Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2006 nr 5 50-51
PL Jakość produktów i usług coraz częściej decyduje o sukcesie danej firmy. Czynnik ten jest przedstawiany obok funkcjonalności produktu i jego ceny jako zasadnicze kryterium. Do niedawna za jakość wyrobu odpowiadał dział kontroli jakości, którego zadaniem było przeprowadzanie kontroli wyrobu w newralg[...]
2
100%
Fastener : rynek elementów złącznych
2015 nr 1 20--23
PL Jak wszyscy wiemy, śruba śrubie nierówna - różnią się klasami własności mechanicznych, materiałem, rodzajem gwintu czy metodami obróbki wykończeniowej, co znacząco wpływa na jakość złączy. W jaki sposób wysoka jakość produkcji oraz ostatecznych produktów jest utrzymywana i badana w HSW - Fabryce Ele[...]
3
100%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 1 38--39
PL Ostatnie lata minęły przedstawicielom polskiej branży produkcyjnej pod znakiem przeciwdziałania kryzysowi. Problemy ekonomiczne z lat 2008-2010 powoli odpływają w zapomnienie. Przybywa zleceń i zapotrzebowania na produkowane wyroby. Poważnym problemem okazuje się więc niedobór wykwalifikowanych prac[...]
4
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaproponowano model umożliwiający prognozowanie jakości produkcji obwodów scalonych oraz kontroli ich jakości. Celem było zapewnienie istotnego rozrzutu wyników kontroli parametrów umożliwiające ocenę jakości produkcji każdego z indywidualnych procesów technologicznych, umożliwienie optymalizacji pr[...]
EN The model is proposed for forecasting good yield of microcircuit chips (IC) and the system of the quality test control of the IC technological processes. It ensures the veritable spread of the control results of the test structure parameters on the IC chips, makes it possible to perform the comprehe[...]
5
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono alternatywną do tradycyjnych sposobów badania poprawności procesów magazynowych metodę FMEA. Metoda ta mimo, że jest dedykowana do rozwiązywania problemów dotyczących jakości produkcji, może być również stosowana do analizy zagadnień związanych z logistyką, co przedstawiono [...]
EN The article presents an alternative to traditional ways of testing the correctness of warehouse processes the FMEA method. Although the method is dedicated to solving problems relating to production quality, it is also applicable to the analysis of issues related to logistics, what is presented in t[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 3 214-216
PL W artykule omówiono wpływ technologii produkcji na degradację izolacji "epoxy-mika-szkło. Zaprezentowano metodę oceny jakości izolacji z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości i czasu. Dobrymi wskaźnikami kondycji izolacji są wartości ładunku i czasu jego relaksacji [...]
EN Basics of dielectric spectroscopy in time and frequency domain were described and application of this method for estimation of HV insulation condition. Research conducted on insulation models showed that good indicators of insulation condition are value of charge and time of relaxation in low freque[...]
7
75%
Pneumatyka
2003 nr 4 34-37
PL Rozwój przemysłu odzieżowego zależy między innymi od postępu w konstrukcji maszyn i urządzeń odzieżowych, który wpływa na zwiększenie sprawności technologicznej procesu, na powtarzalność wyrobów i na jakość produkcji. Wysokie wymagania technologiczne wymusiły potrzebę stosowania nowoczesnych maszyn [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1625--1631
PL W artykule został omówiony problem eliminacji braków jakościowych na przykładzie produkcji urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem dla instytucji komercyjnych do użytku publicznego. Przedstawiony został wpływ zwiększenia produkcji na poziom jakości produktów. Wraz z założeniami zwiększania liczby wyt[...]
9
75%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2017 T. 2, Nr 1 12--15
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego narzędzia zarządzania jakością w zakładzie zajmującym się wytwarzaniem cementu. Efektem analizy jest prezentacja diagramu Ishikawy, który ukazuje przyczyny powstawania wyrobu niespełniającego wymagania klientów, jak i również wymogów znormalizowanych.
EN The aim of this article is to present the selected quality management tool in a cement manufacturing plant. The result of the analysis is the presentation of Ishikawa diagram, which has shown the cause why the product does not meet the requirements of customers as well as the normalized requirements[...]
10
75%
Problemy Jakości
PL Jakość produktu finalnego kształtowana jest w przedsiębiorstwie od momentu jego projektowania, poprzez przygotowanie i realizację procesów wytwórczych do wykonania produktu gotowego. W celu dostarczania „dobrych jakościowo" produktów do klienta, organizacja powinna dbać o ich jakość w całym cyklu pr[...]
EN The quality of final product is created in the enterprise from the moment of the idea, through preparations and realization of manufacturing process, to accomplishment of finished product. To provide „good quality products", organization should take care of their quality in the whole production cycl[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 219--224
PL Jakość jest jedną z podstaw wyboru produktu przez klientów. Dlatego też głównym obszarem zarządzania jakością jest identyfikacja klientów, ich wymagań i oczekiwań. Jest to szczególnie ważne w przemyśle motoryzacyjnym. Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc umocnić swoją pozycję rynkową, poprzez poprawę[...]
EN Quality is one of the basics of product selection by customers. Therefore, the main area of quality management is the identification of customers, their requirements and expectations. This is especially important in the automotive industry. Today's enterprises, wanting to strengthen their market pos[...]
12
75%
Inżynieria Mineralna
PL Przedstawiono strukturę i poziom produkcji JSW SA (węgla ortokoksowego typu 35 z czterech kopalń oraz węgla gazowo - koksowego typu 34 z jednej kopalni a także produkcję gazu ziemnego). Wskazano na wysoką jakość i uzysk węgla ortokoksowego w wydobyciu Spółki, scharakteryzowano jakość węgla do celów [...]
EN Jastrzębie Coal Company (JCC) 's performance and structure of output is shown (hard coking coal rank 35 runs of four mine and gas - coking coal rank 34 runs of mine and natural gas output as well). High quality and hard coking coal yield of company output is underlined, quality of coal sub-rank: 34.[...]
13
75%
Maszyny Górnicze
PL Producent urządzeń i/lub systemów ochronnych przed wprowadzeniem ich do obrotu w zależności od grupy urządzeń i ich kategorii, stosuje procedury oceny zgodności zawarte w załączniku 1 do dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Podstawowym sposobem zagwarantowania zgodności wyrobów produkowanych seryjnie z typem o[...]
EN Manufacturer of equipment and/or protective systems uses the procedures for conformity assessment included in Enclosure 1 do 94/9/EC (ATEX), before commercialization of equipment and/or protective systems and depending on a group of equipment and its category. The use of quality system for productio[...]
14
75%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 2 43--45
PL Czasopisma branżowe szeroko opisują zalety kamer przemysłowych, w tym także kamer termowizyjnych, jako narzędzi diagnostycznych służących do bardziej efektywnego utrzymania ruchu. Szybko rosnąca jakość kamer i malejące ceny powinny skłaniać także do ich stosowania jako składnika procesu produkcji, k[...]
15
75%
Studia i Materiały / Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2014 Nr 2(8) 29--40
PL Jakość produkcji jako istotny jej czynnik to teza, która od dawna powtarzana jest przez ekspertów zajmujących się oceną pracy w zakładach produkcyjnych. Dla wydajnej produkcji niezbędne jest określenie najlepszej kombinacji czynników wpływających na pewien produkt. Należy przeprowadzić ocenę tych ko[...]
EN The quality of product is one of the most important characteristic of the overall production process. To obtain the high quality product it is important to select the best combination of the parameters affecting its quality. Therefore the analyzing of such combinations is needed to get the best qual[...]
16
75%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia sposób tworzenia systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001, w celu wykazania zdolności sterowania procesami projektowania i produkcji. Przedststawiono również efekty, jakie osiągnięto w kopalni "Czeczott" poprzez, wdrożenie systemu zarządzania jakością.
EN The way of the quality management system creation basing on ISO 9001 standard to prove ability to control designing and production processes is presented. Results achieved because of implementation of the quality management system at " Czeczott" Colliery are shown as well.
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN In order to favorably influence some product manufacture qualities of plastics (an increase of mechanical properties, chemical resistance, etc.), or by reason of reduction in price of finished plastic product, the fillers are added to plastic materials. The contribution deals with the change of mech[...]
18
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Zaprezentowano możliwości analityczne laboratoriów Huty w zakresie badań materiałowych. Przedstawiono osiągnięcia jakościowe.
EN The analytical abilities of the laboratories of the Metallurgical Works in material examination and qualitative performances are presented.
19
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono problematykę badania i uznawania technologii spawania. Scharakteryzowano podstawowe dokumenty składające się na technologiczną dokumentację spawania, podając porządek i sposób ich opracowania. Opisano metody uznawania technologii spawania z podkreśleniem metod opartych na wykonywaniu i[...]
EN It has been presented the problem of testing and approval of welding procedures. The basic documents composing the technological documentation of welding have been characterized while the order and manner of their preparation have been mantioned. It has been described the methods of approval of weld[...]
20
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2009 nr 2 11-14
EN When designing a product, a need arises for factors, such as costs, time, and quality - as the basic resultant quantities related to the profitability of production against its effectiveness and efficiency - to be planned and developed jointly rather than separately as quantities being targeted inte[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last