Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kamień budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Obecnie w Polsce obserwuje się wzrost zastosowania w budownictwie kamienia budowlanego. Jednocześnie brak jest w kraju ośrodka badawczego, w którym można przeprowadzić badania kamienia budowlanego zgodnie z normami PN-EN. W referacie skoncentrowano się na analizie 11 norm PN-EN ustanowionych przez P[...]
EN The aim of this paper was presented PN-EN Standards connected with natural stones. The methods of investigations of the natural stones are concerned with determination of water absorption coefficient by capillarity, compressive strength, real density, apparent density, open total porosity, resistanc[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Polski przemysł kamieniarski to wielowiekowa tradycja stosowania kamienia. Dysponując zasobami naturalnymi, zakładami wydobywczo-przeróbczymi i montażowo-usługowymi może sprostać zapotrzebowaniom budownictwa, drogownictwa, hydrotechniki. W artykule zaprezentowano wykorzystanie kamienia w dziejach lu[...]
EN Polish stone industry has centuries long tradition of stone usage. Having stone deposits, quarries, and processing and service site-assembly companies is well suited to fulfill needs of construction industry, highway and hydraulic engineering. Paper presents utilization of stone in human history and[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badania petrograficzne kamienia budowlanego są ważne nie tylko ze względu na klasyfikację petrograficzną, ale w celu określenia właściwości, które mają wpływ na jego zachowanie w obiekcie budowlanym, a głównie na jego walory estetyczne przy równoczesnym zachowaniu odpowiednich charakterystyk fizykom[...]
EN The papers is focused on showing usefulness of nonstandard methods as: X-ray diffraction analysis, thermal analysis (DTG, DTA and TG) and scanning electron microscope for estimation of mineral composition and microstructure of sandstones.
4
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 447--452
PL Zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, położony na wzniesieniach Pogórza Wiśnickiego, jest jedną z wielu zabytkowych siedzib magnackich na terenie Polski. Zamek zawdzięcza swój dzisiejszy kształt licznym przebudowom, które miały miejsce od jego lokacji w XIV wieku do powstania ostatecznej for[...]
EN The Nowy Wiśnicz castle of the Kmita and Lubomirski families is one of many historic magnate seats in Poland. It is located on the hills of the Wiśnicz Highland. The castle history started in the 14th century and had its peak in the 17th century. Being a stronghold at the beginning, the castle owns [...]
5
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę uszkodzeń elementów kamiennych w wybranych budowlach i nawierzchniach drogowych na terenie Wrocławia, powstałych w wyniku wymiany ognia u schyłku II wojny światowej. Ukazano zróżnicowanie parametrów śladów ostrzału artyleryjskiego oraz prowadzonego z broni ręcz[...]
EN The general characteristics of damages to stony elements in selected buildings and road surfaces in Wroclaw, created during the end of World War II, was presented. The variability of parameters of traces after use of small arms and artillery fire in various types of stone (granites, sandstones), as [...]
6
88%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 1 110-112
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy scharakteryzowano trendy w rozwoju krajowej podaży kamieni budowlanych i drogowych. Omówiono znaczenie i kierunki dostaw importowanych kamieni budowlanych surowych i obrobionych oraz ich pozycję na krajowym rynku. Poddano analizie strukturę wartościową, ilościową oraz geograficzną krajowego [...]
EN The paper presents current trends of development of domestic dimension and road stone supply. Importance and directories of dimension stone imports, as well as their market position, are analysed, j volume, value and geographical structure of domestic dimension market are presented. Finally, perspec[...]
8
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2008 nr 429 167-172
PL W pracy przedstawiono różne rodzaje kamieni użytych na zewnątrz i wewnątrz wybranych kościołów w rejonie Słomnik. W Wysocicach wykorzystano wapienie jurajskie, w Prandocinie piaskowce szydłowieckie i suchedniowskie, a w Niedźwiedziu wapienie pińczowskie. Przejawy największej destrukcji obecne są w w[...]
EN The authors studied various types of building stones, the mechanism of their destruction and the state of their preservation. The stones were used outside and inside selected churches in the Słomniki region: Roman edifices were erected in Wysocice using the Jurassic limestone and in Prandocin using [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 80 5-25
PL Województwa Polski południowej - dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie - są częścią kraju o bardzo wysokim poziomie eksploatacji złóż podstawowych zwięzłych kopalin skalnych, udokumentowanych jako złoża kamieni budowlanych i drogowych oraz wapieni i dolomitów przemysłowych. Jes[...]
EN Voivodeships of southern Poland - Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie and Podkarpackie voivodeship - are this part of the country, where intensive extraction deposits of the main compact rock minerals - recognized as deposits of dimension and crushed stone, industrial limestone or industria[...]
10
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W ostatnim okresie obserwuje się w kraju wzrost zainteresowania kamieniem budowlanym jako materiałem do stosowania w budownictwie, szczególnie z przeznaczeniem na elewacje budynków i do inwestycji wewnętrznych. Przedstawiono dane dotyczące wydobycia i importu kamienia naturalnego oraz jego podstawow[...]
EN In last period, the rising application of natural stone products in construction is observed in Poland. In paper, the data dealing with extraction and import of natural stones, main direction of application and current European standards are discussed. These standards are discussed in three followin[...]
11
63%
Archives of Mining Sciences
PL Nowe zaprawy ekstrakcyjne są używane na szeroką skalę do cięcia i rozłupywania kamieni budowlanych, zwłaszcza granitów. Są one tanie, nietoksyczne, bezpieczne dla środowiska, działają w szerokim zakresie temperatur, szybko i wydajnie. Zaprawy ekspansywne przecinają skałę po wytworzeniu się odpowiedn[...]
EN New-made expansive mortars have been extensively used for cutting and splitting dimension stones especially for granites including low costs, low ore loose, no toxicity and high safe for the ecology, wide range of temperature utilization, low time effect and good production rate, etc. Expansive mort[...]
12
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono krótki przegląd stanu przemysłu kamienia budowlanego w Polsce, wielkość zasobów i wielkość wydobycia w wydzielonych grupach surowcowych. Ponadto krótki opis występowania oraz bazę surowcową w grupie skał magmowych (granity, sjenity), skał węglanowych (marmury, wapienie zbite, trawertyn[...]
EN A brief review of building stone industry condition in Poland as well as reserves and output quantity in selected groups of resources has been presented in the paper. A brief description of occurrence and source of raw materials in the group of igneous rocks (granite, syenite), coal rocks (marble, [...]
13
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Głazy narzutowe są naturalnym surowcem mineralnym powszechnie wykorzystywanym od tysięcy lat. Stosowano je głównie jako materiał budowlany. Tak wykorzystywano otoczaki drobniejsze, ale także głazy o wymiarach nawet ponad 1 m. Obecnie pomimo istniejących niezwykle dużych możliwości wyboru materiałów [...]
EN Erratic boulder stones are natural mineral resource widely used for thousands of years. They were mainly used as a building material. Both smaller boulder styones and stones exceeding even 1 meter were used in this way. Nowadays, even though there are many possibilities of choosing building material[...]
14
63%
Przegląd Geologiczny
PL Wznoszony na przestrzeni niemalże 70 lat kompleks gmachów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie stanowi doskonale pole obserwacji geologicznych. Zastosowane tu materiały kamienne, różne w poszczególnych budynkach, są odzwierciedleniem m.in. zmieniających się granic Polski. Do najciekawszych z zastoso[...]
EN Buildings of the Jagiellonial Library, successively erected for almost 70 years, present themselves an excellent area of geological investigations. The origin of stones used for the construction, highly diversified in various buildings, reflect changes of Polish borders after the World War II. To th[...]
15
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 2 97-99
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono zmiany zachodzące w tworzeniu, wykorzystaniu i gromadzeniu odpadów w górnictwie skalnym, w dwóch grupach surowcowych kamieniu drogowym i budowlanym oraz kruszywach naturalnych, w latach 1995-1999. Zestawiono zmiany w wydobyciu. Zasygnalizowano koszty składowania odpadów w nawiązaniu do[...]
EN Changes in the production, utilization and storing wastes in rock mining are presented in two major resources groups, road and building stone and natural agregates in years 1995-1999. The changes in their exploitation are outlined. There are mentioned waste storage costs in relation to changing rate[...]
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono stan obecny i trendy w głównych branżach sektora mineralnych materiałów budowlanych: kruszyw naturalnych i łamanych, kamienia budowlanego i drogowego, ceramiki budowlanej, cementu, wyrobów wapienniczych, gipsu i anhydrytu. Dla każdej z tych grup przedstawiono tendencje krajowej produkc[...]
EN The article presents current situation and future tendencies of the main mineral building materials industries: natural and crushed aggregates, dimension and red ceramics, cememt, lime products, gypsum and anhydrite. For each group, trends of domestic production and consumption, as well as internati[...]
18
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 437--440
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę piaskowców lgockich poziomu dolnego jako materiału budowlanego użytego do budowy kaplic Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Badania makroskopowe i mikroskopowe próbek pochodzących z kaplic i z lokalnych odsłonięć wykazały, że głównym miejscem po[...]
EN The paper briefly presents the characteristics of the Lower Lgota sandstones as a building material used in chapel buildings of the Way of the Cross in Kalwaria Zebrzydowska. Macro- and microscopic examinations of rock samples show that the Maria Magdalena quarry situated on the slopes of the Zarek [...]
19
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2006 nr 4 48--53
PL Złoża, niezależnie od rodzaju kopaliny, są zwykle oceniane na podstawie kryteriów ekonomicznych: wielkości zasobów i jakości kopaliny. Ocena ta jest używana przy sprzedaży całego złoża lub samej kopaliny. Jest bardzo niewiele przypadków kompleksowej oceny złoża, opartej na klasyfikacji w skali kraju[...]
20
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono wyniki badań terenowych, petrograficznych oraz technologicznych piaskowców dolnojurajskich (liasowych) okolic Przysuchy i Opoczna. W obszarze o powierzchni ponad 200 km2, zlokalizowanych zostało pięć kamieniołomów (w trzech z nich prowadzi się wydobycie na lokalne potrzeby mieszkańców,[...]
EN The paper presents the interpretation of results of field research, petrographic analyses and technological investigations of Lower Jurassic sandstones, occurring in Przysucha and Opoczno area. As the consequence of field research, carried out at the area of 200 km2, five quarries were located. The [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last