Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 327
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Parametry jakościowe energii elektrycznej są obecnie w centrum zainteresowania jej odbiorców i producentów. Dokumenty normatywne określają podstawowe parametery dostarczanej energii elektrycznej, sposoby ich pomiarów oraz terminologię związaną z jakością energii elektrycznej. Podstawowymi wielkościa[...]
EN The qualitative parameters of electric energy are at present in the center of interest of its consumers and producers. Standards describe basic parameters of electric energy which delivered as well as the methods of their measurements. terminology connected with quality of electric energy has been s[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca dotyczy zagadnień współpracy generacji rozproszonej z siecią elektroenergetyczną. Omówiono elementy nowych standaryzacji w zakresie przyłączania do sieci małych źródeł energii oraz zaprezentowano długoterminowe rejestracje wybranych parametrów jakościowych instalacji fotowoltaicznej oraz małej[...]
EN The paper concerns the issues of distributed generation cooperation with power network. New standards in field of connection small energy sources to grid are discussed, Long-term registered values of power quality indicator of photovoltaic system and small hydropower plant are presented. Behavior of[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Artykuł prezentuje różnice pomiędzy znormalizowanymi oraz stosowanymi metodami określania współczynnika niesymetrii trójfazowego napięcia zasilającego. Pokazano, że rozpatrywane wzory uproszczone oraz zawarte w normach, w analizowanym zakresie zmian napięć międzyfazowych dają wartości współczynnika [...]
EN The paper presents the differences between standardized and used methods of determining the unbalance factor for three-phase system. It is shown that the simplified formulas and formulas included in the standards, in analysed voltage range, produce unbalance factor differing by several percent relat[...]
4
100%
Rynek Energii
2000 nr 5 5-11
PL W artykule przedstawiono obowiązki i wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy, zagadnienia terminologiczne, relacje wzajemne tych dwóch kategorii pojęciowych, zadania i elementy oceny jakości energii elektrycznej i niezawodności w polskim systemie elektroenergety[...]
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 3 110-119
PL Scharakteryzowano podstawowe zaburzenia pracy systemu elektroenergetycznego oraz wtaściwości i parametry jakościowe energii elektrycznej. Omówiono jakość i rynek wewnętrzny energii elektrycznej w UE, kodeksy sieciowe, standardy i normy. Przedstawiono standardy i normy d!a jakości energii elektryczne[...]
EN Major disturbances of operation of an electric power system; properties and quaiity parameters of electric energy. QuaHty and internal market of electric energy in the European Union, network codes and standards. Standards rotating to the quality of electric energy in Poland contained in the Power L[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2000 nr 14 91-96
PL Przedstawiono metody pomiarowe przepięć i zaników napięcia w instalacjachelektrycznych. Potrzeba ciągłego monitoringu parametrów energii elektrycznejpowstaje m.in. w sieciach komputerowych gdzie zachodzi konieczność bezprzer-wowego zasilania urządzeń przetwarzających dane. Stosowanie typowych d[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 498--505
PL Artykuł przedstawia wymagania normalizacyjne stawiane przyrządom do pomiaru jakości energii elektrycznej w zakresie wykrywania zapadów napięcia, mierzonych parametrów oraz dopuszczalnej niepewności pomiaru. Wyniki badań symulacyjnych oraz doświadczalne obliczenia ukazują niejednoznaczność podczas wy[...]
EN The paper presents the standardization requirements imposed for instruments for measuring power quality indicators in the range of detection of voltage dips, measured parameters and acceptable measurement uncertainty. The results of simulation and experimental calculations show the ambiguity in dete[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy omówiono w zarysie parametry charakteryzujące jakość napięć zasilających oraz zakłócenia występujące w sieci niskiego napięcia. Przedstawiono wyniki analizy wybranych przykładów rejestracji jakości energii elektrycznej na rozdzielniach niskiego napięcia.
EN The paper presents an outline of parameters of power quality and disturbances in low voltage power system. The results of analysis were presented for example of recorded data at power distribution station.
9
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono i omówiono zagadnienia dotyczące wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w sieci SN, z której są zasilane poprzez przekształtniki tyrystorowe napędy prądu stałego o mocach 3 MW maszyn wyciągowych.
EN The issues relating to the chosen quality coefficients of electric energy of mine medium voltage networks supplying thyristor-converter based DC 3 MW motor drives of winders have been presented and discussed in the paper.
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono skrótowo zagadnienia wymuszające konieczność prowadzenia badań związanych z jakością energii elektrycznej, wpływu zakłóceń na poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej oraz oddziaływań odbiorników na sieć energoelektryczną. Podano zakres badań utworzonego w tym celu La[...]
EN The article presents in shortcut problems that forced necessity of making investigation connected with power quality, the influence of disturbances on correct operation mains receiver, and the influence receiver on power network. The tool range of investigations was shown in created Laboratory of El[...]
11
80%
Elektro Info
2002 nr 3 19--21
PL Energia elektryczna w warunkach gospodarki rynkowej jest towarem mającym określone wartości użytkowe. Jej jakość bywa najczęściej rozumiana jako zespół cech oferowanego towaru i jest jednym z podstawowych elementów prowadzenia gospodarki energetycznej, obejmującej Wytwarzanie, przesyłanie, rozdział [...]
12
80%
Elektro Info
2002 nr 4 6--10
PL Jakość energii w instalacjach elektrycznych zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w miarę, jak energia elektryczna staje się towarem, a jej sprzedaż zaczyna w coraz większym stopniu podlegać prawom rynku. Proces ten jest coraz bardziej widoczny w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
13
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Scharakteryzowano odbiorniki mocy biernej w instalacjach odbiorczych oraz ich wpływ na warunki pracy sieci zasilającej.
EN Reactive power loads are characterized and their influence on service conditions of power network.
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 212-215
PL W układzie obejmującym sieć zasilającą oraz przyłączone do wspólnego węzła odbiorniki: nieliniowy i liniowy przeprowadzono analizę jakości napięcia w stanie nieustalonym, spowodowanym załączeniem odbiornika nieliniowego. Zbadano wpływ parametrów układu oraz chwili załączenia odbiornika nieliniowego [...]
EN In the system comprising the supplying network and linear and nonlinear load connected to the common point the analysis of the voltage quality in the start transient state, resulting from the nonlinear load, has been carried out. The influence of the system parameters at the nonlinear load on the vo[...]
15
80%
Elektro Info
2006 nr 12 16-22
PL W artykule rozważono techniczne aspekty jakości zasilania twz. jakość energii elektrycznej.
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zasygnalizowano problemy w ocenie jakości napięć zasilających wynikające z niejednoznaczności kryteriów, metod i specyfikacji parametrów. Stwarza to, przy opracowywaniu ekspertyz jakościowych konieczność odnoszenia się do różnych przepisów normalizacyjnych i prawnych. Dodatkową, jednoznac[...]
EN The paper shows problems in power quality assessment arisen from ambiguous standards criteria and measuring methods. That problems cause difficulties in assessment of voltage quality relative to different standards and regulation. Additionally unique assessment of power quality is made difficult by [...]
17
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Publikacja jest próbą syntetycznego opisu pomiarów do oceny jakości dostarczanej lub generowanej energii elektrycznej.
EN The paper is an attempt on synthetic description of measurements for assessment of quality of supplied or generated electric energy.
18
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono doświadczenia z eksploatacji systemu pomiarów jakości energii elektrycznej CERTAN w dużym zakładzie przemysłowym.
EN The paper presents experience gained from operation of CERTAN system for measurement of electric energy quality in big industrial plant.
19
80%
Elektro Info
2010 nr 12 44-45
PL Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.
20
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 5 40-50
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last