Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 150
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Dla rozwiązania problemów rozwojowych współczesnego świata, Europy i Polski niezbędnym jest uzyskanie wspólnego, zdecydowanego poparcia ze strony przedstawicieli nauk społecznych dla: - kształtowania rozwoju jako wzrostu poziomu jakości życia (quality of life), - konstytucyjnego zobowiązania władz p[...]
2
80%
Problemy Jakości
EN The paper considers the problem of workaholism as one of the major pathology in the behavior of employees in the organization. In the paper were described such issues as the definition and causes of work's addiction and the impact of this pathology. The author described also the results of a study o[...]
3
80%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 265-266
EN The quality of life which plays a key role in the education for sustainable development means that all people on the earth have an opportunity to develop their life style in a way as to make it in line with the sustainable development. The criterion of the sustainability quality of life aspects is a[...]
4
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Większość priorytetów stawianych przez Unię Europejską związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczy jakości życia i nowych materiałów budowlanych. Istotne znaczenie w tych priorytetach odgrywa środowisko zurbanizowane z warunkami, jakie niesie dla mieszkańców. Coraz większa uwaga kosztów utrzyman[...]
EN Life quality and new technologies of building industry are main priorities for UE which connected with housing. Comfortable conditions for inhabitants of urban environment have essential meaning in these priorities. Increasing amount of attention is paid to operating costs in the context of the cycl[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 8 58-62
PL Można sobie zadawać pytanie, jakie cechy determinują atrakcyjność miejskiej przestrzeni publicznej i jaką rolę w ich kształtowaniu odgrywa zieleń. Z licznych badań wynika, iż zieleń miejska pełni istotną funkcję w budowaniu wizerunku miasta, podnosi walory społeczne i komfort użytkowania przestrzeni[...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 142-148
PL Inwestor z projektantem są współodpowiedzialni za zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób eliminujący zjawisko wykluczenia i nie zwiększający stopnia niepełnosprawności ludzi. Niniejszy artykuł ma na celu upowszechnienie idei uniwersalnego projektowania w tworzeniu rozwiązań zorientowanych [...]
EN Both investor and designer share responsibility for the management of public space in a way that eliminates the phenomenon of exclusion and does not increase the degree of people's disability. This article aims to promote the idea of universal design in the creation of human needs oriented solutions[...]
7
80%
Problemy Jakości
EN The article presents relations between the TQM idea based on ideal organization model and life quality category. The authors divided the life quality category into the following four partial subcategories: social quality, education quality, professional quality and health quality. The aim of the div[...]
8
80%
Problemy Jakości
9
80%
Problemy Jakości
10
80%
Architektura Krajobrazu
2004 nr 3-4 85-87
11
80%
Problemy Ekologii
PL Artykuł wykazuje, że obok najlepszych dostępnych technik (BAT), podporządkowanych wolnemu rynkowi, wolnej konkurencji i efektywności ekonomicznej w ochronie środowiska mogą być wykorzystane techniki niestandaryzowane omawiane w pracy Mnożnik Cztery. Są one podporządkowane kryterium trwałej poprawy j[...]
EN The article shows that beside the best available techniques (BAT) which are subject to free market, competitiveness and economic effectiveness, non-standardised techniques, which have been presented in the study "Multiplier Four", may also find application in environmental protection. These techniqu[...]
12
80%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 6 219-225
PL Celem niniejszego artykułu jest pokazanie; - w jaki sposób jakość życia (dobrobyt) jest rozumiana w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym rozwoju, - za pomocą jakich mierników usiłuje się tę jakość mierzyć w obydwu strategiach, - w jakiej relacji pozostają stosowane do oceny poziomu jak[...]
EN This article aims to show: -how the life quality (the welfare) is understood in the economic growth and sustainable development strategies, - in which way the quality is being measured in both strategies, - how the standards of sustainable development used for evaluating the life quality are related[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 25 117-131
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się i zakres badań nad jakością życia w gminach, a w szczególności metody i kryteria oceny poziomu bytu. Zaprezentowano opracowane mierniki do oceny jakości życia w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Artykuł zakończono [...]
EN The article presents the frame and sphere of research on quality of life in the communities, peculiarity methods and criterions of estimate the level of living. The elaborated indicators presented herein are to estimate quality of life in the cultural, recreational and public safety assurance aspect[...]
14
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2014 Vol. 20, nr 2 128--132
PL Praca omawia terminologię związana z jakością życia i metody badania. Zwrócono uwagę na badanie jakości życia osób zdrowych w aspekcie systematycznie uprawianej aktywności fizycznej jako zachowań prozdrowotnych.
EN The paper discusses terminology of the quality of life and the examination methods. The attention was paid to the quality of life of healthy adults that can be influenced by systematic physical activity as a health promoting and preventive measure.
15
80%
Logistyka
PL W artykule podjęto interdyscyplinarny temat dotyczący wpływu innowacyjnych rozwiązań w transporcie miejskim na jakość życia mieszkańców biorących udział w tym procesie transportowym. Artykuł podzielono na kilka podrozdziałów. Pierwszy z nich koncentruje się na istocie innowacji usług. Rozwiązania in[...]
EN In the article took up interdisciplinary topic concerning influence of innovative solutions in municipal transport on citizens’ quality life attending in this transportation process. The article was divided into a few subchapters. First of them concentrates on meaning of innovative services. Innovat[...]
16
80%
Logistyka
PL Referat przedstawia wybrane społeczne aspekty zarządzania logistycznego miejską infrastrukturą transportową. Wskazuje na związki jakości życia w mieście i logistyki miejskiej. Definiuje zakres działań diagnostycznych, które powinny być podejmowane w aspekcie społecznym logistyki miejskiej. Ponadto p[...]
EN This paper presents selected social aspects of management in city logistics. It shows some relationships between the quality of living and city logistics. It defines a range of diagnostic measures that should be taken in the social aspect of city logistics. It also shows selected results of research[...]
17
70%
Problemy Jakości
18
61%
Zieleń Miejska
2013 Nr 6 20--21
PL Nie od dziś trwa dyskusja na temat jakości życia w mieście. Od ogłoszenia koncepcji miasta ogrodu przez Ebenezera Howarda minęło 115 lat i choć żadna z późniejszych propozycji nie była tak znacząca i szeroko dyskutowana, przez cały ten czas pojawiały się kolejne pomysły i nowe rozwiązania.
19
61%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 68-73
PL Dzielnica Messestadt Riem w Monachium jest modelowym przykładem współczesnych konsekwentnych działań planistycznych i inwestycyjnych, zmierzających do uzyskania wysokiej jakości zrównoważonego środowiska życia w harmonii z naturą i zrównoważonego środowiska społecznego.
EN The district of Messestadt Riem in Munich is a model example of contemporary consistent planning and investingactions which aim at creating a high-quality sustainable living environment in harmony with nature and a sustainable social environment.
20
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 2 333-349
PL W artykule omówiono zagadnienie satysfakcji zawodowej, jako jednej ze sfer jakości życia. Problem badawczy obejmował związek pomiędzy wartościami ostatecznymi, instrumentalnymi oraz związanymi ze spełnieniem naukowym a satysfakcją z pracy pracowników naukowych. Z przeprowadzonych badań wynikło, że z[...]
EN In the paper the issues of work satisfaction as part of life satisfaction are discussed. The research problem included the link between terminal values, instrumental values or values connected with scientific fulfilment and work satisfaction of academics. The results of the conducted research show t[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last