Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość usług transportowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty doskonalenia jakości usług w komunikacji zbiorowej, których realizacja daje szanse jej przetrwania i rozwoju w gospodarce rynkowej. Jednocześnie atrakcyjność przewozów zbiorowych pozwala spełnić wymagania ekorozwoju.
2
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 60 45-49
PL Artykuł podejmuje zagadnienie jakości postrzeganej w procesie adaptacji usług transportowych. Sytuacje odzwierciedlające adaptację jakości usług przedsiębiorstw transportowych zaprezentowano w postaci macierzy. Problematykę jakości postrzeganej omówiono przez pryzmat luki rzeczywistej i teoretycznej[...]
EN Article is undertaking issue of quality perceived in process of transport services adaptation. Situations which are reflecting services quality adaptation in transport companies are shown as matrix. Topic of perceived quality is presented thru the gap of reality and theory.
3
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 189--200
PL Już od wielu lat tendencją jest korzystanie z outsourcingu usług transportowych. Jest wiele kryteriów decydujących o wyborze partnera zewnętrznego, jednak – jak pokazuje praktyka – najważniejszym z nich jest jakość usług. Celem artykułu jest pokazanie miejsca i znaczenie czynnika jakości w procesie [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 55-65
PL Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w post[...]
EN The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 117-121
PL Celem prezentowanego artykułu jest charakterystyka wybranych zagadnień związanych z problematyką kwantyfikacji jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce. Autor artykułu prezentuje uwarunkowania jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce z punktu widzenia kwantyfikacji. Autor dokonuj[...]
EN Purpose of the article is the characteristic of chosen questions connected with matter of quality services quantification in shipment - logistic. Author of this article is showing conditions of service quality in shipment - logistic from the viewpoint of quantify-cation. Author is searching differen[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 137-142
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad projektowania usług transportowych. Autor artykułu prezentuje uwarunkowania zagadnień związanych z projektowaniem jakości usług transportowych z punktu widzenia przedsiębiorstw realizujących usługi transportowe. Autor omawia problematykę projektowania jakości[...]
EN Purpose of the article is the principles of projection of qualities of transport service. Author of this article it presents conditionality of questions related from projection of qualities of transport services from the point of view enterprises realize of transport services. Author discusses probl[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 521-533
PL W referacie przedstawione zostały przyczyny uzasadniające wzrost roli transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miast, a także główne kierunki podnoszenia standardu usług miejskiej komunikacji zbiorowej, przyczyniające się do stworzenia alternatywnej oferty dla korzystających z własnych samoch[...]
EN The article presents the reasons underlying the increase of the role of public transport in municipal transport service. It also points out the main directions of raising the standard of municipal transport service that contribute to the creation of an alternative offer for private car users as well[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 27 79--94
PL Artykuł ma charakter metodologiczny i koncentruje się na zagadnieniach dotyczących możliwości badania wpływu jakości usług transportowych, jako jednych z rodzajów usług logistycznych oferowanych w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, na kształtowanie wartości generowanej dla finalnego klienta. P[...]
EN The paper which is methodological in its nature, aims to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services offered in the supply chain, on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selec[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 4 24--29
PL W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych dotyczących oceny jakości usług transportowych pomiędzy Lublinem a Białą Podlaską. Ich celem było zbadanie stopnia zadowolenia pasażerów z realizowanych usług oraz porównanie poziomu jakości świadczonych usług na podstawie badań z[...]
EN This article presents the results of surveys concerning the quality of transport services between Lublin and Biała Podlaska. The purpose of the analysis was to examine the degree of passenger satisfaction, as well as to compare the quality level of services provided at the January 2017 and July 2018[...]
10
61%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2019 nr 2 131--141
EN This paper analyses the standard of MZK Tychy's customer service. The surveys were carried out among the users of the services provided by the above-mentioned transport services provider. The results of the analysis made it possible to formulate the following problems, indicated by the users of loca[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 54 5-12
PL Przemiany w gospodarce naszego kraju powodują, iż nastąpiła zmiana preferencji rynkowej w usługach transportowych. Przedsiębiorstwa, które chcą się na nim utrzymać, a nawet rozwijać, powinny świadczyć usługi o jak największym poziomie jakości. Jednak ze względu na specyfikę usług sektora transportow[...]
EN Alternation in our national economy cause changes of market preferences in transport services. Firms witch want to develop should do services in the highest standard. Characteristic features of transports-speditions and logistics sector cause difficulties to rich appropriate standard of services. Cr[...]
12
61%
Logistyka
2015 nr 6 126--131, CD
PL W artykule podjęto próbę oceny jakości usług transportowych w branży farmaceutycznej. W celu dokonania oceny świadczenia jakości usług przez wybraną losowo grupę odbiorców danego przedsiębiorstwa wykorzystano metodę SERVQUAL Wyniki przeprowadzonego badania dały możliwość wysunięcia odpowiednich wnio[...]
EN The article presents the attempt to assess the quality of transport services in pharmaceutical industry. In order to estimate the quality of the service provided by the randomly selected group of recipients of the given enterprise, the SERVQUAL method has been chosen. The results of the conducted re[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 269-276
PL Prezentowany artykuł jest fragmentem badań autorskich, jakie od kilku lat prowadzone są na europejskim rynku usług transportowych w zakresie adaptacji jakości usług transportowych. Autor artykułu prezentuje etapy adaptacji jakości usług transportowych, jakie zachodzą w firmach transportowych. Wyniki[...]
EN The article is a part of researches that have been carried out in the European market of transport services on the adaptation of the quality of transport services for several years now. The stages of the adaptation of the quality of transport services that can be found in transport companies are pre[...]
14
51%
Transport Problems
2018 T. 13, z. 1 159--167
EN The paper dwells on the methodology for assessing the efficiency of transport services in transportation of disabled people on the local urban regular bus routes. Proposed methodology is based on the level of organization of transport system and Logistics approaches and principles for determining th[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 33--36
PL W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Siedlcach, dotyczących oceny satysfakcji z jakości usług transportowych oferowanych przez tego przewoźnika. Przedstawione wyniki mają na celu zobrazowanie poziomu[...]
EN The article presents analysis the results of surveys carried out among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach regarding the assessment of satisfaction with the quality of transport services offered by this carrier. The presented results are intended to illustrate the level o[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 130 501--511
PL Efektywne i właściwe zarządzanie jakością usług transportowych umożliwia wykorzystanie najnowszych standardów jakościowych, które są najważniejszym, a zarazem kluczowym elementem w dobie nieustannej konkurencji. Spośród szerokiej gamy metod zarządzania jakością w artykule zwrócono szczególną uwagę n[...]
EN Effective and proper management of the quality of transport services allows the use of the latest quality standards, which are the most important and at the same time a key element in the era of constant competition. From a wide range of quality management methods, in this paper special attention ha[...]
17
51%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 1 (41) 65--75
PL Przedmiotem badań jest analiza czynników i uwarunkowań transportowych i im pochodnych, determinujących rozwój systemu logistycznego Polski, jako integralnego komponentu globalnego systemu logistycznego. Celem artykułu jest identyfikacja barier transportowych i regulacyjnych ograniczających sprawność[...]
EN The subject of the research is to analyze the transport oriented factors and conditions of logistics macro- systems development as integral components of the global logistics system with special attention paid to the Polish logistics system. The main aim of the paper is to identify transport infrast[...]
18
41%
LogForum
2012 Vol. 8, no. 4 287--295
PL Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem [...]
EN Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with opti[...]
19
41%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 3 24--32
PL W artykule omówiono znaczenie zrównoważonego transportu w nowoczesnej gospodarce, opartej na zrównoważonym rozwoju. W tej kwestii niezwykle istotna jest koncepcja strategii, obejmująca zasady, parametry, czynniki, które pozwolą na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku w sferze usług transportowy[...]
EN In the paper author introduced meaning of sustainable transport in modern economy based on sustainable development. In this issue the most important is strategy concept including rules, parameters and factors, which allow to achieve competitive advantage on transport service market. Formulating and [...]
20
41%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 1295--1306, CD
PL Artykuł przedstawia wyniki badania jakości usług na najnowszej trasie tramwajowej w Gdańsku, przebiegającej wzdłuż Al. V.Havla w dzielnicy Gdańsk-Południe. Celem badania była ocena, w jakim stopniu realizowane są postulaty przewozowe pasażerów oraz określenie ich zachowań komunikacyjnych oraz prefer[...]
EN This paper presents the results of the public transport quality survey at the new tram route in Gdańsk along the H.Havle Av at the Gdańsk-Poludnie district. Aim of the study was to evaluate passenger preferences regarding the public transport and how they are met by the offer of the service provider[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last