Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów na przestrzeni całego roku stanowi istotne wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak i samych produ[...]
2
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 6 50, 52, 54, 56--58
PL Przedmiotem artykułu jest termomodernizacja podłóg układanych na gruncie i stropów podłogowych nad pomieszczeniami nieogrzewany. Po przedstawieniu klasyfikacji podłóg następuje omówienie najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie w zależności od momentu prowadzenia budowy (do 1970 roku [...]
EN The article concerns itself with thermal upgrades of floors laid out on the soil and floor ceilings over rooms that are not heated. Following the presentation of a classification of floors, the article discusses the most commonly execute ceilings and floors over the soil, depending on the constructi[...]
3
100%
Izolacje
PL W artykule oceniono wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej podtóg ogrzewanych według wymagań normowych w stosunku do wymagań, jakie wynikają z warunków budowlanych. Określono grubość izolacji cieplnej w podłodze ogrzewanej, jaką należałoby przyjąć, kierując się wymaganiami warunków budowlanych.[...]
EN The article evaluates requirements in the field of thermal insulation of heated floors according to requirements of standards in relation to requirements pursuant to the building conditions. Determined was the thickness of thermal insulation in the heated floor that should be adopted based on the re[...]
4
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 9 56--59
PL Przedmiotem artykułu jest ochrona budynków mieszkalnych przed hałasem. Autorka na początku przywołuje najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony akustycznej budynku. Następnie omawia źródła hałasu oddziałujące na budynki, drogi rozchodzenia się dźwięku w budynku, zasady izolacyjności akustycznej pr[...]
EN The article takes on the protection of residential buildings against noise. In the beginning, the author recalls the most important acts of law that deal with acoustic protection of the building. Then they discuss the sources of noise influencing the building, the sound travel pathways in the buildi[...]
5
100%
Szkło i Ceramika
6
75%
Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
2008 Nr 9 97--100
PL W artkule przedstawiono zastosowanie termowizji do badania stanu izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych.
EN In a paper using of thermovision for exam of wall heat insulation is described.
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 10 18-21
PL W artykule przedstawiono zasady oceny obciążenia cieplnego człowieka w zimnym środowisku dotyczące zarówno wychłodzenia ogólnego, jak i lokalnego. Opisano też czynniki wpływające na zróżnicowanie wymagań pracowników odnośnie ciepłochronności odzieży ochronnej. Wyszczególniono czynniki pozwalające za[...]
EN This article presents the principles of assessing thermal load in a cold environment. It also discusses why different workers require different thermal insulation of protective clothing. Elements that help to maintain thermal balance in a cold environment are listed.
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 5 485--488
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikroklimatu obuwia ochronnego wyznaczonego na termicznym modelu stopy. Stwierdzono, że w obuwiu ochronnym z podnoskami kompozytowymi stopa jest lepiej wentylowana z uwagi na paroprzepuszczalny charakter materiału w okolicy palców, w porównaniu do obuwia z podn[...]
EN This paper presents investigation results of microclimate parameters of protective footwear for a thermal foot model. The standards harmonized with the Directive 89/686/EEC are currently used for assessing protective properties. They concern only assessment of hygienic materials used in manufacturi[...]
9
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 3-4 16-29
PL Omówione zostały podstawy termografii w podczerwieni (termowizji) i możliwości pomiarowe, jakie daje zastosowanie najnowszych kamer termowizyjnych. Przedstawiono rodzaje wad przegród budowlanych (mostki termiczne, nieszczelności, zawilgocenie, wady wykonania i montażu okien), które mogą być wykryte [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2002 Z. 53(241) 275-282
PL W artykule analizowano możliwości działania wibroakustycznego w zakresie pochłaniania hałasu i ograniczania propagacji fal akustycznych. Ustroje mechaniczno-akustyczne zapewniają izolacyjność i wyciszanie również w zakresie niskich częstotliwości. Przedstawiona konstrukcja złożona umożliwia zmniejsz[...]
EN The paper focused on the possibilities of vibroacustic absorption and sound wave propagation limitation. Mechanical-acoustic structures ensure also insulation against and silencing of low tones. The presented complex construction enables lower material wear.
11
63%
Szkło i Ceramika
12
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2013 nr 1-4 22--25
PL W artykule przedstawiono ocenę wpływu zawilgocenia kapilarnego na zmianę parametrów cieplnych przykładowo wybranego betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m[sześcienny]. Realizacja wytyczonego celu w pierwszej kolejności wymagała przeprowadzenia badania podciągania kapilarnego, które polegało na rejes[...]
13
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 65-1--65-7
14
63%
Izolacje
PL Jeden z najniższych współczynników przewodzenia ciepła w grupie izolacyjnych tworzyw sztucznych oraz właściwości dźwięko- i ciepłochronne są przyczyną, dla której polietylen spieniony chętnie stosuje się w przemyśle budowlanym.
15
63%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 11 51--56
PL W artykule przedstawiono propozycję integracji systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla jednorodzinnych mieszkalnych budynków pasywnych. Podstawową rolą systemów grzewczych, chłodniczych oraz wentylacyjnych w obiektach pasywnych jest zapewnienie optymalnych parametrów środowiska wewnętrzne[...]
EN The article presents proposals for the integration of ventilation, heating and cooling systems for detached passive buildings. The basic role of systems for heating, cooling and mechanical ventilation in passive objects is to provide optimal parameters of the internal environment while reducing prim[...]
16
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 125--132
PL Poniższy artykuł stanowi próbę spojrzenia na problem akustyki przez pryzmat wymagań energetycznych. Autorzy spróbowali określić na ile wymagania dotyczące dźwiękoizolacyjności i energooszczędności są zbieżne a na ile stoją w sprzeczności względem siebie. W artykule przypomniano krótko zależność pomi[...]
EN The following article is an attempt to look at the acoustic problem from the perspective of energy requirements. The authors attempted to determine whether the sound requirements go hand in hand with energy efficiency. Or on the contrary they are contradictory. The article recalls the relationship b[...]
17
63%
Ceramika Budowlana
2016 nr 3 22--24
18
51%
Izolacje
2002 R. 7, nr 1 s. 31-35
19
51%
Izolacje
2006 R. 11, nr 2 63--64
PL Przez ściany zewnętrzne przenikają najbardziej uciążliwe dźwięki, zwłaszcza gdy dom znajduje się przy ruchliwej ulicy. By zwiększyć ochrone budynku przed hałasem, można zastosować okna o lepszej izolacyjności i wyciszyć drzwi. Bardzo często jednak o wiele większym problemem jest izolacja ścian wewnę[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last