Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 208
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 231--244
PL Większość ludzi spędza ponad 90% swojego życia wewnątrz pomieszczeń m.in.: w domach, biurach i szkołach, gdzie narażeni są na działanie różnych czynników środowiska wewnętrznego (np. bioaerozoli) wpływających na ich zdrowie i kondycję fizyczną. Dlatego w ostatnich latach stale rośnie zainteresowanie[...]
2
100%
Instal
2010 nr 3 34-38
PL W artykule przedstawiono zalecane prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi zgodnie z obowiązującymi normami oraz standardami (ASHRAE 55-2004, PN-EN ISO 7730:2006 oraz PN-EN 15251:2007). Ponadto zaprezentowano wyniki badań na temat wpływu lokalnie nawiewanego oraz indywidualnie kontrolow[...]
EN This paper present recommended air movement in occupied zone according to present standard (ASHRAE 55-2004, PN-EN ISO 7730:2006 and PN-EN 15251:2007). Moreover paper consist a results of research on impact of individually controlled facially applied air movement generated by air terminal device with[...]
3
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 12 521--525
PL Kwestia właściwego funkcjonowania wentylacji ma istotne znaczenie dla samopoczucia mieszkańców domu, rozumianego jako konstrukcja budowlana. Rekuperacja jest odzyskiem energii wewnętrznej z powietrza usuwanego z pomieszczeń, która poprzez wymiennik przenika do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. I[...]
EN The question of the proper ventilation is essential for wellbeing of residents of the house meant as a construction. Recuperation is the recovery of internal energy from exhaust air removed from premises. The energy penetrates ventilation air of the premises as a result of heat transfer in the excha[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 12 30-32
PL Nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), dokonana Ustawą z 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r. poz. 460 - ustawa nowelizująca), w dość istotny sposób zmodyfikowała przepisy odnoszące się do o[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 11 28-30
PL Nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm. - P.o.ś.) w dość istotny sposób zmodyfikowała przepisy odnoszące się do ochrony jakości powietrza. Jedną z najważniejszych nowości w tych regulacjach jest kwestia ochrony przed szkodliwym [...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 1 28-30
PL Kwietniowa nowelizacja Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) znacząco zmieniła przepisy dotyczące ochrony powietrza. Stało sie to za sprawą implementacji do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The efficient ventilation of calorific intensity rooms with equipment on different levels is zonal ventilation. The parameters of air in calorific intensity rooms in constrained conditions depend not only on convective plumes but also on a kind and parameters of inlet air jets. If inlet jets fade be[...]
8
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono krótki przegląd modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, a także opisano, scharakteryzowano i dokonano porównania gaussowskich modeli smugi i obłoku. Na podstawie przeprowadzonej analizy zestawiono własności użytkowe, a także dziedzinę i zakres stosowalności[...]
EN In the article a brief general overview of the air pollutants dispersion models has been presented as well as a description and characteristics of the gaussian models together with a comparison of trajectory and puff models. Based on this analysis the properties of the discussed models were present[...]
9
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono funkcjonowanie systemu automatycznego monitoringu zagrożeń gazowych w wyrobiskach górniczych kopalni KWK Mysłowice. Analizie poddano wskazania czujników metanu, tlenku węgla oraz anemometrów pracujących w systemie monitoringu atmosfery w dwóch pokładach węglowych na poziomac[...]
EN Performance of the automatic monitoring system of gaseous hazards in the workings of the Mysłowice coal mine was presented. The indications of methane and carbon monoxide sensors as well as anemometers operating in the atmosphere monitoring systems in two coal seams on the level of 465m and 665m wer[...]
10
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule omówiono dwa podejścia możliwe do zastosowania przy ocenie jakości powietrza wewnętrznego. Pierwszy z nich to ocena formalno-prawna, która sprowadza się do porównania otrzymanych wyników stężeń zanieczyszczeń z wartościami dopuszczalnymi lub innymi wartościami, określonymi przez odpowiedn[...]
EN Two possible approaches to the indoor air quality assessment are presented in the paper. First one is the so-called "formal-legal" method in which the obtained concentration data is compared with permissible levels set in the standards or other legal acts. The other method is based on professional e[...]
11
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 4 135-140
PL Zjawisko miejskiej wyspy ciepła (MWC) ma istotny wpływ nie tylko na jakość powietrza w mieście a przez to na skuteczność wentylacji lecz również na zużycie energii. W artykule omówiono czynniki naturalne i antropogeniczne kształtujące charakter i strukturę MWC. Przedstawiono również wnioski jakie w[...]
EN The phenomenon of urban heat island (UHI) has a significant impact not only on the air quality in the city (and thus on the effectiveness of ventilation) but also on energy consumption. The article discusses the natural and anthropogenic factors influencing the nature and structure of the MWC. The [...]
12
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 11 26-29
13
80%
Instal
2010 nr 3 30-33
PL Powietrze, chociaż nie jest odpowiednim środowiskiem dla rozwoju mikroflory, jest siedliskiem czasowego przebywania drobnoustrojów w postaci bioaerozolu. Poziom mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza ma ogromne znaczenie dla jakości produkcji w zakładach przemysłowych oraz dla zdrowia człowie[...]
EN Although the air is not suitable environment for microflora growth, it is habitat where microorganisms stay temporarily as a bioaerosol. Level of microbial air contamination has a huge significance for quality in industrial production, human health at the workplace, and in buildings and curative tre[...]
14
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2008 Vol. 42 nr 5 105-113
PL W pracy przedstawiono nową formułę indeksu jakości powietrza, alternatywną dla indeksów o tradycyjnej postaci nawiązujących do standardów imisyjnych. Addytywna formuła indeksu API ujmuje skumulowane oddziaływanie PM, O3, NO2, SO2 i CO. API nawiązuje wprost do ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczy[...]
EN The study presents a new formula of air quality index. It is an alternative to the traditional indices which refer to the air quality standards. The additive formula of API index expresses the cumulative effects of PM, O3, NO2, SO2 and CO. The API index refers directly to the health risk caused by t[...]
15
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Artykuł dotyczy indeksu AQI, wykorzystywanego do klasyfikacji jakości powietrza w aspekcie zagrożenia zdrowia. Pokazano różnice klasyfikacji jakości powietrza z użyciem wybranych formuł AQI - amerykańskiego indeksu AQI wg EPA, brytyjskiego indeksu AQI wg DEFRA, francuskiego indeksu ATMO, niemieckieg[...]
EN The paper concerns the AQI index, which is used for the classification of air quality in the health risk aspect. Differences of air quality classification were shown which result from the application of selected AQI formulae: American EPA AQI, British DEFRA AQI, French ATMO index, German RIU AQI and[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Humans are constantly exposed to varying levels of air quality. Lowered indoor air quality could manifest the increased occurrence odours, which is recorded in the present. Therefore is the need to deal with the indoor odours problem. This paper is presented to introduction to indoor odour problems.[...]
17
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2007 Vol. 41 nr 5 121-129
PL W artykule przedstawiono historyczne aspekty kategoryzacji jakości powietrza i stan aktualny, omawiając szczegółowo kilka bardziej popularnych formuł indeksu. Pokazano polskie doświadczenia związane z indeksowaniem jakości powietrza i prezentacją tej informacji w Internecie. Podsumowano stan prac na[...]
EN Historical aspects of the air quality categorization and its current state were described in the paper including a detailed discussion of the selected, more popular index formulae. Polish experience in the air quality indexing and the presentation of this information in the Internet were shown. A su[...]
18
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 4 127-130
PL Przedstawiono sposób kompleksowej oceny skażenia powietrza w regionach polutantami o wysokiej toksyczności, nie ulegającymi rozkładowi do form nietoksycznych Zanieczyszczeniem modelowym były rozpuszczalne w wodzie związki fluoru. Pomiary przeprowadzono na Pomorzu Zachodnim w latach 1993-1997. Wykona[...]
EN Method of comprehensive evaluation of air pollution in provinces - especially with highly toxic substances resistant to decomposition into non-toxic forms - has been presented. As model pollutant water-soluble fluorine compounds were taken. The tests were carried out on West Pomerania between 1993 a[...]
19
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2005 Vol. 39 nr 6 181-191
PL Substancje zapachowe emitowane do atmosfery stanowią uciążliwość dla mieszkańców bezpośredniego sąsiedztwa emitorów. Wyniki tradycyjnych analiz jakościowych i ilościowych nie są wystarczającym źródłem informacji o zapachu badanych próbek powietrza. Z tego powodu dotrzymanie klasycznie wyrażanych sta[...]
EN Odorous substances emitted to the ambient air cause nuisance to the habitants in the direct vicinity of the emitors. Results from traditional qualitative and quantitative analyses cannot serve as a sufficient source of information on the odour of investigated samples. For that reason maintaining the[...]
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 5 66-66
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last