Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kara
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 56-57
PL W obecnym stanie prawnym zakres podstaw prawnych pozwalających na umorzenie odroczonej opłaty albo kary uległ znacznemu poszerzeniu. Każdy przypadek dewastacji zieleni powinien być jednak poddawany indywidualnej ocenie.
2
100%
Przegląd Geodezyjny
2015 R. 87, nr 8 12--20
3
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2005 nr 2 2-7
4
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 72-73
PL Z problematyką kar pieniężnych za zniszczenie drzew na skutek ich wadliwej pielęgnacji łączą się rozwiązania pozwalające zmniejszyć wymiar zespolonej kary pieniężnej względem sprawcy.
5
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 10 44--45
PL Zdaniem TK, organ samorządu terytorialnego, orzekając karę pieniężną, powinien mieć możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu, co winno przejawiać się w możliwości zmniejszenia wysokości wymierzonej kary pieniężnej w uzasadnionych sytuacjach.
6
75%
Zieleń Miejska
2018 Nr 4 49--50
PL Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego konieczne jest precyzyjne określenie, w jaki sposób będą stosowane sankcje za naruszenie prawa.
7
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 7-8 63--64
PL Jedynym kryterium mającym znaczenie przy wymierzaniu kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) jest potwierdzenie wystąpienia stanu naruszenia prawa przez posiadacza nieruchomości, na której rosły drzew[...]
8
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 9 48--49
PL Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo[...]
9
63%
Recykling
2010 nr 11 54-55
PL Strumień odpadów w postaci pojazdów wywołuje szczególne zainteresowanie ze strony zarówno polskich podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność gospodarczą jak i osób fizycznych.
10
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 5 48-49
PL Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidł[...]
11
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 12 40-41
PL Wysokość kar pieniężnych za zniszczenie lub mimice drzew bądź krzewów bez wymaganego zezwolenia do tej pory była mocno zróżnicowana. Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie przyrody dają mą na to, aby ustalać stawki kar w odniesieniu do daty ich popełnienia, uwzględniając przy tym współczynniki różnicu[...]
12
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 3 50-50
PL Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych ka[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 3 3429--3439
PL W artykule przedstawiono rolę sądowego wymiaru kary za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w aspekcie ochrony bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W odróżnieniu od ustawowego wymiaru kary, wskazano na istotne znaczenie sędziowskiego swobodnego uzna[...]
EN The article presents the role of the judicial penalty for the offense of driving under the state of intoxication or under the influence of an intoxicating substance in light of protecting road traffic safety. In contrast to the statutory sentencing, the significance of judges’ discretion and agreeme[...]
14
63%
Zieleń Miejska
2015 Nr 4 48--49
PL Wyrok Trybunału oprócz problemów związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w okresie 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie standardów wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia do wymogów Konstytucji RP rodzi także dodatkowe wątpliwości związane z przeda[...]
15
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 5 48--49
PL Po wejściu w życie rozwiązań wynikających z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DzU z 2016 r., poz. 2249) istotne jest przyjrzenie się kwestiom kar pieniężnych za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
16
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 6 48--49
PL Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego.
17
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 9 47--49
PL Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).
18
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 12 48--50
PL Drzewa są tym składnikiem środowiska przyrodniczego, który chyba jest najbliżej ludzi i z którym każdy z nas ma najczęściej do czynienia. Jednak aby rośliny te mogły spełniać swoje funkcje sanitarne i estetyczne, muszą odznaczać się odpowiednim stanem zdrowotnym i wizualnym.
19
51%
Recykling
2010 nr 3 10-12
PL Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na transportującego odpady karę pieniężną, jeżeli chociażby nieumyślnie nie realizował on przewozu ustaloną trasą przejazdu. W swym orzeczeniu WSA w Warszawie stwierdził, że tak stanowi przepis art. 33 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzyn[...]
20
51%
Recykling
2009 nr 7-8 10-11
PL W praktyce zaczęły pojawiać się sytuacje, w których ta sama osoba fizyczna za nielegalne sprowadzanie odpadów najpierw jest skazywana wyrokiem karnym, a następnie inspektor ochrony środowiska wymierza jeszcze karę pieniężną. Oczywiście można wyobrazić sobie sytuacje, w których postępowania administr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last