Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 189
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Problemy Jakości
3
80%
Logistyka
PL W artykule dokonano analizy jakości usług kurierskich za pomocą metody Servqual. Za pomocą tej metody można przewidzieć oczekiwania klientów oraz identyfikować poziom oceny swoich usług przez usługobiorców. Badanie to przeprowadzone zostało w jednej z firm kurierskich w Polsce. Do przeprowadzenia te[...]
EN In the paper the analysis of the quality of the courier services was conducted. with the use of this method it is possible to predict customers needs and identify the level of assessment of the services by companies. The research took place in one courier company in Poland. 22 statements divided in [...]
4
80%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena jakości usług oferowanych przez hotele. Poziom tych usług ulega ciągłym zmianom i rozwojowi, ze względu na stale rosnące oczekiwania klientów. Jakość wymaga wiec od hotelarzy dużej elastyczności, innowacyjności, ciągłych szkoleń pracowników oraz wsłuch[...]
EN The aim of this paper is to analyze and evaluate the quality of services offered by hotels. The level of these services is constantly changing and developing, due to the ever-increasing customer expectations. The quality of hoteliers therefore requires flexibility, innovation, continuous training of[...]
5
80%
Logistyka
PL Turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki światowej, jednak, podobnie jak cała ludzka cywilizacja ulega istotnym przeobrażeniom. Zmienność sytuacji na rynku turystycznym w połączeniu z konkurencją, jaka na nim panuje powodują, iż przedsiębiorstwo turystyczn[...]
EN According to the changing situation in the tourism market, to the competition and the globalization, the tourist enterprises are forced to search for new solutions concerning organization and service. Contemporary tourist business is characterized by making innovating; a tourist enterprise is forced[...]
6
80%
Problemy Jakości
PL Prezentowana publikacja koncentruje się na przedstawieniu wyników badań dotyczących kształtowania wizerunku firmy na rynku usług pogrzebowych. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na rolę jakości jako kluczowego czynnika w tym procesie. W badaniach postawiono tezę, iż jakość jest na rynku usług pogrzebowy[...]
EN The paper presented below focuses on the presentation of research results for shaping the company's image in the market for funeral services. It called for particular attention to the role of quality as a key factor in this process. The study was a thesis that the quality is on the market for funera[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 117-122
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie roli i udziału sektora publicznego, a w szczególności aparatu administracyjnego, w kształtowaniu jakości przestrzeni turystycznej, a także jego wpływ na wszystkie fazy produkcji, sprzedaży i konsumpcji produktu turystycznego. Zmiany w strukturze organizacyjnej tur[...]
EN The subject of the article is presentation of the role and participation of public administration sector in creation of tourist requirements quality. Among other functions administration units realize the following group of tasks: -aimed at enhancing legal system, -standardization and authorization [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 131-140
PL W warunkach silnej konkurencji o sukcesie przedsiębiorstwa decydować może zadowolenie klienta, które prowadzić będzie do stworzenia i utrzymania długotrwałych relacji z firmą. Doskonalenie oferty przedsiębiorstwa powinno być ukierunkowane na satysfakcje klienta, dostosowanie sie do zmieniających się[...]
EN The article attempts to present the relation between quality and satisfaction and explains how many and which aspects have the biggest influence on creating long-term relation with hotel guest. Quality of services appears to be the category hard to define, what is more, understood intuitively. Perce[...]
9
80%
Problemy Jakości
EN The article presents the essence of market-oriented activities health care institution and the results of a study in two hospitals in the quality of service (from the perspective of patients and employees).
10
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 889-893
PL Jakość usług zawsze była ważna i oceniana, w mniejszym lub większym stopniu, ale w obecnych czasach kategoria jakości stała się podstawowym identyfikatorem produktu usługowego, co wynika z faktu, że jakość jest jedną z podstawowych determinant zakupu usługi i praktycznie jedynym czynnikiem powtórneg[...]
EN The services play the huge role in global economy. They influence on the level of GNP and employment. The level of their standard decides about the quality of our life. Therefore the most important is to upgrade the quality of services for future and actual costumers. This article presents the meani[...]
11
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 8-9 770-774
PL Podjęto dyskusję na temat publikowania aktualnych informacji o jakości świadczonych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, co jest obowiązkiem w myśl art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). Postawiono do[...]
EN The undertakings providing public electronic communications networks are obliged to publish information concerning Qo (telecommunication) S by the Article 63.1 of Pt. Discussion on that is presented in this article. The authors maintain: publishing the transparent, comparable, adequate and up to dat[...]
12
80%
Problemy Jakości
13
80%
Problemy Jakości
EN However, it is worth noticing that the creation of quality in the health service department is much more complex task than in case of material goods because during the whole process of providing medical services, a patient's behaviour and feelings also affect on the perception of quality of medical [...]
14
80%
Problemy Jakości
EN The article focuses on organization of a direct interview with a survey questionnaire to conduct research into quality of services provided by the HELIOS Film Centre in Radom on the basis the IPA technique. The factors which may influence customer satisfaction are identified, a quality evaluation ma[...]
15
80%
Logistyka
2006 nr 2 62-64
16
80%
Problemy Jakości
EN The article discusses the actual popularity and the importance of quality management solutions for Polish local authorities. The author focuses on practical problems and barriers related to the operation of quality management systems as faced by the local authorities, pointing out among others the p[...]
17
80%
Problemy Jakości
PL Istotnym problemem dla MŚP jest wykreowanie ich jakościowego wizerunku.
18
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2003 nr 7 365-370
PL Na coraz bardziej wymagającym rynku usług multimedialnych jakość świadczenia usług staje się czynnikiem mającym ogromne znaczenie. Jakość usługi QoS jest pojęciem bardzo szerokim. Odnosi się ona zarówno do wymagań związanych z percepcyjnymi właściwościami ludzkich zmysłów jak i do wymagań dla sieci [...]
EN Quality of service become one of the most significant parameter on the more and more demanding telecommunication market. The QoS is very complex issue and may constitute requirements for multimedia applications concerned with human senses or requirements for telecommunication infrastructure as well.[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2002 Z.7 191-203
PL Niniejszy artykuł traktuje o jakości świadczenia usług. Obecnie kwestie jakości podejmowane są nie tylko w sferze produkcji dóbr materialnych, ale także coraz częściej w służbie zdrowia, edukacji czy usługach osobistych. Zainteresowanie tym problemem nasiliło się w wyniku komercjalizacji dotychczas[...]
EN The article presents problems of the quality in service process. Nowadays the quality affairs apply not only in the area of material goods production but also, more and more frequently, in health service, education and personal services. Interests in this problem increased as the effect of service c[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 35 65-74
PL Koleje polskie od kilku lat starają się odzyskać utracone na rzecz transportu samochodowego pole w przewozach pasażerskich. Wśród funkcjonalnych programów działania w tym kierunku należy wymienić przede wszystkim długofalowy rozwój dróg kolejowych oraz wprowadzenie na wybranych trasach pojazdów szyn[...]
EN Polish railways for several years have been trying to regain position in the passenger carriage lost for the benefit of road transport. Among functional programs of activity in order to attain this the long-term progress of rail ways and introducing rail-vehicles of new generation on selected lines [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last