Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość powietrza wewnętrznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W przedszkolach dzieci spędzają od pięciu do dziesięciu godzin dziennie, dlatego ważna jest jakość powietrza w pomieszczeniach. Najczęściej stosowanym systemem wentylacji w przedszkolach jest wentylacja naturalna, a dokładniej wentylacja grawitacyjna kanałowa wspomagana okresowym wietrzeniem. W bada[...]
EN Formal education usually begins in kindergarten. Children spend five to ten hours a day there, so indoor air quality is of paramount importance. Natural ventilation (or to be more precise gravitational channel ventilation system) is by far the most common ventilation method in kindergartens; its[...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 30-33
PL Przeciętny człowiek spędza prawie 90% dnia w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest narażony na działanie różnych zanieczyszczeń powietrza. Źródłami zanieczyszczeń są m.in. materiały budowlane - emitowane przez nie lotne związki organiczne mają niekorzystny wpływ na komfort i zdrowie ludzi. Przy "z[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 10 63-64
PL W artykule dokonano oceny stopnia czystości instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej na podstawie analizy zawartości bakterii i grzybów pleśniowych w powietrzu nawiewanym do pomieszczeń jednego z centrów handlowych.
4
100%
Instal
2007 nr 6 41-48
PL Domy jednorodzinne oraz budynki mieszkalne należą do obiektów, w których człowiek przebywa najczęściej. Z tego względu konieczne jest zapewnienie właściwego stanu powietrza wewnętrznego. Jest to możliwe tylko poprzez zastosowanie efektywnie działającej wentylacji. Sprawność wymiany powietrza, stopie[...]
EN Detached houses and blocks of flats belong to the buildings where we spend most of our time. Therefore it is necessary to provide them with proper indoor air quality. This is only possible by using effectively operating ventilation. The air exchange effectiveness, satisfaction level of the obtained [...]
5
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 3 30-38
PL W artykule przedstawiono wybrane zalecenia i wymagania zamieszczone w obszernej propozycji normy europejskiej dotyczącej klimatyzacji i wentylacji w szpitalach.
6
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 3 26-28
PL W artykule oceniono wpływ instalacji wentylacyjnej typu mechanicznego na poziom mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach klubu fitness.
7
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 3 40-42
PL Autor doradza o kryteriach doboru central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do określonych warunków użytkowych, a przy okazji opisuje zasady działania tych urządzeń i ich podzespołów.
8
100%
Instal
2010 nr 11 4-9
PL W artykule zaproponowano metodykę wyznaczania zintegrowanego wskaźnika oceny jakości klimatu wewnętrznego pomieszczeń opartą o linearyzację ocen trzech parametrów powszechnie mierzonych w pomieszczeniach: temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza oraz stężenia dwutlenku węgla. Zapropono[...]
EN The article presets methodology of integrated factor of indoor climate quality evaluation. The methodology is based on linearization of three easily measured indoor air parameters: temperature, relative humidity and concentration of carbon dioxide. Proposed methodology can be used for optimization o[...]
9
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 4 80-84
PL Współczesny człowiek prawie 90% dnia spędza w pomieszczeniu zamkniętym. W trakcie przebywania w domu, w samochodzie, pociągu, aż po biuro czy zakład pracy narażony jest na działanie różnych zanieczyszczeń powietrza. Wiadomym jest od dawna, że sami ludzie nie są jedynym źródłem zanieczyszczenia [...]
10
100%
Instal
2010 nr 4 38-45
PL Artykuł podsumowuje bieżący stan wiedzy dotyczący normatywów higienicznych dla bioaerozoli. Omówiono w nim rolę normatywów w ochronie powietrza wewnętrznego oraz przedstawiono wartości normatywów i dopuszczalnych stężeń dla szkodliwych czynników mikrobiologicznych dostępne w światowym piśmiennictwie[...]
EN This paper summarizes the current state of knowledge regarding hygienic standards for bioaerosols. The role of standards in indoor air protection is discussed and the existing worldwide standards and limit values for airborne microbial agents are presented. The biological agents responsible for indo[...]
11
100%
Instal
2010 nr 4 46-48
PL W artykule omówiono metodykę badania skuteczności materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza elektrostatycznie naładowanych i po usunięciu z nich ładunków elektrostatycznych, zalecaną w normie PN-EN 779:2005 oraz projekcie nowej normy prEN 779. Przedstawiono wyniki badania skuteczności frakcyjnej [...]
EN This paper presents method of testing of efficiency of electrostatic charged and discharged filtration materials and air filters, recommended in the standard PN-EN 779:2005 and in the project of new standard prEN 779. Discussed of results investigation of fractional efficiency of material from air f[...]
12
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 3 32--38
PL Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energety[...]
13
100%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 5 60--61
PL Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W tekście o niekt[...]
14
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 11 103--104
PL W artykule przedstawiono algorytmy obliczeń i komputerowy program do obliczeń strumienia objętości powietrza w układach wentylacji o zmiennej wydajności źródeł zanieczyszczeń. Na bazie arkusza kalkulacyjnego opracowano aplikację uwzględniającą regulacje prawne w Polsce, oparte o dwustopniowy system [...]
15
100%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 9 78--84
PL W artykule przedstawiono ocenę działań modernizacyjnych przeprowadzonych w budynku edukacyjnym. Modernizacja polegała na odtworzeniu kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz usprawnieniu przepływu powietrza w salach lekcyjnych i na korytarzach. Pomiary fizycznej i mikrobiologicznej jakości powietrza pr[...]
EN Evaluation of educational building modernization is presented in the paper. Natural ventilation exhaust ducts were examined and patency was restored during modernization. Air flow increase and air quality improvement were expected as a result. Air quality and microbiological contamination in three c[...]
16
100%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 7-8 77--80
PL W artykule omówiono wyniki badań eksperymentalnych i ankietowych prowadzonych w salach dydaktycznych podczas zajęć. Przeprowadzono je w ramach projektu „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. P[...]
EN The paper discusses the results of experimental studies and surveys conducted in classrooms. The research was conducted within the project „Examination of the effectiveness of active and passive methods to improve energy efficiency of infrastructure using renewable energy sources”. The analysis of t[...]
17
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 305-314
EN The paper describes part of the results of the Polish/Norwegian scientific cooperation within the project SUREBUILD, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The whole project is devoted to sustainable redevelopment of buildings in Poland, but special attention was paid to Polish schools[...]
18
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 3 56--62
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wilgotnością powietrza wewnętrznego, mogące stanowić podstawę do różnorodnych obliczeń symulacyjnych. Na podstawie zebranych danych można wnioskować, iż w dłuższym okresie czasu średnia wilgotność względna w pomieszczeniach (również w łazienkach) typowych bu[...]
19
88%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 10 77-79
PL Zalecenia dotyczące jakości powietrza w salach lekcyjnych, a dokładniej nieprzekraczania 0,1% stężenia CO2, sformułował już w 1858 r. niemiecki higienista Max von Pettenkofer. Od tego czasu w budynkach dydaktycznych wiele się zmieniło. Czas przebywania młodzieży w salach lekcyjnych uległ wydłużeniu,[...]
20
88%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 10 54--60
PL Jakość powietrza jest ważnym parametrem określającym stan środowiska wewnętrznego pomieszczenia, w którym przebywają ludzie. Podstawowymi parametrami jakości powietrza wpływającymi na samopoczucie użytkowników budynków są temperatura i wilgotność względna powietrza wewnętrznego oraz stężenie dwutlen[...]
EN Air quality is an important parameter determining the state of the internal environment of a room where people live. The basic parameters of air quality that affect the well-being of building users are: the temperature and relative humidity of the indoor air and the concentration of carbon dioxide. [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last