Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kalorymetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 191-201
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu dwóch domieszek upłynniających na całkowite ciepło hydratacji po 48 godzinach twardnienia cementów oraz na szybkość wydzielania ciepła w tym okresie. Badania przeprowadzono dla trzech cementów powszechnego użytku: CEM I 42,5R, CEM II/A-V 32,5R, CEM III/[...]
EN The paper reports experimental results of the influence of two superplasticizers upon the total cement hydration heat after 48 hours of hydration and upon the rate of heat emission in this period. Examinations were made on three types of cement: CEM I 42,5R, CEM II/A-V 32,5R, CEM III/A 32,5. The mea[...]
2
100%
Cement Wapno Beton
PL Podkreślono znaczenie kalorymetrü w technologii betonu jako metody badań dostarczającej informacji na temat termokinetycznych, termodynamicznych i termochemicznych własności badanych układów. Pozwala ona ilościowo oznaczać szybkość przebiegających procesów, rozróżniać najważniejsze etapy reakcji, oc[...]
EN The importance of calorimetry in concrete technology is emphasized, as a method furnishing informations on the thermokinetic, thermodynamic and thermochemical properties of investigated systems. It allows to determine quantitatively the rate of progressing reactions, to distinguish the most importa[...]
3
100%
Journal of Technical Physics
EN New instrument for metrology applications in measurements of laser pulse energy is presented. Due to its parameters it can be used as a standard for unit of energy of pulse laser radiation. The instrument consists of a control unit, three different sources of laser radiation, two receivers of optica[...]
4
88%
Przemysł Chemiczny
5
75%
Cement Wapno Beton
PL Kalorymetria jest ważnym źródłem informacji o właściwościach, składzie, strukturze, szybkości i pełni przemian zachodzących podczas twardnienia cementu i betonu, które mają duże znaczenie przy prognozowaniu właściwości i doborze warunków twardnienia betonu. Dwa składniki analizy kalorymetrycznej - t[...]
EN Calorimetry is an important source of information on properties, composition, structure, rate and fullness of tranformations occuring during the hardening of cements and concretes, which are of great value in forecasting of properties and selecting the hardening conditions of concrete. Two component[...]
6
75%
Postępy Fizyki
2003 T. 54, z. 5 217-219
7
75%
Cement Wapno Beton
PL W układach, w których zachodzi zjawisko twardnienia, procesy wewnętrzenj wymiany ciepła i masy są związane termodynamicznie z chemicznymi i fizycznymi procesami tworzenia struktury. Zastosowanie termodynamiki do badania stanu takich układów nie budzi wątpliwości. Najłatwiej zidentyfikować fazę ciekł[...]
EN In the systems in which the phenomenon of hardening takes place, internal heat and mass exchange processes are thermodynamically connected with chemical and physical processes of structure formation. The application of the thermodynamics for the investigation of the state of such systems leaves no r[...]
8
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The results of calorimetric studies of 5SrRNA isolated from Lupinus luteus and of tRNA (Phe) both in the absence and in the presence of different concentrations of cations Cu(2+), Pb(2+) are reported. The temperature and the enthalpy of melting have been determined. Using the deconvolution method th[...]
9
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Two-component mixtures (pyrolants) made from polytetrafluoroethylene (TF) and magnesium (Mg), aluminium (Al), an aluminium-magnesium alloy (Al3Mg4), titanium (Ti) and zirconium (Zr) were investigated. The heat of combustion of chosen mixtures containing different mass fraction of components (TF and [...]
10
75%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano wpływ PbO na kinetykę wydzielania ciepła i kształtowanie właściwości użytkowych cementów portlandzkich. Badania kalorymetryczne wykazały opóźnienie hydratacji w funkcji zawartości domieszki. Wyniki te przekładały się na opóźnienie procesu wiązania zaczynów i twardnienia zapraw. Stwierdzono j[...]
EN The effect of PbO on the heat evolution and standard properties of Portland cement pastes and mortars was studied. The hindering of hydration process, depending on the additive content was found by calorimetric measurements. These results were compatible with delayed setting and hardening of cement [...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 4 761--765
PL Aktywowanie mieszanek popiołowo-cementowych o znacznej zawartości popiołu lotnego ma na celu przeciwdziałanie długiemu okresowi wiązania i twardnienia oraz obniżonej wytrzymałości na ściskanie. Potwierdzono, że kalorymetria może być stosowana do wstępnej oceny takich układów, umożliwiając szybkie uz[...]
EN The ash-contg. cement mixts. (ash content 80%) were activated mech. or/and chem. (Na₂SO₄ and Ca(OH)₂) to det. the thermal effects of hydration. The simultaneous activation was the most effective.
12
63%
Archives of Mining Sciences
PL Kalorymetrycznie wyznaczono ciepła immersji w wodzie węgli: subbitumicznego (S) i bitumicznego (B) w stanie suchym i odgazowanym oraz po ekstrakcji wodą. Wyniki tak przeprowadzonych eksperymentów umożliwiłyby oszacowanie udziału ciepła rozpuszczania niektórch składnikóww mineralnych węgli w końcowym[...]
EN Two samples of subbituminous and bituminous coals were investigated with respect to assess the influence of water-soluble inorganic matter on the values of immersion heat, Him, of these coals in water. Dissolution heat of the minerals was found to may cause change in values of Him as much as 1.2 J/g[...]
13
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 59--63
PL Ciepło zwilżania regenerowanych włókien celulozowych, takich jak TENCEL®, wiskoza i włókna modalne, badano za pomocą kalorymetrii reakcyjnej w porównaniu do bawełny, poliestru i tkaniny TENCEL®. Kalorymetria reakcyjna jest metodą stosowaną do pomiaru ciepła wydzielanego w wynika reakcji chemicznej, [...]
EN The heat of wetting of regenerated cellulosic fibres (TENCEL®, Viscose and Modal) was investigated by reaction calorimetry in comparison with cotton, polyester and TENCEL® Fabric. Reaction calorimetry is a technique applied for measuring the heat evolved in chemical reactions where very high analyti[...]
14
63%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 673--676
PL W pracy analizowano przyczyny występowania efektu egzotermicznego, z maksimum w temperaturze –55°C, tworzącego się przy odpuszczaniu próbek ze stali X153CrMoV12. Ciepło, które wydziela się w pierwszym etapie grzania próbek poddanych głębokiemu wymrażaniu długookresowemu (rys. 1b), ujawnia procesy po[...]
EN The study analyses the cause of the exothermic effect with its maximum at a temperature of –55°C, occurring during tempering of X153CrMoV12 steel. The heat, that is dissipated in the first phase of heating up of the samples subjected to deep cryogenic treatment (Fig. 1b), reveals the processes of or[...]
15
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2010 Vol. 55, iss. 4 1021-1028
PL Entalpia tworzenia stopów na osnowie AlNi3 z udziałem żelaza została wyznaczona doświadczalnie kalorymetryczną metodą rozpuszczania oraz metodą bezpośredniej reakcji. Uzyskane wyniki przeanalizowano pod kątem wyznaczenia granic międzyfazowych w badanym pseudo-binarnym układzie AlNi3-FeNi3.
EN The enthalpies of formation of AlNi3-based alloys with iron additions were determined both by solution and direct reaction calorimetry. The results were analyzed in order to determine phase boundaries in the pseudo-binary AlNi3-FeNi3 system.
16
63%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 1 255--260
PL Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych związków organicznych na stabilność termiczną wodnych roztworów zawierających do 50% mas. azotanu(V) amonu, buforowanych wodorofosforanem(V) amonu w ilości 15% mas. Pomiary wykonano z wykorzystaniem skaningowej kalorymetrii różnicowej. Roztwór pozbawiony zw[...]
EN The aim of the research was to investigate the effect of selected organic compounds on the thermal stability of aqueous solutions containing up to 50 wt. % ammonium nitrate, buffered with 15 wt. % diammonium phosphate. The measurements were carried out using differential scanning calorimetry. Soluti[...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Entalpia tworzenia fazy międzymetalicznej BLi (B48Li52) została zmierzona przy użyciu metody rozpuszczania w wodzie oraz metody bezpośredniej reakcji. Faza była wytworzona w komorze manipulacyjnej w atmosferze oczyszczonego argonu z odpowiednich naważek B oraz Li. Eksperymenty [...]
EN The formation enthalpy of the BLi (B48Li52) intermetallic phase was measured with the use of the water reaction and the direct reaction calorimetric method. The phase was prepared of weighed amounts of B and Li in a glove-box filled with high purity argon. The BLi phase was con[...]
18
63%
Inżynieria Materiałowa
2016 Vol. 37, nr 3 104--108
PL Największe właściwości wytrzymałościowe stopy aluminium grupy 2xxx uzyskują na drodze odpowiedniego doboru składu chemicznego oraz parametrów obróbki cieplnej. Procesem zapewniającym uzyskanie najlepszych właściwości wytrzymałościowych przy zachowaniu dobrej plastyczności jest umacnianie wydzielenio[...]
EN This paper is showing the results of study devoted to determination of the chemical composition and strengthening process parameters effect on the precipitation sequence of intermetallic phases in the supersaturated 2xxx aluminium alloys. This study was based on a calorimetric study where temperatur[...]
19
63%
Proceedings of ECOpole
2011 Vol. 5, No. 2 419--424
PL Zaproponowana metodyka wyznaczania efektów cieplnych reakcji utleniania związków chemicznych może stać się dobrym narzędziem do badania mechanizmów ich przebiegu.
EN Combination of calorimetry and the oxidation process at elevated temperature and pressure to determine heat effects can be a good method to study mechanisms of chemical reactions.
20
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 2 231--238
PL Ocena reaktywności mieszanin w określonych warunkach jest niezbędna, aby móc w sposób bezpieczny i świadomy projektować oraz usprawniać procesy technologiczne. Jednym z powszechnie stosowanych związków, którego reaktywność jest niezwykle ważna, jest azotan amonu i jego roztwory. Największy wpływ na [...]
EN Assessment of mixtures reactivity under certain conditions is essential for safe and conscious designing and improving manufacturing processes. One commonly used compound, the reactivity of which is very important, is ammonium nitrate and its solutions. The biggest influence on the reactivity of amm[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last