Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karbon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Badania palinostratygraficzne wykonano z materiału skalnego pochodzącego z otworu wiertniczego 'Sadlno 1' (Pomorze Zachodnie) Analizie poddanych zostało 39 prób. Większość zawierała sporomorfy o szerokim zasięgu stratygraficznym. Oprócz osobników długowiecznych oznaczono również gatunki Thymospora [...]
EN Palinostratigrafical examination were executed from rock material from 'Sadlno 1' (Western Pomerania). 39 samples were examined. The greater part of them consisted a wide stratigraphic extension miospores. Above long-lived ones species of Thymospora spp, Vestispora pseudoreticulata, Florinites millo[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przebadano 30 prób skalnych z otworu wiertniczego 'Kłanino3' zlokalizowano 27 km na płd.-wsch od Koszlina (Pomorze Zachodnie) Zidentyfikowanych zostało 199 gatunków sporomorf należących do 59 rodzajów. Wykonane badania pozwoliły na szczegółowe rozpoziomowanie badanej serii skalnej. Zostały w niej ud[...]
EN The were examined 30 samples of rocks from 'Kłanino 3' bore-hole which is localized 27 km SE of Koszalin (Western Pomerania). 199 of species belongigng to 59 genus were indentified. Executed examination enabled the authors to detailed dividing these rocks to three miospore zones:TC (Lower Visean), P[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki badań palinostratygraficznych w zakresie karbonu i permu niektórych otworów wiertniczych wykonanych w rejonie złoża ziemnego "Paproć" k/Nowego Tomyśla.
EN Results of palinostratigraphical examinations ofcarboniferous and permin sediments from some boreholes in the region of "Paproć'gas field near Nowy Tomysl were presentred.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 285 137-150
PL Zaprezentowano hydrogechemiczny model oddziaływania CO2 ze skałami izolujacymi potencjalne repozytorium sekwencyjne dwutlenku węgla w obrębie serii paralicznej. Modelowanie kinetyki reakcji przeprowadzono dla przedziału czasowego 20000 lat. Oszacowano ilość wiązanego dwutlenku węgla, zmiany porowato[...]
EN The paper presents a hydrogeochemical model of carbon dioxide impact on rocks insulating a possible CO2 repository within the Paralic Series of the Upper Silesian Coal Basin. The conceptual model of hydrogeological was set basing on mineralogical analyses, pore space characteristics and chemical ana[...]
5
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 9 21-24
PL W artykule podjęto temat badań sejsmicznych w określaniu zagrożeń powierzchni w rejonach starej działalności górniczej. Autor ilustruje je na przykładzie licznych badań obszaru górniczego kopalni "Katowice-Kleofas" w Katowicach, zlokalizowanych w miejscach występowania starych, płytkich wyrobisk gór[...]
EN Undertaken in the article is the problem of seismic investigations conducted to determine the hazards pertaining to the land surface in the areas of abandoned mining operation. These are illustrated by way of example of numerous investigation tasks performed in the mining area of "Katowice-Kleofas" [...]
6
61%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2012 T. 28, z. 4 137-149
PL Jakość węgla została przeanalizowana na podstawie danych z rozpoznania geologicznego i analiz chemiczno-technologicznych węgla wykonanych na próbach pobranych z otworów wiertniczych oraz wyrobisk górniczych. Eksploatowane pokłady węgla o indeksach 382 i 385/2 wykazują zmienną morfologię ze względu n[...]
EN The quality of coal has been analyzed basing on the data from geological exploration and chemical - geological analyses of coal carried out on the samples obtained from the boreholes and mining pits. The operated coal seams indexed as 382 and 385/2 reveals the changeable morphology due to the thickn[...]
7
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 7 48-52
8
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Podjęto próbę oceny utworów karbonu na monoklinie przedsudeckiej pod kątem perspektywiczności odkryć nowych złóż węglowodorów. Sfałdowane utwory karbonu należą do waryscyjskiego piętra strukturalnego, które wraz z utworami starszego paleozoiku reprezentują tzw. eksternidy waryscyjskie. Wyniki intens[...]
EN Attempts have been undertaken to evaluate carbon deposits on the Fore-Sudetic Monocline in terms of the prospect of discovering new hydrocarbon reservoirs. Folded carbon deposits belong to the Variscan structural level, and with the Older Paleozoic beds represent the so-called Variscan Externides. T[...]
9
61%
Górnictwo i Geologia
PL W Rowie Lubelskim strumień cieplny był w przeszłości znacznie większy od współczesnego, osiągając wartości od 62 do 95 mW/m2 podczas maksymalnego pogrążenia, które miało miejsce na większości obszaru Rowu Lubelskiego, z końcem westfalu, przed inwersją asturyjską. Jedynie w NW części uwęglenie kontyn[...]
EN In Lublin Trough heat flow values in the past were much higher than now and reached values in the range 62-95 mW/m2 during the maximum burial event usually before the time of the Asturian inversion. Only in the NW part of the Lublin Trough coalification continued until the end of the Cretaceous. Bot[...]
10
61%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 1 45--49
PL W artykule przedstawiono ocenę zawartości jonu barowego dopływającego z utworów karbonu do kopalń w solankach, a następnie zmian ilości tego szkodliwego dla środowiska wodnego składnika, wynikających z procesów zachodzących w węglonośnych utworach oraz w wyrobiskach górniczych w czasie przepływu wód[...]
EN The article presents an assessment of barium ion content inflowing from the Carboniferous measures to the mines in the brine, followed by changes in the amount of this component harmful for the water environment resulting from the processes taking place in the coal-bearing formations and in mine wor[...]
11
61%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 4 297--302
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań według projektu „Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska przez VSB-TU w Ostravie oraz GIG (CZ 3.22/1.2.00/1[...]
EN The article presents the results of the research done within project „Assessment of concentrations of WWA and heavy metals on the surface of dumps and industrial facilities" realized under the Operational Programme of Cross Border Cooperation of Czech Republic - Republic of Poland by the VSB-TU in O[...]
12
51%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 335-335, 342
EN In the Lublin region Carboniferous sandstones are represented by subarkosic, quartz and sublithic, occasionally arkosic arenites and wackes. These rocks are characterized by porosity (primary and secondary) ranging from 0 to 22.43% and permeability from 0 to over 1000 mD. Two diagenetic processes, t[...]
13
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1998 nr 383 5-53
PL Obszar badań obejmuje zachodnią część Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Na tle dotychczasowego stanu wiedzy o węglach LZW i badań autorki (przeprowadzonych na 270 próbkach węgla z 10 odwiertów) przedstawiono zmienność budowy petrograficznej pokładów węgla przy równoczesnym rozpoznaniu metodami petrogr[...]
EN The study area in the neighbourhood of Dęblin and Krasnystaw comprises a western part of the Lublin Coal Basin (LCB). This work discusses the variability of petrographic composition of coal seams and the recognition (by petrographic methods) of genetic-and-facial conditions and coal rank as well; th[...]
14
51%
Przegląd Geologiczny
EN The present article concerns a characteristics of enigmatic encrusting organisms of the order Microconchida (microconchids), similar to polychaetes of the genus Spirorbis, as well as a description of their finds from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia region, southern Poland. The microconc[...]
15
51%
Acta Geologica Polonica
EN Ginteria fungiforma gen. et sp. nov. is described on the basis of isolated teeth from the Visean (Brigantian) of the Matlock Limestone Formation of Derbyshire, England and the Late Visean (Msta Formation) of the Novgorod District, and the Early Serpukhovian (Steshev Formation) of the Moscow District[...]
16
51%
Przegląd Geologiczny
2004 Vol. 52, nr 12 1156-1156
EN Twenty Carboniferous profiles from the Baltic part of Pomeranian Segment of the Middle Polish Trough were characterized for source rock properties according the results of geochemical analyses. The best source rocks occur within Tournaisian mudstones and claystones, where TOC values reach up to 10.7[...]
17
51%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W wyrobiskach górniczych pobrano próbki kawałkowe węgla kamiennego reprezentujące pełną miąższość pokładu o numerze 308 (2,1 metra). Badania mikroskopowe węgla wykonano według samodzielnie opracowanej metodyki umożliwiającej wykonanie ciągłego profilu petrograficznego - "mikroprofilu", oraz łatwego [...]
EN Lump samples of coal, representing the full length (2.1 m) of the No 308 coal seam, were collected underground. Microscope investigations of the coal were carried out using a self-developed method that enables obtaining of a continuous petrographical profile ("microprofile") and computerized process[...]
18
51%
Archiwum Mineralogiczne
PL Zbadano skały pochodzące z głębszych poziomów profili głębokich otworów wiertniczych Kuźmina-1 i Czudec-1: prowadzono badania mikroskopowe płytek cienkich, badano obrazy uzyskane skaningowym mikroskopem elektronowym, wykonano kompleksową analizę rentgenowską oraz punktową analizę chemiczną w wybrany[...]
EN Petrological investigations were carried out on rocks from the Skole Unit of the Carpathian flysch, as well as on Miocene, probably older Tertiary, Lower Carboniferous and Precambrian basement rocks. Samples were taken from deep boreholes Kuzmina-1 and Czudec-1 (Fig. 1). The Kuzmina-1 borehole is, t[...]
19
51%
Kwartalnik Geologiczny
PL Dobry stan rozpoznania biostratygrafii karbońskiej sukcesji Lubelszczyzny, wzbogacony ostatnio o analizę występowania konodontów i glonów wapiennych, pozwala na dość wiarygodne określenie relacji lokalnych granic stratygraficznych do uniwersalnych, międzynarodowych poziomów chronokorelacji. Za najba[...]
EN Five informal complexes with isochronous boundaries have been distinguished in the Carboniferous succession of the Lublin Basin. A description of their internal architecture and discussion of stratigraphical aspects of their boundaries are presented. Isochroneity of boundaries has been proved biostr[...]
20
51%
Przegląd Geologiczny
2000 Vol. 48, nr 12 1156-1159
PL Analiza palinologiczna trzynastu próbek z otworu wiertniczego Jabłonna IG1 wykazała, że tylko dwie z nich, pochodzące z warstw zarębiańskich, są pozytywne. Wiek tych próbek określono na późny turnej (żony mikroflorystyczne PC i CM). Pozostałe składniki kerogenu to liczne prazynofity (Leiosphaeridium[...]
EN Thirteen samples from the Jabłonna IG1 borehole were palynologicaly examined, only two of them (from Zareby Beds) contained palynomorphs. The age of those samples is determined as late Tournaisian (PC and CM Miospore Zones). Remaining components of kerogen are: numerous Prasinophyta (Leiosphaeridium[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last