 376-379
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last