Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 495
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kartografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja i Kartografia
PL W systemach informacji geograficznej, w tym w systemie informacji topograficznej wyróżnia się relacje zachodzące między atrybutami obiektów oraz relacje dotyczące wzajemnego polożenia przynajmniej dwu obiektów w przestrzeni geograficznej. Relacje przestrzenne można rozpatrywać w dwu aspektach. Pierw[...]
EN At present, distinguishing of spatial relations and their description is one of important objectives of investigations related to Geographic Information Sysiems. In this paper, attention has been focused on topological relations, which are important for a topographic information system, implemented [...]
2
100%
Geodezja i Kartografia
PL Modelowanie obiektów rzeczywistości geograficznej, stanowiących geokomponenty, zasadza się na wyróżnieniu trzech składowych tych obiektów: geometrii, atrybutów i ich wartości. Uporządkowany zbiór elementarnych obiektów, zwanych tu topograficznymi, zawiera baza danych topograficznych, jako podstawowy[...]
EN Investigations have been performed with reference to the Pierce ternary concept of a symbol and to rules of semiotics. Methodological rules concerning designing of symbols for topographic maps, which refer to digital and analogues forms of cartographic visualisation. Each of the assumed rules is ame[...]
3
100%
Geodezja i Kartografia
2003 T. 52, z. 4 223-236
PL Międzynarodowa grupa robocza TC 211 w ramach organizacji ISO podjęła się opracowania norm związanych z zdefiniowaniem podstaw systemu informacji geograficznej. Podobne prace prowadził Europejski Komitet Normalizacyjny CEN/TC 287. Pracom tym przyglądają się krajowe grupy robocze zainteresowane tą tem[...]
EN There are international organizations for preparation variety of standards. In ISO organization TC 211 group elaborates standards for geographic information system creation. Its works are observed by national working groups interested in those topics. European normalization committee CEN/TC 287 work[...]
4
100%
Geodezja i Kartografia
PL We współczesnej kartografii istnieje kilka teoretycznych orientacji metodologicznych i problemowych, spośród których najważniejszą rolę odgrywają koncepcje komunikacyjna i poznawcza. Orientacja komunikacyjna kładzie nacisk na informacyjną funkcję mapy. Orientacja poznawcza natomiast traktuje kartogr[...]
EN Several theoretical methodological and problem orientations exist in contemporary cartography; the most important role is played by communication and cognitive concepts. Communication orientation is focused on information function of a map, whereas cognitive orientation considers cartography as a sc[...]
5
100%
Geodezja i Kartografia
2003 T. 52, z. 3 179-188
PL Nowa przestrzeń barw związana z percepcyjnym modelem barwy CIECA M02 pozwala na opracowanie skal natężenia barwy zrównoważonych do barw jednakowej głębi charakteryzujących sie bardzo wysoką jednorodnością. Jednorodność ta oznacza, iż równym zmianom odpowiednika liczbowego atrybutu barwy odpowiadają [...]
EN This paper proposes a solution to the problem of colour map designing on CRT monitors. Colour progression scales and ranges of constant depth colours are computed using the basic cell of colour processing which is a combination of the new colour appearance model CIECA M02 and the colorimetric model [...]
6
100%
Geodezja i Kartografia
2003 T. 52, z. 4 193-203
PL W pracy wykazano możliwości ujęcia odwzorowania Gaussa-Krügera powierzchni sferoidy w postaci odwzorowania Mercatora stosownej sfery w położeniu poprzecznym. Podane zostały zależności występujące pomiędzy parametrami położenia punktu na sferoidzie i sferze. Wyznaczony został stan rozkładu zniekszta[...]
EN The paper discusses Gauss-Krüger projection as a projection consisting of spheroidal and spherical parts. For the spheroidal part distribution of projection deformations has been determined and besides, its impact pn the metric structure of the initial Gauss-Krüger projection, as an entirety, has be[...]
7
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL Artykuł przedstawia dorobek kartografii geograficznej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych w kontekście zmian politycznych i gospodarczych, postępu technologicznego oraz nowych kierunków w teorii i metodologii kartografii. Na tym tle scharakteryzowano dzisiejszy stan[...]
EN The present state and development of Polish cartography during the past decade was chiefly influenced by the political changes after 1989, which resulted in, among others, the suppression of censorship and development of market economy. Thanks to these changes, the general access to large- and mediu[...]
8
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
1999 T. 31, nr 2 92-105
PL Po zwięzłym przypomnieniu rozwoju perspektywicznych obrazów terenu, w artykule omówiono podstawy teoretyczne tej specyficznej kategorii prezentacji kartograficznej oraz przedstawiono zasady opracowywania map panoramicznych.
EN Maps as representations of the earth's surface are constantly developed and improved. Both cartographic projections and perspective representations are results of either central of parallel projection of a fragment of the earth's surface on a plane. The diversity of projections is reflected in their[...]
9
63%
Geodezja i Kartografia
2002 T. 51, z. 4 177-190
PL W pracy przedstawiona została percepcyjnie zorientowana analiza różnych typów map i scen o treści geograficznej. Dostosowany do sensorycznych zróżnicowań podział użytkowników na grupy stworzył warunki porównania wynikających stąd ograniczeń zakresu pragmatycznych własności dostępnych dziś rodzajów m[...]
EN This paper presents an analysis of various types of maps and other geographical scenes from users point of view. The division of people according to their perceptional abilities allows to compare the pragmatic properties of cartographical means being in map users' disposaI. Visually, tactile, kinest[...]
10
63%
Geodezja i Kartografia
PL Dotychczas stosowane formuły wyznaczania wartości redukcji odwzorowawczych w pracach geodezyjno-kartograficznych są głównie oparte na pracach Hristowa lub Morozowa. Posługują się rozwijaniem odpowiednich funkcji w szeregi Taylora. Pozwalają, kosztem skomplikowanych przekształceń, otrzymać stosunkowo[...]
EN The so far applied determining fomlulas of mapping reductions in geodesic and cartographic works are based chiefly upon the works by Hristov or Morozov. They make use of development of appropriate functions into Taylor series. They make it possible to obtain relatively simple formulas (of a locaI ra[...]
11
63%
Geodezja i Kartografia
2001 T. 50, z. 2 99-118
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania temperatury barwowej punktu bieli ekranu monitora na drodze pomiaru kolorymetrycznego. Za odniesienie przyjęto krzywą światła dziennego ClE. Zgodnie z opisaną metodą wyznaczono wartości temperatur barwowych dla nominalnych ustawień tego parametru na monito[...]
EN The experiment conducted with the NOKIA Multigraph 447Xpro presented in this article shows that a change of colour temperature results in a change of generał colour appearance displayed on the CRT screen. However, it does not considerable affect chromatic coordinates of RGB monitor primary stimuli. [...]
12
63%
Geodezja i Kartografia
PL Praca dotyczy uwzględnienia twierdzenia Czebyszewa w procesie optymalizacji stanu rozkładu zniekształceń odwzorowawczych w odwzorowaniach kartograficznych. Żąda się tu, by w klasie odwzorowań konforemnych danego obszaru powierzchni elipsoidy w płaszczyznę logarytm skali miał najmniejszą oscylację pr[...]
EN The article touches upon the problems of optimalization of the state of projecting distortions in conformal projections. it includes a method of approximation of a projection of the Chebyyshev type by means of power series within a predetermined area.
13
63%
Reports on Geodesy
1998 z. 9/39 105-113
EN Geodynamic research investigations realised by the Department of Geodesy and Photogrammetry, Agricultural University of Wrocław, based on yearly repeated satellite observations of local GPS networks. Localisation of the observation points adapted to specific geological and tectonic conditions caused[...]
14
63%
Geodezja i Kartografia
15
63%
Geodezja i Kartografia
PL W niniejszym artykule omówiono zagadnienia pomiarów pozycji statku za pomocą dwóch odbiorników DGPS umieszczonych na jednym statku w celu ustalenia kursu. Autorzy prezentują wyniki eksperymentu próbnego wraz z analizą kalkulacji błędów kursu.
EN In this report there are discussed problems of adoption fix's measurements taken by two DGPS receivers installed on the same ship to determine her heading. Authors show the results of the test experiment and the analyze of the heading error calculation.
16
63%
Geodezja i Kartografia
17
63%
Geodezja i Kartografia
PL W przedstawionej pracy przeprowadzono rozumowanie wykazujące, że w odwzorowaniu konforemnym ograniczonego obszaru wartość oscylacji skali jest najmniejsza gdy skala na brzegu obszaru jest stała. W dowodzie przyjęto, że lokalna skala długości w odwzorowaniu konforemnym na brzegu obszaru jest równa je[...]
EN The article presents a proof of one of the elementary theorems of mathematicaI cartography, pertaining to the issues of optimization of distribution of deformations in cartographic projections of a limited area. The Chebyshev theorem provides a basis for prospecting and determination of projecting f[...]
18
63%
Geodezja i Kartografia
2002 T. 51, z. 4 191-211
PL Upraszczanie kształtu linii należy do najlepiej opisanych zagadnień generalizacji ilościowej. Schematyzacja kształtu linii jest procesem, który stosunkowo łatwo można ująć w postaci formuły algorytmicznej. Większość algorytmów uwzględnia jedynie aspekt czysto geometryczny, generalizując sieć rzeczną[...]
EN Simplitication of a shape of a coastline is one of the best-described issues of quantitative generalisation. Schematisation of a coastline shape is a process, which may be re1ative1y easily described by means of an algońthmic fonnu1a. However, the majority of algorithms consider on1y geometrie aspec[...]
19
63%
Geodezja i Kartografia
PL W pracy przedstawiono model danych przestrzennych do opisu przestrzeni geograficznej pozwalający na uogólnienie danych w sposób automatyczny, gdy zmienia się skala mapy. W tym celu wykorzystano strukturę danych FDS Molenaara rozszerzoną o regułę geometryczną. tak stworzony model danych przestrzennyc[...]
EN The article presents a spatial data model describing a geographical space which makes it possible to automatically generalize data once the scale of a map has changed. To that end the Molenaar FDS data structure, extended by the geometrical rule, has been applied. The so formed spatial data model ha[...]
20
63%
Geodezja i Kartografia
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last