Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jony metali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1999 z. 3 25-33
PL Opracowano metodę syntezy jonoforu na podstawie kaliks-4-arenu ze zdolną do polimeryzacji grupą funkcyjną w jego "szerokim obrzeżu". Monomer kaliksarenowy z grupą metakryla- midową poddany kopolimeryzacji z metakrylanem metylu dawał w wyniku polimer, który następnie był wykorzystywany do otrzymania [...]
EN The synthesis method of the ionophore based on calix[4]arene containing at the wide rim polymerizable functional group was worked up. Calixarene monomer methacrylamide group was copolymerized with methyl methacrylate yielding polymer for ionoselective membranes. Potentiometric measurements of the me[...]
2
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Drobnoustroje odgrywają decydującą rolę w wielu procesów ważnych dla ży-cia na całej kuli ziemskiej, a jony metali związane są z wieloma aspektami ich funkcjonowania. Wiele pierwiastków określanych mianem metali ciężkich odgrywa ważną rolę jako jony biogenne niezbędne dla prawidłowego funk-cjonowani[...]
EN Microorganisms play important roles in processes which are critical to life on entire earth. In many aspects of microbial life metal ions are involved. Many of them are recognized as heavy metals toxic in high concentrations but equ-al1y they are ranged as biogenic ions indispensable for regular fun[...]
3
70%
Wiadomości Chemiczne
2000 [Z] 54, 5-6 389-434
EN The review is focused on the problems of supramolecular assistance to molecular synthesis which means the employment of supramolecular interactions to control the chemical synthesis, i.e. to guide the regio- and/or stereoselective formation of covalent and/or mechanic bonds. Such an approach results[...]
4
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 11 1162-1167
PL Obserwowano pośredni wpływ zanieczyszczenia powietrza w krakowskiej dzielnicy Podgórze na wzrost populacji mszycy Aphis fabae i jej wrogów naturalnych. Silne zanieczyszczenie powietrza w Podgórzu wpłynęlo na małą bioróżnorodność biedronek (Coccinelidae) i złotooków (Chrysopidae). Dużą liczebność paj[...]
EN An indirect effect of heavy air pollution in the Podgórze - Kraków district on increased populatian of Aphis fabae and numbers of its natural enemies was observed. Strong air pollution in Podgórze influenced smali species bio-diversity of Coccinellidae and Chrysopidae. Big numbers of spiders and pre[...]
5
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów Mg(II), Zn(II) i Cu(II) na syntezę przez izolaty Trichoderma spp. enzymów pektolitycznych: poligalakturonazy (PG) i liazy pektynianowej (PGL) oraz enzymów celulolitycznych: endo-1,4-ß-D-glukanaz (endocelulaz), egzo-l,4-ß-D-glukanaz (egzocelulaz) i B-gluko[...]
EN Results of research on the effect of Mg(II), Zn(II) and Cu(II) ions on synthesis of pectolytic enzymes: polygalacturonase (PG) and polygalacturonic lyase and cellulolytic enzymes: endo-l,4-ß-D-glucanases (endocellulases), exo-1,4-ß-D-glucanases (exocellulases) and (3-glucosidases by Trichoderma spp.[...]
6
61%
Wiadomości Chemiczne
1998 [Z] 52, 9-10 597-611
EN Nonionic surfactants containing a polyoxyethylene chain 1 and 2 dissolve well in aqueous solutions due to the hydration of the hydrophilic chains. All parameters e.g. temperature and electrolyte content, which affect the hydration change the solubility of nonionic surfactants in water. As a result, [...]
7
61%
Chemia Analityczna
PL Fenotiazyny podstawione w pozycji 2 i 10 należą do dużej i ważnej grupy tripierście-niowych związków aromatycznych. Dzięki swej charakterystycznej strukturze wykazu-ją wiele cennych analitycznych właściwości. Tworzą barwne produkty utlenienia z wieloma czynnikami utleniającymi oraz kompleksy z platy[...]
EN Phenothiazines substituted in the 2 and 10 positions are a large and important family of tricyclic aromatic compounds. Due to their characteristic structure they exhibit many valuable analytical properties. They form coloured oxidation products with many oxidizing agents and the complexes with plati[...]
8
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 2087-2092
9
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 4 361-365
PL W warunkach polowych i laboratoryjnych badano wpływ metali ciężkich zastosowanych do gleby w formie roztworów soli (2 mg Cd, 15 mg Ni, 30 mg Cu, 70 mg Zn i 80 mg Pb/kg s.m. gleby) na wzrost i rozwój roślin buraka pastewnego nasiennego oraz plon i jakość nasion. Określono również opanowanie roślin pr[...]
EN The effect of selected heavy metals [Cd, Ni(II), Cu(II), Zn, and Pb(II)] on the growth and development of seed fodder beet and its seed quality was investigated in field and laboratory experiments. Plant infestation with Aphis fabae Scop. was also assessed. The seeds were subjected to chemical analy[...]
10
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2194-2196
PL Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kwasów huminowych z polskich węgli brunatnych z kopalń Bełchatów i Konin. Preparatyka kwasów huminowych polegała na doborze stężenia ługu sodowego, czasu i temperatury ekstrakcji oraz stosunku ilości ługu do ilości węgla. Jako optymalne wybrano następując[...]
EN Two Polish lignites (grain size 0.2-1.0 mm) were extd. with aq. soln. of NaOH (1-5% by mass) at 20-100°C for 1-24 h (lignite:NaOH mass ratio 1:40 to 1:5) to sep. the humic acids as Na huminates, pptd. with HCi, demineralized with aq. HCI at 100°C and dried at 80°C. Under the optimum conditions (conc[...]
11
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 928--935
12
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 4 401-406
PL Stwierdzono, że kolonie mszycy Aphis fabae liczniej zasiedlające bób w ogrodach dzielnicy Krakowa o większym zanieczyszczeniu powietrza toksycznymi gazami, były 10-krotnie mniej zniszczone przez parazytoidy. Entomofauna pożyteczna i drapieżne pajęczaki wystąpiły licznie w ogrodach obu badanych dziel[...]
EN Colonies of Aphis fabae, more numerous in gardens with higher air pollution, were 10 times less colonised by parasitoids. Beneficial entomofauna and predatory arachnids were numerous, irrespectively of the environmetal pollution. Predatory beetles (Carabidae, Staphylinidae) numerously occurred in so[...]
13
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 10 1105-1116
PL Badano koncentrację jonów cynku w komórkach drożdży piwowarskich Saccharomyces cerevisiae rasy SK 1, podczas hodowli na brzeczce piwnej (9°Blg, pH 4,5) i syntetycznym podłożu Rose'a, uzupełnionych dodatkiem soli odpowiednich metali. Źródłem jonów były wodne roztwory soli CaCl2, Mg(NO3)2, Co(NO3)2, Z[...]
EN Concentration of zinc lins in cells of brewery yeast Saccharomyces cerevisiae SK I strain was investigated. Icreaset accumulation of this ion was observed during yeast growing in brewery wort. Addition of Mn^2+, Co^2+ or Cu^2+ to the medium increased the concentration of Zn^2+ in cells by 22-100%, w[...]
14
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano szczep Beauveria bassiana o nazwie Bb5. Do podłoża dodawano pojedyncze jony metali (Cd, Pb, Cu, Mn, Mg i Zn) oraz ich mieszaniny w zróżnicowanych stężeniach. Zmierzono wzrost powierzchniowy (średnicę i powierzchnię) na podłożu stałym w szalkach Petriego oraz przyrost biomasy grzybni w kolbach[...]
EN The research used Bb5 strain of Beauveria bassiana entomopathogenic fungus. A supplement of single metals (Cd, Pb, Cu, Mn, Mg and Zn) was used in three concentrations in the experiment, appropriately for each ion and mixture of all selected metal ions. The following parameters were measured for indi[...]
15
61%
Wiadomości Chemiczne
2018 [Z] 72, 7-8 383--395
EN Many of biochemical paths and processes require some metal ions to occur. There are also known the negative effects of the presence of metal ions in the organism. The both sides of metal ions interactions on the living organism require specific regulations and cannot be left without supervision and [...]
16
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zbadano wpływ wybranych jonów metali, tj. kadmu, ołowiu, miedzi, manganu magnezu i cynku, w zróżnicowanych stężeniach i ich mieszanin na patogeniczność owadobójczego grzyba Beauveria bassjana względem owadów testowych - larw mącznika młynarka Tenobrjo molitor L (Coleoptera: Tenebrjonjdae) przy użyci[...]
EN The research aimed to study the effect of different concentrations of selected metal ions, i.e. cadmium, lead, copper, manganese, magnesium and zinc and their mixtures on pathogenicity of obtained cultures towards the test insects - larvae of Tenobrio molitor L (Coleoptera: Tenebrionidae) using spor[...]
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 433--434
PL Zbadano wpływ pH surówki flotacyjnej, stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny Al(III), Cu(II) i Zn(lI). Najwyższe wartości stałych szybkości flotacji badanych metali uzyskano dla procesów prowadzonych dla pH około 8, tj. w warunkac[...]
EN Influence of the initial solution pH, collector concentration and air velocity on the course of Al(III), Cu(II) and Zn(II) ion and precipitate flotation was investigated. The highest values of flotation rate constants for aluminum, copper and zinc were observed for the precipitate flotation when a v[...]
18
51%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1574-1576
19
51%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
1998 Z. 60 19-30
PL Metodą elektroforezy bibułowej badano oddziaływania jonów Co2+, Fe3+, Ni2+ i Zn2+ z pirydoksalem, jedną z form witaminy B6 Wykazano, że we wszystkich badanych układach przebiegają reakcje kompleksowania, o czym świadczą zmiany ruchliwości kationów metali wraz ze wzrostem stężenia witaminy w układzie[...]
EN Systems Me n+-vitaminium B6 (pyridoxal)- HClO4 - H2O (Me n+ = Co2+, Fe3+, Ni2+ and Zn2+) were investigated by the electroforetic method on the Whatman No 2 and No 3 filter paper. It has been found that there are complexes of metal ionic with vitamin in each of the system. It was shown that these com[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2003 Z. 67 89-100
PL Badania obejmowały śledzenie procesów kompleksowania seryny z jonami Ca 2+, Mg2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ Cd 2+, Pb2+ i Al 3+ w roztworach wodnych. W roztworach o mocy jonowej µ=0, l mol/dm3 (NaClO4
EN The interaction of Ca(II), Mg(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Al(III) with the serin was investigated by potentiometry. The composition, stability constant and speciation of complexes formed in water solutions at temperature T = 298°K and µ = 0. 1 mol/dm3 (NaClO4
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last