Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
EN An analysis of the effective nuclear charge of ions based on linear relationships of the reciprocal of an ionic radius or the square root of ionisation energy and the nuclear charge of the ion has been carried out. It has been demonstrated that the effective nuclear charge of an ion is significantly[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 2-3 54-63
PL Spektrometria mas oparta na pomiarze czasu przelotu jonów (TOF-MS Time Qf Flight Mass Spectrometry) jest obecnie szeroko stosowaną techniką ich rozdzielania. Koncepcja tego typu spektrometru zaproponowana została po raz pierwszy w 1948 roku przez A.E. Camerona. Dopiero wprowadzenie w latach 70-tych [...]
EN Time of flight mass spectrometry (TOF-MS) is a common technique used to resolve mass difference of ions. The concept of this spectrometer was proposed first time in 1948 by A.E. Cameron. Many improvements in ion source (application of nanosecond lasers) and ions optics (application of the reflectron[...]
3
100%
Nukleonika
2015 Vol. 60, No. 2 229--232
EN This contribution presents results of a Particle-in-Cell simulation of ion beam acceleration via the interaction of a petawatt 25 fs laser pulse of high intensity (up to ~1021 W/cm2) with thin hydrocarbon (CH) and erbium hydride (ErH3) targets of equal areal mass density (of 0.6 g/m2). A special att[...]
4
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2007 nr 119 89-102
EN A comprehensive analysis of charged gaseous and particulate species formation in flames and inside the combustors as well as in the exhaust plumes of aero-engines and energetic machines are conducted. Some new experimental and model results which exhibit a role of plasma-chemical processes in the po[...]
5
100%
Nukleonika
EN A four sector compact superconducting cyclotron for light ion beams with a maximum energy of 250 MeV/amu has been studied. This cyclotron is mainly designed to accelerate H2 + ions to be extracted by stripping. Ions like C, O or Ne can also be accelerated and extracted by stripping. Extraction by st[...]
6
100%
Engineering of Biomaterials
7
88%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 41 88--99
EN Potassium Nitrate (PN) is of the basic need of chemical industry. With increase of demand in different production section of fertilizer, pharmaceutical, explosive, food industry etc, potassium nitrate the production becoming non economical to industry. The operating conditions and parameters are the[...]
8
88%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 1 144--151
EN Thermoluminescence (TL) characteristics of X-ray irradiated pure and doped with Sm3>/sup>+ ions Li2O–MO–B sub>2O sub>3 (where MO=Z sub>nO, CaO, CdO) glasses have been studied in the temperature range of 303 to 573 K. All the pure glasses exhibited single TL peaks at[...]
9
75%
Nukleonika
2015 Vol. 60, No. 2 199--206
EN This invited paper considers reasons why exact measurements of fast electron and ion losses in tokamaks, and particularly i n a scrape-off-layer and near a divertor region, are necessary in order to master nuclear fusion energy production. Attention is also paid to direct measurements of escaping fu[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 95-101
EN The computer program controlling MALDI system and a time of flight mass spectrometer is described. This program allowsto reduce a number of necessary activities for operation of the spectrometer as well as to raise an operational safety of this equipment. Additionally an advantage of the computer co[...]
11
75%
Engineering of Biomaterials
PL Syntetyczne hydroksyapatyty (HAs), ze względu na wysoką biokompatybilność z ludzkimi tkankami zmineralizowanymi, są szeroko stosowane jako biomateriały w ortopedii oraz stomatologii. Struktura hydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2 pozwala na szereg jonowych podstawień, które mogą zachodzić zarówno w pozyc[...]
EN Synthetic hydroxyapatites (HAs), due to their high compatibility with human mineralized tissues are widely used in implant materials for orthopaedic and dental applications. Hydroxyapatite structure Ca10(PO4)6(OH)2 is tolerant to several ionic substitutions. They can occur in HA for calcium cations,[...]
12
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Wyznaczono wartości współczynników dyfuzji efektywnej jonów wapniowych, potasowych, sodowych, glinowych, chlorkowych i chromu (VI), dyfundujących w zestalonych mieszaninach popiołów z dodatkiem hutniczych szlamów poneutralizacyjnych. Obliczone wartości współczynników dyfuzji zmieniały się od 6 × 10([...]
EN Effective diffusion coefficients were investigated for ions Ca2+, K+, Na+, Al3+, Cl- and Cr(VI), which were diffusing within the solidified mixtures of ashes, with the addition of neutralization sludges. The values of diffusion coefficients varied from 6 × 10(-9) to 3 × 10(-12) m2/s, the highest bei[...]
13
63%
Chemia Analityczna
PL Rozdzielanie jonów metali prowadzono na cienkich warstwach żelu krzemionkowego, mieszanego żelu krzemionkowego i arsenokrzemianu cyny(IV). oraz na takich war-stwach impregnowanych roztworami tributyloaminy w metanolu. Dobre wyniki uzyska-no stosując fazy ruchome zawierające kwas mrówkowy. Podano war[...]
EN Separation of metal ions was carried out on thin layers of silica gel, mixed silica gel -tin(IV) arsenosilicate, and the latter impregnated with tributylaJnine in methanol. Good results were obtained using mobile phases containing methanol. The RF values for 13 ions were given as well as examples of[...]
14
63%
Technologia Wody
2015 Nr 4 (42) 34--39
PL Wewnętrzne instalacje wody cieplej. niejednokrotnie kolonizowane są przez bakterie z. rodzaju Legionella. Metody usuwania skażenia bakteriami legionella wody i instalacji powinny uwzględniać zarówno występujące w nich czynniki biotyczne, fizykochemiczne, jak i możliwości techniczne. Podstawowy m pr[...]
EN The internal hot water systems are frequently colonized by Legionella bacteria. Methods applied for reduction of Legionela contamination in water installations should include their biotic as well as physicochemical factors and technical capabilities. Basic problem concerning effectiveness of reducti[...]
15
63%
Postępy Techniki Jądrowej
2015 z. 3 2--7
PL Warszawski, elektrostatyczny akcelerator typu Van de Graaffa „Lech” był urządzeniem całkowicie zbudowanym w kraju. Akcelerator rozpoczął pracę w 1961 r. w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Warszawie. Konstrukcja akceleratora rozpoczęła się w 1953 r. w Instytucie Fizyki Doświadczaln[...]
EN The Warsaw pressurised accelerator „Lech” of the Van de Graaff type was a completely home-made machine. It began operation in 1961 at the Institute of Nuclear Research. Construction of the accelerator was begun in 1953 by the Institute of Experimental Physic[...]
16
63%
Environment Protection Engineering
EN Basic aspects of uranium adsorption by rice husk have been investigated. The influences of various experimental parameters such as pH, time, adsorbent dosage, rice husk size, temperature and various concentrations of uranium on uptake were evaluated. The thermodynamics and kinetics of adsorption wer[...]
17
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 5-6 63--65
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia rtęci, podstawowych anionów i sodu oraz parametrów fizycznych wód powierzchniowych rzek Odry i Warty. Poddano ocenie wpływ aglomeracji miejskich na stężenie poszczególnych parametrów, ze szczególnym uwzględnieniem rtęci, jako pierwiastka wykazującego najwy[...]
EN This paper presents the results of mercury concentrations, basic anions and sodium, and physical parameters of the surface water of rivers Oder and Warta. Assesses the impact of urban concentrations of the individual parameters with particular reference to mercury (element with the highest impact on[...]
18
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 50-51
PL W pracy zbadano wpływ pil oraz stężenia kolektora na efektywność procesów flotacji jonowej i precypitacyjncj zastosowanych do równoległego usuwania jonów cynku Zn(II) i miedzi Cu(II) z rozcieńczonych, kwaśnych i alkalicznych roztworów wodnych. Najwyższe wartości stopnia wyfloto-wania dla obydwu meta[...]
EN An influence of pH and collector concentration on the precipitation and ion flotation efficiency used for removal of Zn(ll), Cu(II) ions from diluted, acidic and alkaline water solutions was tested. The highest values of flotation degree were noted for pH= 8.5 9.5 and for SDS used as a collector. Fo[...]
19
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
20
51%
Analityka : nauka i praktyka
2014 nr 4 8--15
PL Wykrywanie w powietrzu substancji niebezpiecznych o bardzo niskich stężeniach, z wysokim progiem zaufania i przy krótkich czasach reakcji stanowi nadal trudne wyzwanie dla konstruktorów. Techniką spełniającą te wymagania jest spektrometria ruchliwości jonów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last