Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość kształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 1 178-198
PL W artykule przedstawiono podsystem doskonalenia zawodowego kadry SZ RP dotyczący oficerów korpusu logistycznego realizowanego w WSOWL. Przedstawiono praktyczną metodę ciągłego doskonalenia procesu kształcenia, której bazą jest analiza statystyczna wyników badań ankietowych stopnia satysfakcji klient[...]
3
80%
Problemy Jakości
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2001 Z.6 17-26
PL Polska, włączając się w system gospodarki światowej, potrzebuje przygotowanych kadr ekonomistów i menedżerów. Tempo zmian dokonujących się w systemie gospodarczym i społecznym wymaga szybkich działań i procesów dostosowawczych kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania. Nieodwracalność dokonujący[...]
EN The polish economy including in world economic system and this economy to need of the best managers, economists and leaders. This rate of changes of world economic and social systems is requiring of fast actions and adjustment processes in education system in economic and management spheres. This so[...]
5
80%
Problemy Jakości
PL Trwające obecnie w kraju przygotowania do akredytacji kształcenia akademickiego skupione są na wypracowaniu kryteriów i narzędzi oceny jakości kształcenia. Przykładowo Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przewiduje trzy grupy kryteriów (konieczne, podstawowe i pomocnicze). Także międzynarodowe wymagani[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 99-106
PL Utworzenie jednolitego sysytemu informatycznego wspomagającego system zapewnienia jakości kształcenia wydaje sie być zadaniem dla całej uczelni technicznej. Wobec braku takowego produktu na skalę całej Politechniki Warszawskiej podjeto odpowiednie działania lokalne.Nalężą one do dwóch kategorii: Sys[...]
EN In the early 90-ties the issues related to the quality in higher education were still nearly completely unknown to most Polish academic teachers.Despite conservative approach a small part of the academic community in Poland was aware that the issue would have to emerge as a permanent element of the [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2005 Z. 45 7-14
PL W artykule przedstawiono działania oraz rezultaty wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w nawiązaniu do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK). Zaprezentowano zalety nowego ujednoliconego system[...]
EN Activities and results of introducing the education quality assurance system at Civil Engineering Faculty of Wrocław University of Technology with reference to the University System of Education Quality Assurance are presented. Advantages of a new harmonized university and faculty system are stresse[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 19-32
PL W referacie przedstawiono wyniki realizacji, przeprowadzonego w roku 1998, pilotażowego programu oceny jakości kształcenia w szkłach wyższych na kierunku Budownictwo.Ocenie poddało sie 16 uczelni technicznych i rolniczych. Opracowany raport miał słuzyć jako punkt wyjścia )wzór0 procedur przyszłych a[...]
EN Report presents results of undertaken in 1998 pilot program of evalution of education quality in technical universities in the field of building. Evaluation was carried out in 16 universities. Final report can be treated as a base for future acreditition procedures for higher education in building.
9
70%
Problemy Jakości
EN The article discusses the quality of educational services. The author points out the specifics of educational activities and of educational establishments operations. She suggests using a quality assurance system as a tool for improving the management of such organisations.
10
70%
Problemy Jakości
PL Wieloaspektowość pojęcia jakości usługi wskazuje na trudności w jej definiowaniu w kontekście szkolnictwa wyższego.
11
70%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 2 28--31
PL Strukturę organizacyjną uczelni tworzy 16 katedr oraz 9 centrów badawczych.
12
70%
Logistyka
PL Projektowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany systemowe powinny zapewnić polskim studentom kształcenie wysokiej jakości. Podejmowane są próby określenia warunków podnoszenia na wyższy poziom szeroko rozumianych usług edukacyjnych w uczelniach wyższych. Obecnie doskonalenie jako[...]
EN Designed by the Ministry of Science and Higher Education should ensure that system changes of Polish students of high quality education. Efforts are trying to determine the conditions for lifting to a higher level of wider educational services in higher education. Currently, improving the quality of[...]
13
70%
Logistyka
PL Badanie jakości kształcenia uczelni jest procedurą całkiem nową, nawet w krajach Europy Zachodniej i w dalszym ciągu wymagającą nowych rozwiązań. Podnoszenie jakości usług edukacyjnych staje się dla wszystkich uczelni głównym wyzwaniem w dążeniu do zagwarantowania poziomu w ramach zasad Procesu Bolo[...]
EN Research for high education service quality is fairly new procedure, even in Western European countries and still requires new solutions. Improving the quality of educational services becomes a major challenge for all universities in the pursuit of achieving a level within the principles of the Bolo[...]
14
61%
Spektrum
2013 nr 3-4 XVIII--XXIII
PL Przedmiotem artykułu jest dokonywana przez Polską Komisję Akredytacyjną ocena wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Podjęcie badań naukowych w tym zakresie jest zasadne z tego względu, iż istnieje dylemat, czy ocena dokonywana w ramach zewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształc[...]
EN The subject of the paper is to evaluate the system of internal quality assurance in Higher Education institutions. There is a dilemma, whether performed assessment of quality should include a check of the internal quality of education - or more broadly - whether it should replicate the assessment of[...]
15
61%
Problemy Jakości
2001 nr 10 9-12
PL Właściwy poziom jakości kształcenia powinien mieć swój początek w opracowanej misji i celach szkoły, a system jako narzędzie zarządzania ma pomóc w ich realizacji.
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 195-204
PL W referacie przedstawiono proces opracowywania w Polsce systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Inicjatorem była Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, która równiez przez kilka lat koordynowała weryfikację systemu. Wyniki tych prac zostały nastepnie upowszechnione w celu wykorzystania ic[...]
EN In the report the process of elaboration of the evaluation system education quality in higher schools has been presented. The elaboration was initiated by the Chief Council of Higher Education, which coordinated the verification system for a few years. The results of those works have been propagated[...]
17
61%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 10 501--507
PL Jakość kształcenia na wyższej uczelni to ciągłe doskonalenie systemu jakości, które ma na celu spełnienie wymagań studenta, które powinno przekładać się na jego sukces zawodowy w postaci zdobycia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Niniejszy artykuł przedstawia system jakości kształcenia na przy[...]
EN The quality of education in higher education is a continuous improvement of the quality system, which should meet the requirements of the student, what should translate into his professional success as skills during working. This article presents a quality system of education at the example of the F[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe AON
2001 nr 2(43) 167-179
EN The article deals with basic issues concerning education quality in the university and college education standards. This problem has been for several years one of the basic trends in the Ministry's of Education and academic environment's works, included in university and college education reform. Af[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 196--198
20
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
1999 T. 4, nr 2 29--35
PL W artykule zostały przedstawione główne tezy potrzeby wdrażania systemów zapewnienia jakości w aspekcie reformy edukacji. Położony został nacisk na szkolenia tych, którzy decydują o działaniach szkolnictwa, a także tych którzy dostarczają wyroby i/lub usługi, zabezpieczające działanie szkół i placów[...]
EN The paper presents principal theses indicating necessity for implementation of quality assurance systems in the aspect of education reform. The article puts stress on training for persons empowered to decide on education's activities as well as for persons providing schools and other educational out[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last