Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 532
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kanalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 2 65-66
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano wyniki pięcioletnich badań stanu technicznego kamionkowych przewodów kanalizacyjnych prowadzonych na terenie całej Polski przy pomocy telewizyjnej aparatury inspekcyjnej. Badaniom poddane były kanały, których czas budowy przypadał od lat 20 - tych do lat 90 - tych XX wieku. Na podstaw[...]
EN The results of five - years inspection of stoneware sewage systems technical conditions were presented in the paper. The inspections were carried out throughout the territory of Poland by means of TV inspection equipment. The inspected sewage systems were build since 20's to 90's of the XX century. [...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Burzliwy rozwój telekomunikacji oraz Internetu powoduje zwiększone zapotrzebowanie na łącza telekomunikacyjne, szczególnie szerokopasmowe. Wywołuje to konieczność układania coraz to większej ilości kabli, szczególnie w miastach. Istnieją metody pozwalające na wykorzystanie istniejącej infrastruktury[...]
EN Stormy development of telecommunication and Internet creates increased demand for telecommunication especially broadband links. As a result a necessity for laying larger and larger number of cables arises, particularly in cities. There are methods that enable using the existing underground infrastru[...]
4
63%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 72-79
PL Modelowanie działania istniejących, modernizowanych czy też nowo projektowanych systemów kanalizacyjnych w Polsce, zalecane normą PN-EN 752 i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2006 r., jest w praktyce rzadko stosowane, m.in. z braku dostatecznych podstaw metodycznych. Praca nawiązuje do dotychcz[...]
EN Modelling of existing, modernized or newly designed sewer systems - recommend by the PN-EN 752 and Regulation of the Minister of the Environment from 2006 - is rarely used in practice in the absence of sufficient methodological bases. Work refers to the current state of knowledge in this field [1, 2[...]
5
63%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 11 65-67
PL Od lipca 2011 r. działa w Polsce program NFOŚiGW pn. "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". W artykule scharakteryzowano jego najważniejsze elementy i podano wskazówki, jak skutecznie starać się o dofinansowanie lub preferenc[...]
6
63%
Instal
2010 nr 2 48-53
PL Przedstawiono problemy samooczyszczania przewodów kanalizacyjnych małych średnic. Wykazano, że najważniejsze są konsekwencje spadku strumienia objętości ścieków przy równoczesnym wzroście ich koncentracji. Wymaga to zmiany definicji warunków samooczyszczania. Przy projektowaniu należy korzystać z kr[...]
EN Existing questions of the small sewers self-cleaning conditions are presented. It was shown the consequences of the wastes quantity reduction as well as of the wastes concentration increase to be the main question here. These factors need of change of the self-cleaning conditions definition. The cri[...]
7
63%
Instal
2010 nr 3 42-44
PL W artykule przedstawiono obliczenia instalacji wewnętrznych i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12056:2002. Prezentowana metoda może być także stosowana do obliczania sieci kanalizacyjnych. Istotą metody jest wykorzystanie formuły Colebrooka-White'a do obliczenia współczynnika oporów l[...]
EN In the article a calculation of in-built sewage system and sewage connections according to the standard PN-EN 12056:2002 has been presented. The method can be used also for dimensioning of sewage networks. The main idea of the method is using of Colebrook-White formula for calculation of friction fa[...]
8
63%
Instal
2008 nr 4 50-53
PL W artykule przedstawiono instalację kanalizacji sanitarnej Geberit Sovent przeznaczoną dla budynków wysokich. W artykule zamieszczono krótki opis armatury Sovent, zasadę jej działania jak również wyniki pomiarów hydraulicznych przeprowadzonych na wieży testowej w laboratorium Geberit. Pomiary hydrau[...]
EN The paper presents Geberit Sovent, a domestic drainage system developed for high rise buildings. A short description of the Sovent fitting and its operation principles is given as well as the results of tests carried out on a hydraulic test tower in the Geberit laboratory. Hydraulic examination show[...]
9
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 6 50-51
PL Kanalizacja jest to zespół konstrukcji inżynierskich, który ma za zadanie odprowadzić z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego, itp.) wszystkie rodzaje ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich ocz[...]
10
63%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 4 86-89
PL W artykule starano się przedstawić podstawowe informacje dotyczące zakresu finansowania ze środków UE wykonywanych prac wstępnych inwestycji w sieciach kanalizacyjnych.
11
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 3 75-80
EN Working of a typical retention reservoir and scheme of basic solution for multichamber gravitation reservoir. Comparison of hydraulic systems' influences on working effectivity of basic types of sewage reservoirs.
12
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 4 124-128
EN Way of selecting channels' minimal decline based on requirements concerning keeping proper flow capacity and conditions for self-treatment. Sludge danger. Results of numeric experiments.
13
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 7 256-258
EN Three stages of water supply/sewage treatment systems development in Gdańsk: Middle Ages, modern and contemporary ones.
14
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 1 26-30
EN Wrocław sewage draining system. Construction characteristics of interceptors, their design history and examination results plus suggested renovation technology.
15
63%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 10 109--110
PL Obecnie w wielu miejscowościach trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnych, jednak nie każde proponowane rozwiązanie jest zasadne z technicznego punktu widzenia. Niektóre okazują się drogie i uciążliwe w eksploatacji. W opisywanym przypadku nie zastosowano kanalizacji podciśnieniowej, z uwagi na ryzyko kł[...]
16
63%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 4 133--136
PL Przy wykonywaniu inwestycji wodno-kanalizacyjnych bardzo ważne są aspekty techniczne. Jednak nie mniej istotne jest przygotowanie inwestycji pod względem prawnym, a w przypadku kanalizacji wybranie odpowiedniego systemu odprowadzającego ścieki.
17
63%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 4 97--100
PL W artykule przedstawiono rodzaje uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych. Przeprowadzona analiza, zarówno przyczyn, jak i konsekwencji występowania uszkodzeń pozwoliła na sformułowanie odpowiednich zaleceń dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów sieci.
18
63%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 5 68--70
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania wód opadowych gromadzonych w zbiornikach retencyjnych do płukania kanałów sanitarnych. Zastosowanie tej metody jest szczególnie korzystne na terenach, gdzie brakuje odbiorników wód opadowych.
19
51%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 4 268--271
Water supply and wastes disposal company. Transregional issues Lacks of Polish law system. Existing conflicts. New possibilities and new hazardous. Rain water disposal as element of urban drainage. Public procurement law.
PL Braki polskiego systemu prawnego. Występujące konflikty. Nowe możliwości i zagrożenia. Gospodarka wodami jako element melioracji miejskich. Prawo zamówień publicznych.
20
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 12 38-40
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last