Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednostki pływające
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów na jednostkach pływających, w zaprezentowanym referacie przedstawiono jako pryzmat działań logistycznych podejmowanych na rzecz osób poszkodowanych w sytuacjach pożarowych spowodowanych zagrożeniami o charakterze niemilitarny[...]
EN The logistic protection of workings rescue- extenguishing during fires on ships, it was introduced in the presented report as the prism of logistic workings undertaken on thing of in fire situations caused the threats about the niemilitarnym character injured persons. He is the mission of logistic w[...]
2
100%
Logistyka
PL Żywienie zbiorowe jak również świadczenie takich usług dla ludzi powinno opierać się na naukowych podstawach, wyznaczających parametry jakościowe i ilościowe, które gwarantować będą pełne pokrycie potrzeb żywieniowych wszystkich grup konsumentów, w tym marynarzy na morzu. Dla zapewnienia wymaganego [...]
EN Catering as well as the provision of such services for the people should be based on scientific principles, determining the qualitative and quantitative parameters, which will ensure that full coverage of the dietary needs of all groups of consumers, including sailors at sea. To ensure the required [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy rozpatruje się zagadnienie stateczności statycznej i dynamicznej pontonu prostopadłościennego o wymiarach LxBxH. Analizę zagadnienia przeprowadzono za pomocą napisanego w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Okrętów programu komputerowego. Krzywa ramion prostujących została opisana trzema a[...]
EN The paper raises the issue of the dynamic and static stability of a rectangular pontoon, of dimensions LxBxH. A computer program developed in the Naval University of Gdynia was employed to conduct the analysis. The characteristic of righting levers was described with three analytically derived mathe[...]
4
75%
Logistyka
PL W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych zarządzanie przedsiębiorstwem polega na uzyskaniu wysokiej elastyczności i ukierunkowaniu na potrzeby klienta. Stale skracający się cykl życia wyrobów wymusza zredukowanie czasu planowania procesu oraz samej realizacji przedsięwzięcia. Analiza ta m[...]
EN In a dynamically changing environment enterprise management is to obtain high flexibility and focus on customer needs. Shortening of product life cycle forces minimizing the time of the planning process as well as the implementation of the project. This analysis is possible by using today's computer[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W opracowaniu przedstawiono przemyślenia autora odnośnie zastosowania rachunku całkowego w procesie przygotowania do wystawienia pojedynczych łańcuchów systemów nawigacyjnych. Ze względu na to, że autor rozważania swoje prowadził w czasie przygotowania rozprawy doktorskiej, przedstawione wyniki bada[...]
EN The paper presents the author's deliberations related to the application of the lntegral calculus in the preparatory process of setting out individual chains of navigational systems. Due to the fact that the deliberations were being conducted long with work on the doctoral dissertation the results o[...]
6
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Dla określenia udziału jednostek pływających w całkowitym zanieczyszczeniu środowiska oraz przeciwdziałania szkodliwym wpływom związków toksycznych w spalinach silników okrętowych konieczna jest znajomość wartości emisji tych związków z poszczególnych jednostek. Jest to możliwe po określeniu paramet[...]
EN For determine the share of vessels in the total pollution of the environment and to counteract the harmful effects of toxic compounds in marine engine exhausts it is necessary to know the values of those compounds’ emission from particular vessels. It is possible by knowing the movement parameters o[...]
7
75%
Ekologia i Technika
2004 R. 12, nr 5 141-153
PL W artykule przedstawiono pierwszą próbę ekologicznej oceny cyklu życia statku. Ze względu na złożoność tematu w rozważaniach dotyczących analizowanych etapów cyklu życia przyjęto wiele uogólnień. Analizę przeprowadzono dla trzech wybranych typów jednostek pływających: statek rybacki, prom pasażersko[...]
EN The paper presents the first attempt of the ecological life cycle analysis of ship. On account of complexity of the task, in discussion concerning analised stage of life cycle, there are some generalisations. Three types of ships were taken into consideration: trawler, passenger-vehicle ferry and co[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych przy strzelaniu pociskiem kalibru 7,62 mm do próbek o średnicy 50 mm i grubości 12 mm oraz próbek dwuwarstwowych o grubości 2x6 mm wykonanych ze stopu AlZn5Mg2CrZr na specjalistycznym stanowisku badawczym.
EN The paper presents the results of measurements carried out with ö 50 mm specimens of 12 mm and 2x6 mm width, made of the AlZn5Mg2CrZr alloy, when hit by bullets of 7.62 mm caliber. It has been found that the ballistic resistance of the bi-layer alloy specimens is higher than that of a single-layer a[...]
9
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2008 nr 1-4 32-36
PL Od kilku lat na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przy współudziale Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku powstają regatowe jednostki pływające zasilane energią słoneczną. Zaprojektowane i zbudowane przez studentów Koła Naukowego "KORAB" z sukcesem trzykrotnie brały udzia[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono koncepcję oceny niezawodności systemu nawigacyjnego w kontekście przetwarzania informacji nawigacyjnej. Opracowano niezbędne teoretyczne informacje dotyczące opisu zjawiska oceny niezawodności systemu informacyjnego, jakim jest układ integrujący czujniki INS i GPS. W dalszej cz[...]
EN The paper presents a concept of navigation system reliability evaluation related to navigation data processing. It comprises all the necessary theoretical data related to the description of an information system reliability such as a system that integrates sensors in INS and GPS. Further in the pape[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca jest kontynuacją artykułu Zagadnienia kontaktowe w analizie stanu naprężenia i odkształceń krańca szyn lądowego podnośnika jednostek pływających. Przeprowadzono w niej pomiar odkształceń w krańcach szyn lądowego podnośnika okrętowego służącego do poziomego transportu wydokowanych okrętów. Na p[...]
EN The paper constitutes the next part of the paper entitled Contact issues in state analysis of stresses and deformation of rails in land-based lift for floating units. It includes the deformation measurement carried out on rail edges of a land-based ship lift used to transport undocked ships. The mea[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy zostały przedstawione uwarunkowania eksploatacji i doświadczenia z użytkowania na okrętach Marynarki Wojennej RP dwóch rodzin silników produkcji zakładów „Zvezda”. Zostały również zaprezentowane tendencje rozwojowe, podstawowe parametry techniczne oraz kilka przykładów uszkodzeń i niesprawno[...]
EN The paper presents the conditions of exploitation and experience gained from using two families of „Zvezda” engines in the Polish Navy ships. It also includes the development trends, basic technical parameters and a few examples of break-downs and failures of these engines.
14
75%
Logistyka
2015 nr 4 1673--1678, CD2
PL W referacie przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych dziedzictwa w ikonografii łodzi, statków i okrętów w kościołach polskiego Pomorza. Wymieniono przykłady zdobnictwa w ujęciu tematycznym oraz historycznym – od wieku XVI, aż po lata współczesne. Wykazano wielkie bogactwo wizerunków jednostek p[...]
EN The paper presents the results of identifying studies about the heritage in the iconography of boats, ships and vessels in the churches of the Polish seaside. Paper contains an examples of ornamentation in terms of themes and history - from the sixteenth century until the contemporary period and sho[...]
15
75%
Logistyka
PL Ruch jednostek pływających niezależnie od ich przeznaczenia w portach morskich jest procesem charakteryzującym się dużą dynamiką. Liczba wejść i wyjść w jednostce czasu determinuje ilość jednostek przebywających oraz obsługiwanych w danym porcie oraz może stanowić rekomendację co do dalszych inwesty[...]
EN The ship movement at the sea ports independently of their type and capabilities is a very dynamic process. The number of call on and exit to the sea in the timely manner determines the number of vessels staying and handled by sea port installations. It also can give the clear recommendation what kin[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono metodykę identyfikacji obciążenia silników okrętowych celem jej wykorzystania do oceny emisji związków toksycznych zawartych w spalinach. Opisano zakres niezbędnych prac analitycznych do określania charakterystyk oporowych okrętów, charakterystyk obciążeniowej, śrubowej, prę[...]
EN General foundations of identification of influence conditions use on their profile of release of exhaust gas the marine Diesel engines in article were introduced. It the range of indispensable analytic works was described to defining on basis on ships’ resistory profiles, the profiles of load, helic[...]
17
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy podjęto problem modelowania ruchów bazy urządzeń offshore. Na przykładzie żurawia badano wpływ sposobu modelowania ruchów bazy na efektywność obliczeniową modelu matematycznego. Rozważano dwa sposoby modelowania ruchów bazy. W pierwszym z nich przyjmuje się, że znany jest ruch bazy, a równa[...]
EN In the paper a problem of modelling the movement of a base of a offshore equipment is considered. The influence of a method of modelling this movement on the numerical efficiency is discussed on the example of an offshore crane. Two manners are analysed. First - the motion of the base is assumed [...]
18
63%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 5 76--81
PL W ostatnich latach jesteśmy świadkami niezwykłego rozwoju praktycznie wszystkich dziedzin nauki. Dzięki temu zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych projektowane i produkowane są nowe maszyny i urządzenia o coraz bardziej niezwykłych możliwościach. Postęp nie ominął okrętownictwa. Coraz ostrzejsze n[...]
19
63%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 195--203
PL Pierwszym krokiem do opracowania modeli dyspersji i imisji związków toksycznych emitowanych w spalinach jednostek pływających jest opracowanie modeli matematycznych ruchu jednostek pływających, określenie wartości stężeń poszczególnych związków dla parametrów ruchu oraz warunków atmosferycznych w re[...]
EN The first step in working out a model of dispersion and imission of toxic compounds emitted from vessel exhausts is the preparation of mathematical models of vessel movement, determining the concentration values of particular compounds for movement parameters and the atmospheric conditions in the re[...]
20
63%
Logistyka
2014 nr 3 2603--2604
PL Porastanie mikroorganizmami powierzchni kadłubów jednostek pływających powoduje większe zużycie paliwa, a w konsekwencji wzrost emisji ditlenku węgla. Tworzenie się biofilmu oraz obrastanie przez florę i faunę przyczynia się również do korozji mikrobiologicznej stali. Należy ograniczyć porastanie ka[...]
EN Biofouling of hulls of vessels causes higher fuel consumption and an increases emission of carbon dioxide. Biofilm formation and fouling of flora and fauna also contributes to microbiological corrosion of steel. It should be reduce biofouling of hulls in view of safety, security and economics. The p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last