Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  job satisfaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2010 Vol. 16, No. 4 431--443
EN The study examined the relationships between work experience and (a) safety perceptions, (b) job satisfaction, (c) compliance with safety management policies and (d) accident frequency. Participants were Ghanaian industrial workers (N = 320). They were divided into 2 cohorts: experienced and inexper[...]
2
100%
Management
PL Przedmiotem artykułu jest problematyka oceny jakości własnego życia i uzyskiwanej satysfakcji zawodowej u kobiet zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych a Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Autorka pragnie uzyskać odpowiedź na następują[...]
EN The goal of the article is to identify the level of job satisfaction and quality of life of female executive officers in Poland, France, Britain and U.S. as to compare factors determining one's evaluation of one's quality of life. Detailed research goals can formulated as questions referring to foll[...]
3
86%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 4 7-14
PL Zapewnienie jakości w pierwszej kolejności opiera się na szczerym zaangażowaniu pracowników/menadżerów, ich oddaniu się pracy i odnoszeniu satysfakcji. Sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od umiejętności pracowników i ich chęci. Pierwszorzędnym celem zadowolenia z pracy jest bezbłędna real[...]
EN Job satisfaction is on the top of the important targets for an establishment which is in the process of total quality. Because, the provision of total quality, first of all, is based on the sincere commitment to work of the corporate employees/managers and being satisfied with their jobs; namely, do[...]
4
86%
Management
PL W artykule wyróżniono komponenty zadowolenia podwładnych z pracy. W ich oparciu ukazano jak poprzez współuczestnictwo w zarządzaniu organizacją pracownicy mogą osiągać satysfakcję z wykonywanych zadań (zatrudnienia w danym przedsię biorstwie).
EN In article there were shown components of job satisfaction. Supported by analysis of them were presented, how through employees participation in management of organization, managers can influence their subordinates' job satisfaction.
5
86%
Management
PL Satysfakcja pracownicza z wykonywanej pracy stanowi istotny element wiążący się ze zdrowiem i zyskownością organizacji. Identyfikacja czynników zadowolenia i ich pomiar mogą wskazać gdzie niezbędne są działania doskonalące. Należy przy tym korzystać z trafnych i rzetelnych narzędzi pomiarowych. Arty[...]
EN Job satisfaction is closely associated with a healthy and profitable organization. Identification of satisfaction factors and their measurement in an organization can point to areas which reqiure improvement. However, this must be done using reliable and valid instruments. The article offers an inst[...]
6
86%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 12 16-19
PL Ludzie w pracy spędzają przeciętnie prawie 2 tyś. godzin w roku. Stąd tak ważne jest, aby wykonywana praca była satysfakcjonująca. W przypadku pielęgniarek i pielęgniarzy problematyka satysfakcji i zadowolenia z pracy rozpatrywana w odniesieniu do motywacji czy zaangażowania pracowniczego, odgrywają[...]
EN People spend an average of almost 2 thousand hours a year at their workplaces. Hence, job satisfaction is important, especially in relation to nurses' motivation and commitment. So it requires attention from both management and employees. Recent changes in the labor market in Poland, including those[...]
7
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1799--1802, CD
PL W artykule omówiono wyniki analizy osobistych preferencji pracowników kadry administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dotyczące poziomu satysfakcji ze świadczonej pracy. Skupiono się na ocenie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz klasyfikacji cz[...]
EN This article aims to present the results of the analysis of the personal preferences of the staff of the administrative staff of the administrative staff of the State Higher School. Pope John Paul II in Biala Podlaska on the level of satisfaction from the work performed. The focus was on the level o[...]
8
86%
Autex Research Journal
2013 Vol. 13, no. 4 104--109
EN Opening a factory overseas requires a large amount of capitals and technical experiences, and the number of native cadres expatriated overseas is also considerable. The relationships between Overseas Adaption and Job Satisfaction of expatriates are worth research and exploration. This study, therefo[...]
9
86%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
1999 Vol. 5, No. 3 395--416
EN One hundred and sixty-nine bank employees were investigated with the Orientation to Work Values Inventory by Seifert and Bergmann (values; Seifert & Bergmann, 1983), and the Work Description Inventory by Neuberger and Allerbeck (importance and satisfaction with work aspects, overall job satisfaction[...]
10
86%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
1999 Vol. 5, No. 4 485--511
EN The aim of the study is to answer whether 2 predominant values - achievement or social relations - and reactivity influence (a) the importance of work aspects, (b) satisfaction with them and overall job satisfaction, (c) connections between overall job satisfaction and satisfaction with work aspect[...]
11
86%
LogForum
2019 Vol. 15, no. 3 425--436
PL Wstęp: Dynamiczna zmiana wymusiła na Politechnice Malezyjskiej skupienie się na jakości usług w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju zrównoważonego ekonomii kraju. Przegląd literatury naukowej dotyczącej jakości usług w szkolnictwie wyższym wskazuje, że prawidłowego wdrożenie modelu[...]
EN Background: Dynamic change has compelled Malaysian Polytechnics to embrace service quality to achieve competitive advantage and sustainability for nation economic development. Current literature in higher education service quality shows that appropriate implementation of HEdPERF in the organization [...]
12
72%
Świat Obrabiarek
PL Ostatnio wiele firm przeżywa problemy związane z rosnącą rotacją na stanowiskach specjalistycznych i wykonawczych. Pojawiają się także problemy z zaangażowaniem się pracowników w pracę. Jak odkryć przyczyny takiego stanu rzeczy, a następnie jak rozwiązać te problemy? Odpowiedzi mogą zapewnić badania[...]
13
72%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2008 nr 4 143-157
PL Współczesne przedsiębiorstwa pragnące efektywnie funkcjonować na rynku powinny zwrócić szczególną uwagę na najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, jakim są pracownicy. Satysfakcja z pracy, poczucie jedności i solidarności pracowników z organizacją pozwolą firmie na zdobycie przewagi konkurencyjnej ora[...]
EN Contemporary enterprises that want to operate effectively on the market should pay special attention to human resources that constitute the most significant resources of an enterprise. Satisfaction from work, the feeling of unity and solidarity of employees and their organisation will let the compan[...]
14
72%
Zeszyty Naukowe AON
2014 nr 2(95) 292-321
EN Job satisfaction, defined as an employee s attitude to work, is an issue that has been of interest to many researchers since the 1930s. The factors affecting job satisfaction are both subjective and situational. In addition to working conditions, economic and social aspects of work and the nature of[...]
15
72%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 11, No. 2 181--191
PL Celem tego badania jest analiza wpływu religijności zawierającej wiarę, zaangażowanie i wymiary zachowań wobec zaangażowania organizacyjnego, satysfakcji z pracy i indywidualnych osiągnięć. Badania przeprowadzono na pracownikach oświaty (wykładowcy) uczelni prywatnych i publicznych w mieście Yogyaka[...]
EN The objectives of this research to examine the influence of religiosity include belief, commitment and behavior dimensions towards organizational commitment, job satisfaction and personal performance. The research was conducted on education staff (lecturer) of private and public university in Yogyak[...]
16
72%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 3 267--280
EN A methodology was developed for diagnosing industrial work, which includes questionnaire, observation, measurements, data collection and statistical analysis. A survey was conducted to investigate the relationship between job satisfaction and factors that affect work design in 2 automotives manufact[...]
17
72%
Management
PL Przeprowadzono częściową metaanalizę w zakresie zależności pomiędzy satysfakcją z pracy, zaangażowaniem organizacyjnym oraz wydajnością pracy. Badania oparto na 54 wynikach badań. Potwierdzono korelacje pomiędzy satysfakcją z pracy oraz zaangażowaniem organizacyjnym i pomiędzy zaangażowaniem organiz[...]
EN The paper presents a partial meta-analysis. The examined variables were: job satisfaction, organizational commitment and job performance. The analysis was conducted on the basis of 54 research. The correlations between job satisfaction and organizational commitment and between organizational commitm[...]
18
72%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN This study examines the degree to which construction sector employees perceive that safety is important in their organizations/sites and how job satisfaction affects these perceptions when age is introduced as a moderator variable. Two-way analysis of variance demonstrated that job satisfaction has [...]
19
72%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 4 448--456
EN This paper presents an analysis of factors influencing job satisfaction in post-transition economies on the example of the Czech Republic. Our research shows that women reported higher levels of job satisfaction compared to men. Education proved to be statistically significant in one of three indica[...]
20
72%
LogForum
2017 Vol. 13, no. 4 479--493
PL Wstęp: Praca ma na celu przeanalizowanie przewidywanego wpływu postrzeganej polityki organizacyjnej na zadowolenie z pracy pracowników oraz rolę osobowości (ekstrawersja, otwartość, ugodowość oraz sumienność) w kształtowaniu powiązań i wzajemnych stosunków. Metody: Dane zostały zebrane poprzez przep[...]
EN Background: This study aims to examine the predictive effect of perceived organizational politics on employees’ job satisfaction, and the role of personality (extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness) in moderating the relationship. Methods: Data were collected using self-report q[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last